QUOTIENTQUOTIENT

Utför division och returnerar endast heltalsdelen av divisionsresultatet.Performs division and returns only the integer portion of the division result. Använd den här funktionen när du vill ignorera resten av divisionen.Use this function when you want to discard the remainder of division.

SyntaxSyntax

QUOTIENT(<numerator>, <denominator>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
täljarenumerator Täljaren, eller talet som ska divideras.The dividend, or number to divide.
nämnaredenominator Nämnaren, eller talet att dividera med.The divisor, or number to divide by.

ReturvärdeReturn value

Ett heltal.A whole number.

AnmärkningarRemarks

  • Om endera argumentet är icke-numeriskt kommer QUOTIENT att returnera felvärdet #VALUE!If either argument is non-numeric, QUOTIENT returns the #VALUE! .error value.

  • Du kan använda en kolumnreferens i stället för ett literalvärde för endera argumentet.You can use a column reference instead of a literal value for either argument. Om den kolumn som du refererar till dock innehåller 0 (noll) returneras ett fel för hela kolumnen med värden.However, if the column that you reference contains a 0 (zero), an error is returned for the entire column of values.

ExempelExample

Följande formler returnerar samma resultat, 2.The following formulas return the same result, 2.

= QUOTIENT(5,2)
= QUOTIENT(10/2,2)  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions