ISSUBTOTALISSUBTOTAL

Skapar en annan kolumn i ett SUMMARIZE-uttryck som returnerar True om raden innehåller delsummevärden för argumentkolumnen och annars False.Creates another column in a SUMMARIZE expression that returns True if the row contains subtotal values for the column given as argument, otherwise returns False.

SyntaxSyntax

ISSUBTOTAL(<columnName>)

Med SUMMARIZE,With SUMMARIZE,

SUMMARIZE(<table>, <groupBy_columnName>[, <groupBy_columnName>]…[, ROLLUP(<groupBy_columnName>[,< groupBy_columnName>…])][, <name>, {<expression>|ISSUBTOTAL(<columnName>)}]…)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
columnNamecolumnName Namnet på valfri kolumn i tabellen för funktionen SUMMARIZE eller valfri kolumn i en tabell som är relaterad till tabellen.The name of any column in table of the SUMMARIZE function or any column in a related table to table.

ReturvärdeReturn value

Värdet True om raden innehåller ett delsummevärde för argumentkolumnen och annars False.A True value if the row contains a subtotal value for the column given as argument, otherwise returns False.

KommentarerRemarks

  • Den här funktionen kan bara användas i uttrycksdelen av en SUMMARIZE-funktion.This function can only be used in the expression of a SUMMARIZE function.

  • Den här funktionen måste föregås av namnet på den booleska kolumnen.This function must be preceded by the name of the Boolean column.

ExempelExample

Läs mer i SUMMARIZE.See SUMMARIZE.