LASTNONBLANKLASTNONBLANK

Returnerar det sista värdet i kolumnen column, filtrerat efter aktuell kontext, där uttrycket inte är tomt.Returns the last value in the column, column, filtered by the current context, where the expression is not blank.

SyntaxSyntax

LASTNONBLANK(<column>,<expression>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn Ett kolumnuttryck.A column expression.
uttryckexpression Ett uttryck som utvärderas efter tomma värden för varje värde i column.An expression evaluated for blanks for each value of column.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn och en enskild rad med det beräknade sista värdet.A table containing a single column and single row with the computed last value.

AnmärkningarRemarks

 • Argumentet column kan vara något av följande:The column argument can be any of the following:

  • En referens till valfri kolumn.A reference to any column.
  • En tabell med en enda kolumn.A table with a single column.
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumnA Boolean expression that defines a single-column table
 • Begränsningar för booleska uttryck beskrivs i avsnittet Funktionen CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE function.

 • Den här funktionen används vanligtvis för att returnera det sista värdet för en kolumn för vilken uttrycket inte är tomt.This function is typically used to return the last value of a column for which the expression is not blank. Du kan till exempel hämta det sista värdet där det finns försäljning av en produkt.For example, you could get the last value for which there were sales of a product.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Se ävenSee also

Funktionen FIRSTNONBLANKFIRSTNONBLANK function
StatistikfunktionerStatistical functions