PARALLELPERIODPARALLELPERIOD

Returnerar en tabell som innehåller en kolumn med datum som representerar en period som är parallell med datumen i kolumnen dates i den aktuella kontexten, där datumen har flyttats ett antal intervall framåt eller bakåt i tiden.Returns a table that contains a column of dates that represents a period parallel to the dates in the specified dates column, in the current context, with the dates shifted a number of intervals either forward in time or back in time.

SyntaxSyntax

PARALLELPERIOD(<dates>,<number_of_intervals>,<interval>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
datumdates En kolumn som innehåller datum.A column that contains dates.
number_of_intervalsnumber_of_intervals Ett heltal som anger antalet intervall som ska adderas till eller subtraheras från datumen.An integer that specifies the number of intervals to add to or subtract from the dates.
intervalinterval Intervallet som datumen ska flyttas med.The interval by which to shift the dates. Intervallvärdet kan vara något av följande: year, quarter, month.The value for interval can be one of the following: year, quarter, month.

ReturvärdeReturn value

En tabell som innehåller en enda kolumn med datumvärden.A table containing a single column of date values.

AnmärkningarRemarks

 • Den här funktionen tar den aktuella uppsättningen datum i kolumnen som anges i dates, flyttar det första datumet och det sista datumet angivet antal intervall och returnerar sedan alla sammanhängande datum mellan de två förflyttningsdatumen.This function takes the current set of dates in the column specified by dates, shifts the first date and the last date the specified number of intervals, and then returns all contiguous dates between the two shifted dates. Om intervallet är ett delintervall för månad, kvartal eller år, visas även eventuella delmånader i resultatet för att få hela intervallet.If the interval is a partial range of month, quarter, or year then any partial months in the result are also filled out to complete the entire interval.

 • Argumentet dates kan vara något av följande:The dates argument can be any of the following:

  • En referens till en datum/tid-kolumn,A reference to a date/time column,
  • Ett tabelluttryck som returnerar en enda kolumn med datum/tid-värden,A table expression that returns a single column of date/time values,
  • Ett booleskt uttryck som returnerar en tabell med enda kolumn med datum/tid-värden.A Boolean expression that defines a single-column table of date/time values.
 • Begränsningar för booleska uttryck beskrivs i avsnittet Funktionen CALCULATE.Constraints on Boolean expressions are described in the topic, CALCULATE function.

 • Om det antal som anges i number_of_intervals är positivt flyttas datumen i dates framåt i tiden. Om talet är negativt flyttas datumen i dates bakåt i tiden.If the number specified for number_of_intervals is positive, the dates in dates are moved forward in time; if the number is negative, the dates in dates are shifted back in time.

 • Parametern interval är en uppräkning, inte en uppsättning strängar. Därför ska värdena inte omges av citattecken.The interval parameter is an enumeration, not a set of strings; therefore values should not be enclosed in quotation marks. Dessutom ska värdena year, quarter, month skrivas i sin helhet när de används.Also, the values: year, quarter, month should be spelled in full when using them.

 • Resultattabellen innehåller bara datum som visas i värdena för den underliggande tabellkolumnen.The result table includes only dates that appear in the values of the underlying table column.

 • PARALLELPERIOD-funktionen liknar DATEADD-funktionen, förutom att PARALLELPERIOD alltid returnerar fullständiga perioder på angiven kornighetsnivå i stället för de delperioder som DATEADD returnerar.The PARALLELPERIOD function is similar to the DATEADD function except that PARALLELPERIOD always returns full periods at the given granularity level instead of the partial periods that DATEADD returns. Om du till exempel har valt datum som börjar 10 juni och slutar den 21 juni samma år och du vill flytta urvalet framåt en månad, kommer PARALLELPERIOD-funktionen att returnera alla datum från nästa månad (1 juli till 31 juli). Men om DATEADD används i stället, kommer resultatet endast att innehålla datum från 10 juli till 21 juli.For example, if you have a selection of dates that starts at June 10 and finishes at June 21 of the same year, and you want to shift that selection forward by one month then the PARALLELPERIOD function will return all dates from the next month (July 1 to July 31); however, if DATEADD is used instead, then the result will include only dates from July 10 to July 21.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande exempel på formel skapar ett mått som beräknar föregående års försäljning på Internet.The following sample formula creates a measure that calculates the previous year sales for Internet sales.

= CALCULATE(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), PARALLELPERIOD(DateTime[DateKey],-1,year)) 

Se ävenSee also

TidsinformationsfunktionerTime intelligence functions
Datum- och tidsfunktionerDate and time functions
Funktionen DATEADDDATEADD function