Komma igång med Azure CLIGet started with Azure CLI

Välkommen till Azure CLI!Welcome to the Azure CLI! CLI är ett verktyg som är utformat för att du ska kunna arbeta snabbt och effektivt med Azure-tjänster, med fokus på automatisering.The CLI is a tool designed to get you working quickly and efficiently with Azure services, with an emphasis on automation. I den här artikeln beskrivs funktionerna i CLI och du får länkar till resurser som hjälper dig vara produktiv.This article introduces features of the CLI and links out to resources that help you be productive.

Installera eller köra i Azure Cloud ShellInstall or run in Azure Cloud Shell

Det enklaste sättet att komma igång med Azure CLI är genom att köra det i en Azure Cloud Shell-miljö via webbläsaren.The easiest way to get started with the Azure CLI is by running it in an Azure Cloud Shell environment through your browser. Mer information om Cloud Shell finns i Snabbstart för Bash i Azure Cloud Shell.To learn about Cloud Shell, see Quickstart for Bash in Azure Cloud Shell.

När du vill installera CLI läser du installationsanvisningarna.When you're ready to install the CLI, see the installation instructions.

Logga inSign in

Innan du använder CLI-kommandon med en lokal installation måste du logga in med az login.Before using any CLI commands with a local install, you need to sign in with az login.

 1. Kör login-kommandot.Run the login command.

  az login
  

  Om CLI kan öppna din standardwebbläsare så sker det och en inloggningssida läses in.If the CLI can open your default browser, it will do so and load a sign-in page.

  Annars måste du öppna en webbläsarsida och följa instruktionerna på kommandoraden för att ange en auktoriseringskod efter att du navigerat till https://aka.ms/devicelogin i webbläsaren.Otherwise, you need to open a browser page and follow the instructions on the command line to enter an authorization code after navigating to https://aka.ms/devicelogin in your browser.

 2. Logga in med dina autentiseringsuppgifter för kontot i webbläsaren.Sign in with your account credentials in the browser.

Det finns några olika sätt att logga in som inte är interaktiva. Läs mer i Logga in med Azure CLI.There are ways to sign in non-interactively, which are covered in detail in Sign in with Azure CLI.

Vanliga kommandonCommon commands

Den här tabellen innehåller några vanliga kommandon som används i CLI och länkar till deras referensdokumentation.This table lists some common commands used in the CLI and links to their reference documentation.

ResurstypResource type Azure CLI-kommandogruppenAzure CLI command group
ResursgruppResource group az groupaz group
Virtuella datorerVirtual machines az vmaz vm
LagringskontonStorage accounts az storage accountaz storage account
Key VaultKey Vault az keyvaultaz keyvault
WebbprogramWeb applications az webappaz webapp
SQL-databaserSQL databases az sql serveraz sql server
CosmosDBCosmosDB az cosmosdbaz cosmosdb

Hitta kommandonFinding commands

Kommandon i CLI är ordnade som kommandon av grupper.Commands in the CLI are organized as commands of groups. Varje grupp representerar en Azure-tjänst och kommandon som fungerar för den tjänsten.Each group represents an Azure service, and commands operate on that service.

Använd az find om du vill söka efter kommandon.To search for commands, use az find. Om du till exempel vill söka efter kommandonamn som innehåller secret kan du använda följande kommando:For example, to search for command names containing secret, use the following command:

az find -q secret

Använd argumentet --help om du vill ha en fullständig lista över kommandon och undergrupper till en grupp.Use the --help argument to get a complete list of commands and subgroups of a group. Om du till exempel vill hitta CLI-kommandon för att arbeta med nätverkssäkerhetsgrupper (NSG):For example, to find the CLI commands for working with Network Security Groups (NSGs):

az network nsg --help

CLI har en funktion för tabbifyllning för kommandon under Bash-gränssnittet.The CLI has full tab completion for commands under the bash shell.

Globalt tillgängliga argumentGlobally available arguments

Det finns vissa argument som är tillgängliga för varje kommando.There are some arguments that are available for every command.

 • --help skriver ut CLI-referensinformation om kommandon och deras argument samt visar en lista över tillgängliga undergrupper och kommandon.--help prints CLI reference information about commands and their arguments and lists available subgroups and commands.
 • --output ändrar utdataformat.--output changes the output format. De tillgängliga utdataformaten är json, jsonc (färglagd JSON) tsv (tabbavgränsade värden) och table (läsbara ASCII-tabeller).The available output formats are json, jsonc (colorized JSON), tsv (Tab-Separated Values), and table (human-readable ASCII tables). Som standard matar CLI ut json.By default the CLI outputs json. Om du vill lära dig mer om andra utdataformat kan du läsa informationen i Utdataformat för Azure CLI.To learn more about the available output formats, see Output formats for Azure CLI.
 • --query använder JMESPath-frågespråket för att filtrera utdata som returneras från Azure-tjänster.--query uses the JMESPath query language to filter the output returned from Azure services. Mer information om hur du skickar frågor finns i Använda JMESPath-frågor med Azure CLI och självstudien för JMESPath.To learn To learn more about queries, see Query command results with Azure CLI and the JMESPath tutorial.
 • --verbose skriver ut information om resurser som skapats i Azure när en åtgärd utförs och annan användbar information.--verbose prints information about resources created in Azure during an operation, and other useful information.
 • --debug skriver ut mer information om CLI-åtgärder som kan användas för felsökning.--debug prints even more information about CLI operations, used for debugging purposes. Om du hittar en bugg kan du tillhandahålla utdata som genererats med flaggan --debug när du skickar en felrapport.If you find a bug, provide output generated with the --debug flag on when submitting a bug report.

Interaktivt lägeInteractive mode

CLI erbjuder ett interaktivt läge som automatiskt visar hjälpinformation och gör det lättare att välja underkommandon.The CLI offers an interactive mode that automatically displays help information and makes it easier to select subcommands. Du aktiverar det interaktiva läget med kommandot az interactive.You enter interactive mode with the az interactive command.

az interactive

Läs mer om det interaktiva läget i informationen om det interaktiva läget i Azure CLI.For more information on interactive mode, see Azure CLI Interactive Mode.

Det finns även ett plugin-program för Visual Studio Code som ger en interaktiv upplevelse med automatisk komplettering och dokumentation som du kan hovra över.There's also a Visual Studio Code plugin that offers an interactive experience, including autocomplete and mouse-over documentation.

Lär dig grunderna i CLI med snabbstarter och självstudierLearn CLI basics with quickstarts and tutorials

Om du vill komma igång med Azure CLI kan du titta närmare på en djupgående självstudie som hjälper dig att konfigurera virtuella datorer och använda CLI för att fråga Azure-resurser.To get you started with the Azure CLI, try an in-depth tutorial for setting up virtual machines and using the power of the CLI to query Azure resources.

Det finns även snabbstarter för andra populära tjänster.There are also quickstarts for other popular services.

Ge feedbackGive feedback

Vi uppskattar din feedback om CLI som hjälper oss att göra förbättringar och korrigera buggar.We welcome your feedback for the CLI to help us make improvements and resolve bugs. Du kan öppna ett Github-supportärende eller använda de inbyggda funktionerna i CLI för att lämna allmän feedback med kommandot az feedback.You can file an issue on Github or use the built-in features of the CLI to leave general feedback with the az feedback command.

az feedback