FIRSTDATEFIRSTDATE

Returnerar det första datumet i den aktuella kontexten för den angivna datumkolumnen.Returns the first date in the current context for the specified column of dates.

SyntaxSyntax

FIRSTDATE(<dates>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn och en enda rad med ett datumvärde.A table containing a single column and single row with a date value.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumnA reference to a date/time column.
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden.A table expression that returns a single column of date/time values.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar för booleska uttryck beskrivs i avsnittet Funktionen CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE function.

 • När den aktuella kontexten är ett enda datum, kommer datumet som returneras av funktionerna FIRSTDATE och LASTDATE att vara lika.When the current context is a single date, the date returned by the FIRSTDATE and LASTDATE functions will be equal.

 • Returvärdet är en tabell som innehåller en enda kolumn och ett enda värde.The Return value is a table that contains a single column and single value. Den här funktionen kan därför användas som ett argument i alla funktioner som kräver en tabell i argumenten.Therefore, this function can be used as an argument to any function that requires a table in its arguments. Det returnerade värdet kan dessutom användas när ett datumvärde krävs.Also, the returned value can be used whenever a date value is required.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempelformel skapar ett mått som hämtar det första datumet när en försäljning gjordes i Internet-försäljningskanalen för den aktuella kontexten.The following sample formula creates a measure that obtains the first date when a sale was made in the Internet sales channel for the current context.

= FIRSTDATE('InternetSales_USD'[SaleDateKey]) 

Se ävenSee also

Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Funktionen LASTDATELASTDATE function
Funktionen FIRSTNONBLANKFIRSTNONBLANK function