az policy assignment identity

Hantera en principtilldelnings hanterade identitet.

Kommandon

az policy assignment identity assign

Lägg till en systemtilldelad identitet eller en användartilldelad identitet i en principtilldelning.

az policy assignment identity remove

Ta bort en hanterad identitet från en principtilldelning.

az policy assignment identity show

Visa en principtilldelnings hanterade identitet.

az policy assignment identity assign

Lägg till en systemtilldelad identitet eller en användartilldelad identitet i en principtilldelning.

az policy assignment identity assign --name
                   [--identity-scope]
                   [--resource-group]
                   [--role]
                   [--scope]
                   [--system-assigned]
                   [--user-assigned]

Exempel

Lägg till en systemtilldelad hanterad identitet i en principtilldelning.

az policy assignment identity assign --system-assigned -g MyResourceGroup -n MyPolicyAssignment

Lägg till en systemtilldelad hanterad identitet i en principtilldelning och ge den rollen Deltagare för den aktuella resursgruppen.

az policy assignment identity assign --system-assigned -g MyResourceGroup -n MyPolicyAssignment --role Contributor --identity-scope /subscriptions/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx/resourceGroups/MyResourceGroup

Lägg till en användartilldelad hanterad identitet i en principtilldelning.

az policy assignment identity assign --user-assigned MyAssignedId -g MyResourceGroup -n MyPolicyAssignment

Obligatoriska parametrar

--name -n

Namnet på principtilldelningen.

Valfria parametrar

--identity-scope

Omfång som den systemtilldelade identiteten kan komma åt.

--resource-group -g

Den resursgrupp där principen ska tillämpas.

--role

Rollnamn eller ID som ska tilldelas till den hanterade identiteten.

standardvärde: Contributor
--scope

Omfång som den här principtilldelningen gäller för.

--system-assigned

Ange den här flaggan för att använda systemtilldelad identitet för principtilldelning. Mer information finns i hjälpen.

--user-assigned

UserAssigned Id (Användartilldelad identitets-ID) som ska användas för principtilldelning. Mer information finns i hjälpen.

az policy assignment identity remove

Ta bort en hanterad identitet från en principtilldelning.

az policy assignment identity remove --name
                   [--resource-group]
                   [--scope]

Obligatoriska parametrar

--name -n

Namnet på principtilldelningen.

Valfria parametrar

--resource-group -g

Den resursgrupp där principen ska tillämpas.

--scope

Omfång som den här principtilldelningen gäller för.

az policy assignment identity show

Visa en principtilldelnings hanterade identitet.

az policy assignment identity show --name
                  [--resource-group]
                  [--scope]

Exempel

Visa en principtilldelnings hanterade identitet. (automatiskt genererad)

az policy assignment identity show --name MyPolicyAssignment --scope '/providers/Microsoft.Management/managementGroups/MyManagementGroup'

Obligatoriska parametrar

--name -n

Namnet på principtilldelningen.

Valfria parametrar

--resource-group -g

Den resursgrupp där principen ska tillämpas.

--scope

Omfång som den här principtilldelningen gäller för.