VÄRDENVALUES

Om indataparametern är ett kolumnnamn returneras en tabell med en enskild kolumn som innehåller de distinkta värdena från den angivna kolumnen.When the input parameter is a column name, returns a one-column table that contains the distinct values from the specified column. Dubblettvärden tas bort och endast unika värden returneras.Duplicate values are removed and only unique values are returned. Ett BLANK-värde kan läggas till.A BLANK value can be added. Om indataparametern är ett tabellnamn returneras raderna från den angivna tabellen.When the input parameter is a table name, returns the rows from the specified table. Dubblettrader behålls.Duplicate rows are preserved. En BLANK-rad kan läggas till.A BLANK row can be added.

Anteckning

Funktionen kan inte användas till att returnera värden till en cell eller kolumn i ett kalkylblad. I stället använder du den som en mellanliggande funktion nästlad i en formel för att hämta en lista över distinkta värden som kan räknas eller användas till att filtrera eller summera andra värden.This function cannot be used to Return values into a cell or column on a worksheet; rather, you use it as an intermediate function, nested in a formula, to get a list of distinct values that can be counted or used to filter or sum other values.

SyntaxSyntax

VALUES(<TableNameOrColumnName>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
TableName eller ColumnNameTableName or ColumnName En kolumn som unika värden ska returneras från, eller en tabell som rader ska returneras från.A column from which unique values are to be returned, or a table from which rows are to be returned.

ReturvärdeReturn value

Om indataparametern är ett kolumnnamn är detta en tabell med en enskild kolumn.When the input parameter is a column name, a single column table. Om indataparametern är ett tabellnamn returneras en tabell med samma kolumner.When the input parameter is a table name, a table of the same columns is returned.

AnmärkningarRemarks

  • När du använder funktionen VALUES i en filtrerad kontext påverkas de unika värden som VALUES returnerar av filtret.When you use the VALUES function in a context that has been filtered, the unique values returned by VALUES are affected by the filter. Om du till exempel filtrerar efter region och returnerar en lista över värdena för ort innehåller listan endast orterna i de regioner som tillåts av filtret.For example, if you filter by Region, and return a list of the values for City, the list will include only those cities in the regions permitted by the filter. Om du vill returnera alla orter oavsett befintliga filter måste du använda funktionen ALL för att ta bort filter från tabellen.To return all of the cities, regardless of existing filters, you must use the ALL function to remove filters from the table. Det andra exemplet visar användningen av ALL med VALUES.The second example demonstrates use of ALL with VALUES.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

När argumentet är ett kolumnnamn blir resultatet av funktionen VALUES i de flesta fall identiska med resultatet för funktionen DISTINCT.In most scenarios, when the argument is a column name, the results of the VALUES function are identical to those of the DISTINCT function. Båda funktionerna tar bort dubbletter och returnerar en lista över möjliga värden i den angivna kolumnen.Both functions remove duplicates and return a list of the possible values in the specified column. Funktionen VALUES kan dock även returnera ett tomt värde.However, the VALUES function can also return a blank value. Detta tomma värde är användbart i de fall där du letar upp distinkta värden från en relaterad tabell, men då ett värde som används i relationen saknas i en tabell.This blank value is useful in cases where you are looking up distinct values from a related table, but a value used in the relationship is missing from one table. I terminologin för databaser kallas detta en överträdelse av referensintegriteten.In database terminology, this is termed a violation of referential integrity. Sådana avvikelser i data kan inträffa när en tabell uppdateras och den relaterade tabellen inte uppdateras.Such mismatches in data can occur when one table is being updated and the related table is not.

Om argumentet är ett tabellnamn returnerar resultatet av funktionen VALUES alla rader i den angivna tabellen plus en tom rad, om det uppstår en överträdelse av referensintegriteten.When the argument is a table name, the result of the VALUES function returns all rows in the specified table plus a blank row, if there is a violation of referential integrity. Funktionen DISTINCT tar bort dubbletter av rader och returnerar unika rader i den angivna tabellen.The DISTINCT function removes duplicate rows and returns unique rows in the specified table.

Anteckning

Funktionen DISTINCT tillåter ett kolumnnamn eller ett giltigt tabelluttryck som sitt argument, men funktionen VALUES accepterar bara ett kolumnnamn eller ett tabellnamn som argument.The DISTINCT function allows a column name or any valid table expression to be its argument but the VALUES function only accepts a column name or a table name as the argument.

I följande tabell sammanfattas matchningsfel mellan data som kan förekomma i två relaterade tabeller när referensintegriteten inte bevaras.The following table summarizes the mismatch between data that can occur in two related tables when referential integrity is not preserved.

Tabellen MyOrdersMyOrders table Tabellen MySalesMySales table
1 juniJune 1 Försäljning 1 juniJune 1 sales
Juni 2June 2 Försäljning 2 juniJune 2 sales
(inga orderdatum har angetts)(no order dates have been entered) Försäljning 3 juniJune 3 sales

Om du använde funktionen DISTINCT för att returnera en lista med datum från den pivottabell som innehåller tabellerna returneras bara två datum.If you used the DISTINCT function to return a list of dates from the PivotTable containing these tables, only two dates would be returned. Men om du använder funktionen VALUES returnerar funktionen de två datumen plus ytterligare en tom medlem.However, if you use the VALUES function, the function returns the two dates plus an additional blank member. Dessutom kommer alla rader från tabellen MySales som inte har ett matchande datum i tabellen MyOrders att ”matchas” till denna okända medlem.Also, any row from the MySales table that does not have a matching date in the MyOrders table will be "matched" to this unknown member.

ExempelExample

Följande formel räknar antalet unika fakturor (försäljningsordrar) och ger följande resultat när den används i en rapport som innehåller namnen på produktkategorier:The following formula counts the number of unique invoices (sales orders), and produces the following results when used in a report that includes the Product Category Names:

= COUNTROWS(VALUES('InternetSales_USD'[SalesOrderNumber]))  

ReturnerarReturns

RadetiketterRow Labels Räkna fakturorCount Invoices
TillbehörAccessories 18 20818,208
CyklarBikes 15 20515,205
ClothingClothing 7 4617,461
TotalsummaGrand Total 27 65927,659

Se ävenSee also

Funktionen FILTERFILTER function
Funktionen COUNTROWSCOUNTROWS function
Filtrera funktionerFilter functions