SUBSTITUTESUBSTITUTE

Ersätter befintlig text med ny text i en textsträng.Replaces existing text with new text in a text string.

SyntaxSyntax

SUBSTITUTE(<text>, <old_text>, <new_text>, <instance_num>)  

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
texttext En text som du vill ersätta tecken i, eller en referens till en kolumn som innehåller text.The text in which you want to substitute characters, or a reference to a column containing text.
gammal_textold_text Den befintliga text som du vill ersätta.The existing text that you want to replace.
ny_textnew_text Den text som du vill ersätta old_text med.The text you want to replace old_text with.
instans_antalinstance_num (valfritt) Förekomsten av gammal_text du vill ersätta.(optional) The occurrence of old_text you want to replace. Om detta utelämnas ersätts alla instanser av gammal_textIf omitted, every instance of old_text is replaced

ReturvärdeReturn value

En textsträng.A string of text.

KommentarerRemarks

  • Använd funktionen SUBSTITUTE när du vill ersätta en speciell text i en textsträng. Använd funktionen REPLACE när du vill ersätta all text med varierande längd som inträffar på en viss plats i en text sträng.Use the SUBSTITUTE function when you want to replace specific text in a text string; use the REPLACE function when you want to replace any text of variable length that occurs in a specific location in a text string.

  • Funktionen SUBSTITUTE är skiftlägeskänslig.The SUBSTITUTE function is case-sensitive. Om skiftläget inte stämmer överens mellan text och gammal ersätts inte texten av SUBSTITUTE.If case does not match between text and old_text, SUBSTITUTE will not replace the text.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

Exempel: Ersättning inom en strängExample: Substitution within a String

Följande formel skapar en kopia av kolumnen [Produktkod] som ersätter den nya produktkoden NW för den gamla produktkoden PA där den förekommer i kolumnen.The following formula creates a copy of the column [Product Code] that substitutes the new product code NW for the old product code PA wherever it occurs in the column.

= SUBSTITUTE([Product Code], "NW", "PA")  

Se ävenSee also

TextfunktionerText functions
REPLACEREPLACE