FLOORFLOOR

Avrundar ett tal nedåt mot noll, till närmaste signifikanta multipel.Rounds a number down, toward zero, to the nearest multiple of significance.

SyntaxSyntax

FLOOR(<number>, <significance>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det numeriska värde som du vill avrunda.The numeric value you want to round.
signifikanssignificance Den multipel som du vill runda av till.The multiple to which you want to round. Argumenten tal och signifikans måste båda vara antingen negativa eller positiva.The argumentsnumber and significance must either both be positive, or both be negative.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

  • Om något av argumenten inte är numeriskt returnerar FLOOR felvärdet #VALUE! .If either argument is nonnumeric, FLOOR returns #VALUE! error value.

  • Om tal och signifikans har olika tecken returnerar FLOOR felvärdet #NUM! .If number and significance have different signs, FLOOR returns the #NUM! error value.

  • Oavsett vilket tecken talet har avrundas ett värde nedåt när det justeras bort från noll.Regardless of the sign of the number, a value is rounded down when adjusted away from zero. Om talet är en exakt signifikant multipel görs ingen avrundning.If the number is an exact multiple of significance, no rounding occurs.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande formel tar värdena i kolumnen [Total Product Cost] från tabellen InternetSales och avrundar nedåt till närmaste multipel av 0,1.The following formula takes the values in the [Total Product Cost] column from the table, InternetSales.and rounds down to the nearest multiple of .1.

= FLOOR(InternetSales[Total Product Cost],.5)  

I följande tabell visas förväntat resultat för några exempelvärden.The following table shows the expected results for some sample values.

VärdenValues Förväntat resultatExpected Result
10,842310.8423 10,810.8
8,03738.0373 88
2,97332.9733 2.92.9

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions