Registrera din iOS-enhet som tillhandahålls av organisationen i hanteringenEnroll your organization-provided iOS device in management

Läs om hur du får en ny iOS-enhet hanterad i Intune.Learn how to get your new iOS device managed in Intune.

iOS-enheter som tillhandahålls till dig av arbete eller skola är ofta förkonfigurerade innan du tar emot dem.The iOS devices that are provided to you by work or school are often preconfigured before you receive them. Din organisation skickar dessa förkonfigurerade inställningar till enheten när du startar den och loggar in för första gången.Your organization will send these preconfigured settings to your device after you turn it on and sign in for the first time. När installationen är färdig får du tillgång till arbetets eller skolans resurser.After your device completes setup, you'll receive access to your work or school resources.

Du påbörjar konfigureringen genom att starta din enhet och logga in med dina inloggningsuppgifter för arbetet eller skolan.To begin setup, power on your device and sign in with your work or school credentials. Resten av den här artikeln beskriver stegen och de skärmar du kommer att se i installationsassistenten.The rest of this article describes the steps and screens you'll see as you walk through Setup Assistant.

Vad är Apple DEP?What is Apple DEP?

Organisationen kanske har köpt sina enheter via något som kallas Apples program för enhetsregistrering (DEP).Your organization might have purchased their devices through something called the Apple Device Enrollment Program (DEP). Apple DEP gör det möjligt för organisationer att köpa stora mängder iOS- eller macOS-enheter.Apple DEP lets organizations buy large amounts of iOS or macOS devices. Organisationer kan sedan konfigurera och hantera dessa enheter i önskad provider för hantering av mobila enheter, som Intune.Organizations can then configure and manage those devices within their preferred mobile device management provider, such as Intune. Om du är administratör och vill ha mer information om Apple DEP kan du läsa Automatisk registrering av iOS-enheter i Apples program för enhetsregistrering.If you're an administrator and want more information about Apple DEP, see Automatically enroll iOS devices with Apple's Device Enrollment Program.

Konfigurera din iOS-enhetSet up your iOS device

Om du använder en egen iOS-enhet i stället för en enhet som tillhandahålls av organisationen följer du de här stegen för egna enheter.If you're using your own iOS device, rather than an org-provided one, follow the steps for personal and bring-your-own devices.

 1. Sätt igång din iOS-enhet.Turn on your iOS device.

 2. När du har valt språk ansluter du enheten till Wi-Fi.After you select your Language, connect your device to Wi-Fi.

 3. På skärmen för att konfigurera iOS-enhet väljer du om du vill:On the Set up iOS device screen, choose whether you want to:

  • Set Up as New device (Konfigurera som ny enhet)Set up as new device
  • Restore from iCloud Backup (Återställ från iCloud-säkerhetskopia)Restore from iCloud backup
  • Restore from iTunes Backup (Återställ från iTunes-säkerhetskopia)Restore from iTunes backup
 4. När du har anslutit till Wi-Fi visas skärmen Konfiguration.Once you’ve connected to Wi-Fi, the Configuration screen will appear. Skärmen meddelar att [ditt företag] kommer att konfigurera din enhet automatiskt.This will say that [Your Company] will automatically configure your device.

  Med konfigurationen kan [Ditt företag] att hantera enheten trådlöst. En administratör kan hjälpa dig att konfigurera e-post och nätverkskonton, installera och konfigurera appar, samt fjärrhantera inställningar. En administratör kan inaktivera funktioner, installera och ta bort appar, övervaka och begränsa Internet-trafiken, samt fjärradera den här enheten.Configuration allows [Your Company] to manage this device over the air. An administrator can help you set up email and network accounts, install and configure apps, and manage settings remotely. An administrator may disable features, install and remove apps, monitor and restrict your Internet traffic and remotely erase this device.

  Konfigurationen tillhandahålls av: [Ditt företags] iOS-team [Adress]Configuration is provided by: [Your Company's] iOS Team [Address]

 5. Logga in med ditt Apple-ID.Log in with your Apple ID. När du har loggat in kan du installera företagsportalappen och hanteringsprofilen som ger dig åtkomst till företagets resurser, t.ex. e-post och appar.Logging in lets you install the Company Portal app and install the management profile that will let your company give you access to their resources, like email and apps.

 6. Godkänn villkoren och välj om du vill skicka diagnostikinformation till Apple eller inte.Agree to the Terms and Conditions and decide whether you want to send diagnostic information to Apple.

 7. När du har slutfört registreringen kan du uppmanas att utföra fler åtgärder.Once you complete your enrollment, your device may prompt you to take more actions. I några av de här stegen kan du behöva ange lösenordet för e-poståtkomst eller konfigurera ett lösenord.Some of these steps might be entering your password for email access or setting up a passcode.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagssupporten.Contact your company support. Titta efter IT-administratörens kontaktuppgifter på företagsportalens webbplats.For contact information, check the Company Portal website.