Kom igång med Power AutomateGet started with Power Automate

Anteckning

Microsoft Flow heter nu Power Automate.Microsoft Flow is now Power Automate. Läs mer i det här blogginlägget.For more information, see this blog.

Innehållet uppdateras för att återge ändringen inom kort.This content will be updated to reflect the branding change in the coming days.


Välkommen!Welcome! Power Automate är en tjänst som hjälper dig att skapa automatiserade arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänster, så att du kan synkronisera filer, få meddelanden, samla in data och mycket mer.Power Automate is a service that helps you create automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data and more.

Typer av flödenTypes of flows

Power Automate är en av grundpelarna i Power Platform.Power Automate is one of the pillars of Power Platform. Med tjänsten får du en plattform med lite kod för automatisering av arbetsflöden och processer.It provides a low code platform for workflow and process automation. Här är en lista över de olika typerna av flöden:Here's a list of the different types of flows:

FlödestypFlow type AnvändningsfallUse case MålTarget
Automatiserade flödenAutomated flows Skapa ett flöde som utför en eller flera aktiviteter automatiskt när det utlöses av en händelse.Create a flow that performs one or more tasks automatically after it's triggered by an event. Anslutningsappar för molntjänster eller lokala tjänster.Connectors for cloud or on-premises services.
KnappflödenButton flows Kör repetitiva uppgifter när och var du vill via din mobila enhet.Run repetitive tasks from anyplace, at any time, via your mobile device.
Schemalagda flödenScheduled flows Skapa ett flöde som utför en eller flera aktiviteter enligt ett schema.Create a flow that performs one or more tasks on a schedule.
AffärsprocessflödenBusiness process flows Definiera en uppsättning steg som användarna följer för att komma till önskat resultat.Define a set of steps for people to follow to take them to a desired outcome. Mänskliga processerHuman processes
Användargränssnittsflöden (förhandsversion)UI flows (Preview) Spela in och automatisera uppspelningen av manuella steg för äldre program.Record and automate the playback of manual steps on legacy software. Skrivbords- och webbprogram som inte har API:er tillgängliga för automatisering.Desktop and Web applications that do not have APIs available for automation.

Du kan skapa och hantera alla flöden från fliken Mina flöden i Power Automate.You can create and manage all flows from the My flows tab in Power Automate.

Om du är en Dynamics 365-användare kanske du även är bekant med klassiska Common Data Service-processer som omfattar arbetsflöden, åtgärder, mobila uppgiftsflöden och dialogrutor.If you are a Dynamics 365 user, you may also be familiar with Classic Common Data Service processes which include, workflows, actions, mobile task flows, and dialogs.

Det första du gör är att registrera dig. Om du redan har ett Power Automate-konto kan du logga in direkt på surfplattan, datorn eller telefonen.The first step is to sign up, or, if you already have an account with Power Automate, sign in on your tablet, desktop computer, or even your phone.

Ta en titt på startsidanCheck out the start page

På startsidan för Power Automate kan du utforska en mängd olika mallar och läsa mer om nyckelfunktionerna i Power Automate.On the start page for Power Automate, you can explore a diverse set of templates and learn about the key features for Power Automate. Du kan få en snabb uppfattning om vad du kan göra och hur Power Automate kan hjälpa dig både i arbetet och livet.You can get a quick sense of what's possible and how Power Automate could help your business and your life.

Med Power Automate kan du:With Power Automate, you can:

 • Lätt söka efter mallar och tjänster.Easily search for templates and services.

  Flödesstartsida 1

 • Välj bland de mest populära tjänsterna.Choose from the most popular services.

  Flödesstartsida 2

 • Se en översikt över varje flöde.See an overview of each flow.

  Flödesstartsida 3

Varje mall har utformats för ett specifikt syfte.Each template is designed for a specific purpose. Det finns t.ex. mallar för att skicka textmeddelanden till dig när du får e-postmeddelanden från din chef, för att lägga till Twitter-leads till Dynamics 365 eller för att säkerhetskopiera dina filer.For example, there are templates for sending you a text message when your boss emails you, adding Twitter leads to Dynamics 365, or backing up your files. Dessa mallar representerar bara toppen av ett isberg.These templates are just the tip of the iceberg. De är avsedda att inspirera dig att skapa anpassade flöden för just de processer du behöver.They're intended to inspire you to create customized flows for the exact processes you need.

Skapa ditt första flödeCreate your first flow

 1. Välj en mall som är användbar för dina syften.Select a template that's useful for you. En enkel mall är Få dagliga påminnelser via e-post:A simple template is Get daily reminders in Email:

  mall för dagliga påminnelser

 2. Välj Fortsätt.Select Continue.

  Skapa anslutning

 3. Ange de e-postadresser till vilka dagliga påminnelser ska skickas.Enter the email addresses to which the daily reminder will be sent. Skriv påminnelsemeddelandet.Next, enter the reminder message. Avslutningsvis väljer du Skapa flöde och kontrollera sedan att ditt flöde körs som förväntat.Finally, select Create flow, and then verify that your flow is running as expected.

  Tillhandahåll autentiseringsuppgifter för anslutningen

  Anteckning

  Du kan utforska villkoren som utlöser flödet och åtgärden som händelsen resulterar i.You can explore the conditions that trigger the flow and the action that results from that event. Experimentera med inställningarna för att göra flödet till ditt eget.Play around with the settings to make the flow your own. Du kan t.o.m. lägga till eller ta bort åtgärder.You can even add or delete actions.

 4. Välj klar.Select Done.

Följ de här självstudierna om du vill lära dig mer om hur man skapar flöden från mallar.Follow this tutorial to learn more about creating flows from templates.

Släpp loss kreativitetenGet creative

Nu när du har skapat ditt första flöde från en mall, så kan du använda vilken som helst av de över 150 datakällor som Power Automate stöder så att du kan skapa dina flöden från början.Now that you've created your first flow from a template, use any of the more than 150 data sources that Power Automate supports to create your own flows from scratch.

Skapa ett flöde

När du skapar ett flöde från början kontrollerar du hela arbetsflödet.When you create a flow from scratch, you control the entire workflow. Här får du några uppslag som hjälper dig att komma igång:Here are a few ideas to get your started:

Titta på kodenPeek at the code

Du behöver inte vara utvecklare för att skapa flöden, men Power Automate har ändå en kodgranskningsfunktion så att vem som helst kan ta en närmare titt på den kod som genereras för alla åtgärder och utlösare i ett flöde.You don't need to be a developer to create flows, however, Power Automate does provide a Peek code feature that allows anyone to take a closer look at the code that's generated for all actions and triggers in a flow. Genom att titta på koden kan du få en bättre förståelse av de data som används av utlösare och åtgärder.Peeking at the code could give you a clearer understanding of the data that's being used by triggers and actions. Så här granskar du koden som genereras för dina flöden i Power Automate-designern:Follow these steps to peek at the code that's generated for your flows from within the Power Automate designer:

 1. Välj menyalternativet ... i det övre högra hörnet för en åtgärd eller utlösare.Select the ... menu item at the top right corner of any action or trigger.

 2. Välj Granska kod.Select Peek code.

  Granska kod

 3. Observera den fullständiga JSON-representationen för åtgärder och utlösare.Notice the full JSON representation of the actions and triggers. Detta innefattar alla indata, till exempel den text som du anger direkt och de uttryck som används.This includes all inputs, such as the text you enter directly, and expressions used. Du kan välja uttryck här och sedan klistra in dem i uttrycksredigeraren för dynamiskt innehåll.You can select expressions here and then paste them into the Dynamic Content expression editor. Det här kan också vara ett sätt att kontrollera att de data du förväntar dig finns i flödet.This can also give you a way to verify the data you expect is present in the flow.

  Granska kod

Hitta dina flödenFind your flows easily

När din kreativitet börjar flödakan du skapa många flöden.When your creative juices start flowing, you might create many flows. Det är enkelt att hitta dina flöden. Skriv dina sökord i sökrutan på skärmen Mina flöden, Team-flöden, Anslutningar eller Lösningar, så visas de flöden du anger.Don't worry, finding your flows is easy - just use the search box on the My flows, Team flows, Connections, or Solutions screen to display only flows that match the search terms you enter.

Filtrera eller söka efter flöden

Anteckning

Sökfiltret hittar bara flöden som har lästs in på sidan.The search filter only finds flows that have been loaded into the page. Om du inte hittar ditt flöde kan du prova med att välja Läs in fler längst ned på sidan.If you don't find your flow, try selecting Load more at the bottom of the page.

Få meddelanden när något är felGet notifications when something's wrong

Använd meddelandecenter i Power Automate (längst upp till höger i designern) för att snabbt visa en lista över flöden som nyligen misslyckats.Use the Power Automate notification center (located at the top right of the designer) to quickly see a list of flows have failed recently. Meddelandecentret visar ett tal som anger antalet flöden som nyligen har misslyckats.The notification center displays a number that indicates the number of flows that failed recently.

I meddelandecentret kan du navigera till sidan Aktivitet i Power Automate för att se alla dina flöden som nyligen körts respektive misslyckats, eller meddelanden som skickats.From the notification center, you can navigate to the Activity page of Power Automate to see all your flows that recently ran, sent notifications, or failed.

Meddelandecenter

Använda mobilappenUse the mobile app

Ladda ned Power Automate-mobilappen för Android, iOS eller Windows Phone.Download the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone. Med den här appen kan du övervaka flödesaktivitet, hantera dina flöden och skapa flöden från mallar.With this app, you can monitor flow activity, manage your flows and create flows from templates.

Vi är här för att hjälpa tillWe're here to help

Vi är nyfikna på att se vad du kan göra med Power Automate och vi vill försäkra oss om att du får en bra upplevelse.We're excited to see what you do with Power Automate, and we want to ensure you have a great experience. Kolla in våra interaktiva självstudier och gå med i vår community om du vill ställa frågor och dela med dig av dina idéer.Be sure to check out our guided learning tutorials and join our community to ask questions and share your ideas. Kontakta support om du stöter på problem.Contact support if you run into any issues.