Visa underliggande data för en visualiseringDisplay a visualization's underlying data

GÄLLER FÖR: Gäller inte för.Power BI-tjänsten för konsumenter Gäller för.Power BI-tjänsten för designers och utvecklare Gäller för.Power BI Desktop Gäller inte för.Kräver Pro- eller Premium-licens APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Visa dataShow data

En Power BI-visualisering konstrueras med data från dina datauppsättningar.A Power BI visualization is constructed using data from your datasets. Om du är intresserad av att se vad som pågår i bakgrunden, Power BI kan visa de data som används för att skapa visualiseringen.If you're interested in seeing behind-the-scenes, Power BI lets you display the data that is being used to create the visual. När du väljer Visa data visar Power BI dessa data under (eller bredvid) visualiseringen.When you select Show Data, Power BI displays the data below (or next to) the visualization.

Du kan också exportera de data som används för att skapa visualiseringen som en .xlsx- eller .csv-fil och visa dem i Excel.You can also export the data that is being used to create the visualization as an .xlsx or .csv file and view it in Excel. Mer information finns i Exportera data från visualiseringar i Power BI.For more information, see Export data from Power BI visualizations.

Anteckning

Visa Data och Exportera data finns både i Power BI-tjänsten och Power BI Desktop.Show Data and Export Data are both available in Power BI service and Power BI Desktop. Dock ger Power BI Desktop ett ytterligare lager med information: Visa poster visar de faktiska raderna i datauppsättningen.However, Power BI Desktop provides one additional layer of detail; Show Records displays the actual rows from the dataset.

Använda Visa dataUsing Show Data

 1. I Power BI Desktop väljer du en visualisering för att aktivera den.In Power BI Desktop, select a visualization to make it active.

 2. Välj Fler åtgärder (...) och Visa data.Select More actions (...) and choose Show data. visningsalternativ för Visa datadisplay option for Show Data

 3. Som standard visas data under visualiseringen.By default, the data displays below the visual.

  visning av visuellt objekt och lodräta data

 4. För att välja orientering väljer du lodrät layoutTo change the orientation, select vertical layout liten skärmbild av ikonen som används för att ändra till lodrät layout uppe i det högra hörnet på visualiseringen.from the top-right corner of the visualization.

  visning av visuellt objekt och vågräta data

 5. Om du vill exportera data till en .csv-fil väljer du ellipserna och sedan Exportera data.To export the data to a .csv file, select the ellipses and choose Export data.

  välj Exportera data

  Mer information om att exportera data till Excel finns i Exportera data från visualiseringar i Power BI.For more information on exporting the data to Excel, see Export data from Power BI visualizations.

 6. Om du vill dölja data avmarkerar du Utforska > Visa data.To hide the data, de-select Explore > show data.

Använda Visa posterUsing Show records

Du kan också fokusera på en datapost i en visualisering och gå in på detaljnivå i bakomliggande data.You can also focus on one data record in a visualization, and drill into the details behind it.

 1. Välj en visualisering för att aktivera den och använda Visa poster.To use See records, select a visualization to make it active.

 2. I menyfliksområdet Desktop väljer du fliken för Visuella verktyg > Data/detaljgranska > Visa poster.In the Desktop ribbon, select the tab for Visual tools > Data/Drill > See records.

  Skärmbild där Visa poster har valts.

 3. Välj en datapunkt eller en rad i visualiseringen.Select a data point or row on the visualization. I det här exemplet har vi valt den fjärde kolumnen från vänster.In this example, we've selected the fourth column from the left. Power BI visar datamängdsposten för datapunkten.Power BI shows us the dataset record for this data point.

  Skärmbild av enskild post från datamängd.

 4. Välj Tillbaka till rapporten för att återgå till Desktop-rapportens arbetsyta.Select Back to report to return to the Desktop report canvas.

Överväganden och felsökningConsiderations and troubleshooting

 • Om knappen Visa poster i menyfliksområdet är inaktiverad och nedtonad, betyder det att den valda visualiseringen inte stöder Visa poster.If the See records button in the ribbon is disabled and grayed-out, it means the selected visualization does not support See Records.
 • Du kan inte ändra data i vyn Visa poster och sedan spara dem i rapporten igen.You can't change the data in the See Records view and save it back to the report.
 • Du kan inte använda Visa poster när ditt visuella objekt använder ett beräknat mått i en flerdimensionell modell.You can't use See Records when your visual uses a calculated measure in a multidimensional model.
 • Du kan inte använda Visa poster när du är ansluten till en flerdimensionell livemodell.You can't use See Records when you are connected to a live multidimensional (MD) model.

Nästa stegNext steps

Exportera data från Power BI-visualiseringarExport data from Power BI visualizations

Har du fler frågor?More questions? Prova Power BI CommunityTry the Power BI Community