Konfigurera iOS-enhetsåtkomst till företagsresurserSet up iOS device access to your company resources

Registrera din iOS-enhet i Intune-företagsportalappen för att få säker åtkomst till organisationens e-post, filer och appar.Enroll your iOS device with the Intune Company Portal app to gain secure access to your organization's email, files, and apps.

När enheten har registrerats blir den hanterad.After your device is enrolled, it becomes managed. Din organisation kan tilldela principer och appar till enheten via en MDM-provider för hantering av mobilenheter, t.ex. Intune.Your organization can assign policies and apps to the device through a mobile device management (MDM) provider, such as Intune.

Anteckning

Vi säljer inte några data som samlas in av vår tjänst till någon tredje part av någon anledning.We do not sell any data collected by our service to any third parties for any reason.

För att kunna komma åt arbets- eller skolinformation från din enhet måste du konfigurera enheten så att den matchar organisationens önskade inställningar.To maintain access to work or school information from your device, you'll need to configure your device to match your organization's preferred settings. Den här artikeln beskriver hur du använder Företagsportalen för att registrera enheten och underhålla organisationens inställningskrav.This article describes how to use Company Portal to enroll you device and maintain your organization's setting requirements.

Anteckning

Om du försökte komma åt företagets e-post i e-postprogrammet och du fick ett meddelande om att enheten måste vara hanterad, är du på rätt plats.If you tried to access company email in the Mail app, and received a prompt to get your device managed, you're in the right place. Följ anvisningarna nedan för att få åtkomst till din e-post och andra företagsresurser på iOS-enheten.Follow the instructions below to get access to your email and other company resources on your iOS device.

Vad du kan förvänta dig av företagsportalappenWhat to expect from the Company Portal app

SäkerhetSecurity

Under installationen kräver appen att du autentiserar dig själv hos organisationen.During initial setup, the app requires that you authenticate yourself with your organization. Du informeras sedan om eventuella enhetsinställningar som du behöver uppdatera.It then informs you of any device settings you must update. Organisationer anger exempelvis ofta krav på lägsta eller högsta antal tecken i lösenordet som du måste uppfylla.For example, organizations often set minimum or maximum character password requirements that you'll be required to meet.

SkyddProtection

När enheten har registrerats fortsätter företagsportalappen att se till att enheten är skyddad.After your device is enrolled, the Company Portal app will continue to make sure that your device is protected. Om du till exempel installerar en app från en ej betrodd källa kommer appen meddela dig och återkallar ibland åtkomst till företagets data.If you install an app from an untrusted source, for example, the app will alert you and sometimes revoke access to company data. Den här typen av princip är vanlig i organisationer och kräver ofta att du avinstallerar den icke betrodda appen innan du kan få åtkomst igen.This kind of policy is common in organizations, and often requires you to uninstall the untrusted app before you can regain access.

Konfigurera meddelandenSetting notifications

Om organisationen inför ett nytt säkerhetskrav efter registreringen, t.ex. multifaktorautentisering, meddelar företagsportalappen dig.If after enrollment your organization enforces a new security requirement, such as multi-factor authentication, the Company Portal app will notify you. Du får möjlighet att justera dina inställningar så att du kan fortsätta arbeta från enheten.You'll have the chance to adjust your settings so that you can continue to work from your device.

Mer information om registrering finns i Vad händer när jag installerar företagsportalappen och registrerar min enhet?.To learn more about enrollment, see What happens when I install the Company Portal app and enroll my device?.

Registrera din iOS-enhetEnroll your iOS device

Gå till appbutiken för att ladda ned och installera Intune-företagsportalappen på din enhet.Go to the App store to download and install the Intune Company Portal app on your device. Du måste även ha en Wi-Fi-anslutning och åtkomst till Safari under registreringen.You'll also need to maintain a Wi-Fi connection and have access to Safari during enrollment.

En paus på mer än några minuter under registreringen göra att appen stängs eller att installationen avslutas.Pausing for more than a few minutes during enrollment might cause the app to close or end setup. Om detta inträffar öppnar du företagsportalappen och försöker igen.If this happens, open the Company Portal app and try again.

 1. Öppna företagsportalen och logga in med ditt arbets- eller skolkonto.Open Company Portal and sign in with your work or school account.

 2. När du uppmanas att ta emot meddelanden från företagsportalappen trycker du på Tillåt.When prompted to receive Company Portal notifications, tap Allow. Företagsportalen använder meddelanden för att avisera dig, t.ex. om dina enhetsinställningar behöver uppdateras.Company Portal uses notifications to alert you if, for example, your device settings need to be updated.

 3. Välj Börja på skärmen Konfigurera åtkomst.On the Set up access screen, select Begin.

  Exempel på skärmbild av Företagsportal, skärmen ”Konfigurera åtkomst”.

 4. Skärmen Välj enhet och typ av registrering visas och du får ange din enhetstyp.The Select device and enrollment type screen appears and prompts for your device type.

  • Tryck på (organisation) äger den här enheten om du har fått enheten från din organisation.Tap (Organization) owns this device if you received your device from your organization. Gå sedan vidare till Skydda hela enheten i den här artikeln och slutför konfigurationen.Then skip to Secure entire device in this article to finish setup.
  • Tryck på Jag äger enheten om du använder en personlig enhet som du har tagit med hemifrån.Tap I own this device if you're using a personal device that you brought from home. Fortsätt sedan till nästa steg.Then continue to the next step.

  Om du inte ser den här skärmen kan du gå vidare till Skydda hela enheten och slutföra konfigurationen.If you don't see this screen, skip to Secure entire device to finish setup.

  Exempelbild på skärmen ”Välj enhet och typ av registrering” i företagsportalen med olika enhetstypsalternativ.

 5. Välj hur du vill skydda data på enheten när den är registrerad.Choose how to protect the data on your device once it's enrolled.

  • Tryck på Skydda hela enheten om du vill skydda alla appar och data på enheten.Tap Secure entire device to secure all apps and data on the device. Gå sedan till Skydda hela enheten för att slutföra konfigurationen.Then go to Secure entire device to finish setup.
  • Tryck på Skydda endast arbetsrelaterade appar och data om du bara vill skydda de appar och data som används via arbetskontot.Tap Secure work-related apps and data only to secure only the apps and data you access with your work account. Gå sedan till Skydda arbetsrelaterade appar och data.Then go to Secure work-related apps and data.

  Exempelbild på skärmen ”Välj enhet och typ av registrering” i företagsportalen med olika registreringsalternativ.

Skydda hela enhetenSecure entire device

 1. Gå igenom listan med enhetsinformation som din organisation kan och inte kan se på skärmen Enhetshantering och sekretess.On the Device management and privacy screen, read through the list of device information your organization can and can't see. Tryck sedan på Fortsätt.Then tap Continue.

Viktigt

Nästa steg och vilka skärmar som visas varierar beroende på din iOS-version.These next steps and screens will differ depending on your iOS version. Följ anvisningarna för din iOS-version.Follow the steps for your iOS version.

 1. Safari öppnar webbplatsen för Företagsportal på enheten.Safari opens the Company Portal website on your device. När du uppmanas att ladda ned konfigurationsprofilen trycker du på Tillåt.When prompted to download the configuration profile, tap Allow. Om du använder en enhet som kör:If you're on a device running:

  • iOS 12.2 och senare: När nedladdningen har slutförts trycker du på Stäng.iOS 12.2 and later: When the download is complete, tap Close. Fortsätt därefter till steg 3.Then continue to step 3.
  • iOS 12.1 och tidigare: När nedladdningen är färdig omdirigeras du automatiskt till appen Inställningar.iOS 12.1 and earlier: When the download is complete, you are automatically redirected to the Settings app. Gå vidare till steg 4.Skip to step 4.

  Om du trycker på Ignorera av misstag, uppdaterar du sidan.If you accidentally tap Ignore, refresh the page. Du uppmanas att öppna appen Företagsportal.You'll be prompted to open the Company Portal app. Väl där trycker du på Ladda ned igen.Once you're there, tap Download again.

Anteckning

Du måste installera hanteringsprofilen enligt beskrivningen i nästa steg inom 8 minuter efter nedladdningen.You must install the management profile as described in the next steps within 8 minutes of downloading it. Annars tas profilen bort och du måste börja om registreringen.If you don't, the profile will be removed and you'll have to restart enrollment.

 1. När du uppmanas att öppna företagsportalen trycker du på Öppna.When prompted to open Company Portal, tap Open. Läs igenom informationen på skärmen Så här installerar du hanteringsprofilen.Read through the information on the How to install Management Profile screen.

 2. Öppna appen Inställningar och tryck på Registrera i eller Profilen har laddats ned.Go to the Settings app and tap Enroll in < organization name > or Profile Downloaded.

  Exempelbild av appen Inställningar, alternativet Registrera i organisation.

  Om du inte ser några alternativ går du till Allmänt > Profiler och enhetshantering> Hanteringsprofil.If neither options appear, go to General > Profiles & Device Management> Management Profile. Om du fortfarande inte ser någon hanteringsprofil kan du behöva ladda ned den igen.If you still don't see a management profile, you may need to download it again.

 3. Tryck på Installera.Tap Install.

 4. Ange ditt enhetslösenord.Enter your device password. Tryck sedan på Installera.Then tap Install.

 5. Nästa skärm är en standardsystemvarning för enhetshantering.The next screen is a standard system warning about device management. Fortsätt med installationen genom att trycka på Installera.To continue with installation, tap Install. Om du uppmanas att lita på fjärrhantering trycker du på Förtroende.If prompted to trust remote management, tap Trust.

 6. När installationen är klar trycker du på Klar.After installation is complete, tap Done. Kontrollera att profilen har installerats, gå till inställningarna för Profiler och enhetshantering.To verify that the profile was installed, go to the Profiles & Device Management settings. Du bör se profilen under Hantering av mobilenheter.You should see the profile listed under Mobile Device Management.

  Exempel på skärmbild av appen Inställningar, inställningar för Profiler och enhetshantering, som visar hanteringsprofilen.

 7. Gå tillbaka till appen Företagsportal.Return to the Company Portal app. Företagsportalen börjar synkronisera och konfigurera din enhet.Company Portal will begin to sync and set up your device. Du kan uppmanas att uppdatera ytterligare enhetsinställningar.Company Portal might prompt you to update additional device settings. I så fall trycker du på Fortsätt.If it does, tap Continue.

 8. Du vet att installationen är klar när alla objekt i listan visas med en grön bockmarkering.You'll know that setup is complete when all items in the list show a green checkmark. Tap Klar.Tap Done.

Anteckning

Om din organisation övervakar röst- och databegränsningar, eller ger dig en företagsägd enhet, kan du behöva utföra några ytterligare steg.If your organization monitors voice and data limits, or provides you with a company-owned device, you might have a few more steps to complete. Om du uppmanas att installera appen Datalert läser du avsnittet om hur du registrerar din enhet i kostnadshanteringen för telekommunikation.If you're prompted to install the Datalert app, see enrolling your device in telecom expense management. Om din organisation är en del av Apples program för enhetsregistrering (DEP) tar du reda på hur du registrerar din företagsägda enhet.If your organization is part of Apple's Device Enrollment Program, find out how to enroll your company-owned device.

 1. Skärmen Ladda ned Microsoft Authenticator visas (om du redan har Authenticator ser du inte den här skärmen, så gå vidare till steg 2).The Download Microsoft Authenticator screen appears (if you already have Authenticator, you won't see this screen so skip to step 2).

  1. Tryck på Ladda ned från App Store.Tap Download from App Store.
  2. När App Store öppnas installerar du appen.When the App Store opens, install the app.
  3. Gå tillbaka till företagsportalen och tryck på Fortsätt.Return to Company Portal and tap Continue.

  När du har installerat Microsoft Authenticator behöver du inte göra något mer i appen.After you install Microsoft Authenticator, you won't need to do anything else with the app. Den behöver bara finnas på enheten.It just needs to be present on your device.

  Exempelbild av företagsportalen, skärmen ”Ladda ned Microsoft Authenticator”.

 2. Gå igenom listan med enhetsinformation som din organisation kan och inte kan se på skärmen Enhetshantering och sekretess.On the Device management and privacy screen, read through the list of device information your organization can and can't see. Tryck sedan på Fortsätt.Then tap Continue.

Viktigt

Nästa steg och vilka skärmar som visas varierar beroende på din iOS-version.These next steps and screens will differ depending on your iOS version. Följ anvisningarna för din iOS-version.Follow the steps for your iOS version.

 1. Safari öppnar webbplatsen för Företagsportal på enheten.Safari opens the Company Portal website on your device. När du uppmanas att ladda ned konfigurationsprofilen trycker du på Tillåt.When prompted to download the configuration profile, tap Allow. Om du använder en enhet som kör:If you're on a device running:

  • iOS 12.2 och senare: När nedladdningen har slutförts trycker du på Stäng.iOS 12.2 and later: When the download is complete, tap Close. Fortsätt därefter till steg 4.Then continue to step 4.
  • iOS 12.1 och tidigare: När nedladdningen är färdig omdirigeras du automatiskt till appen Inställningar.iOS 12.1 and earlier: When the download is complete, you are automatically redirected to the Settings app. Gå vidare till steg 5.Skip to step 5.

  Om du trycker på Ignorera av misstag, uppdaterar du sidan.If you accidentally tap Ignore, refresh the page. Du uppmanas att öppna appen Företagsportal.You'll be prompted to open the Company Portal app. Från appen kan du trycka på Ladda ned igen.From the app, you can tap Download again.

Anteckning

Du måste installera hanteringsprofilen enligt beskrivningen i nästa steg inom 8 minuter efter nedladdningen.You must install the management profile as described in the next steps within 8 minutes of downloading it. Annars tas profilen bort och du måste börja om registreringen.If you don't, the profile will be removed and you'll have to restart enrollment.

 1. När du uppmanas att öppna företagsportalen trycker du på Öppna.When prompted to open Company Portal, tap Open. Läs igenom informationen på skärmen Så här installerar du hanteringsprofilen.Read through the information on the How to install Management Profile screen.

 2. Öppna appen Inställningar och tryck på Registrera i eller Profilen har laddats ned.Go to the Settings app and tap Enroll in < organization name > or Profile Downloaded.

  Exempelbild av appen Inställningar, alternativet Registrera i organisation.

  Om du inte ser några alternativ går du till Allmänt > Profiler och enhetshantering> Hanteringsprofil.If neither options appear, go to General > Profiles & Device Management> Management Profile. Om du fortfarande inte ser någon hanteringsprofil kan du behöva ladda ned den igen.If you still don't see a management profile, you may need to download it again.

 3. På skärmen Användarregistrering trycker du på Registrera min iPhone.On the User Enrollment screen, tap Enroll My iPhone.

  Exempelbild av appen Inställningar, skärmen Användarregistrering, knappen Registrera framhävd.

 4. Ange enhetslösenordet.Enter the device password. Tryck sedan på Installera.Then tap Install.

 5. På skärmen Logga in anger du lösenordet för ditt hanterade Apple-ID.On the Sign in screen, enter the password for your managed Apple ID. I de flesta fall är de här autentiseringsuppgifterna samma som de du använder till att logga in på ditt arbets- eller skolkonto, om inte organisationen har försett dig med andra autentiseringsuppgifter.In most cases, these credentials will be the same ones you use to sign in to your work or school account, unless your organization provided you with a different set of credentials.

 6. Tryck på Logga in.Tap Sign in.

 7. Du ser ett meddelande på skärmen när profilen har installerats.A success message will appear on the screen briefly after the profile is installed. Kontrollera att profilen har installerats genom att gå till inställningarna för Profiler och enhetshantering.To verify that the profile is installed, go to the Profiles & Device Management settings. Du bör se profilen under Hantering av mobilenheter.You should see the profile listed under Mobile Device Management.

  Exempel på skärmbild av appen Inställningar, inställningar för Profiler och enhetshantering, som visar hanteringsprofilen.

 8. Gå tillbaka till appen Företagsportal.Return to the Company Portal app. Företagsportalen börjar synkronisera och konfigurera din enhet.Company Portal will begin to sync and set up your device. Du kan uppmanas att uppdatera ytterligare enhetsinställningar.Company Portal might prompt you to update additional device settings. I så fall trycker du på Fortsätt.If it does, tap Continue.

 9. Du vet att installationen är klar när alla objekt i listan visas med en grön bockmarkering.You'll know that setup is complete when all items in the list show a green checkmark. Tap Klar.Tap Done.

IT-administratörssupportIT administrator support

Om du är IT-administratör och stöter på problem när du registrerar enheter kan du läsa Felsöka problem med registrering av iOS-enhet i Microsoft Intune.If you're an IT administrator and run in to problems while enrolling devices, see Troubleshooting iOS device enrollment problems in Microsoft Intune. Den här artikeln innehåller vanliga fel, deras orsaker och stegen för att lösa dem.This article lists common errors, their causes, and steps to resolve them.

Nästa stegNext steps

Hitta appar som hjälper dig i arbetet eller skolan.Find apps that will help you at work or school. Lär dig hur appar blir tillgängliga för dig via Företagsportalen.Learn how apps are made available to you through Company Portal.

Behöver du fortfarande hjälp?Still need help? Kontakta företagets support.Check in with your company support. Du hittar kontaktinformationen på Företagsportalens webbplats.You can find their contact information on the Company Portal website.