Genomgång: Inleverera och införa utflöde i avancerade lagerkonfigurationer

I Business Central, kan de inkommande processerna för att inleverera och lagerinföra utföras på fyra sätt med hjälp av olika funktionaliteter beroende på lagerkomplexitetsnivån.

Metod Ankommande behandling Lagerplatser Inleveranser Artikelinförslar Nivå av komplexitet (Se Designdetaljer: Lagerstyrningsinställning)
A Bokföra inleverans och lagerinförsel från orderraden INTER 2
B Bokföra inleverans och lagerinförsel från ett lagerinförseldokument X 3
L Bokföra inleverans och lagerinförsel från ett distributionslagerinleveransdokument X 6-4-5
D Bokföra inleverans från ett distributionslagerinleveransdokument och bokföra införsel i ett distributionslagerinförseldokument INTER INTER 6-4-5

Mer information finns i Designdetaljer: Ingående distributionslagerflöde.

Efterföljande genomgången visar metod D i föregående tabellen.

Om den här genomgången

För avancerad lagerkonfigurationer där lagerstället har konfigurerats att kräva mottagningsbehandling, förutom artikelinförselbehandling, använder du fönstret Dist.lager inleverans för att registrera och bokföra kvittot med artiklar för flera ankommande order. När lagerinleveransen bokförs, skapas en eller flera av artikelinförseldokument för att instruera lagerarbetare att ta det mottagna artikeln och placera dem på avsedda ställen enligt lagerplatsinställning eller i andra lagerplatser. Den specifika placering av artiklarna registreras, när lagerartikelinförseln är registrerade. Det ankommande källdokumentet kan vara en inköpsorder, försäljningsreturorder, ankommande överföringsorder eller montering eller produktionsorder vars utflöde är klart för artikelinförsel. Om kvittot skapas från en ankommande beställning, kan mer än en ankommande källdokument hämtas för kvittot. Genom att använda den här metoden, kan du registrera många artiklar som inlevereras från olika inkommande beställningar med ett kvitto.

I den här genomgången tas följande uppgifter upp.

 • Ställa in VIT lagerställe för mottagning och införsel.
 • Skapa och släppa två inköpsorder för fullständig lagerhantering.
 • Skapa och bokför ett distributionslagerinleveransdokument för åtskilliga inköpsorderrader från vissa leverantörer.
 • Registrering av en lagerartikelinförsel för de inlevererade artiklarna.

Roller

Den här genomgången innehåller arbetsuppgifter som utförs av följande användarroller:

 • Dist.lagerchef
 • Inköpsagent
 • Mottagande personal
 • Lagerarbetare

Förutsättningar

För att kunna utföra den här genomgången behöver du:

 • CRONUS Sverige AB installerad
 • Om du vill Ange dig själv som distributionslagerpersonal på lagerstället VIT följer du de här stegen:
 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Dist.lager personal och välj sedan relaterad länk.
 2. Välj fältet Användar-ID och välj ditt eget användarkonto i fönstret Användare.
 3. Ange WHITE i fältet Lagerställekod.
 4. Välj fältet Standard.

Situation

Ellen, lagerchef på CRONUS skapar två inköpsorder för tillbehörsartiklar från leverantörerna 10000 och 20000 som ska levereras till distributionslagret VIT. När leveranserna inlevereras till lagret använder Sammy, som är ansvarig för att ta emot artiklar från leverantörer 10000 och 20000, ett filter för att skapa inleveransrader för inköpsorder som inlevereras från de två leverantörerna. Sammy bokför artiklar som inlevererade till lagret i en lagerinleverans och artiklarna blir tillgängliga till försäljning eller andra behov. Anders lagerarbetaren, tar artiklarna från mottagande lagerplatsen och för in dem. Han flyttar alla enheter i sina standardlagerplatser, utom 40 av 100 inlevererade gångjärn, som han flyttar till monteringsavdelningen genom att dela, artikelinförselraden. När Anders registrerar artikelinförsel, uppdateras lagerplatsinnehållen, och artiklarna blir tillgängliga för plockning från lagret.

Granska konfigurationen av VITA platsen

Inställningen av fönstret Lagerställekort definierar företagets lagerflöden.

Om du vill granska lagerställekonfigurationen

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Lagerställen och välj sedan relaterad länk.

 2. Öppna lagerställekortet VIT.

 3. Observera på snabbfliken Dist.lager att kryssrutan dirigerad artikelinförsel och plockning är markerad.

  Det betyder att lagerstället ställts in för den högsta komplexitetsnivån, reflekterat av faktumet att alla kryssrutor för lagerhantering på snabbfliken är markerade.

 4. Observera att på snabbfliken Lagerplatser att lagerplatser anges i fälten Inlevns lagerplatskod och Utlevns lagerplatskod.

Det betyder att, när du skapar en distributionslagerinleverans, den här lagerplatskoden kopieras till huvudet på den distributionslagerinleveransdokument som standard, och till raderna i de resulterande distributionslagerartikelinförslar.

Skapa inköpsorder

Inköpsorder är den vanligaste typen för inkommande källdokumentet.

Så här Skapa inköpsorder

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Inköpsorder och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Ny.

 3. Skapa en inköpsorder för leverantör 10000 på arbetsdatumet (23 januari) med följande inköpsorderrader.

  Artikel Lagerställekod Antal
  70200 VIT 100 STYCK
  70201 VIT 50 STYCK

  Fortsätt med att meddela lagret att inköpsordern är klar för lagerhantering när leverans anländer.

 4. Välj åtgärden Släppa.

  Fortsätt att skapa den andra inköpsordern.

 5. Välj åtgärden Ny.

 6. Skapa en inköpsorder för leverantör 20000 på arbetsdatumet med följande inköpsorderrader.

  Artikel Lagerställekod Antal
  70100 VIT 10 CAN
  70101 VIT 12 CAN

  Välj åtgärden Släppa.

  Leveranserna av artiklar från leverantörer 10000 och 20000 har anlänt till det VITA lagret, och Sammy börjar behandla inköpsleveranserna.

Ta emot artiklarna

I fönstret Dist.lager inleverans kan du hantera flera inkommande order för källdokument, t.ex en inköpsorder.

Så här inlevererar du artiklarna

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Dist.lager inleverans, och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj åtgärden Ny.

 3. Ange WHITE i fältet Lagerställekod.

 4. Välj åtgärden Filter för att hämta urspr.dok..

 5. Ange ACCESSORY i fältet Kod.

 6. I fältet Beskrivning anger du Leverantörer 10000 och 20000.

 7. Välj åtgärden Ändra.

 8. På snabbfliken inköp i fältet Inköpsleverantörsnrfilter anger du 10000|20000.

 9. Välj åtgärden Kör. lagerinleveransen är fylld med fyra rader som representerar inköpsorderrader för de angivna leverantörerna. Fältet Ant. att inlevereras är fyllt, eftersom du inte valde kryssrutan Fyll inte i ant. att hantera i fönstret Filter att hämta ursprungsdok..

 10. Alternativt om du vill använda ett filter på det sätt som beskrivs tidigare i det avsnitt, välj åtgärden Hämta källdokument och välj sedan inköpsorder från leverantörerna i fråga.

 11. Välj åtgärden Bokföra inleverans och sedan knappen Ja.

  Positiva artikeltransaktioner skapas som återspeglar de bokförda inköpsleveranserna av utrustning från leverantörerna 10000 och 20000, och artiklar är klara att föras in i distributionslagret från den mottagande lagerplatsen.

Föra in artiklar i lagret

I fönstret Dist.lager artikelinförsel kan du hantera artikelinförslar för ett specifikt distributionslagerinleveransdokument som täcker flera källdokument. Som alla dist.lageraktivitetdokument representeras varje artikel på dist.lager artikelinförsel av en taganderad och en platsrad. I följande procedur är lagerplatskoden på hämtningsraderna standardlagerplatsen för inleveranser vid lagerställe VIT, W-08-0001.

Så här för du in artiklarna

 1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Artikelinförslar, och välj sedan relaterad länk.

 2. Välj det enda distributionslagerinförseldokumentet i listan, och sedan, på Startsida fliken, i Hantera grupp, välj Redigera.

  Distributionslagerinförseldokumentet öppnas med totalt åtta Ta- eller Placerarader för de fyra inköpsorderrader.

  Lagerarbetaren har fått informationen att 40 gångjärn behövs i monteringavdelningen, och han fortsätter att dela upp den enda placeraraden för lagerplatsen W-02-0001 i monteringavdelningen där han placerar den delen av de inlevererade gångjärnen.

 3. Välj den andra raden i fönstret Dist.lager artikelinförsel fönstret, raden Plats för artikel 70200.

 4. I fältet Antal att hantera ändra värdet från 100 till 60.

 5. På snabbfliken Rader väljer du Funktioner och sedan dela rad. En ny rad infogas för artikel 70200 med 40 i fältet Ant. att hantera.

 6. Ange W-02-0001 i fältet lagerplatskod. Fältet Zonkod fylls i automatiskt.

  Fortsätt med att registrera artikelinförseln.

 7. Välj åtgärden Registrera artikelinförsel och sedan knappen Ja.

  Mottagna tillbehör är nu införda i artikelns standardlagerplatser, och 40 gångjärn placeras i monteringavdelningen. De inlevererade artiklarna är nu tillgängliga för plockning till intern efterfrågan, till exempel monteringsorder eller till extern efterfrågan, till exempel försäljningsutleveranser.

Se även

Föra in artiklar med lagerartikelinförsel
Flytta artiklar i avancerade distributionslagerkonfigurationer
Designdetaljer: Ankommande distributionslagerflöde
Genomgång: Inleverera och införa utflöde i grundläggande lagerkonfigurationer
Genomgång av affärsprocesser