REPLACEREPLACE

REPLACE ersätter en del av en textsträng, baserat på antalet tecken som du anger, med en annan textsträng.REPLACE replaces part of a text string, based on the number of characters you specify, with a different text string.

SyntaxSyntax

REPLACE(<old_text>, <start_num>, <num_chars>, <new_text>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
gammal_textold_text Den textsträng som innehåller de tecken som du vill ersätta eller en referens till en kolumn som innehåller text.The string of text that contains the characters you want to replace, or a reference to a column that contains text.
start_antalstart_num Positionen för tecknet i gammal_text som du vill ersätta med ny_text.The position of the character in old_text that you want to replace with new_text.
antal_teckennum_chars Det antal tecken som du vill ersätta.The number of characters that you want to replace. Varning! Om argumentet, num_chars, är tomt eller refererar till en kolumn som utvärderas som tom infogas strängen för ny_text på positionen, start_num, utan att ersätta några tecken.Warning: If the argument, num_chars, is a blank or references a column that evaluates to a blank, the string for new_text is inserted at the position, start_num, without replacing any characters. Det här är samma beteende som i Excel.This is the same behavior as in Excel.
ny_textnew_text Ersättningstexten för de angivna tecknen i gammal_text.The replacement text for the specified characters in old_text.

ReturvärdeReturn value

En textsträng.A text string.

KommentarerRemarks

  • Microsoft Excel har olika funktioner för att använda med tecken som har enkla byte och dubbla byte, men DAX använder Unicode och lagrar därför alla tecken som samma längd.Whereas Microsoft Excel has different functions for use with single-byte and double-byte character languages, DAX uses Unicode and therefore stores all characters as the same length.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande formel skapar en ny beräknad kolumn som ersätter de första två tecknen i produktkoden i kolumnen, [ProductCode], med en två bokstäver lång kod, OB.The following formula creates a new calculated column that replaces the first two characters of the product code in column, [ProductCode], with a new two-letter code, OB.

= REPLACE('New Products'[Product Code],1,2,"OB")  

Se ävenSee also

TextfunktionerText functions
Funktionen SUBSTITUTESUBSTITUTE function