StatistikfunktionerStatistical functions

Dataanalysuttryck (DAX) innehåller många funktioner för att skapa aggregeringar som summor, antal och medelvärden.Data Analysis Expressions (DAX) provides many functions for creating aggregations such as sums, counts, and averages. Dessa funktioner liknar aggregeringsfunktioner som används av Microsoft Excel.These functions are very similar to aggregation functions used by Microsoft Excel. I det här avsnittet visas de statistiska funktionerna och aggregeringsfunktionerna som finns i DAX.This section lists the statistical and aggregation functions provided in DAX.

I den här kategorinIn this category

FunktionFunction BeskrivningDescription
APPROXIMATEDISTINCTCOUNTAPPROXIMATEDISTINCTCOUNT Returnerar det ungefärliga antalet rader som innehåller distinkta värden i en kolumn.Returns the approximate number of rows that contain distinct values in a column.
AVERAGEAVERAGE Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för alla tal i en kolumn.Returns the average (arithmetic mean) of all the numbers in a column.
AVERAGEAAVERAGEA Returnerar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för värden i en kolumn.Returns the average (arithmetic mean) of the values in a column.
AVERAGEXAVERAGEX Beräknar medelvärdet (det aritmetiska medelvärdet) för en uppsättning uttryck som utvärderats i en tabell.Calculates the average (arithmetic mean) of a set of expressions evaluated over a table.
BETA.DISTBETA.DIST Returnerar betafördelningen.Returns the beta distribution.
BETA.INVBETA.INV Returnerar inversen av den kumulativa betasannolikhetsfunktionen för (BETA.DIST).Returns the inverse of the beta cumulative probability density function (BETA.DIST).
CHISQ.DISTCHISQ.DIST Returnerar chi2-fördelningen.Returns the chi-squared distribution.
CHISQ.DIST.RTCHISQ.DIST.RT Returnerar den högra sannolikheten för chi2-fördelningen.Returns the right-tailed probability of the chi-squared distribution.
CHISQ.INVCHISQ.INV Returnerar inversen av den vänstra sannolikheten för chi2-fördelningen.Returns the inverse of the left-tailed probability of the chi-squared distribution.
CHISQ.INV.RTCHISQ.INV.RT Returnerar inversen av den högra sannolikheten för chi2-fördelningen.Returns the inverse of the right-tailed probability of the chi-squared distribution.
CONFIDENCE.NORMCONFIDENCE.NORM Konfidensintervallet är ett värdeintervall.The confidence interval is a range of values.
CONFIDENCE.TCONFIDENCE.T Returnerar konfidensintervallet för ett populationsmedelvärde med hjälp av students t-fördelning.Returns the confidence interval for a population mean, using a Student's t distribution.
COTCOT Returnerar cotangens för en vinkel angiven i radianer.Returns the cotangent of an angle specified in radians.
COTHCOTH Returnerar hyperbolisk cotangens för en hyperbolisk vinkel.Returns the hyperbolic cotangent of a hyperbolic angle.
COUNTCOUNT Räknar antalet celler i en kolumn som innehåller tal.Counts the number of cells in a column that contain numbers.
COUNTACOUNTA Räknar antalet celler i en kolumn som inte är tom.Counts the number of cells in a column that are not empty.
COUNTAXCOUNTAX Räknar icke-tomma resultat vid utvärdering av resultatet av ett uttryck över en tabell.Counts nonblank results when evaluating the result of an expression over a table.
COUNTBLANKCOUNTBLANK Räknar antalet tomma celler i en kolumn.Counts the number of blank cells in a column.
COUNTROWSCOUNTROWS Räknar antalet rader i den angivna tabellen eller i en tabell som definieras av ett uttryck.Counts the number of rows in the specified table, or in a table defined by an expression.
COUNTXCOUNTX Räknar det antal rader som innehåller ett tal eller ett uttryck som utvärderas till ett tal vid utvärdering av ett uttryck över en tabell.Counts the number of rows that contain a number or an expression that evaluates to a number, when evaluating an expression over a table.
DATATABLEDATATABLE Tillhandahåller en mekanism för att deklarera en infogad uppsättning datavärden.Provides a mechanism for declaring an inline set of data values.
DISTINCTCOUNTDISTINCTCOUNT Räknar antalet distinkta värden i en kolumn.Counts the number of distinct values in a column.
DISTINCTCOUNTNOBLANKDISTINCTCOUNTNOBLANK Räknar antalet distinkta värden i en kolumn.Counts the number of distinct values in a column.
EXPON.DISTEXPON.DIST Returnerar den exponentiella fördelningen.Returns the exponential distribution.
GEOMEANGEOMEAN Returnerar det geometriska medelvärdet för talen i en kolumn.Returns the geometric mean of the numbers in a column.
GEOMEANXGEOMEANX Returnerar geometriska medelvärdet av ett uttryck som utvärderats för varje rad i tabellen.Returns the geometric mean of an expression evaluated for each row in a table.
MAXMAX Returnerar det största numeriska värdet i en kolumn eller mellan två skalära uttryck.Returns the largest numeric value in a column, or between two scalar expressions.
MAXAMAXA Returnerar det största värdet i en kolumn.Returns the largest value in a column.
MAXXMAXX Utvärderar ett uttryck för varje rad i en tabell och returnerar det största numeriska värdet.Evaluates an expression for each row of a table and returns the largest numeric value.
MEDIANMEDIAN Returnerar medianen för talen i en kolumn.Returns the median of numbers in a column.
MEDIANXMEDIANX Returnerar medianvärdet av ett uttryck som utvärderats för varje rad i tabellen.Returns the median number of an expression evaluated for each row in a table.
MINMIN Returnerar det minsta numeriska värdet i en kolumn eller mellan två skalära uttryck.Returns the smallest numeric value in a column, or between two scalar expressions.
MINAMINA Returnerar det minsta värdet i en kolumn, inklusive eventuella logiska värden och tal som visas som text.Returns the smallest value in a column, including any logical values and numbers represented as text.
MINXMINX Returnerar det minsta numeriska värdet som fås när ett uttryck utvärderas för varje rad i en tabell.Returns the smallest numeric value that results from evaluating an expression for each row of a table.
NORM.DISTNORM.DIST Returnerar normalfördelning för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.Returns the normal distribution for the specified mean and standard deviation.
NORM.INVNORM.INV Inversen av den normala kumulativa fördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.The inverse of the normal cumulative distribution for the specified mean and standard deviation.
NORM.S.DISTNORM.S.DIST Returnerar standard-normalfördelningen (har ett medelvärde på noll och en standardavvikelse på ett).Returns the standard normal distribution (has a mean of zero and a standard deviation of one).
NORM.S.INVNORM.S.INV Returnerar inversen till den kumulativa standard normal fördelningen.Returns the inverse of the standard normal cumulative distribution.
PERCENTILE.EXCPERCENTILE.EXC Returnerar den k:te percentilen av värden i ett intervall, där k är inom intervallet 0..1, exklusivt.Returns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, exclusive.
PERCENTILE.INCPERCENTILE.INC Returnerar den n:te percentilen av värden i ett intervall, där k är inom intervallet 0..1, inklusive.Returns the k-th percentile of values in a range, where k is in the range 0..1, inclusive.
PERCENTILEX.EXCPERCENTILEX.EXC Returnerar percentilvärdet av ett uttryck som utvärderats för varje rad i en tabell.Returns the percentile number of an expression evaluated for each row in a table.
PERCENTILEX.INCPERCENTILEX.INC Returnerar percentilvärdet av ett uttryck som utvärderats för varje rad i en tabell.Returns the percentile number of an expression evaluated for each row in a table.
POISSON.DISTPOISSON.DIST Returnerar Poisson-fördelningen.Returns the Poisson distribution.
RANK.EQRANK.EQ Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal.Returns the ranking of a number in a list of numbers.
RANKXRANKX Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal för varje rad i argumentet table.Returns the ranking of a number in a list of numbers for each row in the table argument.
SAMPLESAMPLE Returnerar ett urval med N rader från den angivna tabellen.Returns a sample of N rows from the specified table.
SINSIN Returnerar sinus för den givna vinkeln.Returns the sine of the given angle.
SINHSINH Returnerar talets hyperboliska sinus.Returns the hyperbolic sine of a number.
STDEV.PSTDEV.P Returnerar standardavvikelsen för hela populationen.Returns the standard deviation of the entire population.
STDEV.SSTDEV.S Returnerar standardavvikelsen för urvalspopulationen.Returns the standard deviation of a sample population.
STDEVX.PSTDEVX.P Returnerar standardavvikelsen för hela populationen.Returns the standard deviation of the entire population.
STDEVX.SSTDEVX.S Returnerar standardavvikelsen för urvalspopulationen.Returns the standard deviation of a sample population.
SQRTPISQRTPI Returnerar kvadratroten för (tal * pi).Returns the square root of (number * pi).
T.DISTT.DIST Returnerar elevens vänstersidiga t-fördelning.Returns the Student's left-tailed t-distribution.
T.DIST.2TT.DIST.2T Returnerar den elevens tvåsidiga t-fördelning.Returns the two-tailed Student's t-distribution.
T.DIST.RTT.DIST.RT Returnerar den högersidiga elevens t-distribution.Returns the right-tailed Student's t-distribution.
T.INVT.INV Returnerar den vänstersidiga inversen av elevens t-distribution.Returns the left-tailed inverse of the Student's t-distribution.
T.INV.2tT.INV.2t Returnerar den tvåsidiga inversen av elevens t-fördelning.Returns the two-tailed inverse of the Student's t-distribution.
TANTAN Returnerar tangens för den givna vinkeln.Returns the tangent of the given angle.
TANHTANH Returnerar talets hyperboliska tangens.Returns the hyperbolic tangent of a number.
VAR.PVAR.P Returnerar avvikelsen för hela populationen.Returns the variance of the entire population.
VAR.SVAR.S Returnerar variansen för en provpopulation.Returns the variance of a sample population.
VARX.PVARX.P Returnerar avvikelsen för hela populationen.Returns the variance of the entire population.
VARX.SVARX.S Returnerar variansen för en urvalspopulation.Returns the variance of a sample population.