Håll koll på ändringarnaStay on top of changes

Med Microsoft 365 får du tillgång till nya produktuppdateringar och funktioner allt eftersom de blir tillgängliga, i stället för schemalagda uppdateringar som kan ta flera månader eller år.With Microsoft 365, you receive new product updates and features as they become available instead of scheduled updates that are months or years apart. Du och dina användare får därför regelbundet tillgång till nya och förbättrade sätt att lösa era arbetsuppgifter i stället för att behöva utföra en kostsam och företagsomfattande uppgradering.As a result, you and your users will routinely experience new and improved ways to do your job rather than a costly and time-consuming company-wide upgrade. Utmaningen i en sådan modell är att hålla dig uppdaterad om ändringar och uppdateringar.The challenge with such a model is keeping up with the changes and updates. Här är några sätt som du kan hålla dig a6 på med uppdateringarna för Microsoft 365 i din organisation.Here are a few ways that you can stay on top of the Microsoft 365 updates in your organization.

Håll koll på ändringar i Microsoft 365Stay on top of Microsoft 365 changes

FunktionFeature
BeskrivningDescription
AnvändningHow to use
MeddelandecenterMessage center
Läs om officiella tjänstemeddelanden och funktionsändringar.Learn about official service announcements and feature changes. Du kan läsa dessa meddelanden i administrationscentret för Microsoft 365, mobilappen för administratörer eller få ett vecko digest via e-post.You can read these messages in the Microsoft 365 admin center, the admin mobile app, or receive a weekly digest in email. Dela dessa meddelanden med andra i organisationen när du ser ett meddelande som någon annan ska agera på.Share these messages with others in your organization when you see a message someone else should act on. Du kan även använda API:n för tjänstens kommunikation för att hämta meddelanden.You can also use the Service Communications API to retrieve messages.
Logga in på administrationscenter eller mobilappen för administration.Sign in to the admin center or admin mobile app. Välj > Hälsomeddelandecenter.Select Health > Message center. Markera ett meddelande du vill läsa eller dela.Select a message to read or share.
Ändra vilka tjänster du ser meddelanden om eller välj att delta i vecko sammanfattningen genom att välja Redigera inställningar i administrationscentret.Change the services you see messages about or opt-in to the weekly digest by choosing Edit preferences in the admin center. Det är också här du kan avanmäla dig från vecko sammanfattande sammanfattningar.This is also where you can opt-out of the weekly digest.
Översikt över Meddelandecenter för Microsoft 365Overview of the Microsoft 365 Message center
Riktad versionTargeted release
Registrera dig och en utvald grupp i din organisation för att få riktade versioner.Sign up for Targeted release for yourself and a select group of individuals at your organization. Få de senaste Microsoft 365-uppdateringarna innan alla andra och informera eller utbilda sedan dina användare om nyheterna.Get the latest Microsoft 365 updates before everyone else and then inform or train your users on the new experience.
Logga in på administrationscenter eller mobilappen för administration.Sign in to the admin center or admin mobile app. Inställningar organisationsprofilEns > versionsinställningar > .Selece Settings > Organization profile > Release preferences. Läs mer om Riktad version.Learn more about Targeted release.
ÖversiktRoadmap
Besök Microsoft 365-översikt och lär dig mer om funktioner som släppts, håller på att lanseras, är under utveckling, har avbrutits eller släppts tidigare.Visit the Microsoft 365 Roadmap to learn about features that have been launched, are rolling out, are in development, have been cancelled, or previously released. Översikten är den officiella webbplatsen för Microsoft 365-uppdateringar och ändringar.The roadmap is the official site for Microsoft 365 updates and changes.
Besök Microsoft 365 Roadmap ofta och lär dig mer om planerade uppdateringar och versioner.Visit the Microsoft 365 Roadmap frequently and learn about planned updates and releases.
Bloggar och communityBlogs and Community
Besök Office-bloggar, Microsoft Community och Microsoft Tech Community om du vill ha mer information om ändringar i Microsoft 365 och dela upplevelser med andra användare.Visit Office Blogs, Microsoft Community, and Microsoft Tech Community to learn more details about changes in Microsoft 365 and share experiences with other users.
Besök Office-bloggar.Visit Office Blogs. Besök Microsoft Community.Visit Microsoft Community. Besök Microsoft Tech Community.Visit Microsoft Tech Community.

Anteckning

Du måste vara global administratör för att göra ändringar för att göra inställningar.You need to be a global administrator to make changes to release preferences.