Ange data

Det finns många allmänna funktioner som gör det snabbt och enkelt att registrera data. Dessa funktioner för dataregistrering beskrivs i den här artikeln.

I exemplen nedan används demonstrationsdata.

Obligatoriska fält

När du anger data på sidor markeras vissa fält med en röd asterisk. Den röda asterisken betyder att fältet måste fyllas för att slutföra en viss process som använder fältet, till exempel bokföra en transaktion som använder värdet i fältet.

Även om fältet innehåller en asterisk tvingas du inte att fylla u fältet innan du fortsätter till andra fält eller avslutar sidan. Den röda asterisken fungerar endast som en påminnelse att du kommer att spärras från att slutföra en viss process.

Söka efter data allt eftersom du skriver

När du börjar skriva tecken i ett fält visas en listruta med möjliga fältvärden. Listan ändras allt eftersom du skriver fler tecken, och du kan välja rätt värde när det visas.

Många fält har en nedpil-knapp som du kan välja. Du kan välja pilen om du vill visa en lista med data som är tillgängliga för fältet. Knappen har två funktioner beroende på typen av fält:

 • Sökning – Visar information från en annan tabell som du kan infoga i fältet. Du kan bara välja en i taget.

 • Lista – Visar den uppsättning alternativ (fasta val) som finns för fältet. Du kan bara markera ett av alternativen.

Ange antal genom beräkning

När du skriver siffror i antalsfält, till exempel fältet Antal för en artikeljournalrad, kan du skriva formeln i stället för summan.

Exempel

 • Om du skriver 19+19 beräknas fältet till 38.

 • Om skriver 41-9 beräknas fältet till 32.

 • Om du skriver 12*4 beräknas fältet till 48.

 • Om du skriver 12/4 beräknas fältet till 3.

Ange negativa antal

Du kan ange negativa antal på två sätt. Numret -20,5 som kan anges:

 • -20.5

  eller

 • 20.5-

I båda fallen registreras beloppet som -20,5.

Om det sista tecknet i uttrycket är + eller -, kommer hela uttrycket registreras med det tecknet. Ett exempel, 10-20+, ska leda till 10 och inte -10.

Ange datum och tider

Du kan ange datum och tider i alla datumfält. Du kan skriva datum med eller utan avgränsare.

Anteckning

Hur du anger datum och klockslag beror på dina region-inställningar. Mer information finns i Ändra grundläggande inställningar.

Ange datum

I ett datumfält kan du skriva in två, fyra, sex eller åtta siffror.

 • Om du bara skriver in två siffror tolkas de som dag. Programmet lägger till månaden och året från arbetsdatumet.

 • Om du skriver in fyra siffror tolkas de som dagen och månaden. Programmet lägger till året från arbetsdatumet.

 • Om det datum du vill ange ligger inom intervallet 1930-01-01 t.o.m. 2029-12-31 kan du ange året med två siffror, annars måste du ange det med fyra siffror.

Du kan också skriva ett datum som en veckodag följt av veckonumret och (valfritt) ett år (exempelvis Mån25, eller mån25 betyder måndagen i vecka 25).

I stället för att skriva in ett visst datum kan du skriva in någon av de två koderna nedan.

Kod Resultat
d Det här är dagens datum (detta är datorns systemdatum).
a Detta är arbetsdatumet som har lagts upp i programmet. Om du vill ändra arbetsdatumet, ändra grundläggande inställningar. Det är praktiskt att använda arbetsdatum om du har många transaktioner med ett annat datum än dagens datum.

Ange tider

När du anger tider kan du infoga vilken avgränsare du vill mellan enheterna. Detta är dock inte obligatoriskt. Du behöver inte skriva minuter, sekunder eller AM/PM.

I följande tabell visas de olika sätt som du kan ange tider på, samt hur de tolkas.

Transaktion Tolkning
5 05:00:00
5:30 05:30:00
0530 05:30:00
5:30:5 05:30:05
053005 05:30:05
5:30:5.50 05:30:050,5
053005050 05:30:05.05

Du måste ange två siffror för varje tidsenhet om du inte använder någon avgränsare.

Ange datum och tid

När du anger datum och tid måste du ange ett blanksteg mellan datumet och tiden.

Listan nedan innehåller de olika sätt som du kan ange datum och tid på och en förklaring av hur de ska tolkas.

Transaktion Tolkning
021213 132455 02-12-13 13:24:55
02-12-1 10 02-12-01 10:00:00
02.12.1 5 02-12-01 05:00:00
02.12.1 02-12-01 00:00:00
11 12 11-innevarande månad-innevarande år 12:00:00
11 12 12 11-12-innevarande år 12:00:00
d eller dagens datum dagens datum 00:00:00
d tid dagens datum aktuell tid
d 10:30 dagens datum 10:30:00
d 03:03:03 dagens datum 03:03:03
a eller arbetsdagens datum arbetsdagens datum 00:00:00
m eller måndag måndag i innevarande vecka 00:00:00
ti eller tisdag tisdag i innevarande vecka 00:00:00
on eller onsdag onsdag i innevarande vecka 00:00:00
to eller torsdag torsdag i innevarande vecka 00:00:00
fr eller fredag fredag i innevarande vecka 00:00:00
lö eller lördag lördag i innevarande vecka 00:00:00
sö eller söndag söndag i innevarande vecka 00:00:00
ti 10:30 tisdag i innevarande vecka 10:30:00
ti 03:03:03 tisdag i innevarande vecka 03:03:03

Ange varaktighet

Du anger varaktigheten som en siffra följd av en enhet.

Här följer några exempel.

Varaktighet Måttenhet**
2t 2 timmar
6t 30m 6 timmar 30 minuter
6,5t 6 timmar 30 minuter
90m 1 timme 30 minuter
2d 6t 30m 2 dagar 6 timmar 30 minuter
2d 6t 30m 56s 600ms 2 dagar 6 timmar 30 minuter 56 sekunder 600 millisekunder

Du kan även ange en siffra som automatiskt konverteras till en varaktighet. Det tal som anges konverteras med den standardenhet som har angetts för varaktighetsfältet.

Om du vill veta vilken enhet som används i ett varaktighetsfält kan du ange en siffra och kontrollera vilken enhet den konverteras till.

Numret 5 konverteras till 5 timmar om enheten är timmar.

Använda datumformler

En datumformel är en kort kombination av förkortningar med bokstäver och siffror som anger hur datum ska beräknas. Du kan ange datumformler i olika beräkningsfält för datum och i fält för återkomstfrekvens i återkommande journaler.

Anteckning

I alla dataformulärfält inkluderas automatiskt en dag att täcka i dag som dagen när perioden börjar. Därefter om du anger, till exempel 1 vecka, är perioden faktiskt åtta dagar eftersom idag inkluderas. För att ange en period av sju dagar (en exakt vecka) inklusive perioden för startdatum måste du ange 6 dagar eller 1 vecka minus 1 dag.

Här följer några exempel på hur datumformler kan användas:

 • Datumformeln i fält för återkommande frekvens i återkommande journaler bestämmer hur ofta posten på journalraden ska bokföras.

 • Datumformeln i fältet Betalningsfrist för en viss påminnelsenivå bestämmer vilken tidsperiod som ska förflyta från förfallodatumet (eller från den föregående påminnelsen) innan en påminnelse ska skapas.

 • Datumformeln i fältet Förfallodatumformel bestämmer hur förfallodatumet på påminnelsen beräknas.

Formeln för datumberäkning kan bara omfatta högst 20 tecken, både siffror och bokstäver. Du kan använda följande bokstäver som förkortningar för tidsangivelser.

L Löpande (innevarande)
D Dag/dagar
V Vecka/veckor
M Månad/månader
K Kvartal
Å År

Du kan bygga upp en datumformel på tre sätt.

Följande exempel visar hur aktuell plus en tidsenhet.

LV Löpande (innevarande) vecka
LM Löpande (innevarande) månad

Följande exempel visar hur ett antal och en tidsenhet. Ett nummer får inte vara högre än 9 999.

10D Tio dagar från dagens datum.
2V Två veckor från dagens datum

Följande exempel visar hur en tidsenhet och ett antal.

D10 Den tionde dagen varje månad.
VD4 Den nästa fjärde dagen i en vecka (torsdag)

Följande exempel visar hur du kombinera dessa tre metoder om så behövs.

LM+10D Löpande månad + 10 dagar

Följande exempel visar hur du använder ett minustecken för att ange ett datum i det förflutna.

-1Å 1 år sedan från idag

Se även

Söka, filtrera och sortera data
Arbeta med Business Central