azcopyazcopy

AzCopy är ett kommando rads verktyg som flyttar data till och från Azure Storage.AzCopy is a command-line tool that moves data into and out of Azure Storage.

SammanfattningSynopsis

Det allmänna formatet för kommandon är: azcopy [command] [arguments] --[flag-name]=[flag-value].The general format of the commands is: azcopy [command] [arguments] --[flag-name]=[flag-value].

Information om hur du rapporterar problem eller Lär dig mer om verktyget finns i https://github.com/Azure/azure-storage-azcopy.To report issues or to learn more about the tool, see https://github.com/Azure/azure-storage-azcopy.

AlternativOptions

--Cap-Mbit/s UInt32 CAPS överföringshastigheten i megabit per sekund.--cap-mbps uint32 Caps the transfer rate, in megabits per second. Indata genom strömning kan variera något från höljet.Moment-by-moment throughput might vary slightly from the cap. Om det här alternativet är inställt på noll, eller utelämnas, är data flödet inte något tak.If this option is set to zero, or it is omitted, the throughput isn't capped.

-h,--hjälp Hjälp för AzCopy-h, --help Help for azcopy

--typ av utdata Formatet på kommandots utdata.--output-type Format of the command's output. Alternativen är: text, JSON.The choices include: text, json. Standardvärdet är ' text '.The default value is 'text'. (standard text)(default "text")

Se ävenSee also