DATEVALUEDATEVALUE

Konverterar ett datum i textform till ett datum i datetime-format.Converts a date in text format to a date in datetime format.

SyntaxSyntax

DATEVALUE(date_text)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
date_textdate_text Text som representerar ett datum.Text that represents a date.

Egenskapsvärde/returvärdeProperty Value/Return value

Ett datum i datetime-format.A date in datetime format.

AnmärkningarRemarks

  • Vid konverteringen använder DATEVALUE modellens nationella inställningar och inställningar för datum/tid för att fastställa ett datumvärde.When converting, DATEVALUE uses the locale and date/time settings of the model to determine a date value. Om modellens inställningar för datum/tid representerar datum i formatet månad/dag/år, konverteras strängen ”1/8/2009” till ett datetime-värde som motsvarar den 8 januari 2009.If the model date/time settings represent dates in the format of Month/Day/Year, then the string, "1/8/2009", is converted to a datetime value equivalent to January 8th of 2009. Men om modellens inställningar för datum/tid representerar datum i formatet dag/månad/år, konverteras samma sträng till ett datetime-värde som motsvarar den 1 augusti 2009.However, if the model date/time settings represent dates in the format of Day/Month/Year, the same string is converted as a datetime value equivalent to August 1st of 2009.

  • Om konverteringen med modellens nationella inställningar och inställningar för datum/tid misslyckas, försöker DATEVALUE använda andra datumformat.If conversion using the locale and date/time settings of the model fails, DATEVALUE will attempt to use other date formats. I det här fallet kan vissa rader konverteras med ett format och andra rader med ett annat.In this case, some rows may be converted using one format and other rows are converted using a different format. "5/4/2018" kan till exempel konverteras till den 4 maj 2018 och "20/4/2018" kan konverteras till den 20 april.For example, "5/4/2018" may convert to May 4th of 2018, and "20/4/2018" may convert to April 20th.

  • Om årsdelen av argumentet date_text utelämnas, använder DATEVALUE-funktionen det aktuella året från datorns inbyggda klocka.If the year portion of the date_text argument is omitted, the DATEVALUE function uses the current year from your computer's built-in clock. Tidsinformationen i argumentet date_text ignoreras.Time information in the date_text argument is ignored.

  • Modellens nationella inställningar och inställningar för datum/tid bestäms inledningsvis av programmet och datorn när modellen skapas.Model locale and data/time settings are initially determined by the application and computer when the model is created.

ExempelExample

I följande exempel returneras ett annat datetime-värde beroende på modellens nationella inställningar och inställningarna för hur datum och tid visas.The following example returns a different datetime value depending on the model locale and settings for how dates and times are presented.

  • I datum/tidsinställningar där dagen visas före månaden, returnerar exemplet ett datetime-värde motsvarande 8 januari 2009.In date/time settings where the day precedes the month, the example returns a datetime value corresponding to January 8th of 2009.

  • I datum/tidsinställningar där månaden visas före dagen, returnerar exemplet ett datetime-värde motsvarande 1 augusti 2009.In date/time settings where the month precedes the day, the example returns a datetime value corresponding to August 1st of 2009.

= DATEVALUE("8/1/2009")  

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions