Begränsa delning i Microsoft 365Limit sharing in Microsoft 365

Även om du inte kan inaktivera intern delning helt, eller ta bort knappen Dela från webbplatser, finns det flera olika sätt som du kan använda för att begränsa delning i Microsoft 365 för att uppfylla organisationens behov.While you can't disable internal sharing entirely or remove the Share button from sites, there are a variety of ways that you can limit sharing in Microsoft 365 to meet the needs of your organization.

Olika metoder för att dela filer visas i tabellen nedan.The methods of sharing files are listed in the table below. Klicka på länken i kolumnen Delningsmetod om du vill ha mer information.Click the link in the Sharing method column for detailed information.

DelningsmetodSharing method BeskrivningDescription BegränsningsalternativLimiting options
Microsoft 365-grupp eller teamMicrosoft 365 group or team Personer som beviljats åtkomst till ett team i Microsoft Teams eller en grupp i Microsoft 365 har redigeringsbehörighet för filer på den associerade SharePoint-webbplatsen.People granted access to a Microsoft Teams team or Microsoft 365 group have edit access to files in the associated SharePoint site. Om gruppen eller teamet är privat skickas delningsinbjudningar för att gå med i gruppen till ägaren för godkännande.If the group or team is private, sharing invitations to join the team go to the owner for approval. Administratörer kan inaktivera gäståtkomst för att förhindra att personer utanför organisationen får åtkomst.Admins can disable guest access to prevent access by people from outside the organization.
SharePoint-webbplatsSharePoint site Personer kan beviljas åtkomst som ägare, medlem eller besökare till en SharePoint-webbplats, och får samma åtkomstnivå till filer på webbplatsen.People can be granted Owner, Member, or Visitor access to a SharePoint site and will have that level of access to files in the site. Webbplatsbehörigheter kan begränsas så att bara webbplatsägare kan dela webbplatsen.Site permissions can be restricted so that only site owners can share the site.
Dela med vissa personerSharing with specific people Webbplatsmedlemmar och personer med redigeringsbehörighet kan ge direkt behörighet till filer och mappar eller dela dem med hjälp av länkarna Vissa personer.Site members and people with edit permissions can give direct permissions to files and folders or share them by using Specific people links. Webbplatsbehörigheter kan begränsas så att bara webbplatsägare kan dela filer och mappar.Site permissions can be restricted so that only site owners can share files and folders. I det här fallet skickas direkt åtkomst och länkdelning för Vissa personer från webbplatsmedlemmar till webbplatsägaren för godkännande.In this case, direct access and Specific people link sharing by site members goes to site owner for approval.
Gästdelning i SharePointSharePoint guest sharing SharePoint-webbplatsägare och -medlemmar kan dela filer och mappar med personer utanför organisationen.SharePoint site owners and members can share files and folders with people outside the organization. Gästdelning kan inaktiveras för hela organisationen eller för enskilda webbplatser.Guest sharing can be disabled for the entire organization or for individual sites.
Delningslänkarna Personer i din organisationPeople in your organization sharing links SharePoint-webbplatsägare och -medlemmar kan dela filer genom att använda länkarna Personer i din organisation som fungerar för alla inom organisationen.SharePoint site owners and members can share files using People in your organization links, which will work for anyone inside the organization. Länkarna Personer i din organisation kan inaktiveras på webbplatsnivå.People in your organization links can be disabled at the site level.
E-postEmail Personer som har åtkomst till en fil kan skicka den till andra via e-post.People with access to a file can send it to others via email. Administratörer kan kryptera filer med hjälp av känslighetsetiketter för att förhindra att de delas med obehöriga personer.Admins can encrypt files by using sensitivity labels to prevent them being shared with unauthorized people.
Nedladdning eller filkopiaDownload or file copy Personer som har åtkomst till en fil kan ladda ned eller kopiera och dela den med andra som inte omfattas av Microsoft 365.People with access to a file can download or copy it and share it with others outside the scope of Microsoft 365. Administratörer kan kryptera filer med hjälp av känslighetsetiketter för att förhindra att de delas med obehöriga personer.Admins can encrypt files by using sensitivity labels to prevent them being shared with unauthorized people.

Du kan använda de administratörskontroller som beskrivs i den här artikeln för att begränsa delning i organisationen, men vi rekommenderar att du använder de funktioner för säkerhet och efterlevnad som finns i Microsoft 365 för att skapa en säker delningsmiljö.While you can use the admin controls described in this article to limit sharing in your organization, we highly recommend that you consider using the security and compliance features available in Microsoft 365 to create a secure sharing environment. Mer information finns i Filsamarbete i SharePoint med Microsoft 365 och Teams för starkt reglerade data.See File collaboration in SharePoint with Microsoft 365 and Teams for highly regulated data for information.

Om du vill förstå hur delning används i organisationen kör du en rapport om fil- och mappdelning.To understand how sharing is being used in your organization, run a report on file and folder sharing.

Microsoft 365-grupp eller teamMicrosoft 365 group or team

Om du vill begränsa delning i en Microsoft 365-grupp eller ett Microsoft Teams-team är det viktigt att du gör gruppen eller teamet privat.If you want to limit sharing in a Microsoft 365 group or Microsoft Teams team, it's important to make the group or team private. Personer i din organisation kan gå med i en offentlig grupp eller ett team när som helst.People inside your organization can join a public group or team anytime. Om inte gruppen eller teamet är privat finns det inget sätt att begränsa delningen av gruppen eller dess filer i organisationen.Unless the group or team is private, there's no way to limit sharing of the team or its files within the organization.

GästdelningGuest sharing

Om du vill förhindra gäståtkomst i Teams kan du inaktivera gästdelning i administrationscentret för Teams.If you want to prevent guest access in Teams, you can turn off guest sharing in the Teams admin center.

Inaktivera gästdelning för TeamsTo turn off guest sharing for Teams

 1. I administrationscentret för Teams expanderar du Organisationsomfattande inställningar och klickar sedan på Gäståtkomst.In the Teams admin center, expand Org-wide settings, and then click Guest access.
 2. Inaktivera Tillåt gäståtkomst i Teams.Turn off Allow guest access in Teams.
 3. Klicka på Spara.Click Save.

Om du vill förhindra gäståtkomst i Microsoft 365-grupper kan du inaktivera inställningarna för gäståtkomst för grupper i administrationscentret för Microsoft 365.If you want to prevent guest access in Microsoft 365 Groups, you can turn off the groups guest access settings in the Microsoft 365 admin center.

Inaktivera gästdelning i Microsoft 365-grupperTo turn off guest sharing in Microsoft 365 Groups

 1. I administrationscentret för Microsoft 365 klickar du på Inställningar och klickar sedan på Inställningar.In the Microsoft 365 admin center, click Settings, and then click Settings.

 2. På fliken Tjänster klickar du på Microsoft 365-grupper.On the Services tab, click Microsoft 365 Groups.

 3. Avmarkera kryssrutorna Låt gruppmedlemmar utanför organisationen få åtkomst till gruppinnehåll och Låt gruppägare lägga till personer utanför organisationen i grupper.Clear the Let group members outside your organization access group content and Let group owners add people outside your organization to groups check boxes.

 4. Klicka på Spara ändringar.Click Save changes.

  Skärmbild av delningsinställningarna för Microsoft 365-grupper i administrationscentret för Microsoft 365

Anteckning

Om du vill förhindra gästdelning för en viss grupp eller ett team kan du göra det med Microsoft PowerShell.If you want to prevent guest sharing for a particular group or team, you can do so by using Microsoft PowerShell. Mer information finns i Blockera gästanvändare från en viss grupp.See Block guest users from a specific group for details.

Du kan begränsa gästdelning till användare från vissa domäner genom att tillåta eller blockera domäner i Azure Active Directory.You can limit guest sharing to users from specific domains by allowing or blocking domains in Azure Active Directory. Detta påverkar även gästdelning i SharePoint om du har aktiverat SharePoint- och OneDrive-integrering med Azure AD B2B.This will also affect guest sharing in SharePoint if you have enabled SharePoint and OneDrive integration with Azure AD B2B.

Tillåta delningsinbjudningar endast från angivna domänerTo allow sharing invitations only from specified domains

 1. Gå till sidan Översikt i Azure Active Directory och klicka på Organisationsrelationer.In Azure Active Directory, on the Overview page, click Organizational relationships.

 2. Klicka på Inställningar.Click Settings.

 3. Under Samarbetsbegränsningar väljer du Neka inbjudningar till de angivna domänerna eller Tillåt bara inbjudningar till de angivna domänerna. Skriv sedan de domäner du vill använda.Under Collaboration restrictions, select Deny invitations to the specified domains or Allow invitations only to the specified domains, and then type the domains that you want to use.

 4. Klicka på Spara.Click Save.

  Skärmbild av inställningar för samarbetsbegränsningar i Azure Active Directory

SharePoint-webbplatsSharePoint site

Du kan begränsa SharePoint-webbplatsdelning till enbart webbplatsägare.You can limit SharePoint site sharing to site owners only. Det förhindrar att webbplatsmedlemmar delar webbplatsen.This prevents site members from sharing the site. Kom ihåg att om webbplatsen är ansluten till en Microsoft 365-grupp kan gruppmedlemmar bjuda in andra till gruppen och dessa användare får åtkomst till webbplatsen.Keep in mind that if the site is connected to a Microsoft 365 group, group members can invite others to the group and those users will have site access.

Begränsa webbplatsdelning till ägareTo limit site sharing to owners

 1. Klicka på kugghjulsikonen på webbplatsen och klicka sedan på Webbplatsbehörigheter.In the site, click the gear icon, and then click Site permissions.

 2. Under Delningsinställningar klickar du på Ändra delningsinställningar.Under Sharing settings, click Change sharing settings.

 3. Välj Webbplatsägare och medlemmar, och personer med redigeringsbehörighet kan dela filer och mappar, men endast webbplatsägare kan dela webbplatsen.Select Site owners and members, and people with Edit permissions can share files and folders, but only site owners can share the site.

 4. Klicka på Spara.Click Save.

  Skärmbild av inställningar för delningsbehörigheter på en SharePoint-webbplats

Du kan förhindra användare som inte är medlemmar i webbplatsen från att begära åtkomst genom att inaktivera åtkomstbegäranden.You can prevent users who are not members of the site from requesting access by turning off access requests.

Inaktivera åtkomstbegärandenTo turn off access requests

 1. Klicka på kugghjulsikonen på webbplatsen och klicka sedan på Webbplatsbehörigheter.In the site, click the gear icon, and then click Site permissions.
 2. Under Delningsinställningar klickar du på Ändra delningsinställningar.Under Sharing settings, click Change sharing settings.
 3. Inaktivera Tillåt åtkomstbegäranden och klicka sedan på Spara.Turn off Allow access requests, and then click Save.

Du kan begränsa delning av webbplatser till vissa domäner genom att tillåta eller blockera domäner för den webbplatsen.You can limit site sharing to specific domains by allowing or blocking domains for the site.

Begränsa webbplatsdelning per domänTo limit site sharing by domain

 1. I administrationscentret för SharePoint, under Webbplatser, klickar du på Aktiva webbplatser.In the SharePoint admin center, under Sites, click Active sites.

 2. Klicka på den webbplats du vill konfigurera.Click the site that you want to configure.

 3. Klicka på Redigera under Extern delning på fliken Principer.On the Policies tab, under External sharing click Edit.

 4. Under Avancerade inställningar för extern delning väljer du Begränsa delning per domän.Under Advanced settings for external sharing, select the Limit sharing by domain.

 5. Lägg till de domäner du vill tillåta eller blockera och klicka sedan på Spara.Add the domains that you want to allow or block, and then click Save.

 6. Klicka på Spara.Click Save.

  Skärmbild av inställning för tillåtna domäner på webbplatsnivå

Dela med vissa personerSharing with specific people

Om du vill begränsa delningen av en webbplats eller dess innehåll, kan du konfigurera webbplatsen så att bara webbplatsägare kan dela filer, mappar och webbplatsen.if you want to limit the sharing of a site or its contents, you can configure the site to only allow site owners to share files, folders, and the site. När det här är konfigurerat skickas webbplatsmedlemmars försök att dela filer eller mappar med hjälp av länkarna Vissa personer till webbplatsägaren för godkännande.When this is configured, site members' attempts to share files or folders by using Specific people links will go to the site owner for approval.

Begränsa delning av webbplatser, filer och mappar till ägareTo limit site, file, and folder sharing to owners

 1. Klicka på kugghjulsikonen på webbplatsen och klicka sedan på Webbplatsbehörigheter.In the site, click the gear icon, and then click Site permissions.

 2. Under Delningsinställningar klickar du på Ändra delningsinställningar.Under Sharing settings, click Change sharing settings.

 3. Välj Endast webbplatsägare kan dela filer, mappar och webbplatsen.Select Only site owners can share files, folders, and the site.

 4. Klicka på Spara.Click Save.

  Skärmbild av inställningar för delningsbehörigheter på en SharePoint-webbplats

Gästdelning i SharePointSharePoint guest sharing

Om du vill förhindra att SharePoint- eller OneDrive-filer och -mappar delas med personer utanför organisationen, kan du inaktivera gästdelning för hela organisationen eller för en enskild webbplats.If you want to prevent sharing SharePoint or OneDrive files and folders with people outside your organization, you can turn off guest sharing for the entire organization or for an individual site.

Inaktivera gästdelning i SharePoint för organisationenTo turn off SharePoint guest sharing for your organization

 1. I administrationscentret för SharePoint, under Principer, klickar du på Delning.In the SharePoint admin center, under Policies, click Sharing.

 2. Under Extern delning drar du reglaget för SharePoint nedåt till Endast personer i din organisation.Under External sharing, drag the SharePoint slider down to Only people in your organization.

 3. Klicka på Spara.Click Save.

  Skärmbild av delningsinställningar för SharePoint på organisationsnivå

Inaktivera gästdelning för en webbplatsTo turn off guest sharing for a site

 1. I administrationscentret för SharePoint, under Webbplatser, klickar du på Aktiva webbplatser.In the SharePoint admin center, under Sites, click Active sites.

 2. Klicka på den webbplats du vill konfigurera.Click the site that you want to configure.

 3. Klicka på Redigera under Extern delning på fliken Principer.On the Policies tab, under External sharing click Edit.

 4. Under Extern delning väljer du Endast personer i din organisation och klickar sedan på Spara.Under External sharing, choose Only people in your organization, and then click Save.

  Skärmbild av delningsinställningar för SharePoint på webbplatsnivå

Om du vill tillåta delning med personer utanför organisationen, men du vill vara säker på att alla autentiseras, kan du inaktivera länkarna Alla (anonym delning) för hela organisationen eller för en enskild webbplats.If you would like to allow sharing with people outside your organization but you want to make sure that everyone authenticates, you can disable Anyone (anonymous sharing) links for the entire organization or for an individual site.

Inaktivera länkarna Alla på organisationsnivåTo turn off Anyone links at the organization level

 1. I administrationscentret för SharePoint, under Principer, klickar du på Delning.In the SharePoint admin center, under Policies, click Sharing.

 2. Under Extern delning drar du reglaget för SharePoint nedåt till Nya och befintliga gäster.Under External sharing, drag the SharePoint slider down to New and existing guests.

 3. Klicka på Spara.Click Save.

  Skärmbild av delningsinställningar för SharePoint på webbplatsnivå

Inaktivera länkarna Alla för en webbplatsTo turn off Anyone links for a site

 1. I administrationscentret för SharePoint, under Webbplatser, klickar du på Aktiva webbplatser.In the SharePoint admin center, under Sites, click Active sites.

 2. Klicka på den webbplats du vill konfigurera.Click the site that you want to configure.

 3. Klicka på Redigera under Extern delning på fliken Principer.On the Policies tab, under External sharing click Edit.

 4. Under Extern delning väljer du Nya och befintliga gäster och klickar sedan på Spara.Under External sharing, choose New and existing guests, and then click Save.

  Skärmbild av delningsinställningar för SharePoint på webbplatsnivå

Som standard kan medlemmar på en webbplats dela filer och mappar med andra personer i din organisation genom att använda länken Personer i din organisation.By default, members of a site can share files and folders with other people in your organization by using a People in your organization link. Du kan inaktivera länkarna Personer i din organisation genom att använda PowerShell:You can disable People in your organization links by using PowerShell:

Set-SPOSite -Identity <site> -DisableCompanyWideSharingLinks

Till exempel:For example:

Set-SPOSite -Identity https://contoso.sharepoint.com -DisableCompanyWideSharingLinks

E-postEmail

Du kan förhindra oönskad delning av e-postmeddelanden genom att använda kryptering.You can prevent unwanted sharing of emails by using encryption. Detta förhindrar att e-postmeddelanden vidarebefordras eller på annat sätt delas med obehöriga användare.This prevents emails being forwarded or otherwise shared with unauthorized users. Du kan aktivera e-postkryptering genom att använda känslighetsetiketter.Email encryption can be enabled by using sensitivity labels. Mer information finns i Begränsa åtkomst till innehåll med hjälp av kryptering i känslighetsetiketter.See Restrict access to content by using encryption in sensitivity labels for details.

Nedladdning eller filkopiaDownload or file copy

Användare som har åtkomst till filer och mappar i Microsoft 365 kan ladda ned filer och kopiera dem till externa medier.Users who have access to files and folders in Microsoft 365 can download files and copy them to external media. Om du vill minska risken för oönskad fildelning kan du kryptera innehållet med hjälp av känslighetsetiketter.To reduce the risk of unwanted file sharing, you can encrypt the content by using sensitivity labels.

Se ävenSee also

Inställningar för gästdelning i Microsoft 365Microsoft 365 guest sharing settings reference