ALLEXCEPTALLEXCEPT

Tar bort alla kontextfilter i tabellen, utom filter som har tillämpats på de angivna kolumnerna.Removes all context filters in the table except filters that have been applied to the specified columns.

SyntaxSyntax

ALLEXCEPT(<table>,<column>[,<column>[,…]]) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable Den tabell som alla kontextfilter tas bort för, förutom filter för de kolumner som anges i efterföljande argument.The table over which all context filters are removed, except filters on those columns that are specified in subsequent arguments.
kolumncolumn Den kolumn som kontextfilter måste bevaras för.The column for which context filters must be preserved.

Det första argumentet till funktionen ALLEXCEPT måste vara en referens till en bastabell. Alla efterföljande argument måste vara referenser till baskolumner.The first argument to the ALLEXCEPT function must be a reference to a base table; all subsequent arguments must be references to base columns. Du kan inte använda tabelluttryck eller kolumnuttryck med funktionen ALLEXCEPT.You cannot use table expressions or column expressions with the ALLEXCEPT function.

ReturvärdeReturn value

En tabell där alla filter har tagits bort förutom filtren i de angivna kolumnerna.A table with all filters removed except for the filters on the specified columns.

AnmärkningarRemarks

 • Den här funktionen används inte ensam, utan fungerar som en mellanliggande funktion som kan användas för att ändra den uppsättning resultat som en annan beräkning utför.This function is not used by itself, but serves as an intermediate function that can be used to change the set of results over which some other calculation is performed.

 • Enligt beskrivningen i följande tabell kan du använda funktionerna ALL och ALLEXCEPT i olika scenarier.As described in the following table, you can use the ALL and ALLEXCEPT functions in different scenarios.

  Funktion och användningFunction and usage BeskrivningDescription
  ALL(Table)ALL(Table) Tar bort alla filter från den angivna tabellen.Removes all filters from the specified table. I praktiken returnerar ALL(Table) alla värden i tabellen och tar bort alla filter från kontexten som annars skulle ha tillämpats.In effect, ALL(Table) returns all of the values in the table, removing any filters from the context that otherwise might have been applied. Den här funktionen är användbar när du arbetar med många grupperingsnivåer och vill skapa en beräkning för ett förhållande mellan ett aggregerat värde och det totala värdet.This function is useful when you are working with many levels of grouping, and want to create a calculation that creates a ratio of an aggregated value to the total value.
  ALL (Column[, Column[, …]])ALL (Column[, Column[, …]]) Tar bort alla filter från angivna kolumner i tabellen. Alla andra filter för andra kolumner i tabellen tillämpas fortfarande.Removes all filters from the specified columns in the table; all other filters on other columns in the table still apply. Alla kolumnargument måste komma från samma tabell.All column arguments must come from the same table. Varianten ALL(Column) är användbar när du vill ta bort kontextfilter för en eller flera angivna kolumner och behålla alla andra kontextfilter.The ALL(Column) variant is useful when you want to remove the context filters for one or more specific columns and to keep all other context filters.
  ALLEXCEPT(Table, Column1 [,Column2]...)ALLEXCEPT(Table, Column1 [,Column2]...) Tar bort alla kontextfilter i tabellen, förutom filter som tillämpas på de angivna kolumnerna.Removes all context filters in the table except filters that are applied to the specified columns. Det här är en praktisk genväg i situationer där du vill ta bort filtren för många, men inte alla, kolumner i en tabell.This is a convenient shortcut for situations in which you want to remove the filters on many, but not all, columns in a table.
 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempel visar en formel som du kan använda i ett mått.The following example presents a formula that you can use in a measure.

Formeln summerar SalesAmount_USD och använder funktionen ALLEXCEPT för att ta bort eventuella kontextfilter i DateTime-tabellen, förutom om filtret har tillämpats på kolumnen CalendarYear.The formula sums SalesAmount_USD and uses the ALLEXCEPT function to remove any context filters on the DateTime table except if the filter has been applied to the CalendarYear column.

= CALCULATE(SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]), ALLEXCEPT(DateTime, DateTime[CalendarYear])) 

Eftersom formeln använder ALLEXCEPT gäller att när vilken kolumn som helst förutom CalendarYear från tabellen DateTime används för att segmentera pivottabellen så tar formeln bort eventuella utsnittsfilter, vilket ger ett värde som motsvarar summan av SalesAmount_USD för kolumnetikettvärdet, enligt det som visas i Tabell 1.Because the formula uses ALLEXCEPT, whenever any column but CalendarYear from the table DateTime is used to slice the PivotTable, the formula will remove any slicer filters, providing a value equal to the sum of SalesAmount_USD for the column label value, as shown in Table 1.

Om kolumnen CalendarYear dock används för att segmentera pivottabellen blir resultatet annorlunda.However, if the column CalendarYear is used to slice the PivotTable, the results are different. Eftersom CalendarYear anges som argumentet till ALLEXCEPT kommer ett filter att tillämpas på år på radnivå när data segmenteras på året, vilket visas i tabell 2.Because CalendarYear is specified as the argument to ALLEXCEPT, when the data is sliced on the year, a filter will be applied on years at the row level, as shown in Table 2. Användaren rekommenderas att jämföra tabellerna för att förstå beteendet för ALLEXCEPT().The user is encouraged to compare these tables to understand the behavior of ALLEXCEPT().

Se ävenSee also

Filtrera funktionerFilter functions
Funktionen ALLALL function
Funktionen FILTERFILTER function