Steg 7 Konfigurera SID-historik/SID-filtreringStep 7 Set up SID history/SID filtering

Detta krävs inte för en miljö med endast PRIV Logga in på PAMServer med MIMAdmin-kontot.This is not required for a PRIV only environment Login to the PAMServer with the MIMAdmin account.

  1. Logga in på CORP-domänkontrollanten som administratörLogin to the CORP DC as administrator
  2. Kör PowerShell som administratörRun PowerShell as administrator
  3. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAMcd $env:SYSTEMDRIVE\PAM
  4. .\PAMDeployment.ps1.\PAMDeployment.ps1
  5. Välj menyalternativ 8 (konfigurera SID-historik/SID-filtrering)select Menu option 8 (Setup SID history/SID filtering)

När åtgärden har körts visas följande meddelanden:After successful execution you will see the following messages:
För SID-filtrering:For SID filtering:
”Anger att SID-filtrering inte ska användas i förtroendet” eller ”SID-filtrering har inte aktiverats för förtroendet”.“Setting the trust to not filter SIDs” or “SID filtering is not enabled for this trust”.

För SID-historik:For SID history:
”SID-historik aktiveras för förtroendet” eller ”SD-historik har redan aktiverats för förtroendet”.“Enabling SID history for this trust” or “SID history is already enabled for this trust”.