Lägga till, ändra eller ta bort en partner för abonnemangsrådgivningAdd, change, or delete a subscription advisor partner

Anteckning

Den här artikeln gäller Office 365 som drivs av 21Vianet i Kina.This article applies to Office 365 operated by 21Vianet in China. Det är till för organisationer som vill tillåta att en 21Vianet-partner administrerar sin Office 365-prenumeration åt dem.It is for organizations who want to allow a 21Vianet Partner to administer their Office 365 subscription for them.

En auktoriserad Microsoft-partner fungerar som din abonnemangsrådgivare och hjälper dig med expertkunskaper inom försäljning, support och teknik, som behövs för att konfigurera och underhålla ditt abonnemang.An authorized partner of Microsoft who serves as your subscription advisor provides the sales, support, and technical expertise you need to help you set up and maintain your subscription. Du kan lägga till en partner som abonnemangsrådgivare som en partner av post när du köper Microsoft 365 eller vid en annan tidpunkt.You can add a subscription advisor partner as a partner of record when you purchase Microsoft 365 or at another time. Om du inte har någon partner kan du hitta en på webbplatsen Microsoft Pinpoint.If you're not currently working with a partner, you can also find one on the Microsoft Pinpoint website.

Vilken partner du väljer beror på vilka Microsoft-tjänster du använder och landet eller regionen där du kommer att använda tjänsterna.The partner you choose depends on the Microsoft services you use and the country or region where you'll use those services. Om du lägger till eller ändrar en partner för ditt abonnemang behöver du först be om partnerns Microsoft partner-ID.If you are adding a partner, or changing the partner for your subscription, first you need to get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.

En auktoriserad Microsoft-partner fungerar som din abonnemangsrådgivare och hjälper dig med expertkunskaper inom försäljning, support och teknik, som behövs för att konfigurera och underhålla ditt abonnemang. Du kan lägga till en auktoriserad partner när du köper Office 365, eller vid en senare tidpunkt. Om du inte har någon partner kan du hitta en på webbplatsen Microsoft Pinpoint.An authorized partner of Microsoft who serves as your subscription advisor provides the sales, support, and technical expertise you need to help you set up and maintain your subscription. You can add a subscription advisor partner as a partner of record when you purchase Office 365 or at another time. If you're not currently working with a partner, you can also find one on the Microsoft Pinpoint website.

Vilken partner du väljer beror på vilka Office 365-tjänster du använder och var någonstans du kommer att använda tjänsterna. Om du lägger till eller ändrar en partner för ditt abonnemang behöver du först be om partnerns Microsoft partner-ID.The partner you choose depends on the Office 365 services you use and the country or region where you'll use those services. If you are adding a partner, or changing the partner for your subscription, first you need to get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.

Som administratör för Office 365 kan du bland annat skapa eller redigera användare, återställa användarlösenord, hantera användarlicenser, hantera domäner och tilldela administratörsbehörigheter till andra användare i organisationen.As an admin for Office 365, you can create or edit users, reset user passwords, manage user licenses, manage domains, and assign admin permissions to other users in your organization, among other things. Men om du vill att någon annan ska utföra de här administrativa uppgifterna kan du delegera den här rollen till en auktoriserad partner för 21Vianet genom att skapa en partnerrelation.However, if you want someone else to do these administrative tasks, you can delegate this role to an authorized partner of 21Vianet by creating a partner relationship.

Lägga till en partner vid köptillfälletAdd a partner at the time of purchase

 1. I administrationscentret går du till sidan > Faktureringsköpstjänster.In the admin center, go to the Billing > Purchase services page.
 2. Välj den produkt som du vill köpa och välj sedan Köp.Select the product that you want to purchase, and then select Buy.
 3. Om du vill lägga till en ny partner expanderar du Behöver du hjälp med din beställning? och väljer Få hjälp från en Microsoft-partner.To add a new partner, expand Need help with your order? and select Get assistance from a Microsoft Partner.
  Följ stegen på leverantörssidan för att antingen söka efter eller matchas med en partner.Follow the steps on the providers page to either search for, or to get matched with a partner.
 4. Om du redan har en partner väljer du Lägg till i det andra steget i utcheckningsguiden, under Partnerinformation i det högra fönstret.If you already have a partner, in the second step of the checkout wizard, in the right pane, under Partner information, select Add.
 5. Skriv Microsoft partner-ID för partnern du vill lägga till. Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.Type the Microsoft Partner ID for the partner you're adding. You can get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.
 6. Slutför guiden om du vill genomföra köpet av abonnemang.Complete the rest of the wizard to finish buying your subscriptions.

Lägga till en partner vid köptillfälletAdd a partner at the time of purchase

 1. I administrationscentret gårdu till sidan > Faktureringsköpstjänster.In the admin center, go to the Billing > Purchase services page.
 2. Välj den produkt som du vill köpa och välj sedan Köp.Select the product that you want to purchase, and then select Buy.
 3. Om du vill lägga till en ny partner expanderar du Behöver du hjälp med din beställning? och väljer Få hjälp från en Microsoft-partner.To add a new partner, expand Need help with your order? and select Get assistance from a Microsoft Partner.
  Följ stegen på leverantörssidan för att antingen söka efter eller matchas med en partner.Follow the steps on the providers page to either search for, or to get matched with a partner.
 4. Om du redan har en partner väljer du Lägg till i det andra steget i utcheckningsguiden, under Partnerinformation i det högra fönstret.If you already have a partner, in the second step of the checkout wizard, in the right pane, under Partner information, select Add.
 5. Skriv Microsoft partner-ID för partnern du vill lägga till. Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.Type the Microsoft Partner ID for the partner you're adding. You can get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.
 6. Slutför guiden om du vill genomföra köpet av abonnemang.Complete the rest of the wizard to finish buying your subscriptions.

Lägga till en partner till ett befintligt abonnemangAdd a partner to an existing subscription

 1. I administrationscentret går du till sidan Fakturering > Dina produkter.In the admin center, go to the Billing > Your products page.
 2. fliken Produkter väljer du den prenumeration som du vill redigera.On the Products tab, select the subscription that you want to edit.
 3. På sidan med prenumerationsinformation, under Partnerinformation, skriver du partnernätverks-ID.On the subscription details page, under Partner information, type the Partner Network ID. Du kan få partnerns Microsoft Partner Network-ID genom att fråga partnern.You can get the partner's Microsoft Partner Network ID by asking the partner for it.
 4. Välj Lägg till.Select Add.
 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.
 2. Om du har fler än en prenumeration väljer du den prenumeration som du vill redigera.If you have more than one subscription, select the subscription that you want to edit.
 3. Under prenumerationskostnaden till höger väljer du Fler åtgärder Lägg > till partner av post.On the right, under the subscription cost, choose More actions > Add partner of record.
 4. Skriv Microsoft partner-ID för partnern du vill lägga till och klicka på Kontrollera ID och sedan på Skicka. Rätt Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.Type the Microsoft Partner ID for the partner you're adding, select Check ID, and then Submit. You can get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.
 5. Partner-ID:t som visas på sidan Prenumerationer.The partner ID displays on the Subscriptions page.

Den här processen initieras av din auktoriserade partner.This process is initiated by your authorized partner. Partnern skickar ett e-postmeddelande till dig med en fråga om du vill ge dem tillstånd att fungera som en partner av post.The partner sends you an email to ask you if you want to give them permission to act as a partner of record.

Om du vill acceptera det här erbjudandetTo accept this offer

 1. Läs partnerns villkor i e-postmeddelandet.Read the partner's terms in the email.
 2. Godkänn avtalet genom att välja länken, som går till en auktoriseringssida i Office 365.To authorize the agreement, select the link, which goes to an authorization page in Office 365.
 3. Under Partnerrelationer väljer du Ja för att ge partnern behörighet som delegerad administratör och väljer sedan Nästa.Under Partner Relationships, select Yes to authorize the partner to be your delegated admin, and then select Next.
 4. Om erbjudandet för partnerrelationen ingår i en utvärderingsprenumeration eller ett köperbjudande skapar du ett konto för utvärderingsversionen eller prenumerationen.If the offer for partner relationship came with a trial subscription or a purchase offer, create your trial or subscription account.

Ändra partner för en prenumerationChange the partner for a subscription

 1. I administrationscentret går du till sidan Fakturering > Dina produkter.In the admin center, go to the Billing > Your products page.
 2. Välj Ta bort under Partnerinformation på sidan med prenumerationsinformation.On the subscriptions details page, under Partner information, select Remove.
 3. Skriv Microsoft Partner Network-ID för den nya partnern.Type the Microsoft Partner Network ID for the new partner. Du kan få partnerns Microsoft partner-ID genom att fråga dem om det.You can get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.
 4. Välj Lägg till.Select Add.
 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.
 2. Om du har flera prenumerationer väljer du namnet på den prenumeration som du vill redigera.If you have multiple subscriptions, select the name of the subscription that you want to edit.
 3. Under Partner-ID väljer du Redigera auktoriserad partner.Under the Partner ID, select Edit partner of record.
 4. Skriv det nya Microsoft partner-ID:t för partnern du vill lägga till och klicka på Kontrollera ID och sedan på Skicka. Rätt Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.Type the new Microsoft Partner ID for the partner you're adding, select Check ID, and then Submit. You can get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.
 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.
 2. Om du har flera prenumerationer väljer du namnet på den prenumeration som du vill redigera.If you have multiple subscriptions, select the name of the subscription that you want to edit.
 3. Under Partner-ID väljer du Redigera auktoriserad partner.Under the Partner ID, select Edit partner of record.
 4. Skriv det nya Microsoft partner-ID:t för partnern du vill lägga till och klicka på Kontrollera ID och sedan på Skicka. Rätt Microsoft partner-ID får du reda på genom att fråga partnern.Type the new Microsoft Partner ID for the partner you're adding, select Check ID, and then Submit. You can get the partner's Microsoft Partner ID by asking the partner for it.

Visa dina partnerrelationerView your partner relationships

 • Gå till sidan Inställningar Partnerrelationer > i administrationscentret.In the admin center, go to the Settings > Partner relationships page. Dina partner visas på den här sidan.Your partners are listed on this page.

  Om du inte har en partner visas ett meddelande om att det inte finns något här.If you don't have a partner, you'll see a message that says "There's nothing here."

Ta bort en partner från ett prenumerationDelete a partner from a subscription

 1. I administrationscentret går du till sidan Fakturering > Dina produkter.In the admin center, go to the Billing > Your products page.
 2. fliken Produkter väljer du den prenumeration som du vill redigera.On the Products tab, select the subscription that you want to edit.
 3. Välj Ta bort under Partnerinformation på sidan prenumerationsinformation.On the subscription details page, under Partner information, select Remove.
 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.
 2. Om du har flera prenumerationer väljer du namnet på den prenumeration som du vill redigera.If you have multiple subscriptions, select the name of the subscription that you want to edit.
 3. Under Partner-ID väljer du Redigera auktoriserad partner.Under the Partner ID, select Edit partner of record.
 4. On the Partner information page, clear the partner ID box, and then select Submit.On the Partner information page, clear the partner ID box, and then select Submit.
 1. Gå till sidan Fakturering > Prenumerationer i administrationscentret.In the admin center, go to the Billing > Subscriptions page.
 2. Om du har flera prenumerationer väljer du namnet på den prenumeration som du vill redigera.If you have multiple subscriptions, select the name of the subscription that you want to edit.
 3. Under Partner-ID väljer du Redigera auktoriserad partner.Under the Partner ID, select Edit partner of record.
 4. On the Partner information page, clear the partner ID box, and then select Submit.On the Partner information page, clear the partner ID box, and then select Submit.

Ta bort en återförsäljarrelationRemove a reseller relationship

Du kan inte ta bort en återförsäljarrelation med en dig själv.You can't remove a reseller relationship yourself.

Om du tar bort en återförsäljarrelation är alternativet Ta bort nedtonat och du måste be din återförsäljare följa de här anvisningarna: Ta bort en återförsäljarrelation med en partner.If you are removing a reseller relationship the Delete option is grayed out, and you will have to ask your reseller partner to follow these instructions: Remove a reseller relationship with partner.

Du kan inte ta bort en återförsäljarrelation med en dig själv.You can't remove a reseller relationship yourself.

Om du tar bort en återförsäljarrelation är alternativet Ta bort nedtonat och du måste be din återförsäljare följa de här anvisningarna: Ta bort en återförsäljarrelation med en partner.If you are removing a reseller relationship the Delete option is grayed out, and you will have to ask your reseller partner to follow these instructions: Remove a reseller relationship with partner.

Du kan inte ta bort en återförsäljarrelation med en dig själv.You can't remove a reseller relationship yourself.

Du måste be din återförsäljare att följa de här instruktionerna: Ta bort en återförsäljarrelation med en partner.You will have to ask your reseller partner to follow these instructions: Remove a reseller relationship with partner.

Hitta din Microsoft 365-partner eller återförsäljareFind your Microsoft 365 partner or reseller