Ansluta till en Oracle-databas från PowerAppsConnect to an Oracle database from PowerApps

Visa en lista med tabeller, samt skapa, läs, uppdatera och ta bort tabellrader i en Oracle-databas efter att du har upprättat en anslutning och skapat en app i PowerApps.List tables, and create, read, update and delete table rows in an Oracle database after you create a connection and build an app in PowerApps. Anslutningen till Oracle Database stöder fullständig delegering av filtrering, sortering och andra funktioner, men inga utlösare eller lagrade procedurer.The Oracle Database connection supports full delegation of filtering, sorting, and other functions but not triggers or stored procedures.

FörutsättningarPrerequisites

 • Oracle 9 och senareOracle 9 and later
 • Oracle klientprogramvara 8.1.7 och senareOracle client software 8.1.7 and later
 • Installera en lokal datagatewayInstallation of an on-premises data gateway
 • Installera Oracle-klientens SDKInstallation of the Oracle client SDK

Installera en lokal datagatewayInstall an on-premises data gateway

Om du vill installera en gateway följer du stegen i den här självstudien.To install a gateway, follow the steps in this tutorial.

En lokal datagateway fungerar som en brygga med snabb och säker dataöverföring mellan lokala data (data som inte finns i molnet) och tjänsterna Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps och PowerApps.An on-premises data gateway acts as a bridge, providing quick and secure data transfer between on-premises data (data that isn't in the cloud) and the Power BI, Microsoft Flow, Logic Apps, and PowerApps services. Du kan använda samma gateway med flera tjänster och flera datakällor.You can use the same gateway with multiple services and multiple data sources. För mer information se Förstå gatewayer.For more information, see Understand gateways.

Installera Oracle-klientenInstall Oracle client

Installera 64-bitars ODAC 12c version 4 (12.1.0.2.4) för Windows x64 på samma dator som den lokala datagatewayen.On the same computer as the on-premises data gateway, install the 64-bit ODAC 12c Release 4 (12.1.0.2.4) for Windows x64. Annars visas ett fel om du försöker skapa eller använda anslutningen, enligt listan med kända problem.Otherwise, an error will appear if you try to create or use the connection, as the list of known issues describes.

Skapa en app från en tabell i en Oracle-databasCreate an app from a table in an Oracle database

 1. Öppna PowerApps, logga in och tryck på Nytt på menyn Arkiv (nära vänsterkanten).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Nytt alternativ

 2. Under Börja med dina data klickar eller trycker du på pilen.Under Start with your data, click or tap the arrow.

  En lista med de anslutningar som du redan har visas.A list of connections that you already have appears.

 3. Klicka eller tryck på Ny anslutning.Click or tap New connection.

  Ny anslutning

 4. I listan med anslutningar klickar eller trycker du på Oracle Database.In the list of connections, click or tap Oracle Database.

  Ny databas

 5. Ange namnet på en Oracle-server, ett användarnamn och ett lösenord.Specify the name of an Oracle server, a username, and a password.

  Ange en server i följande format om det krävs ett SID:Specify a server in this format if an SID is required:
  ServerName/SIDServerName/SID

  Anslutningsparametrar

 6. Klicka eller tryck på den gateway som du vill använda, eller installera en ny.Click or tap the gateway that you want to use, or install one.

  Om din gateway inte visas när du har installerat den, klickar du på Uppdatera gatewaylista.If your gateway doesn't appear after you install it, click Refresh gateway list.

  Ny gateway

 7. Klicka eller tryck på Skapa för att skapa anslutningen.Click or tap Create to create the connection.

  Nytt

 8. Klicka eller tryck på datauppsättningens standardvärde.Click or tap the default dataset.

  Nytt

 9. Klicka eller tryck på den tabell som du vill använda i listan med tabeller.In the list of tables, click or tap the table that you want to use.

  Nytt

 10. Klicka på Anslut för att skapa appen.Click Connect to create the app.

  Nytt

PowerApps skapar en app med tre skärmar och visar data från tabellen som du har valt:PowerApps creates an app that has three screens and shows data from the table that you selected:

 • BrowseScreen1 visar en lista med alla poster i tabellen.BrowseScreen1, which lists all entries in the table.
 • DetailScreen1 innehåller mer information om en enda post.DetailScreen1, which provides more info about a single entry.
 • I EditScreen1 kan användarna uppdatera eller skapa en post.EditScreen1, in which users can update an entry or create an entry.

Nytt

Nästa stegNext steps

 • Tryck på Ctrl-S om du vill spara den app som du just genererade.To save the app that you've just generated, press Ctrl-S.
 • Om du vill anpassa BrowseScreen1 (som visas som standard), kan du läsa mer i Anpassa en layout.To customize BrowseScreen1 (which appears by default), see Customize a layout.
 • Om du vill anpassa DetailsScreen1 eller EditScreen1, kan du läsa mer i Anpassa ett formulär.To customize DetailsScreen1 or EditScreen1, see Customize a form.

Kända problem, tips och felsökningKnown issues, tips, and troubleshooting

 1. Kan inte nå en Gateway.Cannot reach the Gateway.

  Det här felet visas om den lokala datagatewayen inte kan ansluta till molnet.This error appears if the on-premises data gateway can't connect to the cloud. Kontrollera statusen för din gateway genom att logga in på powerapps.microsoft.com, klicka eller tryck på Gatewayer och klicka eller tryck sedan på den gateway som du vill använda.To check the status of your gateway, sign in to powerapps.microsoft.com, click or tap Gateways, and then click or tap the gateway that you want to use.

  Kontrollera att din gateway är igång och kan ansluta till Internet.Make sure that your gateway is running and can connect to the Internet. Undvik att installera gatewayen på en dator som kan komma att stängas av eller försättas i strömsparläge.Avoid installing the gateway on a computer that may be turned off or asleep. Du kan också prova att starta om tjänsten för din lokala datagateway (PBIEgwService).Also try restarting the on-premises data gateway service (PBIEgwService).

 2. System.Data.OracleClient kräver version 8.1.7 eller senare av Oracle-klientprogramvaran.System.Data.OracleClient requires Oracle client software version 8.1.7 or greater.

  Det här felet visas om Oracle-klientens SDK inte är installerad på samma dator som den lokala datagatewayen.This error appears if the Oracle client SDK isn't installed on the same computer as the on-premises data gateway. Lös problemet genom att installera den officiella providern.To resolve this issue, install the official provider.

 3. Tabellen ”[tabellnamn]” definierar inga nyckelkolumner.Table '[Tablename]' does not define any key columns.

  Det här felet visas om du ansluter till en tabell som inte har någon primär nyckel, vilket anslutningen till Oracle Database kräver.This error appears if you're connecting to a table that doesn't have a primary key, which the Oracle Database connection requires.

 4. I skrivande stund stöds inte lagrade procedurer, tabeller med sammansatta nycklar och kapslade objekttyper i tabeller.As of this writing, stored procedures, tables with composite keys, and nested object types in tables aren't supported.