Installera MIM 2016: MIM-synkroniseringstjänstenInstall MIM 2016: MIM Synchronization Service

Anteckning

I den här genomgången används exempelnamn och -värden från företaget Contoso.This walkthrough uses sample names and values from a company called Contoso. Ersätt dem med dina egna namn och värden.Replace these with your own. Exempel:For example:

 • Domänkontrollantens namn - corpdcDomain controller name - corpdc
 • Domännamn – contosoDomain name - contoso
 • MIM-tjänsten Server name - corpserviceMIM Service Server name - corpservice
 • Servernamnet för MIM Sync - corpsyncMIM Sync Server name - corpsync
 • Namnet på SQL Server - corpsqlSQL Server name - corpsql
 • Lösenord – Pass@word1Password - Pass@word1

För att kunna installera Microsoft Identity Manager 2016-komponenterna måste du först installera installationspaketet.To install Microsoft Identity Manager 2016 components, first set up the installation package.

 1. Logga in som contoso\miminstall till servern som du använder för server för Identitetshantering synkroniseringen corpsync.Sign in as contoso\miminstall to the server you are using for identity management syncronization server corpsync.

 2. Packa upp installationspaketet MIM eller starta MIM-DVD:n.Unpack the MIM installation package or mount the MIM image DVD.

Installera MIM 2016-synkroniseringstjänsten med SP1Install MIM 2016 SP1 Synchronization Service

 1. Packa upp MIM-installationsmappen och navigera till mappen Synkroniseringstjänst.In the unpacked MIM installation folder, navigate to the Synchronization Service folder.

 2. Kör installationsprogrammet för MIM-synkroniseringstjänsten.Run the MIM Synchronization Service installer. Följ riktlinjerna i installationsprogrammet och slutför installationen.Follow the guidelines of the installer and complete the installation.

 3. På välkomstskärmen klickar du på Nästa.In the welcome screen – click Next.

  Bild på Välkommen till guiden för MIM-installationsprogrammet

 4. Läs igenom licensvillkoren och godkänn dem genom att klicka på Nästa.Review the license terms and click Next to accept them.

 5. På skärmen Anpassad installation klickar du på Nästa.On the Custom Setup screen click Next.

  Bild på anpassad installation

 6. På skärmen för konfiguration av synkroniseringstjänstens databas väljer du:In the Sync Service database configuration screen, select:

  1. SQL Server finns på: A fjärrdatorn kallas corpsql.contoso.com.The SQL Server is located on: A Remote machine called corpsql.contoso.com.

  2. SQL Server-instansen är: StandardinstansenThe SQL Server instance is: The default instance

  Bild av databasanslutning

 7. Konfigurera synkroniseringstjänstkontot enligt de konton du tidigare skapat:Configure the Sync Service Account according to the account you created earlier:

  1. Tjänstkonto: MIMSyncService account: MIMSync

  2. Lösenord: Pass@word1Password: Pass@word1

  3. Tjänstkontodomän eller namnet på den lokala datorn: contosoService Account Domain or local computer name: contoso

  Bild av tjänstkonto

 8. Ange de relevanta säkerhetsgrupperna i installationsprogrammet för MIM-synkroniseringstjänsten:Provide MIM Sync Service installer with the relevant security groups:

  1. Administratör = contoso\MIMSyncAdminsAdministrator = contoso\MIMSyncAdmins

  2. Operatör = contoso\MIMSyncOperatorsOperator= contoso\MIMSyncOperators

  3. Sammanbindning = contoso\MIMSyncJoinersJoiner = contoso\MIMSyncJoiners

  4. Bläddringsbehörighet för koppling = contoso\MIMSyncBrowseConnector Browse = contoso\MIMSyncBrowse

  5. WMI-lösenordshantering= contoso\MIMSyncPasswordResetWMI Password Management= contoso\MIMSyncPasswordReset

  Bild på säkerhetsgrupper

 9. På skärmen för säkerhetsinställningar markerar du Aktivera brandväggsregler för inkommande RPC-kommunikation och klickar på Nästa.In the security settings screen, check Enable firewall rules for inbound RPC communications, and click Next.

 10. Klicka på Installera för att påbörja installationen av MIM-synkroniseringstjänsten.Click Install to begin the installation of MIM Sync Service.

  1. Det kan hända att en varning om MIM-synkroniseringstjänstkontot visas. Klicka i så fall på OK.A warning concerning the MIM Sync service account may appear – click OK.

  2. MIM-synkroniseringstjänsten kommer nu att installeras.MIM Sync Service will install.

  3. Ett meddelande om att skapa en säkerhetskopia för krypteringsnyckeln visas – klicka på OK, välj sedan en mapp där säkerhetskopian av krypteringsnyckeln ska lagras.A notice on creating a backup for the encryption key appears – click OK, then select a folder to store the encryption key backup.

   Bild av meddelande om att skapa en säkerhetskopia av krypteringsnyckeln för MIM-synkronisering

  4. När installationsprogrammet har slutfört installationen klickar du på Slutför.When the installer successfully completes the installation, click Finish.

  5. Du måste logga ut och sedan logga in igen för att ändringarna av gruppmedlemskap ska börja gälla.You need to sign out and sign in for the group membership changes to take effect. Logga ut genom att klicka på Ja.Click Yes to sign out.