Ansluta till exemplen i Power BI-tjänstenConnect to the samples in the Power BI service

Den här självstudien visar hur du gör följande:This tutorial shows you how to:

 • Importera ett exempelinnehållspaket, lägga till det i Power BI-tjänsten och öppna innehållet.Import a sample content pack, add it to the Power BI service, and open the contents. Ett innehållspaket är en typ av exempel där datauppsättningen har paketerats med en instrumentpanel och en rapport.A content pack is a type of sample where the dataset is bundled with a dashboard and report.
 • Öppna en PBIX-exempelfil i Power BI Desktop.Open a sample .pbix file in Power BI Desktop.

Om du vill ha mer bakgrundsinformation kan du läsa Exempeldatamängder för Power BI.If you'd like more background information, see Sample datasets for Power BI. I den här artikeln får du lära dig allt om exemplen: hur du hämtar dem, var du sparar dem, hur du använder dem och några av de budskap som varje exempel kan förmedla.In that article you'll learn all about the samples: how to get them, where to save them, how to use them, and some of the stories each sample can tell.

FörutsättningarPrerequisites

Exemplen finns tillgängliga för Power BI-tjänsten och Power BI Desktop.The samples are available for the Power BI service and Power BI Desktop. Om du vill följa med kommer vi att använda exemplet på detaljhandelsanalysen.To follow along, we'll be using the Retail analysis sample.

Innehållspaketet för Exempel på detaljhandelsanalys som används i de här självstudierna består av en instrumentpanel, en rapport och en datauppsättning.The Retail Analysis sample content pack used in this tutorial consists of a dashboard, report, and dataset. Om du vill bekanta dig med det här specifika innehållspaketet och dess scenario kan du gå igenom Exempel på detaljhandelsanalys för Power BI: Ta en rundtur innan du börjar.To familiarize yourself with this particular content pack and its scenario, see Retail Analysis sample for Power BI: Take a tour before you begin.

Exempel i Power BI-tjänstenSamples in the Power BI service

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com), logga in och öppna den arbetsyta där du vill spara exemplet.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Välj Hämta data längst ned i det vänstra navigeringsfönstret.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  Välja Hämta data

  Om du inte ser Hämta data expanderar du navigeringsfönstret genom att välja följande ikon överst i fönstret: hamburgerikon.If you don't see Get Data, expand the navigation pane by selecting the following icon at the top of the pane: hamburger icon.

 3. På sidan Hämta data väljer du Exempel.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Välj Exempel på detaljhandelsanalys och sedan Anslut.Select Retail Analysis Sample, and then choose Connect.

  Knappen Anslut

Vad importerades?What was imported?

När du arbetar med exemplen på innehållspaket och väljer Anslut hämtar Power BI en kopia av det innehållspaketet och lagrar det i molnet.With the sample content packs, when you select Connect, Power BI gets a copy of that content pack and stores it for you in the cloud. Eftersom den person som skapade innehållspaketet inkluderade en datamängd, en rapport och en instrumentpanel får du dessa när du klickar på Anslut.Because the person who created the content pack included a dataset, a report, and a dashboard, that's what you get when you select Connect.

 1. När du väljer Anslut skapar Power BI den nya instrumentpanelen och visar den på fliken Instrumentpaneler.When you select Connect, Power BI creates the new dashboard and lists it on your Dashboards tab.

  Post i Exempel på detaljhandelsanalys

 2. Öppna fliken Rapporter. Här visas en ny rapport med namnet Exempel på detaljhandelsanalys.Open the Reports tab. Here, you'll see a new report named Retail Analysis Sample.

  Post för rapporten Exempel på detaljhandelsanalys

  Kolla på fliken Datamängder – det finns ny datamängd där också.Check out the Datasets tab; there's a new dataset there as well.

  Post för Exempel på detaljhandelsanalys

Utforska ditt nya innehållExplore your new content

Utforska nu instrumentpanelen, datauppsättningen och rapporten på egen hand.Now explore the dashboard, dataset, and report on your own. Det finns många olika sätt att navigera till dina instrumentpaneler, rapporter och datamängder.There are many different ways to navigate to your dashboards, reports, and datasets. Ett av dessa sätt beskrivs i följande procedur.One of these ways is described in the following procedure.

 1. Gå tillbaka till fliken Instrumentpaneler och välj instrumentpanelen Exempel på detaljhandelsanalys för att öppna den.Navigate back to the Dashboards tab, and then select the Retail Analysis Sample dashboard to open it.

  Instrumentpanelen öppnas. Den innehåller flera olika visualiseringspaneler.The dashboard opens, which has a variety of visualization tiles.

 2. Välj en av panelerna på instrumentpanelen för att öppna den underliggande rapporten.Select one of the tiles in the dashboard to open the underlying report. I det här exemplet väljer vi ytdiagrammet Årets försäljning, fjolårets försäljning efter räkenskapsmånad.In this example, we'll select the area chart, This Year's Sales, Last Year's Sales by Fiscal Month.

  Instrumentpanelen för Exempel på detaljhandelsanalys med visuellt objekt markerat

  Rapporten öppnas på den sida som innehåller det ytdiagram du valde, i det här fallet sidan Månadsförsäljning för distrikt i rapporten.The report opens to the page that contains the area chart you selected; in this case, the District Monthly Sales page of the report.

  Rapportsidan Månadsförsäljning för distrikt

  Anteckning

  Om panelen skapades med hjälp av Frågor och svar för Power BI öppnas i stället sidan Frågor och svar.If the tile was created by using Power BI Q&A, the Q&A page will open instead. Om panelen fästes från Excel öppnas Excel Online i Power BI.If the tile was pinned from Excel, Excel Online will open inside of Power BI.

 3. När någon delar ett innehållspaket med kollegor vill de vanligtvis dela med sig av endast insikterna och inte ge dem direkt åtkomst till data.When someone shares a content pack with colleagues, they typically want to share only the insights, rather than provide direct access to the data. På fliken Datamängder har du flera alternativ för att utforska datamängden.On the Datasets tab, you have several options for exploring your dataset. Du kan dock inte visa rader och kolumner i dina data på det sätt som går i Power BI Desktop eller Excel.However, you can't view the rows and columns of your data, as you can in Power BI Desktop or Excel.

  Post för Exempel på detaljhandelsanalys

 4. Ett sätt att utforska datauppsättningen är genom att skapa egna visualiseringar och rapporter från grunden.One way of exploring the dataset is by creating your own visualizations and reports from scratch. Välj diagramikonenSelect the chart icon Diagramikon för att öppna datauppsättningen i rapportredigeringsvyn.to open the dataset in report editing mode.

  Helt ny rapport

 5. Ett annat sätt att utforska datamängden är att köra snabbinsikter.Another way of exploring the dataset is to run quick insights. Välj ellipsen (…) och välj sedan Hämta snabbinsikter.Select the ellipses (...), and then choose Get quick insights. När insikterna är klara väljer du Visa insikter.When the insights are ready, select View insights.

  Insiktsrapport

Exempel i Power BI DesktopSamples in Power BI Desktop

När du först öppnar .pbix-exempelfilen i Power BI Desktop visas den i rapportvyn, där du kan utforska, skapa och ändra valfritt antal rapportsidor med visualiseringar.When you first open the sample .pbix file in Power BI Desktop, it displays in Report view where you can explore, create, and modify any number of report pages with visualizations. Rapportvyn ger nästan samma designupplevelse som rapportens redigeringsvy i Power BI-tjänsten.Report view provides almost the same design experience as a report’s Editing view in the Power BI service. Du kan flytta runt visuella objekt, kopiera och klistra in, sammanfoga och så vidare.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

Till skillnad från redigering av en rapport i Power BI-tjänsten kan du i Power BI Desktop även arbeta med dina frågor och modellera dina data så att de ger de bästa insikterna i rapporterna.Unlike editing a report in the Power BI service, in Power BI Desktop you can also work with your queries and model your data to ensure your data supports the best insights in your reports. Du kan sedan spara Power BI Desktop-filen var du vill, oavsett om det är en lokal hårddisk eller till molnet.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's to your local drive or to the cloud.

 1. Ladda ned .pbix-filen för Exempel på detaljhandelsanalys och öppna den i Power BI Desktop.Download the Retail Analysis sample .pbix file and open it in Power BI Desktop.

  Exempel i Power BI-rapportvyn

 2. Filen öppnas i rapportvyn.The file opens in Report view. Lägg märke till de fyra flikarna längst ned i rapportredigeraren. Dessa flikar representerar de fyra sidorna i rapporten.Notice the four tabs at the bottom of the report editor; these tabs represent the four pages in this report. I det här exemplet är sidan Nya butiker markerad för tillfället.For this example, the New Stores page is currently selected.

  Fliken Nya butiker markerad..

 3. Mer ingående information om rapportredigeraren finns i Ta en rundtur i rapportredigeraren.For a deep dive into the report editor, see Take a tour of the report editor.

Vad finns i rapporten?What's in your report?

När du laddar ned en .pbix-exempelfil får du inte bara en rapport utan även den underliggande datamängden.When you download a sample .pbix file, you've downloaded not just a report but also the underlying dataset. När du öppnar filen läser Power BI Desktop in data med deras tillhörande frågor och relationer.When you open the file, Power BI Desktop loads the data with its associated queries and relationships. Du kan visa underliggande data och relationer, men du kan inte visa de underliggande frågorna i frågeredigeraren.You can view the underlying data and relationships, but you can't view the underlying queries in the Query Editor.

 1. Växla till Datavy genom att välja tabellikonen tabellikon.Switch to Data view by selecting the table icon table icon.

  Desktop-datavy

  I datavyn kan du inspektera, utforska och förstå data i din Power BI Desktop-modell.In Data view, you can inspect, explore, and understand data in your Power BI Desktop model. Det här skiljer sig från hur du visar tabeller, kolumner och data i frågeredigeraren.It's different from how you view tables, columns, and data in the Query Editor. Data i Datavyn har redan lästs in i modellen.The data in Data view is already loaded into the model.

  När du modellerar data vill ibland du se vad som faktiskt finns i raderna och kolumnerna i en tabell, utan att skapa ett visuellt objekt på rapportarbetsytan.When you’re modeling your data, sometimes you want to see what's actually in the rows and columns of a table, without creating a visual on the report canvas. Detta gäller särskilt när du skapar mått och beräknade kolumner och du behöver identifiera en datatyp eller datakategori.This is especially true when you’re creating measures and calculated columns, or you need to identify a data type or data category.

 2. Växla till Relationsvy genom att välja följande ikon: Ikon för Relationsvy.Switch to Relationships view by selecting the following icon: Relationship view icon.

  Relationsvy i Power BI Desktop

  Relationsvyn visar alla tabeller, kolumner och relationer i din modell.Relationship view shows all of the tables, columns, and relationships in your model. Härifrån kan du visa, ändra och skapa relationer.From here you can view, change, and create relationships.

Nästa stegNext steps

Den här miljön är säker att leka i eftersom du kan välja att inte spara dina ändringar.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Men om du sparar dem kan du alltid välja Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur instrumentpaneler, datamängder, relationer och rapporter i Power BI kan ge insikter om exempeldata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, datasets, relationships, and reports can provide insights into sample data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it's your turn; connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Mer information finns i Kom igång med Power BI-tjänsten och Kom igång med Power BI Desktop.To learn more, see Get started with the Power BI service and Get started with Power BI Desktop.

Mer information finns i:For more information, see:

Har du fler frågor?More questions? Prova Power BI CommunityTry the Power BI Community