Ansluta till exemplen i Power BI-tjänstenConnect to the samples in the Power BI service

Var den här sidan till hjälp?

I de här självstudierna lär du dig att:This tutorial teaches how to:

 • Importera ett exempelinnehållspaket, lägga till det i Power BI-tjänsten och öppna innehållet.Import a sample content pack, add it to Power BI service, and open the contents. Ett innehållspaket är en typ av exempel där datauppsättningen har paketerats med en instrumentpanel och en rapport.A content pack is a type of sample where the dataset is bundled with a dashboard and report.
 • Öppna en PBIX-exempelfil i Power BI Desktop.Open a sample .pbix file in Power BI Desktop.

Om du vil ha lite mer bakgrund rekommenderar vi att du börjar med artikeln Exempel på datauppsättningar för Power BI.If you'd like more background first, we recommend starting with the article Sample datasets for Power BI. I den här artikeln får du lära dig allt om exemplen. Hur du hämtar dem, var du sparar dem, hur du använder dem och några av de budskap som varje exempel kan förmedla.In that article you'll learn all about the samples; how to get them, where to save them, how to use them, and some of the stories each sample can tell. Sedan, när du har ett grepp om grunderna, kan gå tillbaka till de här självstudierna.Then, when you have a grasp of the basics, come back to this Tutorial.

FörutsättningarPrerequisites

Exemplen finns tillgängliga för Power BI-tjänsten och Power BI Desktop.The samples are available for Power BI service and Power BI Desktop. Om du vill följa med kommer vi att använda exemplet på detaljhandelsanalysen.To follow along, we'll be using the Retail analysis sample.

Innehållspaketet för Exempel på detaljhandelsanalys som används i de här självstudierna består av en instrumentpanel, en rapport och en datauppsättning.The Retail Analysis sample content pack used in this tutorial consists of a dashboard, report, and dataset. Om du vill bekanta dig med det här specifika innehållspaketet och dess scenario, kan du ta en titt på exemplet på detaljhandelsanalys innan du börjar.To familiarize yourself with this particular content pack and its scenario, you may want to take a tour of the Retail Analysis sample before you begin.

Exempel och Power BI-tjänstenSamples and Power BI service

 1. Öppna Power BI-tjänsten och logga in (app.powerbi.com).Open and sign in to Power BI Service (app.powerbi.com).

 2. Välj Hämta data längst ned i det vänstra navigeringsfönstret.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane. Om du inte ser Hämta data kan du expandera navigeringsfönstret genom att välja hamburgerikonen.If you don't see Get Data, expand the nav pane by selecting hamburger icon.

  hämta data-ikon

 3. Välj Exempel.Select Samples.

  knappen Exempel

 4. Välj Exempel på detaljhandelsanalys och sedan Anslut.Select the Retail Analysis Sample, and choose Connect.

  gul anslutningsknapp

Vad exakt importerades?What exactly was imported?

När du arbetar med exemplen på innehållspaket och väljer Anslut, hämtar Power BI en kopia av det aktuella innehållspaketet och lagrar det åt dig i molnet.With the sample content packs, when you select Connect, Power BI is actually bringing in a copy of that content pack and storing it for you in the cloud. Eftersom den person som skapade innehållspaketet inkluderade en datauppsättning, en rapport och en instrumentpanel – är det det som du får när du klickar på Anslut.Because the person who created the content pack included a dataset, a report, and a dashboard -- that's what you get when you click Connect.

 1. Power BI skapar den nya instrumentpanelen och visar den på fliken Instrumentpaneler. Den gula asterisken visar att den är ny.Power BI creates the new dashboard and lists it on your Dashboards tab. The yellow asterisk lets you know it's new.

  meddelande om slutförande

 2. Öppna fliken Rapporter. Här visas en ny rapport med namnet Exempel på detaljhandelsanalys.Open the Reports tab. Here you'll see a new report named Retail Analysis Sample.

  röd ruta runt exemplet på detaljhandelsanalys och gul stjärna

  Titta närmare på fliken Datauppsättningar. Där finns även en ny datauppsättning.And check out the Datasets tab. There's a new dataset as well.

  röd ruta runt exemplet på detaljhandelsanalys

Utforska ditt nya innehållExplore your new content

Utforska nu instrumentpanelen, datauppsättningen och rapporten på egen hand.Now explore the dashboard, dataset, and report on your own. Det finns många olika sätt för att navigera till dina instrumentpaneler, rapporter och datauppsättningar och bara ett av dessa sätt beskrivs nedan.There are many different ways to navigate to your dashboards, reports, and datasets, and just one of those many ways is described below.

Tips

Vill du ha lite stöd på vägen först?Want a little hand-holding first? Prova rundturen i exemplet för detaljhandelsanalys för en stegvis genomgång av det här exemplet.Try the Tour of the Retail Analysis sample for a step-by-step walkthrough of this sample.

 1. Gå tillbaka till fliken Instrumentpaneler och markera instrumentpanelen Exempel på detaljhandelsanalys för att öppna den.Navigate back to your Dashboards tab and select the Retail Analysis Sample dashboard to open it.

  fliken Instrumentpanel markerad

 2. Instrumentpanelen öppnas.The dashboard opens. Den innehåller många olika visualiseringspaneler.It has a variety of visualization tiles.

  instrumentpanel med markerad visualisering

 3. Välj en av panelerna för att öppna den underliggande rapporten.Select one of the tiles to open the underlying report. I det här exemplet ska vi välja ytdiagrammet (indikeras med rosa på föregående bild).In this example, we'll select the area chart (outlined in pink in the previous image). Rapporten öppnas på den sida som innehåller ytdiagrammet.The report opens to the page that contains that area chart.

  rapportsida med matchande visualisering markerad

  Anteckning

  Om panelen hade skapats med hjälp av Power BI:s frågor och svar, skulle sidan Frågor och svar öppnats i stället.If the tile had been created using Power BI Q&A, the Q&A page would've opened instead. Om panelen hade fästs från Excel, skulle Excel Online ha öppnats i Power BI.If the tile was pinned from Excel, Excel Online would've opened inside of Power BI.

 4. Tillbaka på din flik Datauppsättningar har du flera alternativ för att utforska din datauppsättning.Back on your Datasets tab, you have several options for exploring your dataset. Du kommer inte att kunna öppna den och se alla rader och kolumner (som du kan i Power BI Desktop eller Excel).You won't be able to open it and see all the rows and columns (as you can in Power BI Desktop or Excel). När någon delar ett innehållspaket med kollegor vill de vanligtvis dela med sig av vissa insikter och inte ge dem direkt åtkomst till specifika data.When someone shares a content pack with colleagues, they typically want to share the insights, not give their colleagues direct access to the data. Men det betyder inte att du inte kan utforska datauppsättningen.But that doesn't mean you can't explore the dataset.

  Fliken Datauppsättningar

  • Ett sätt att utforska datauppsättningen är genom att skapa egna visualiseringar och rapporter från grunden.One way of exploring the dataset is by creating your own visualizations and reports from scratch. Välj diagramikonenSelect the chart icon rapportikon för att öppna datauppsättningen i rapportredigeringsvyn.to open the dataset in report editing mode.

   ny rapport

  • Ett annat sätt att utforska datauppsättningen är att köra Quick Insights.Another way of exploring the dataset is to run Quick Insights. Välj ellipserna (...) och välj Hämta insikter.Select the ellipses (...) and choose Get insights. När insikterna är klara väljer du Visa insikter.When the insights are ready, select View insights.

   Insiktsrapport

Exempel och Power BI DesktopSamples and Power BI Desktop

När du först öppnar PBIX-exempelfilen visas den i rapportvyn där du kan utforska, skapa och ändra valfritt antal rapportsidor med visualiseringar.When you first open the sample PBIX file, is displays in Report view where you can explore, create, and modify any number of report pages with visualizations. Rapportvyn ger praktiskt taget samma designupplevelse som rapportens redigeringsvy i Power BI-tjänsten.Report view provides pretty much the same design experience as a report’s Editing view in the Power BI service. Du kan flytta runt visuella objekt, kopiera och klistra in, sammanfoga och så vidare.You can move visualizations around, copy and paste, merge, etc.

Skillnaden mellan dessa är att när du använder Power BI Desktop kan du arbeta med dina frågor och modellera dina data så att dina data ger de bästa insikterna i dina rapporter.The difference between them is when using Power BI Desktop, you can work with your queries and model your data to make sure your data supports the best insights in your reports. Du kan spara Power BI Desktop-filen var du vill, oavsett om det är en lokal hårddisk eller till molnet.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's your local drive or to the cloud.

 1. Öppna PBIX-filen Exempel på detaljhandelsanalys i Power BI Desktop.Open the Retail Analysis sample .pbix file in Power BI Desktop.

  öppet exempel i Power BI-rapportvyn

 2. Filen öppnas i rapportvyn.The file opens in Report view. Lägg märke till de 4 flikarna längst ned i rapportredigeraren.Notice the 4 tabs at the bottom of the report editor? Det innebär att det finns 4 sidor i den här rapporten och sidan ”Nya butiker” är markerad.That means that there are 4 pages in this report, and the "New Stores" page is currently selected.

  närbild på flikar längst ned och Nya butiker markerat..

 3. Mer ingående information om rapportredigeraren finns i Ta en rundtur i rapportredigerarenFor a deep dive into the report editor, see Take a tour of the report editor

Vad exakt importerades?What exactly was imported?

När du öppnar PBIX-exempelfilen i Desktop tar faktiskt Power BI in en kopia av dessa data och lagrar dem åt dig i molnet.When you open the sample PBIX file in Desktop, Power BI is actually bringing in a copy of that data and storing it for you in the cloud. Från skrivbordet har du åtkomst till rapporten och den underliggande datamängden.From Desktop you have access to the report and the underlying dataset. När data har lästs in försöker Power BI Desktop hitta och skapa relationer för dig.When the data is loaded, Power BI Desktop will attempt to find and create relationships for you.

 1. Växla till Datavy genom att välja tabellikonen tabellikon .Switch to Data view by selecting the table icon table icon .

  Desktop-datavy

  Datavyn hjälper dig att inspektera, utforska och förstå data i Power BI Desktop-modellen.Data View helps you inspect, explore, and understand data in your Power BI Desktop model. Det här skiljer sig från hur du visar tabeller, kolumner och data i frågeredigeraren.It's different from how you view tables, columns, and data in Query Editor. I datavyn tittar du på dina data efter att de har lästs in i modellen.With Data View, you’re looking at your data after it has been loaded into the model.

  När du utformar dina data, vill ibland du se vad som faktiskt finns i en tabell eller kolumn utan att skapa ett visuellt objekt på rapportarbetsytan, ofta på radnivå.When you’re modeling your data, sometimes you want to see what’s actually in a table or column without creating a visual on the report canvas, often right down to the row level. Detta gäller särskilt när du skapar mått och beräknade kolumner och du behöver identifiera en datatyp eller datakategori.This is especially true when you’re creating measures and calculated columns, or you need to identify a data type or data category.

 2. Växla till Relationsvy genom att välja ikonen ikon som ser ut som 3 ihopkopplade rutor .Switch to Relationships view by selecting the icon icon that looks like 3 connected boxes .

  relationsvy i Power BI Desktop

  Relationsvyn visar alla tabeller, kolumner och relationer i din modell.Relationship view shows all of the tables, columns, and relationships in your model. Härifrån kan du visa, ändra och skapa relationer.From here you can view, change, and create relationships.

Utforska ditt nya innehållExplore your new content

Utforska nu datauppsättningen, relationerna och rapporten på egen hand.Now explore the dataset, relationships, and report on your own. Du hittar hjälp att komma igång i Komma igång med Desktop.For help getting started, visit the Desktop Getting Started Guide.

Nästa stegNext steps

Grundläggande begrepp för Power BIPower BI basic concepts

Exempel för Power BI-tjänstenSamples for Power BI service

Datakällor för Power BIData sources for Power BI

Har du fler frågor?More questions? Prova Power BI CommunityTry the Power BI Community