Office 365 med 21VianetOffice 365 operated by 21Vianet

Office 365 som drivs av 21Vianet är utformat för att uppfylla behoven av säkra, tillförlitliga och skalbara molntjänster i Kina.Office 365 operated by 21Vianet is designed to meet the needs for secure, reliable and scalable cloud services in China. Den här tjänsten drivs av teknik som Microsoft har licensierat till 21Vianet.This service is powered by technology that Microsoft has licensed to 21Vianet.

Microsoft använder inte själva tjänsten.Microsoft does not operate the service itself. 21Vianet driver, tillhandahåller och hanterar leverans av tjänsten.21Vianet operates, provides and manages delivery of the service. 21Vianet är den största carrier-neutrala Internet datacentertjänster leverantör i Kina, som tillhandahåller hosting, hanterade nätverkstjänster och cloud computing infrastrukturtjänster.21Vianet is the largest carrier-neutral Internet data center services provider in China, providing hosting, managed network services, and cloud computing infrastructure services. Genom att licensiera Microsoft-teknik driver 21Vianet lokala Office 365-datacenter för att ge dig möjlighet att använda Office 365-tjänster samtidigt som du behåller dina data i Kina.By licensing Microsoft technologies, 21Vianet operates local Office 365 datacenters to provide you the ability to use Office 365 services while keeping your data within China. 21Vianet tillhandahåller även dina prenumerations- och faktureringstjänster samt support.21Vianet also provides your subscription and billing services, as well as support.

Anteckning

Dessa tjänster omfattas av kinesiska lagar.These services are subject to Chinese laws.

Följ oss på WeChatFollow us on WeChat

Skanna den här QR-koden om du vill följa oss på WeChat och få de senaste uppdateringarna för Office 365 som drivs av 21Vianet.Scan this QR code to follow us on WeChat and get the latest updates for Office 365 operated by 21Vianet.

Skanna denna QR-kod för att följa oss på WeChat

Om tjänster i Office 365 som drivs av 21VianetAbout services in Office 365 operated by 21Vianet

I avsnitten nedan beskrivs en del av de skillnader som gäller för de olika tjänsterna.The sections below highlight some of the differences you will find in each service. I slutändan är vårt mål att uppnå paritet med globala tjänster.Ultimately our goal is to achieve parity with global services. Men på grund av den unika karaktären hos Kina-tjänsterna - som drivs av en partner från datacenter i Kina - finns det vissa funktioner som ännu inte har aktiverats.However, due to the unique nature of the China services - operated by a partner from datacenters inside China - there are some features that have not yet been enabled. Kunderna kommer att se tjänsterna komma närmare full funktionsparitet över tiden.Customers will see the services come closer to full feature parity over time. En mer detaljerad översikt över tjänster som är tillgängliga för varje Office 365-abonnemang som drivs av 21Vianet finns i servicebeskrivningen för Office 365.For a more detailed look at services available for each Office 365 plan operated by 21Vianet, see the Office 365 Service Description.

Om du vill lära dig hur du kommer igång med allmänna Office 365-tjänster läser du Komma igång.If you would like to learn how to get started with general Office 365 services, see Get started.

Office 365 SuiteOffice 365 Suite

Anpassade domänerCustom domains
Administratörer kan skapa och/eller använda anpassade domäner som registrerats via kinesiska domänleverantörer.Administrators can create and/or use custom domains registered through Chinese-specific domain providers. Om du inte har en anpassad domän kan du köpa ett domännamn från en domännamnsregistratorer.If you don't have a custom domain, you can How to buy a domain name from a domain name registrar. Om du redan har en, Hitta din domänregistratorer eller DNS-värd.If you already have one, Find your domain registrar or DNS hosting provider.
Om du skapar en offentlig webbplats med office 365 SharePoint Online-tjänsten kräver Kinas internetefterlevnadspolicy att du får ett ICP-nummer (Internet Content Provider).Additionally, if you create a public website using the Office 365 SharePoint Online service, China Internet compliance policy requires that you get an Internet Content Provider (ICP) number. Obs: Automatisk validering för otillåtna ord i anpassade domännamn är inte tillgänglig.Note: Automatic validation for disallowed words in custom domain names is not available.
Prenumerationer, fakturering och teknisk supportSubscriptions, billing, and technical support
Tillhandahålls av 21Vianet.Provided by 21Vianet. Information om hur du kontaktar supporten finns i Kontakta Support för Office 365 för företag.For information on how to contact support, see Contact Office 365 for business support.
Självbetjäning för återställning av lösenordSelf-service password reset
Endast tillgängligt för administratörer.Available for admins only. Mer information finns i Ändra eller återställa ditt lösenord i Office 365 som drivs av 21Vianet.For more information, see Change or reset your password in Office 365 operated by 21Vianet.
Säkerhet, sekretess, efterlevnad och information om supportnivåerSecurity, privacy, compliance, and details on levels of support
Tillhandahålls av 21Vianet.Provided by 21Vianet.
Konfigurera Office-skrivbordetOffice Desktop Setup
Office-skrivbordskonfiguration är inte tillgänglig för Office 2010 och Office 2007.Office desktop setup is not available for Office 2010 and Office 2007. Administratörer kan dock konfigurera aktuella Office-skrivbordsprogram så att de fungerar med Office 365.However, administrators can Configure current Office desktop applications to work with Office 365.
Stöd för mobil och enhet*Mobile and device support*
Kommer snart är följande mobila funktioner:Coming soon are the following mobile features:
Hantering av mobila enheter (MDM)Mobile Device Management (MDM)
Blackberry Business Cloud Services (BBCS) är inte tillgänglig, men du kan använda Exchange ActiveSync-enheter eller ett erbjudande från Research in Motion (RIM, BlackBerry trådlös e-postlösning) för att köra Blackberry Enterprise Server (BES).Blackberry Business Cloud Services (BBCS) is not available, but you can use Exchange ActiveSync devices or an offering from Research in Motion (RIM, the BlackBerry wireless email solution) to run Blackberry Enterprise Server (BES).
Mer information om mobilsupport finns i Konfigurera och hantera mobil åtkomst för användarna.For more information on mobile support, see Set up and manage mobile access for your users.
Office LensOffice Lens
Inte tillgängligt.Not available.
Microsoft-planerareMicrosoft Planner
Kommer snart.Coming soon.
Microsoft TeamsMicrosoft Teams
Inte tillgängligt.Not available.
SwaySway
Kommer snart.Coming soon.
Hjälp på flera språkHelp in multiple languages
Hjälpen är endast tillgänglig på förenklad kinesiska och engelska.Help is available in Simplified Chinese and English only.
Hjälp som tillhandahålls av gemenskapenCommunity-provided help
Hjälp som tillhandahålls av communityn är inte tillgänglig ännu, men du kan välja hjälpknappen ( ?Community-provided help is not available yet, but you can select the Help button ( ? ) i det övre högra hörnet av portalen för att se hjälpartiklar.) in the upper right corner of your portal to see help articles.

*Valfria tjänster som tillhandahålls direkt av Microsoft och omfattas av Microsofts användarvillkor och sekretesspolicyer.*Optional services provided directly by Microsoft, and subject to Microsoft's Terms of Service and privacy statements.

SharePoint OnlineSharePoint Online

Dela ett dokument, bibliotek eller en webbplats via e-post med någon utanför organisationenSharing a document, library, or site by email with someone outside of your organization
Den här funktionen är tillgänglig, men av som standard eftersom den använder den kan filer delas tillgängliga utanför ditt land.This feature is available, but off by default as using it could make files shared accessible outside of your country. Administratörer har möjlighet att aktivera den, men får ett varningsmeddelande som anger att det kan göra filer som delas tillgängliga utanför ditt land.Administrators do have the ability to turn it on, but will get a warning message indicating that it could make files shared accessible outside of your country. Användare som försöker dela med någon utanför organisationen får också en varning.Users who attempt to share with someone outside of the organization will also receive a warning. Mer information finns i Share SharePoint-filer eller -mappar i Office 365.For more information, see Share SharePoint files or folders in Office 365.
Få tillgång till tjänsterAccess Services
Access 2013 stöds, men det kanske inte är tillgängligt att lägga till nya Access-appar eftersom den här funktionen dras tillbaka från Office 365 och SharePoint Online.Access 2013 is supported, but adding new Access apps may not be available as this feature will be retired from Office 365 and SharePoint Online. Skapandet av nya Access-baserade webbappar och Access-webbdatabaser i Office 365 och SharePoint Online slutar från och med juni 2017 och eventuella återstående webbappar och webbdatabaser senast i april 2018.Creation of new Access-based web apps and Access web databases in Office 365 and SharePoint Online will stop starting in June 2017 and any remaining web apps and web databases by April 2018. Dessutom stöds inte Access 2010-funktioner, och om du försöker använda en Access 2010-databas kan du skapa fel och möjliga dataförluster.Additionally, Access 2010 functionality is not supported, and attempting to use an Access 2010 database will result in errors and possible data loss.
Microsoft PowerAppsMicrosoft PowerApps
Kommer snart.Coming soon.
IRM (Information Rights Management)Information Rights Management (IRM)
Möjligheten att ställa in IRM-funktioner till SharePoint för din organisation kommer snart.The ability to set IRM capabilities to SharePoint for your organization is coming soon.
Möjlighet att översätta text eller sidorAbility to translate text or pages
Tillgänglig, men inaktiverad som standard.Available, but off by default. Klientadministratörer kan aktivera den här möjligheten, men översättningsmolntjänsten kan finnas utanför ditt land.Tenant admins can turn this ability on, but the translation cloud service may be located outside your country. Om du inte vill att användarna ska skicka innehåll till en molntjänst för översättning kan du hålla dessa funktioner inaktiverade.If you do not want users to send content to a translation cloud service, you may keep these features disabled.
Offentlig icp-registrering på webbplatsenPublic website ICP registration
Kina Internet efterlevnad politik kräver att du får ett Internet Content Provider (ICP) nummer för din offentliga webbplats.China Internet compliance policy requires that you get an Internet Content Provider (ICP) number for your public website.
Funktioner för offentliga webbplatserPublic website features
Offentliga webbplatser är bara tillgängliga om du köpte Office 365 före den 9 mars 2015.Public websites are available only if you purchased Office 365 before March 9, 2015. Bing-kartor, extern delning och kommentarer är dock inte tillgängliga på en offentlig webbplats eftersom dessa funktioner kan skicka data utanför ditt land.However, Bing maps, external sharing, and comments are not available in a public web site as these features may send data outside of your country.
Nyhetsfeed och Yammer (sociala nätverk för företag)Newsfeed and Yammer (enterprise social networks)
Nyhetsfeed (det sociala navet där du ser uppdateringar från personer, dokument, webbplatser och taggar du följer) är tillgängligt.Newsfeed (the social hub where you'll see updates from the people, documents, sites, and tags you're following) is available. Yammer är inte tillgängligt.Yammer is unavailable.
Appar med autohostedAutohosted apps
Du kan distribuera en providerbaserad app som använder SharePoint och SQL Azure.You can deploy a provider-hosted app that uses SharePoint and SQL Azure. Mer information finns i Skapa en grundläggande leverantör värd app för SharePoint.For more information, see Create a basic provider hosted app for SharePoint. Kommer snart är möjligheten för utvecklare att distribuera en app som använder en autohosted webbplats.Coming soon is the ability for developers to deploy an app that uses an autohosted web site.
InfopathInfoPath
Inte tillgängligt.Not available.
SharePoint StoreSharePoint Store
Office- och SharePoint App Stores är valfria tjänster som drivs av Microsoft Corporation eller dess dotterbolag från någon av Microsofts globala anläggningar.The Office and SharePoint App Stores are optional services operated by Microsoft Corporation or its affiliate from any of Microsoft's worldwide facilities. Apparna som är tillgängliga i Store tillhandahålls av olika apputgivare och omfattas av apputgivarens villkor och sekretesspolicy.The apps available in the Store are provided by various app publishers, and are subject to the app publisher's terms and conditions and privacy statement. Din användning av någon av dessa appar kan leda till att dina data överförs till, lagras eller bearbetas i något land där apputgivaren, dess dotterbolag eller tjänsteleverantörer har anläggningar.Your use of any of these apps may result in your data being transferred to, stored, or processed in any country where the app publisher, its affiliates or service providers maintain facilities. Läs igenom apputgivarens villkor och sekretesspolicy noggrant innan du hämtar och använder sådana appar.Please carefully review the app publisher's terms and conditions and privacy statements before downloading and using such apps.
Webbplats för Office 365-utvecklare: Publicera i SharePoint Store med hjälp av översiktsinstrumentpanelen för säljare*Office 365 Developer Site: Publish to SharePoint Store using the Seller Dashboard*
Lär dig mer om kraven för att skicka in appar för SharePoint för distribution till användare av Office 365 som drivs av 21Vianet.Learn about the requirements for submitting apps for SharePoint for distribution to users of Office 365 operated by 21Vianet.

*Valfria tjänster som tillhandahålls direkt av Microsoft och omfattas av Microsofts användarvillkor och sekretesspolicyer.*Optional services provided directly by Microsoft, and subject to Microsoft's Terms of Service and privacy statements.

Outlook-webbprogrammetOutlook Web App

Blackberry Business molntjänster (BBCS)Blackberry Business Cloud Services (BBCS)
Inte tillgänglig, men du kan använda Exchange ActiveSync-enheter eller ett erbjudande från Research in Motion (RIM, BlackBerry trådlös e-postlösning) för att köra Blackberry Enterprise Server (BES).Not available, but you can use Exchange ActiveSync devices or an offering from Research in Motion (RIM, the BlackBerry wireless email solution) to run Blackberry Enterprise Server (BES).
Information Rights ManagementInformation Rights Management
Kommer snart.Coming soon.
Information om lediga/upptagnaFree/Busy information
Ledig/upptagen-information mellan lokala postlådor och Exchange Online-postlådor är tillgänglig.Free/Busy information between on-premises and Exchange Online mailboxes is available.
Dela din kalenderSharing your calendar
Kalenderdelning mellan lokala postlådor och Exchange Online-postlådor är tillgängliga.Calendar sharing between on-premises and Exchange Online mailboxes is available.
Dela kontakterSharing contacts
Kommer snart.Coming soon.
Spårning av meddelandenMessage tracking
Kommer snart.Coming soon.
AppsApps
Kommer snart.Coming soon.
Funktionen PlatserPlaces feature
Den här funktionen visar kartor över adresser i e-post. eftersom det kan tillåta data utanför ditt land, är den inte tillgänglig.This feature shows maps of addresses in email; because it may allow data outside of your country, it is not available.
Anslutna kontonConnected Accounts
Ansluter till andra konton som Hotmail (Outlook.com) kommer snart.Connecting to other accounts such as Hotmail (Outlook.com) is coming soon.

ExchangeExchange

Nytt med kumulativ uppdatering 5 för Exchange 2013 (CU5) stöds nu fullfjädrade hybriddistributioner mellan lokala Exchange 2013-organisationer och Office 365-tjänster.New with Exchange 2013 Cumulative Update 5 (CU5), full-featured hybrid deployments between on-premises Exchange 2013 organizations and Office 365 services are now supported. Genom att utnyttja nya förbättringar i hybridkonfigurationsguiden stöder Exchange 2013 CU5 följande hybridfunktioner mellan lokala organisationer och Exchange Online-organisationer:Leveraging new improvements in the Hybrid Configuration wizard, Exchange 2013 CU5 supports the following hybrid features between your on-premises and Exchange Online organizations:

 • Säker e-postroutning mellan lokala organisationer och Exchange Online-organisationer.Secure mail routing between on-premises and Exchange Online organizations.
 • E-postroutning med ett delat domännamnområde.Mail routing with a shared domain namespace. Både lokala organisationer och Exchange Online-organisationer använder till exempel domänen @contoso.com SMTP.For example, both on-premises and Exchange Online organizations use the @contoso.com SMTP domain.
 • En enhetlig global adresslista (GAL), även kallad en "delad adressbok".A unified global address list (GAL), also called a "shared address book."
 • Ledig/upptagen- och kalenderdelning mellan lokala organisationer och Exchange Online-organisationer.Free/busy and calendar sharing between on-premises and Exchange Online organizations.
 • Centraliserad kontroll av inkommande och utgående e-postflöde.Centralized control of inbound and outbound mail flow. Du kan konfigurera alla inkommande och utgående Exchange Online-meddelanden som ska dirigeras via den lokala Exchange-organisationen.You can configure all inbound and outbound Exchange Online messages to be routed through the on-premises Exchange organization.
 • En url för Ett enda Office Outlook Web App för både lokala organisationer och Exchange Online-organisationer.A single Office Outlook Web App URL for both the on-premises and Exchange Online organizations.
 • Möjligheten att flytta befintliga lokala postlådor till Exchange Online-organisationen.The ability to move existing on-premises mailboxes to the Exchange Online organization. Exchange Online-postlådor kan också flyttas tillbaka till den lokala organisationen om det behövs.Exchange Online mailboxes can also be moved back to the on-premises organization if needed.
 • Centraliserad postlådehantering med hjälp av det lokala administrationscentret för Exchange (EAC).Centralized mailbox management using the on-premises Exchange admin center (EAC).
 • E-posttips, stöd för HD-foton för Outlook-kontakter och sökning i flera postlådor mellan lokala organisationer och Exchange Online-organisationer.MailTips, HD photo support for Outlook contacts, and multi-mailbox search between on-premises and Exchange Online organizations.
 • Molnbaserad meddelandearkivering för lokala Exchange-postlådor.Cloud-based message archiving for on-premises Exchange mailboxes.

För organisationer som kör äldre eller blandade versioner av Exchange Server stöds vissa hybridfunktioner inte fullt ut för Office 365-klienter som finns hos 21Vianet.For organizations running older or mixed versions of Exchange Server, some hybrid features aren't fully supported for Office 365 tenants hosted by 21Vianet. Använd följande tabell om du vill veta mer om hybridfunktionsstöd i olika Exchange-distributionsscenarier:Use the following table to learn more about hybrid feature support in different Exchange deployment scenarios:

Lokal exchange-versionOn-Premises Exchange Version Exchange Hybrid Server-versionExchange Hybrid Server Version Guiden Hybridkonfiguration stöds?Hybrid Configuration Wizard Supported? Hybridfunktioner som stödsSupported Hybrid Features
20162016
EJ TILLÄMPLIGTN/A
JaYes
AllaAll
2013 CU52013 CU5
EJ TILLÄMPLIGTN/A
JaYes
AllaAll
2013 SP12013 SP1
2013 CU52013 CU5
JaYes
AllaAll
2013 SP12013 SP1
2013 SP12013 SP1
JaYes
AllaAll
Blandade 2013 SP1/2010 SP3Mixed 2013 SP1/2010 SP3
2013 CU52013 CU5
JaYes
Alla utom eDiscovery/Archiving på plats, OWA-åtkomst (se tabellen nedan)All, except In-place eDiscovery/Archiving, OWA access (see table below)
Blandade 2013 SP1/2010 SP3Mixed 2013 SP1/2010 SP3
2013 SP12013 SP1
JaYes
Endast manuellt konfigurerad ledig/upptagenOnly manually configured free/busy
2010 SP32010 SP3
2010 SP32010 SP3
NejNo
IngenNone
20072007
2013 CU52013 CU5
JaYes
Endast ledig/upptagenOnly free/busy
20072007
2013 SP1 eller 2010 SP3No2013 SP1 or 2010 SP3No
EJ TILLÄMPLIGTN/A
Stöds inteNot supported
20032003
2013 SP1/CU52013 SP1/CU5
EJ TILLÄMPLIGTN/A
Stöds inteNot supported
20032003
2010 SP32010 SP3
NejNo
IngenNone

Viktigt

Delegera kalenderåtkomst när en användare eller uppsättning användare får åtkomst till en annan användares kalender stöds inte i hybriddistributioner med Office 365-klienter som finns hos 21Vianet.Delegate calendar access, when a user or set of users is provided access to another user's calendar, isn't supported in hybrid deployments with Office 365 tenants hosted by 21Vianet.

Dessutom stöds inte vissa Exchange-meddelandeprinciper och efterlevnadsfunktioner fullt ut i hybriddistributioner med Office 365-klienter som finns hos 21Vianet.Additionally, some Exchange messaging policy and compliance features aren't fully supported in hybrid deployments with Office 365 tenants hosted by 21Vianet. Dessa funktioner inkluderar:These features include:

Använd följande tabell om du vill veta mer om funktionsstöd i olika Exchange-distributionsscenarier:Use the following table to learn more about feature support in different Exchange deployment scenarios:

Lokal exchange-versionOn-Premises Exchange Version MRM (delat arkiv)MRM (split archive) OWA-åtkomst (delat arkiv)OWA access (split archive) På plats eDiscoveryIn-Place eDiscovery Granskning av postlådaMailbox Auditing Håll/arkivera på platsIn-Place Hold/Archiving
Alla 2013 CU5All 2013 CU5
StödsSupported
Stöds inteNot supported
StödsSupported
StödsSupported
StödsSupported
Alla 2010 SP3All 2010 SP3
Stöds inteNot supported
Stöds inteNot supported
Stöds1Supported1
StödsSupported
StödsSupported
Minst en CU5-server före 2013At least one pre-2013 CU5 server
Stöds2Supported2
Stöds inteNot supported
Stöds inteNot supported
StödsSupported
StödsSupported

1 Separata sökningar krävs för lokala och Exchange Online-postlådor.1 Separate searches are required for on-premises and Exchange Online mailboxes.
2 MRM-principer för flytt till arkiv kan användas för postlådor som finns på en Exchange 2013 CU5 eller större server.2 MRM move-to-archive policies can be used for mailboxes located on an Exchange 2013 CU5 or greater server.

Mer information om hur du konfigurerar en hybriddistribution med Office 365-klienter som finns hos 21Vianet finns i följande avsnitt:To learn more about configuring a hybrid deployment with Office 365 tenants hosted by 21Vianet, see the following topics:

Viktigt

Distributionsassistenten för Exchange Server är ett kostnadsfritt webbaserat verktyg som hjälper dig att konfigurera en hybriddistribution mellan den lokala organisationen och Office 365, eller att migrera helt till Office 365.The Exchange Server Deployment Assistant is a free web-based tool that helps you configure a hybrid deployment between your on-premises organization and Office 365, or to migrate completely to Office 365. Verktyget frågar dig en liten uppsättning enkla frågor och skapar sedan, baserat på dina svar, en anpassad checklista med instruktioner för att konfigurera hybriddistributionen.The tool asks you a small set of simple questions and then, based on your answers, creates a customized checklist with instructions to configure your hybrid deployment. Vi rekommenderar starkt att du använder Distributionsassistenten för att konfigurera en hybriddistribution.We strongly recommend using the Deployment Assistant to configure a hybrid deployment. > För organisationer som inte vill uppgradera till eller lägga till Exchange 2013 CU5-servrar kan Exchange 2013 SP1-organisationer konfigurera delad kalender ledig/upptagen delning mellan sina lokala och Exchange Online-organisationer.> For organizations not wishing to upgrade to or add Exchange 2013 CU5 servers, Exchange 2013 SP1 organizations can configure shared calendar free/busy sharing between their on-premises and Exchange Online organizations. Om du vill konfigurera den här hybriddistributionsfunktionen finns i Konfigurera Exchange-hybriddistributionsfunktioner med Office 365 som drivs av 21Vianet.To configure this hybrid deployment feature, see Configuring Exchange hybrid deployment features with Office 365 operated by 21Vianet.

Samexistens och ledig/upptagen-delningCoexistence and Free/Busy Sharing Det går inte att dela ledig/upptagen-information mellan två eller flera lokala Exchange-organisationer eller dela mellan två 21Vianet Office 365-klienter.Sharing calendar free/busy information between two or more on-premises Exchange organizations or sharing between two 21Vianet Office 365 tenants isn't supported. Denna funktion kommer snart!This feature is coming soon!
KalenderdelningCalendar sharing Exchange 2013 SP1 och större stöder manuellt konfigurera Internetkalenderdelning med andra lokala Exchange- eller Exchange Online-organisationer.Exchange 2013 SP1 and greater supports manually configuring Internet calendar sharing with other on-premises Exchange or Exchange Online organizations. Mer information om hur du konfigurerar den här funktionen manuellt finns i Aktivera InternetKalenderpublicering.For more details about configuring this feature manually, see Enable Internet Calendar Publishing.
Dela Exchange-kontaktdata på Apples mobila enheter till Apple iCloud.Sharing Exchange contact data on Apple mobile devices to the Apple iCloud. Den här inställningen/funktionen är aktiverad som standard.This setting/feature is enabled by default. Administratörer bör inaktivera den här funktionen för att förhindra att användare delar Exchange-data utanför organisationen.Administrators should turn this feature off to help prevent users from sharing Exchange data outside of your organization.
Exchange värdad e-postkrypteringExchange Hosted Email Encryption Inte tillgängligt.Not available.
Kryptering av Office 365-meddelandenOffice 365 Message Encryption Kommer snart.Coming soon.

OfficeOffice

Öppna ett Office-program från Filen > Öppna i...Open an Office application from the File > Open in Knappenbutton
Tillgängliga.Available. Möjligheten att göra det medan roaming kommer snart.The ability to do so while roaming is coming soon.
Spara på OneDrive för företag när du är inloggad med ett Microsoft-kontoSave to OneDrive for Business while signed in with a Microsoft account
Om du vill behålla dina data i ditt land kan du inte spara ett dokument på din organisationswebbplats (OneDrive för företag) när du är inloggad på Office med ett Microsoft-konto.To keep your data within your country, you cannot save a document to your organization site (OneDrive for Business) when you are signed in to Office with a Microsoft account.
Möjlighet att översätta text eller sidorAbility to translate text or pages
Den här funktionen är tillgänglig, men av som standard.This feature is available, but off by default. Administratörer har möjlighet att aktivera den, men får ett varningsmeddelande som anger att det kan göra data tillgängliga utanför ditt land.Administrators do have the ability to turn it on, but will get a warning message indicating that it could make data accessible outside of your country.

Office-klientOffice client

Hantera konto (inifrån Office-klienten)Manage account (from within the Office client)
Den här funktionen och andra liknande som är avsedda att gå till din Office 365-portal pekar för närvarande på den globala Office 365-portalen och du kan inte logga in med ditt Office 365 som drivs av 21Vianet-kontot.This feature, and others like it that are intended to go to your Office 365 portal, currently point to the worldwide Office 365 portal, and you cannot sign in with your Office 365 operated by 21Vianet account. Detta är ett känt problem som åtgärdas.This is a known issue that is being fixed. Under tiden kan du använda webbadressen https://portal.partner.microsoftonline.cn/ för att logga in på ditt konto och hantera inställningar därifrån.In the meantime, you can use the URL https://portal.partner.microsoftonline.cn/ to sign into your account and manage settings from there. Mer information finns i Hantera ditt Microsoft 365-program för företagskonto för Office 365 som drivs av 21Vianet.For more information, see Manage your Microsoft 365 Apps for enterprise account for Office 365 operated by 21Vianet.

OneNoteOneNote

Infoga och spela upp onlinevideoInsert and playback online video
Inte tillgängligt.Not available.
Integrering av forskningsfönster till Bing-tjänsterResearch pane integration to Bing services
Inte tillgängligt.Not available.
Kontroll av hjälpmedelAccessibility checker
Inte tillgängligt.Not available.
Anteckningsbok för klassenClass notebook
Inte tillgängligt.Not available.
FormerForms
Inte tillgängligt.Not available.
Uppslukande läsareImmersive reader
Inte tillgängligt.Not available.
Infoga onlinebildInsert online picture
Inte tillgängligt.Not available.
Information om mötetMeeting details
Inte tillgängligt.Not available.
ResearcherResearcher
Inte tillgängligt.Not available.
KlistermärkenStickers
Inte tillgängligt.Not available.
Live Search (möjlighet att söka i online-anteckningsböcker som inte öppnas i klienten)Live Search (ability to search in online notebooks that are not opened in the client)
Inte tillgängligt.Not available.
Integrering med Mac och iOS-plattform smart slå upp tjänstenIntegration with Mac and iOS platform smart look up service
Inte tillgängligt.Not available.
Dela anteckningsboksupplevelse och delningsmeddelandenShare notebook experience and sharing notification
Inte tillgängligt.Not available.

Skype för företagSkype for Business

Domänleverantörer som stöder Skype för företagDomain providers to support Skype for Business
Du måste registrera din domän hos en kinesisk-specifik domänleverantör som stöder SRV-poster.You will need to register your domain with a Chinese-specific domain provider that supports SRV records. Mer information om hur du registrerar domäner finns i Hitta din domänregistratorer eller DNS-värd.For more information on how to register domains, see Find your domain registrar or DNS hosting provider.
Konferens med uppringning (möjligheten att lägga till telefonåtkomst till möten för användare som inte kan komma åt en dator)Dial-in conferencing (the ability to add telephone access to meetings for users who can't get to a computer)
Du kan se alternativ i Skype för företag och i Administrationscenter för Uppringning för konferens med uppringning och leverantörer, men dessa funktioner är ännu inte tillgängliga.You may see options in Skype for Business and in the Skype for Business Admin Center for Dial-in conferencing and providers, but these features are not yet available. De kommer snart.They are coming soon.
Hjälp för Skype för företag-skrivbordetSkype for Business desktop help
Du kan få hjälp med Skype för företag-skrivbordet här.You can find help for Skype for Business desktop here. Skrivbordshjälpen är dock inte tillgänglig från produkten om du inte använder Office Klicka-och-kör.However, desktop help is not available from the product unless you are using Office Click-To-Run.
Lync 2010Lync 2010
Inte tillgängligt.Not available.
Möjlighet att ansluta till ett möte från kalendern när du använder en Samsung-baserad enhet med Google ChromeAbility to join a meeting from your calendar when you're using a Samsung-based device with Google Chrome
Kommer snart.Coming soon. Under tiden kan du öppna Skype för företag, gå till vyn Möten och delta i mötet därifrån.In the meantime, you can open Skype for Business, go to the Meetings view, and join the meeting from there.
Skrivbord telefonenheter som Polycom, Ares och TanjayDesk Phone Devices like Polycom, Ares, and Tanjay
Inte tillgängligt.Not available.
SyndikeringspartnerSyndication partners
Inte tillgängligt.Not available.
Röstfunktioner, till exempel röstbrevlåda, möjlighet att ringa och ta emot samtal från PSTN-nummer, samtalsöverföring, vidarekoppling av samtalVoice features, such as voice mail, ability to make and receive calls from PSTN numbers, call transferring, call forwarding
Inte tillgängligt.Not available. Dessa funktioner kräver syndikeringspartner.These features require syndication partners.
Arkivering eller möjlighet att tagga en användare och arkivera användarens e-postmeddelanden och snabbmeddelanden i ExchangeArchiving, or ability to tag a user and archive that user's emails and IMs in Exchange
Inte tillgängligt.Not available.
Webbläsarstöd för Skype för företag-webbklient (LWA) för Firefox 29Skype for Business Web client (LWA) browser support for Firefox 29
Inte tillgänglig, men du kan använda en äldre version av Firefox.Not available, but you can use an older version of Firefox.
Unified Contact Store (UCS)Unified Contact Store (UCS)
Möjligheten för användare att behålla all kontaktinformation om Skype för företag i Microsoft Exchange Server 2013 är inaktiverad.The ability for users to keep all of their Skype for Business contact information in Microsoft Exchange Server 2013 is disabled.
Konferensenheter:Conferencing devices:
Polycom CX5100 enhetlig konferensstationPolycom CX5100 Unified Conference Station
Logitech ConferenceCam CC3000eLogitech ConferenceCam CC3000e
Polycom CX7000Polycom CX7000
Polycom CX3000Polycom CX3000
Logitech BCC950 ConferenceCamLogitech BCC950 ConferenceCam
Polycom CX5000 HDPolycom CX5000 HD
Inte tillgängligt.Not available.

Registrerade förfrågningar om GDPRData Subject Requests for GDPR

GDPR ger individer (eller registrerade) vissa rättigheter i samband med behandlingen av deras personuppgifter, inklusive rätten att korrigera felaktiga uppgifter, radera data eller begränsa behandlingen, ta emot deras uppgifter och uppfylla en begäran om att överföra sina uppgifter till en annan registeransvarig.GDPR grants individuals (or, data subjects) certain rights in connection with the processing of their personal data, including the right to correct inaccurate data, erase data or restrict its processing, receive their data and fulfill a request to transmit their data to another controller. Rollen Klientadministratör för Office 365 som drivs av 21Vianet kan begära data för en registrerads räkning på följande sätt:The Tenant Administrator role for Office 365 operated by 21Vianet can request data on behalf of a data subject in the following ways:

 • Med hjälp av Azure Active Directory Admin Center kan en klientadministratör permanent ta bort en registrerad från Azure Active Directory och relaterade tjänster.Using the Azure Active Directory Admin Center, a Tenant Administrator can permanently delete a data subject from Azure Active Directory and related services.

 • Systemgenererade loggar för Microsoft-tjänster som drivs av 21Vianet kan exporteras av klientadministratörer med hjälp av dataloggexport.System generated logs for Microsoft services operated by 21Vianet can be exported by Tenant Administrators using the Data Log Export.

Mer information och instruktioner finns i DataPersonförfrågningar (DSR) för GDPR.For details and instructions, see Data Subject Requests (DSR) for GDPR.