COUNTXCOUNTX

Räknar det antal rader som innehåller ett icke-tomt värde eller ett uttryck som utvärderas till ett icke-tomt värde vid utvärdering av ett uttryck över en tabell.Counts the number of rows that contain a non-blank value or an expression that evaluates to a non-blank value, when evaluating an expression over a table.

SyntaxSyntax

COUNTX(<table>,<expression>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable Den tabell som innehåller de rader som ska räknas.The table containing the rows to be counted.
uttryckexpression Ett uttryck som returnerar den uppsättning med värden som innehåller de värden som du vill räkna.An expression that returns the set of values that contains the values you want to count.

ReturvärdeReturn value

Ett heltal.An integer.

AnmärkningarRemarks

  • Funktionen COUNTX tar två argument.The COUNTX function takes two arguments. Det första argumentet måste alltid vara en tabell eller ett uttryck som returnerar en tabell.The first argument must always be a table, or any expression that returns a table. Det andra argumentet är den kolumn eller det uttryck som söks igenom av COUNTX.The second argument is the column or expression that is searched by COUNTX.

  • Funktionen COUNTX räknar bara värden, datum eller strängar.The COUNTX function counts only values, dates, or strings. Om funktionen inte hittar några rader att räkna returnerar den ett tomt värde.If the function finds no rows to count, it returns a blank.

  • Om du vill räkna logiska värden använder du funktionen COUNTAX.If you want to count logical values, use the COUNTAX function.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Exempel 1Example 1

Följande formel returnerar antalet rader i tabellen Products som har ett listpris.The following formula returns a count of all rows in the Product table that have a list price.

= COUNTX(Product,[ListPrice])  

Exempel 2Example 2

Följande formel illustrerar hur du skickar en filtrerad tabell till COUNTX för det första argumentet.The following formula illustrates how to pass a filtered table to COUNTX for the first argument. Formeln använder ett filteruttryck för att endast hämta de rader i tabellen Products som uppfyller villkoret, ProductSubCategory = "Caps", och räknar sedan raderna i den resulterande tabellen som har ett listpris.The formula uses a filter expression to get only the rows in the Product table that meet the condition, ProductSubCategory = "Caps", and then counts the rows in the resulting table that have a list price. FILTER-uttrycket tillämpas på tabellen Products men använder ett värde som du letar upp i den relaterade tabellen, ProductSubCategory.The FILTER expression applies to the table Products but uses a value that you look up in the related table, ProductSubCategory.

= COUNTX(FILTER(Product,RELATED(ProductSubcategory[EnglishProductSubcategoryName])="Caps"), Product[ListPrice])  

Se ävenSee also

Funktionen COUNTCOUNT function
Funktionen COUNTACOUNTA function
Funktionen COUNTAXCOUNTAX function
StatistikfunktionerStatistical functions