SIGNSIGN

Anger tecknet för ett tal, resultatet av en beräkning eller ett värde i en kolumn.Determines the sign of a number, the result of a calculation, or a value in a column. Funktionen returnerar 1 om talet är positivt, 0 (noll) om talet är noll och -1 om talet är negativt.The function returns 1 if the number is positive, 0 (zero) if the number is zero, or -1 if the number is negative.

SyntaxSyntax

SIGN(<number>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Ett reellt tal, en kolumn som innehåller tal eller ett uttryck som utvärderas till ett tal.Any real number, a column that contains numbers, or an expression that evaluates to a number.

ReturvärdeReturn value

Ett heltal.A whole number. Möjliga returvärden är 1, 0 och -1.The possible Return values are 1, 0, and -1.

ReturvärdeReturn value BeskrivningDescription
11 Talet är positivtThe number is positive
00 Talet är nollThe number is zero
-1-1 Talet är negativtThe number is negative

ExempelExample

Följande formel returnerar tecknet för resultatet av det uttryck som beräknar försäljningspriset minus kostnaden.The following formula returns the sign of the result of the expression that calculates sale price minus cost.

= SIGN( ([Sale Price] - [Cost]) )  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions