Skapa en eDiscovery-holdCreate an eDiscovery hold

Du kan använda ett grundläggande eDiscovery-ärende för att skapa innehåll som kan vara relevant för ärendet.You can use a Core eDiscovery case to create holds to preserve content that might be relevant to the case. Du kan skapa ett väntande Exchange postlådor OneDrive för företag konton för personer som du undersöker i ärendet.You can place a hold on the Exchange mailboxes and OneDrive for Business accounts of people you're investigating in the case. Du kan också skapa ett hold för postlådor och webbplatser som är kopplade till Microsoft Teams, Office 365 Grupper och Yammer Grupper.You can also place a hold on the mailboxes and sites that are associated with Microsoft Teams, Office 365 Groups, and Yammer Groups. När du placerar innehållsplatser som platser i lager behålls innehållet tills du tar bort innehållsplats från rymmer eller tills du tar bort fråntagna platser.When you place content locations on hold, content is preserved until you remove the content location from the hold or until you delete the hold.

När du har skapat ett eDiscovery-håll kan det ta upp till 24 timmar innan holden verkställs.After you create an eDiscovery hold, it may take up to 24 hours for the hold to take effect.

När du skapar ett område kan du välja mellan följande alternativ för att begränsa innehållet som bevaras på de angivna innehållsplatserna:When you create a hold, you have the following options to scope the content that's preserved in the specified content locations:

 • Skapa ett oändligt håll där allt innehåll på de angivna platserna har satts på en hold-plats.Create an infinite hold where all content in the specified locations is placed on hold. Alternativt kan du skapa ett frågebaserat område där endast innehållet på de angivna platserna som matchar en sökfråga har satts i hold-läge.Alternatively, you can create a query-based hold where only the content in the specified locations that matches a search query is placed on hold.

 • Ange ett datumintervall för att endast bevara innehållet som har skickats, tagits emot eller skapats inom det datumintervallet.Specify a date range to preserve only the content that was sent, received, or created within that date range. Alternativt kan du hålla allt innehåll på angivna platser oavsett när det skickades, togs emot eller skapades.Alternatively, you can hold all content in specified locations regardless of when it was sent, received, or created.

Så här skapar du ett eDiscovery-hållHow to create an eDiscovery hold

Så här skapar du ett eDiscovery-värde som är kopplat till ett Core eDiscovery-ärende:To create an eDiscovery hold that's associated with a Core eDiscovery case:

 1. Gå till https://compliance.microsoft.com och logga in med inloggningsuppgifterna för användarkontot som har tilldelats lämpliga eDiscovery-behörigheter.Go to https://compliance.microsoft.com and sign in using the credentials for user account that has been assigned the appropriate eDiscovery permissions.

 2. I det vänstra navigeringsfönstret i Microsoft 365 kompatibilitetscenter klickar du på Visa alla och sedan på eDiscovery > Core.In the left navigation pane of the Microsoft 365 compliance center, click Show all, and then click eDiscovery > Core.

 3. På sidan Bas-eDiscovery klickar du på namnet på det ärende som du vill skapa ett sådant ärende i.On the Core eDiscovery page, click the name of the case that you want to create the hold in.

 4. På startsidan för ärendet klickar du på fliken Håll.On the Home page for the case, click the Hold tab.

 5. På sidan Håll klickar du på Skapa.On the Hold page, click Create.

 6. På sidan Namnge din hold-guide ger du plats åt sidan ett namn, lägger till en valfri beskrivning och klickar sedan på Nästa.On the Name your hold wizard page, give the hold a name and add an optional description, and then click Next. Namnet på det hållna måste vara unikt inom organisationen.The name of the hold must be unique in your organization.

 7. sidan Välj platser i guiden Välj platser väljer du de innehållsplatser som du vill skapa en plats för.On the Choose locations wizard page, choose the content locations that you want to place on hold. Du kan placera postlådor, webbplatser och gemensamma mappar i arkivet.You can place mailboxes, sites, and public folders on hold.

  Välj vilka innehållsplatser som ska vara undantagna

  1. Exchange-postlådor: Ställ in växlingsknappen på och klicka sedan på Välj användare, grupper eller teams för att ange vilka postlådor som inte ska ingå.Exchange mailboxes: Set the toggle to On and then click Choose users, groups, or teams to specify the mailboxes to place on hold. Använd sökrutan för att hitta användarpostlådor och distributionsgrupper (för att undanta gruppmedlemmars postlådor) som ska uteslutas.Use the search box to find user mailboxes and distribution groups (to place a hold on the mailboxes of group members) to place on hold. Du kan också placera ett is i den associerade postlådan för ett Microsoft-team, en Office 365 grupp och en Yammer grupp.You can also place a hold on the associated mailbox for a Microsoft Team, Office 365 Group, and Yammer Group. Mer information om programdata som bevaras när en postlåda ställs i förvaring finns i Innehåll som lagrats i postlådor för eDiscovery.For more information about the application data that is preserved when a mailbox is placed on hold, see Content stored in mailboxes for eDiscovery.

  2. SharePoint-webbplatser: Ställ in växlingsknappen på och klicka sedan på Välj webbplatser för att ange SharePoint-webbplatser och OneDrive-konton som ska uteslutas.SharePoint sites: Set the toggle to On and then click Choose sites to specify SharePoint sites and OneDrive accounts to place on hold. Skriv in URL-adressen för varje webbplats som du vill utesluta.Type the URL for each site that you want to place on hold. Du kan också lägga till URL-adressen för SharePoint för ett Microsoft-team, en Office 365 grupp eller en Yammer grupp.You can also add the URL for the SharePoint site for a Microsoft Team, Office 365 Group or a Yammer Group.

  3. Gemensamma Exchange-mappar: Ställ in växlingsknappen på för att utesluta alla gemensamma mappar i Exchange Online-organisationen.Exchange public folders: Set the toggle to On to put all public folders in your Exchange Online organization on hold. Du kan inte välja specifika gemensamma mappar att utesluta.You can't choose specific public folders to put on hold. Låt växlingsknappen stå på Av om du inte vill utesluta gemensamma mappar.Leave the toggle switch off if you don't want to put a hold on public folders.

  Anteckning

  Du måste lägga till minst en innehållsplats i rymmert.You must add at least one content location to the hold. Annars visar statistiken för eDiscovery-information om att inga objekt är på plats.Otherwise, the eDiscovery hold statistics will show that no items are on hold.

 8. När du är klar med att lägga till platser i isen klickar du på Nästa.When you're done adding locations to the hold, click Next.

 9. Så här skapar du en frågebaserad holda med nyckelord eller villkor.To create a query-based hold using keywords or conditions, complete the following steps. Klicka på Nästa om du vill behålla allt innehåll på de angivna innehållsplatserna.To preserve all content in the specified content locations, click Next.

  Skapa ett frågebaserat tillstånd med nyckelord och villkor

  1. I rutan under Nyckelord skriver du en fråga för att bevara endast det innehåll som matchar frågevillkoret.In the box under Keywords, type a query to preserve only the content that matches the query criteria. Du kan ange nyckelord, egenskaper för e-postmeddelanden och webbplatsegenskaper, till exempel filnamn.You can specify keywords, email message properties, or site properties, such as file names. Du kan också använda mer komplexa frågor som använder en boolesk operator som AND, OR eller NOT.You can also use more complex queries that use a Boolean operator, such as AND, OR, or NOT.

  2. Klicka på Lägg till villkor om du vill lägga till ett eller flera villkor för att begränsa frågan för villkoret.Click Add condition to add one or more conditions to narrow the query for the hold. Varje villkor lägger till en sats i KQL-sökfrågan som skapas och körs när du skapar villkoret.Each condition adds a clause to the KQL search query that is created and run when you create the hold. Du kan till exempel ange ett datumintervall så att e-postmeddelanden eller webbplatsdokument som skapades inom datumintervallet bevaras.For example, you can specify a date range so that email or site documents that were created within the date ranged are preserved. Ett villkor är logiskt kopplat till nyckelordsfrågan (anges i rutan Nyckelord) och andra villkor av OCH-operatorn.A condition is logically connected to the keyword query (specified in the Keywords box) and other conditions by the AND operator. Det innebär att objekt måste uppfylla både nyckelordsfrågan och villkoret som ska bevaras.That means items have to satisfy both the keyword query and the condition to be preserved.

  Mer information om hur du skapar en sökfråga och använder villkor finns i Nyckelordsfrågor och sökvillkor för eDiscovery.For more information about creating a search query and using conditions, see Keyword queries and search conditions for eDiscovery.

 10. När du har konfigurerat ett frågebaserat håll klickar du på Nästa.After configuring a query-based hold, click Next.

 11. Granska dina inställningar (och redigera dem om det behövs) och klicka sedan på Skicka.Review your settings (and edit them if necessary), and then click Submit.

Frågebaserade spärrade platser på webbplatserQuery-based holds placed on sites

Tänk på följande när du placerar ett frågebaserat eDiscovery-kvar på dokument som finns på SharePoint webbplatser:Keep the following things in mind when you place a query-based eDiscovery hold on documents located in SharePoint sites:

 • Ett frågebaserat bevarande bevarar först alla dokument på en webbplats under en kort tidsperiod efter att de har tagits bort.A query-based hold initially preserves all documents in a site for a short period of time after they are deleted. Det innebär att när ett dokument tas bort flyttas det till biblioteket för bevarande av dokument även om det inte matchar villkoren för det frågebaserade bevarandet.That means when a document is deleted, it will be moved to the Preservation Hold library even if it doesn't match the criteria of the query-based hold. Men borttagna dokument som inte matchar ett frågebaserat bevarande tas bort med ett tidsinställt jobb som bearbetar biblioteket för bevarande av dokument.However, deleted documents that don't match a query-based hold will be removed by a timer job that processes the Preservation Hold library. Det tidsinställda jobbet körs regelbundet och jämför alla dokument i biblioteket för bevarande av dokument med de frågebaserade eDiscovery-objekten (och andra typer av kvarhållnings- och kvarhållningsprinciper).The timer job runs periodically and compares all documents in the Preservation Hold library to your query-based eDiscovery holds (and other types of holds and retention policies). Det tidsinställda jobbet tar bort de dokument som inte matchar ett frågebaserat bevarande och bevarar de dokument som gör det.The timer job deletes the documents that don't match a query-based hold and preserves the documents that do.

 • Frågebaserade bevaranden ska inte användas för att bevara dokument i en viss mapp eller på en viss webbplats eller genom att använda andra platsbaserade bevarandevillkor.Query-based holds should not be used to perform targeted preservation, like preserving documents in a specific folder or site or by using other location-based hold criteria. Det kan leda till oavsiktliga resultat.Doing so may have unintended results. Vi rekommenderar att du använder icke-platsbaserade bevarandevillkor, till exempel nyckelord, datumintervall eller andra dokumentegenskaper för att bevara webbplatsdokumenten.We recommend using non-location based hold criteria such as keywords, date ranges, or other document properties to preserve site documents.

statistik för att bli insnäckt för e-dataidentifieringeDiscovery hold statistics

När du har skapat ett eDiscovery-hold visas information om det nya holden på den utfällande sidan för det markerade antalet.After you create an eDiscovery hold, information about the new hold is displayed on the flyout page for the selected hold. Den här informationen omfattar antalet postlådor och webbplatser som är på plats och statistik om innehållet som har satts i is hold, t.ex. det totala antalet och storleken på objekt som har placerats som väntande och den senaste gången statistik för hållen beräknades.This information includes the number of mailboxes and sites on hold and statistics about the content that was placed on hold, such as the total number and size of items placed on hold and the last time the hold statistics were calculated. Med hjälp av denna statistik över hållen kan du se hur mycket innehåll som är relaterat till ärendet bevaras.These hold statistics help you identify the amount of content related to the case is being preserved.

Hold statistics

Tänk på följande när det gäller statistik för eDiscovery-plats:Keep the following things in mind about eDiscovery hold statistics:

 • Det totala antalet objekt som är på plats anger antalet objekt från alla innehållskällor som har satts på plats.The total number of items on hold indicates the number of items from all content sources that are placed on hold. Om du har skapat ett frågebaserat rymmer visar den här statistiken antalet objekt som matchar frågan.If you've created a query-based hold, this statistic indicates the number of items that match the query.

 • I antalet objekt som är i lager ingår även icke indexerade objekt på innehållsplatserna.The number of items on hold also includes unindexed items found in the content locations. Om du skapar ett frågebaserat rymmer sätts alla icke indexerade objekt på innehållsplatserna i lager.If you create a query-based hold, all unindexed items in the content locations are placed on hold. Det omfattar icke indexerade objekt som inte uppfyller sökvillkoren för ett frågebaserat område och icke indexerade objekt som kan hamna utanför ett datumintervallsvillkor.This includes unindexed items that don't match the search criteria of a query-based hold and unindexed items that might fall outside of a date range condition. Det här skiljer sig från vad som händer när du kör en sökning, där icke indexerade objekt som inte matchar sökfrågan eller utesluts av ett datumintervallvillkor inte tas med i sökresultaten.This is different than what happens when you run a search, in which unindexed items that don't match the search query or are excluded by a date range condition aren't included in the search results. Mer information om icke indexerade objekt finns i Delvis indexerade objekt.For more information about unindexed items, see Partially indexed items.

 • Du kan få fram den senaste hållna statistiken genom att klicka på Uppdatera statistik för att köra en sökning igen och beräkna det aktuella antalet objekt som är väntande.You can get the latest hold statistics by clicking Update statistics to rerun a search estimate that calculates the current number of items on hold.

 • Det är vanligt att antalet objekt som är väntande ökar med tiden eftersom användare vars postlåda eller webbplats är på plats ofta skickar eller tar emot nya e-postmeddelanden och skapar nya dokument i SharePoint och OneDrive.It's normal for the number of items on hold to increase over time because users whose mailbox or site is on hold are typically sending or receiving new email message and creating new documents in SharePoint and OneDrive.

 • Om en Exchange-postlåda, SharePoint-webbplats eller OneDrive-konto flyttas till ett annat område i en geomiljö, tas inte statistiken för webbplatsen med i hold-statistiken.If an Exchange mailbox, SharePoint site, or OneDrive account is moved to a different region in a multi-geo environment, the statistics for that site won't be included in the hold statistics. Men innehållet på dessa platser kommer fortfarande att bevaras.But the content in those locations will still be preserved. Om en postlåda eller webbplats flyttas till en annan region uppdateras inte SMTP-adressen eller URL-adressen som visas i fältet automatiskt.Also, if a mailbox or site is moved to a different region, the SMTP address or URL that's displayed in the hold will not automatically be updated. Du måste redigera vänta och uppdatera URL- eller SMTP-adressen så att innehållsplatserna återigen tas med i hold-statistikenYou'll have to edit the hold and update the URL or SMTP address so the content locations are once again included in the hold statistics

Sökplatser vid eDiscovery-holdSearch locations on eDiscovery hold

När du söker efter innehåll i ett grundläggande eDiscovery-ärende kan du snabbt konfigurera sökningen för att bara söka på de innehållsplatser som är kopplade till ärendet.When you search for content in a Core eDiscovery case, you can quickly configure the search to only search the content locations that have been placed on a hold associated with the case.

Välj alternativet Platser som är väntande för att söka efter allt innehåll som har satts i lager.Select the Locations on hold option to search all the content locations that have been placed on hold. Om ärendet innehåller flera eDiscovery-innehåll kommer innehållsplatserna från allt innehåll att genomsökas när du väljer det här alternativet.If the case contains multiple eDiscovery holds, the content locations from all holds will be searched when you select this option. Om en innehållsplats dessutom placerades på ett frågebaserat håll kommer endast de objekt som överensstämmer med frågan om att innehålla att sökas igenom när du kör sökningen.Additionally, if a content location was placed on a query-based hold, only the items that match the hold query will be searched when you run the search. Med andra ord returneras endast det innehåll som matchar både villkoret för kvarande och sökvillkoren sökresultatet.In other words, only the content that matches both the hold criteria and the search criteria is returned with the search results. Om en användare till exempel placerades i ett frågebaserat ärende som bevarar objekt som skickades eller skapades före ett visst datum skulle bara de objekten genomsökas.For example, if a user was placed on query-based case hold that preserves items that were sent or created before a specific date, only those items would be searched. Detta sker genom att koppla ärende hold query och sökfrågan av en OCH-operator.This is accomplished by connecting the case hold query and the search query by an AND operator.

Här är några andra saker att tänka på när du söker efter platser vid eDiscovery-hold:Here are some other things to keep in mind when searching locations on eDiscovery hold:

 • Om en innehållsplats är en del av flera innehåll som sätts i samma ärende kombineras frågorna av ELLER-operatorerna när du söker på innehållsplatsen med alternativet Allt ärendeinnehåll.If a content location is part of multiple holds within the same case, the hold queries are combined by OR operators when you search that content location using the all case content option. På samma sätt gäller att om en innehållsplats är en del av två olika innehåll, där en är frågebaserad och den andra är ett oändligt område (där allt innehåll är spärrat), blir allt innehåll sök på grund av det oändligt hållna.Similarly, if a content location is part of two different holds, where one is query-based and the other is an infinite hold (where all content is placed on hold), then all content is search because of the infinite hold.

 • Om en sökning är konfigurerad till att söka efter platser som är väntande och du ändrar ett eDiscovery-värde för ärendet (genom att lägga till eller ta bort en plats eller ändra en fråga om att varan är väntad) uppdateras sökkonfigurationen med de ändringarna.If a search is configured it to search locations on hold and then you change an eDiscovery hold in the case (by adding or removing a location or changing a hold query), the search configuration is updated with those changes. Du måste dock köra sökningen igen efter att hållen ändrats för att uppdatera sökresultaten.However, you have to rerun the search after the hold is changed to update the search results.

 • Om flera eDiscovery-platser som sätts på samma plats i ett e-dataidentifieringsfall och du väljer att söka platser som är spärrade är det maximala antalet nyckelord för sökfrågan 500.If multiple eDiscovery holds are placed on a single location in an eDiscovery case and you select to search locations on hold, the maximum number of keywords for that search query is 500. Det beror på att sökningen kombinerar alla frågebaserade rymmer genom att använda operatorn ELLER.That's because the search combines all the query-based holds by using the OR operator. Om det finns fler än 500 nyckelord i de kombinerade frågorna om spärrade frågor och sökfrågan genomsöks allt innehåll i postlådan, inte bara det innehåll som matchar det frågebaserade ärende som finns.If there are more than 500 keywords in the combined hold queries and the search query, then all content in the mailbox is searched, not just that content that matches the query-based case holds.

 • Om ett lager för eDiscovery har statusen På (väntande) kan du fortfarande söka efter platser som är i vänteläge medan vänteläget är aktiverat.If an eDiscovery hold has a status of On (Pending), you can still search the locations on hold while the hold is being turned on.

Bevara innehåll i Microsoft TeamsPreserve content in Microsoft Teams

Konversationer som ingår i en Microsoft Teams-kanal lagras i postlådan som är kopplad till Microsoft Team.Conversations that are part of a Microsoft Teams channel are stored in the mailbox that's associated with the Microsoft Team. På samma sätt lagras filer som teammedlemmar delar i en kanal på teamets SharePoint-webbplats.Similarly, files that team members share in a channel are stored on the team's SharePoint site. Därför måste du placera grupppostlådan och SharePoint på eDiscovery-plats för att bevara konversationer och filer i en kanal.Therefore, you have to place the Team mailbox and SharePoint site on eDiscovery hold to preserve conversations and files in a channel.

Alternativt kan lagras konversationer som ingår i chattlistan i Teams (kallas 1:1-chattar eller 1:N gruppchattar) i postlådorna för de användare som deltar i chatten.Alternatively, conversations that are part of the Chat list in Teams (called 1:1 chats or 1:N group chats) are stored in the mailboxes of the users who participate in the chat. Och filer som användare delar i chattkonversationer lagras OneDrive användarens konto som delar filen.And files that users share in chat conversations are stored in the OneDrive account of the user who shares the file. Du måste därför lägga till de enskilda användarpostlådorna och OneDrive-konton i ett eDiscovery-bevarande för att bevara konversationer och filer i chattlistan.Therefore, you have to add the individual user mailboxes and OneDrive accounts to an eDiscovery hold to preserve conversations and files in the chat list. Det är en bra idé att sätta ett område på postlådorna för medlemmar i ett Microsoft-team, förutom att placera grupppostlådan och webbplatsen på plats.It's a good idea to place a hold on the mailboxes of members of a Microsoft Team in addition to placing the team mailbox and site on hold.

Anteckning

Om organisationen har en Exchange-hybriddistribution (eller din organisation synkroniserar en lokal Exchange-organisation med Office 365) och har aktiverat Microsoft Teams kan lokala användare använda Teams-chattprogrammet och delta i privat chattar och 1:N-gruppchattar.If your organization has an Exchange hybrid deployment (or your organization synchronizes an on-premises Exchange organization with Office 365) and has enabled Microsoft Teams, on-premises users can use the Teams chat application and participate in 1:1 chats and 1:N group chats. De här konversationerna lagras i molnbaserad lagring som är kopplat till en lokal användare.These conversations are stored in cloud-based storage that's associated with an on-premises user. Om en lokal användare sätts på ett eDiscovery-område bevaras Teams-chattinnehållet i det molnbaserade lagringsutrymmet.If an on-premises user is placed on an eDiscovery hold, the Teams chat content in the cloud-based storage will be preserved. Mer information finns i Söka efter Teams chattdata för lokala användare.For more information, see Search for Teams chat data for on-premises users.

Mer information om att bevara Teams innehåll finns i Skapa en Microsoft Teams användare eller ett juridiskt team.For more information about preserving Teams content, see Place a Microsoft Teams user or team on legal hold.

Bevara kortinnehållPreserve card content

På samma sätt lagras kortinnehåll som genereras av appar i Teams-kanaler, 1:1-chattar och 1:N-gruppchattar i postlådor och bevaras när en postlåda sätts på ett eDiscovery-förvaring.Similarly, card content generated by apps in Teams channels, 1:1 chats, and 1:N group chats is stored in mailboxes and is preserved when a mailbox is placed on an eDiscovery hold. Ett kort är en användargränssnittsbehållare för ett litet innehåll.A card is a UI container for short pieces of content. Kort kan ha flera egenskaper och bifogade filer och kan innehålla knappar som utlöser kortåtgärder.Cards can have multiple properties and attachments, and can include buttons that trigger card actions. Mer information finns i Kort.For more information, see Cards. Precis som annat Teams-innehåll beror lagringen av kortinnehållet på var kortet användes.Like other Teams content, where card content is stored is based on where the card was used. Innehållet för kort som används i en Teams-kanal lagras i Teams-gruppostlådan.Content for cards used in a Teams channel is stored in the Teams group mailbox. Kortinnehållet för enskilda chattar och gruppchattar lagras i chattdeltagarnas postlådor.Card content for 1:1 and 1xN chats are stored in the mailboxes of the chat participants.

Bevara mötesinformation och samtalsinformationPreserve meeting and call information

Sammanfattningsinformation för möten och samtal i en Teams lagras också i postlådorna för användare som ringt in till mötet eller samtalet.Summary information for meetings and calls in a Teams channel is also stored in the mailboxes of users who dialed into the meeting or call. Det här innehållet bevaras också när ett eDiscovery-väntande sätts på användarnas postlådor.This content is also preserved when an eDiscovery hold is placed on user mailboxes.

Bevara innehåll i privata kanalerPreserve content in private channels

Från och med februari 2020 har vi också aktiverat möjligheten att bevara innehåll i privata kanaler.Starting in February 2020, we also turned on the ability to preserve content in private channels. Eftersom privata kanalchattar lagras i chattdeltagarnas postlådor, bevarar du privata kanalchattar genom att placera en användarpostlåda på eDiscovery-plats.Because private channel chats are stored in the mailboxes of the chat participants, placing a user mailbox on eDiscovery hold will preserve private channel chats. Och om en användarpostlåda placerades på ett eDiscovery-parkering före februari 2020 kommer lagringen nu att gälla automatiskt för privata kanalmeddelanden som lagrats i den postlådan.Also, if a user mailbox was placed on an eDiscovery hold prior to February 2020, the hold will now automatically apply to private channel messages stored in that mailbox. Bevarande av filer som delas i privata kanaler stöds också.Preserving files shared in private channels is also supported.

Bevara wiki-innehållPreserve wiki content

Alla team- och teamkanaler innehåller även en Wiki för anteckningar och samarbete.Every Team or team channel also contains a Wiki for note taking and collaboration. Wiki-innehållet sparas automatiskt i en MHT-fil.The Wiki content is automatically saved to a file with a .mht format. Den här filen lagras i dokumentbiblioteket för Teams-wikidata på teamets SharePoint-webbplats.This file is stored in the Teams Wiki Data document library on the team's SharePoint site. Du kan bevara wiki-innehållet genom att lägga till teamets webbplats SharePoint ett eDiscovery-område.You can preserve the wiki content by adding the team's SharePoint site to an eDiscovery hold.

Anteckning

Den 22 juni 2017 släpptes funktionen för att bevara Wiki-innehåll för en team- eller teamkanal (när du placerar teamets SharePoint-webbplats på plats).The capability to preserve Wiki content for a Team or team channel (when you place the team's SharePoint site on hold) was released on June 22, 2017. Om en gruppwebbplats är på plats behålls Wiki-innehållet från och med det datumet.If a team site is on hold, the Wiki content will be retained starting on that date. Men om en gruppwebbplats är på plats och wiki-innehållet togs bort före den 22 juni 2017, behålls inte Wiki-innehållet.However, if a team site is on hold and the Wiki content was deleted before June 22, 2017, the Wiki content was not preserved.

Grupper i Office 365Office 365 Groups

Teams bygger på Office 365 grupper.Teams is built on Office 365 Groups. Att placera Office 365 grupper i ett eDiscovery-innehåll liknar att skapa Teams på plats.Therefore, placing Office 365 Groups on eDiscovery hold is similar placing Teams content on hold.

Tänk på följande när du placerar både Teams och Office 365 grupper i ett eDiscovery-väntande:Keep the following things in mind when placing both Teams and Office 365 Groups on an eDiscovery hold:

 • Om du vill placera innehåll i Teams och Office 365 Grupper i en grupp, på en plats, måste du ange postlådan och SharePoint webbplats som är kopplad till en grupp eller ett team.As previously explained, to place content located in Teams and Office 365 Groups on hold, you have to specify the mailbox and SharePoint site that associated with a group or team.

 • Kör cmdlet:en Get-UnifiedGroup i Exchange Online PowerShell för att visa egenskaper Teams och Office 365 Grupper.Run the Get-UnifiedGroup cmdlet in Exchange Online PowerShell to view properties for Teams and Office 365 Groups. Det här är ett bra sätt att hämta URL-adressen för webbplatsen som är kopplad till en grupp eller Office 365 grupp.This is a good way to get the URL for the site that's associated with a Team or Office 365 Group. Följande kommando visar till exempel valda egenskaper för en Office 365 som heter Senior Leadership Team:For example, the following command displays selected properties for an Office 365 Group named Senior Leadership Team:

  Get-UnifiedGroup "Senior Leadership Team" | FL DisplayName,Alias,PrimarySmtpAddress,SharePointSiteUrl
  
  DisplayName      : Senior Leadership Team
  Alias         : seniorleadershipteam
  PrimarySmtpAddress   : seniorleadershipteam@contoso.onmicrosoft.com
  SharePointSiteUrl   : https://contoso.sharepoint.com/sites/seniorleadershipteam
  

  Anteckning

  För att kunna köra cmdleten Get-UnifiedGroup måste du ha tilldelats rollen View-Only Recipients i Exchange Online eller vara medlem i en rollgrupp som har tilldelats rollen View-Only Recipients.To run the Get-UnifiedGroup cmdlet, you have to be assigned the View-Only Recipients role in Exchange Online or be a member of a role group that's assigned the View-Only Recipients role.

 • När en användares postlåda genomsöks genomsöks inte Office 365 grupp som användaren är medlem i.When a user's mailbox is searched, any Team or Office 365 Group that the user is a member of won't be searched. Och när du placerar en grupp- eller Office 365-grupp i eDiscovery-område är det endast grupppostlådan och gruppwebbplatsen som är väntad.Similarly, when you place a Team or Office 365 Group on eDiscovery hold, only the group mailbox and group site are placed on hold. Postlådorna och OneDrive för företag gruppmedlemmarna är inte undantagna om du inte uttryckligen lägger till dem i eDiscovery-undantagen.The mailboxes and OneDrive for Business sites of group members aren't placed on hold unless you explicitly add them to the eDiscovery hold. Om du av juridiska skäl måste använda en grupp- eller Office 365-grupp som grupp kan du lägga till postlådorna och OneDrive-kontona för grupp- eller gruppmedlemmar i samma grupp.So if you have to place a Team or Office 365 Group on hold for a legal reason, consider adding the mailboxes and OneDrive accounts of team or group members on the same hold.

 • Om du vill visa en lista över medlemmar i Office 365 grupp kan du visa egenskaperna på sidan Grupper i Microsoft 365 administrationscenter.To get a list of the members of a Team or Office 365 Group, you can view the properties on the Groups page in the Microsoft 365 admin center. Eller så kan du köra följande kommando i Exchange Online PowerShell:Alternatively, you can run the following command in Exchange Online PowerShell:

  Get-UnifiedGroupLinks <group or team name> -LinkType Members | FL DisplayName,PrimarySmtpAddress
  

  Anteckning

  För att kunna köra cmdleten Get-UnifiedGroupLinks måste du ha tilldelats rollen View-Only Recipients i Exchange Online eller vara medlem i en rollgrupp som har tilldelats rollen View-Only Recipients.To run the Get-UnifiedGroupLinks cmdlet, you have to be assigned the View-Only Recipients role in Exchange Online or be a member of a role group that's assigned the View-Only Recipients role.

Bevara innehåll i OneDrive kontonPreserve content in OneDrive accounts

Om du vill samla in en lista med URL:er för OneDrive för företag-webbplatserna i organisationen så att du kan lägga till dem i ett väntande eller söka kopplat till ett e-dataidentifieringsfall, se Skapa en lista över alla OneDrive platser i organisationen.To collect a list of the URLs for the OneDrive for Business sites in your organization so you can add them to a hold or search associated with an eDiscovery case, see Create a list of all OneDrive locations in your organization. Skriptet i den här artikeln skapar en textfil som innehåller en lista över alla OneDrive webbplatser i organisationen.The script in this article creates a text file that contains a list of all OneDrive sites in your organization. Om du vill köra det här skriptet måste du installera och använda SharePoint Online Management Shell.To run this script, you have to install and use the SharePoint Online Management Shell. Se till att du lägger till URL-adressen för organisationens Min Webbplats-domän för alla OneDrive-webbplatser som du vill söka på.Be sure to append the URL for your organization's MySite domain to each OneDrive site that you want to search. Det här är domänen som innehåller alla dina OneDrive-webbplatser, till exempel https://contoso-my.sharepoint.com.This is the domain that contains all your OneDrive; for example, https://contoso-my.sharepoint.com. Exempel på en URL-adress för en användares OneDrive-webbplats: https://contoso-my.sharepoint.com/personal/sarad_contoso_onmicrosoft.com.Here's an example of a URL for a user's OneDrive site: https://contoso-my.sharepoint.com/personal/sarad_contoso_onmicrosoft.com.

Viktigt

URL-adressen för en användares OneDrive konto innehåller användarens huvudnamn (UPN) (till https://alpinehouse-my.sharepoint.com/personal/sarad_alpinehouse_onmicrosoft_com exempel).The URL for a user's OneDrive account includes their user principal name (UPN) (for example, https://alpinehouse-my.sharepoint.com/personal/sarad_alpinehouse_onmicrosoft_com). I de sällsynta fall då en persons UPN ändras ändras även OneDrive URL:en så att det nya UPN ingår.In the rare case that a person's UPN is changed, their OneDrive URL will also change to incorporate the new UPN. Om en användares OneDrive-konto är en del av ett eDiscovery-konto, gammalt och användarens UPN ändras, måste du uppdatera tillägget och du måste uppdatera tillägget och lägga till användarens nya URL för OneDrive och ta bort den gamla.If a user's OneDrive account is part of an eDiscovery hold, old and their UPN is changed, you need to update the hold and you'll have to update the hold and add the user's new OneDrive URL and remove the old one. Mer information finns i Hur UPN-ändringar påverkar OneDrive-URL:en.For more information, see How UPN changes affect the OneDrive URL.

Ta bort innehållsplatser från en eDiscovery-platsRemoving content locations from an eDiscovery hold

När en postlåda, SharePoint webbplats eller ett OneDrive-konto tas bort från ett eDiscovery-område tillämpas ett fördröjnings kunna tillämpas.After a mailbox, SharePoint site, or OneDrive account is removed from an eDiscovery hold, a delay hold is applied. Det innebär att den faktiska borttagningen av holden fördröjs i 30 dagar för att förhindra att data tas bort permanent (rensas) från en innehållsplats.This means that the actual removal of the hold is delayed for 30 days to prevent data from being permanently deleted (purged) from a content location. Det ger administratörer en möjlighet att söka efter eller återställa innehåll som kommer att rensas efter att ett eDiscovery-innehåll tagits bort.This gives admins an opportunity to search for or recover content that will be purged after an eDiscovery hold is removed. Information om hur fördröjnings hold fungerar för postlådor och webbplatser skiljer sig åt.The details of how the delay hold works for mailboxes and sites are different.

 • Postlådor: Ett väntande fel placeras i en postlåda nästa gång assistenten för hanterade mappar bearbetar postlådan och upptäcker att ett eDiscovery-kvart har tagits bort.Mailboxes: A delay hold is placed on a mailbox the next time the Managed Folder Assistant processes the mailbox and detects that an eDiscovery hold was removed. Specifikt tillämpas ett väntande på en postlåda när assistenten för hanterade mappar anger något av följande egenskaper för postlådan till Sant:Specifically, a delay hold is applied to a mailbox when the Managed Folder Assistant sets one of the following mailbox properties to True:

  • DelayHoldApplied: Den här egenskapen gäller e-postrelaterat innehåll (som genereras av personer som använder Outlook och Outlook på webben) som lagras i en användares postlåda.DelayHoldApplied: This property applies to email-related content (generated by people using Outlook and Outlook on the web) that's stored in a user's mailbox.

  • DelayReleaseHoldApplied: Den här egenskapen gäller molnbaserat innehåll (som genereras av icke-Outlook-appar som Microsoft Teams, Microsoft Forms och Microsoft Yammer) som lagras i en användares postlåda.DelayReleaseHoldApplied: This property applies to cloud-based content (generated by non-Outlook apps such as Microsoft Teams, Microsoft Forms, and Microsoft Yammer) that's stored in a user's mailbox. Molndata som genereras av en Microsoft-app lagras vanligtvis i en dold mapp i en användares postlåda.Cloud data generated by a Microsoft app is typically stored in a hidden folder in a user's mailbox.

  När ett bevarande av en fördröjning sätts för postlådan (när någon av de tidigare egenskaperna har ställts in på Sant) anses postlådan fortfarande vara väntad med obegränsad bevarandetid som om postlådan hade bevarande av juridiska skäl.When a delay hold is placed on the mailbox (when either of the previous properties is set to True), the mailbox is still considered to be on hold for an unlimited hold duration, as if the mailbox was on Litigation Hold. Efter 30 dagar går undantaget ut och Microsoft 365 försöker automatiskt ta bort undantaget (genom att sätta egenskapen DelayHoldApplied eller DelayReleaseHoldApplied till False) så att undantaget tas bort.After 30 days, the delay hold expires, and Microsoft 365 will automatically attempt to remove the delay hold (by setting the DelayHoldApplied or DelayReleaseHoldApplied property to False) so that the hold is removed. När någon av dessa egenskaper har angetts till False rensas motsvarande objekt som har markerats för borttagning nästa gång postlådan bearbetas av assistenten för hanterade mappar.After either of these properties are set to False, the corresponding items that are marked for removal are purged the next time the mailbox is processed by the Managed Folder Assistant.

  Mer information finns i Hantera postlådor som är väntande.For more information, see Managing mailboxes on delay hold.

 • SharePoint och OneDrive webbplatser: Alla SharePoint eller OneDrive innehåll som behålls i biblioteket för bevarande av dokument tas inte bort under fördröjningsperioden på 30 dagar efter att en webbplats har tagits bort från ett eDiscovery-bevarande.SharePoint and OneDrive sites: Any SharePoint or OneDrive content that's being retained in the Preservation Hold library isn't deleted during the 30-day delay hold period after a site is removed from an eDiscovery hold. Det här påminner om vad som händer när en webbplats släpps från en bevarandeprincip.This is similar to what happens when a site is released from a retention policy. Dessutom kan du inte ta bort innehållet manuellt i biblioteket för bevarande av dokument under fördröjningsperioden på 30 dagar.Additionally, you can't manually delete this content in the Preservation Hold library during the 30-day delay hold period.

  Mer information finns i Släppa en princip för bevarande.For more information, see Releasing a policy for retention.

Ett väntande ärende tillämpas även på platser som är spärrade när du stänger en eDiscovery-basfall, eftersom innehåll som sätts i innehåll är inaktiverat när ett ärende stängs.A delay hold is also applied to content locations on hold when you close a Core eDiscovery case because holds are turned off when a case is closed. Mer information om hur du stänger ett ärende finns i Stänga, öppna och ta bort ett Core eDiscovery-ärende.For more information about closing a case, see Close, reopen, and delete a Core eDiscovery case.

Begränsningar för eDiscovery-holdeDiscovery hold limits

I följande tabell finns begränsningar för eDiscovery-ärenden och e-dataidentifieringsärenden.The following table lists the limits for eDiscovery cases and case holds.

Beskrivning av gränsDescription of limit GränsLimit
Maximalt antal ärenden för en organisation.Maximum number of cases for an organization.
Ingen gränsNo limit
Maximalt antal eDiscovery-rymmer för en organisation.Maximum number of eDiscovery holds for an organization.
10 00010,000
Maximalt antal postlådor i ett enstaka eDiscovery-hold.Maximum number of mailboxes in a single eDiscovery hold. Den här gränsen omfattar totalt antal användarpostlådor och postlådorna som är kopplade Microsoft 365 grupper, Microsoft Teams och Yammer grupper.This limit includes the combined total of user mailboxes, and the mailboxes associated with Microsoft 365 Groups, Microsoft Teams, and Yammer Groups.
1 0001,000
Maximalt antal webbplatser i ett enstaka eDiscovery-hold.Maximum number of sites in a single eDiscovery hold. Den här gränsen omfattar det totala antalet OneDrive för företag, SharePoint webbplatser och webbplatser som är kopplade till grupper Microsoft 365, Microsoft Teams och Yammer grupper.This limit includes the combined total of OneDrive for Business sites, SharePoint sites, and the sites associated with Microsoft 365 Groups, Microsoft Teams, and Yammer Groups.
100100
Maximalt antal ärenden som visas på eDiscovery-startsidan och det maximala antalet objekt som visas på flikarna Spärrar, Sökningar och Exportera i ett ärende.Maximum number of cases displayed on the eDiscovery home page, and the maximum number of items displayed on the Holds, Searches, and Export tabs within a case. 11 1 0001,000

Anteckning

1 Om du vill visa en lista över mer än 1 000 ärenden, spärrade ärenden, sökningar eller exporter kan du använda motsvarande PowerShell-cmdlet Office 365 Security & Compliance:1 To view a list of more than 1,000 cases, holds, searches, or exports, you can use the corresponding Office 365 Security & Compliance PowerShell cmdlet: