Kom igång med Azure CLI 2.0Get started with Azure CLI 2.0

Välkommen till Azure CLI 2.0!Welcome to the Azure CLI 2.0! CLI är ett verktyg som är utformat för att du ska kunna arbeta snabbt och effektivt med Azure-tjänster, med fokus på automatisering.The CLI is a tool designed to get you working quickly and efficiently with Azure services, with an emphasis on automation. I den här artikeln beskrivs funktionerna i CLI och du får länkar till resurser som hjälper dig vara produktiv.This article introduces features of the CLI and links out to resources that help you be productive.

Installera och logga inInstall and log in

Om du inte redan har gjort det så kan du installera CLI eller testa Azure Cloud Shell.If you haven't already, install the CLI or try out the Azure Cloud Shell.

Innan du använder CLI-kommandon med en lokal installation måste du logga in med az login.Before using any CLI commands with a local install, you need to log in with az login.

az login

Med det här kommandot kan du logga in med en autentiseringskod via en webbplats.This command prompts you to log in with an authentication code via a website. Det finns några olika sätt att logga in som inte är interaktiva. Läs mer i Logga in med Azure CLI 2.0.There are ways to log in non-interactively, which are covered in detail in Log in with Azure CLI 2.0.

Vanliga kommandonCommon commands

Den här tabellen innehåller några vanliga kommandon som används i CLI-länkarna till dokumentationssidorna i referensen.This table lists a few of the common commands used in the CLI links out to their documentation pages in the reference. Du hittar alla underkommandon i de här grupperna och deras dokumentation i onlinereferenserna eller med argumentet --help.All subcommands of these groups and their documentation can be looked up in online reference or with the --help argument.

ResurstypResource type Azure CLI-kommandogruppenAzure CLI command group
ResursgruppResource group az groupaz group
Virtuella datorerVirtual machines az vmaz vm
LagringskontonStorage accounts az storage accountaz storage account
Key VaultKey Vault az keyvaultaz keyvault
WebbprogramWeb applications az webappaz webapp
SQL-databaserSQL databases az sql serveraz sql server
CosmosDBCosmosDB az cosmosdbaz cosmosdb

Hitta kommandonFinding commands

Kommandon i CLI tillhandahålls som underkommandon av grupper.Commands in the CLI are provided as subcommands of groups. Varje grupp representerar en tjänst som tillhandahålls av Azure och undergrupperna delar upp kommandon för de här tjänsterna i logiska grupper.Each group represents a service provided by Azure, and the subgroups divide commands for these services into logical groupings.

Använd az find om du vill söka efter kommandon.To search for commands, use az find. Om du till exempel vill söka efter kommandonamn som innehåller secret kan du använda följande kommando:For example, to search for command names containing secret, use the following command:

az find -q secret

Om du vet vilken grupp av kommandon som du vill arbeta med kan argumentet --help vara ett bättre alternativ.If you know which group of commands you want to work with, the --help argument may be a better choice. Det visar inte bara detaljerad information om ett kommando, utan visar även alla tillgängliga underkommandon när det används med en kommandogrupp.This displays not just detailed information for a command, but when used with a command group, displays all of the available subcommands. Om du till exempel arbetar med nätverkssäkerhetsgrupper (NSG) kan du hitta de tillgängliga NSG-undergrupperna och kommandona.For example, when working with Network Security Groups (NSGs) you can find the available NSG subgroups and commands.

az network nsg --help

CLI har en funktion för tabbifyllning för kommandon under Bash-gränssnittet.The CLI has full tab completion for commands under the bash shell.

Globalt tillgängliga argumentGlobally available arguments

Det finns vissa argument som är tillgängliga för varje kommando.There are some arguments that are available for every command.

  • --help skriver ut CLI-referensinformation om kommandon och deras argument samt visar en lista över tillgängliga undergrupper och kommandon.--help prints CLI reference information about commands and their arguments and lists available subgroups and commands.
  • --output ändrar utdataformat.--output changes the output format. De tillgängliga utdataformaten är json, jsonc (färglagd JSON) tsv (tabbavgränsade värden) och table (läsbara ASCII-tabeller).The available output formats are json, jsonc (colorized JSON), tsv (Tab-Separated Values), and table (human-readable ASCII tables). Som standard matar CLI ut json.By default the CLI outputs json. Om du vill lära dig mer om andra utdataformat kan du läsa informationen i Utdataformat för Azure CLI 2.0.To learn more about the available output formats, see Output formats for Azure CLI 2.0.
  • --query använder JMESPath-frågespråket för att filtrera utdata som returneras från Azure-tjänster.--query uses the JMESPath query language to filter the output returned from Azure services. Mer information om hur du skickar frågor finns i Använda JMESPath-frågor med Azure CLI 2.0 och självstudien för JMESPath.To learn To learn more about queries, see Query command results with Azure CLI 2.0 and the JMESPath tutorial.
  • --verbose skriver ut information om resurser som skapats i Azure när en åtgärd utförs och annan användbar information.--verbose prints information about resources created in Azure during an operation, and other useful information.
  • --debug skriver ut mer information om CLI-åtgärder som kan användas för felsökning.--debug prints even more information about CLI operations, used for debugging purposes. Om en bugg uppstår kan du tillhandahålla utdata som genererats med flaggan --debug när du skickar en felrapport.If you encounter a bug, provide output generated with the --debug flag on when submitting a bug report.

Interaktivt lägeInteractive mode

CLI erbjuder ett interaktivt läge som automatiskt visar hjälpinformation och gör det lättare att välja underkommandon.The CLI offers an interactive mode that automatically displays help information and makes it easier to select subcommands. Du aktiverar det interaktiva läget med kommandot az interactive.You enter interactive mode with the az interactive command. Mer information om det interaktiva läget och hur det hjälper dig att använda CLI finns i informationen om det interaktiva läget i Azure CLI 2.0.For more information on interactive mode and how it helps you learn the CLI, see Azure CLI 2.0 Interactive Mode.

Det finns även ett plugin-program för Visual Studio Code som ger en interaktiv upplevelse med automatisk komplettering och dokumentation som du kan hovra över.There is also a Visual Studio Code plugin that offers an interactive experience, including autocomplete and mouse-over documentation.

Lär dig grunderna i CLI med snabbstarter och självstudierLearn CLI basics with quickstarts and tutorials

Om du vill komma igång med Azure CLI 2.0 kan du titta närmare på en djupgående självstudie som hjälper dig att konfigurera virtuella datorer och använda CLI för att fråga Azure-resurser.To get you started with the Azure CLI 2.0, try an in-depth tutorial for setting up virtual machines and using the power of the CLI to query Azure resources.

Om du istället vill fokusera på andra tjänster så finns det en mängd olika snabbstarter för Azure-tjänster som använder CLI.If you would rather focus on other services, there are a variety of quickstarts for Azure services that use the CLI.

Ge feedbackGive feedback

Vi uppskattar din feedback om CLI som hjälper oss att göra förbättringar och korrigera buggar.We welcome your feedback for the CLI to help us make improvements and resolve bugs. Du kan öppna ett Github-supportärende eller använda de inbyggda funktionerna i CLI för att lämna allmän feedback med kommandot az feedback.You can file an issue on Github or use the built-in features of the CLI to leave general feedback with the az feedback command.

az feedback