Funktionerna NewForm, SubmitForm, ResetForm och ViewForm i PowerAppsEditForm, NewForm, SubmitForm, ResetForm, and ViewForm functions in PowerApps

Visa, redigera eller skapa ett objekt, spara innehållet och återställ kontrollerna i en Redigera formulär-kontroll.View, edit, or create an item, save the contents, and reset the controls in an Edit form control.

ÖversiktOverview

Dessa funktioner ändrar status för kontrollen Redigera formulär.These functions change the state of the Edit form control. Formulärkontroll kan vara i något av följande lägen:The form control can be in one of these modes:

LägeMode BeskrivningDescription
FormMode.EditFormMode.Edit Formuläret fylls med en befintlig post och du kan ändra fältens värden.The form is populated with an existing record and the user can modify the values of the fields. När du är klar kan du spara ändringarna i posten.Once complete, the user can save the changes to the record.
FormMode.NewFormMode.New Formuläret fylls med standardvärden och du kan ändra fältens värden.The form is populates with default values and the user can modify the values of the fields. När du är klar kan du lägga till posten till datakällan.Once complete, the user can add the record to the data source.
FormMode.ViewFormMode.View Formuläret fylls med en befintlig post, med du kan inte ändra fältens värden.The form is populated with an existing record but the user cannot modify the values of the fields.

BeskrivningDescription

Dessa funktioner anropas ofta från OnSelect-formeln för en knapp- eller bildkontroll så att användaren kan spara ändringar, avbryta ändringar eller skapa en post.These functions are often invoked from the OnSelect formula of a Button or Image control so that the user can save edits, abandon edits, or create a record. Du kan använda kontroller och dessa funktioner tillsammans för att skapa en komplett lösning.You can use controls and these functions together to create a complete solution.

Dessa funktioner returnerar inga värden.These functions return no values.

SubmitFormSubmitForm

Använd SubmitForm-funktionen i en knappkontrolls OnSelect-egenskap för att spara alla ändringar i en formulärkontroll till datakällan.Use the SubmitForm function in the OnSelect property of a Button control to save any changes in a Form control to the data source.

Innan några ändringar skickas kontrollerar den här funktionen om det finns valideringsproblem med några fält som har markerats som obligatoriska eller som har en eller flera begränsningar i dess värde.Before submitting any changes, this function checks for validation issues with any field that's marked as required or that has one or more constraints on its value. Det här beteendet matchar det från Validate-funktionen.This behavior matches that of the Validate function.

SubmitForm kontrollerar också formulärets Valid-egenskap, vilket är en sammansättning av alla Valid-egenskaper för Card-kontroller som formulärkontrollen innehåller.SubmitForm also checks the Valid property of the Form, which is an aggregation of all the Valid properties of the Card controls that the Form control contains. Om ett problem uppstår skickas inte data och egenskaperna Error och ErrorKind i formulärkontrollen anges i enlighet med detta.If a problem occurs, the data isn't submitted, and the Error and ErrorKind properties of the Form control are set accordingly.

Om valideringen passerar skickar SubmitForm ändringen till datakällan.If validation passes, SubmitForm submits the change to the data source.

 • Om det lyckas så körs formulärets OnSuccess-beteende och egenskaperna Error och ErrorKind rensas.If successful, the Form's OnSuccess behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are cleared. Om formuläret var i FormMode.New-läge returneras det till FormMode.Edit-läge.If the form was in FormMode.New mode, it is returned to FormMode.Edit mode.
 • Om det inte lyckas så körs formulärets OnFailure-beteende och egenskaperna Error och ErrorKind anges i enlighet med detta.If unsuccessful, the Form's OnFailure behavior runs, and the Error and ErrorKind properties are set accordingly. Formulärets läge är oförändrat.The mode of the form is unchanged.

EditFormEditForm

Funktionen EditForm ändrar formulärkontrollens läge till FormMode.Edit.The EditForm function changes the Form control's mode to FormMode.Edit. I det här läget används innehållet i formulärkontrollens Item-egenskap för att fylla formuläret.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. Om SubmitForm-funktionen körs när formuläret är i detta läge så ändras en post istället för att skapas.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is changed, not created. FormMode.Edit är standard för formulärkontrollen.FormMode.Edit is the default for the Form control.

NewFormNewForm

Funktionen NewForm ändrar formulärkontrollens läge till FormMode.New.The NewForm function changes the Form control's mode to FormMode.New. I det här läget ignoreras innehållet i formulärkontrollens Item-egenskap och standardvärdena för formulärets DataSource-egenskap fyller formuläret.In this mode, the contents of the Form control's Item property are ignored, and the default values of the Form's DataSource property populate the form. Om SubmitForm-funktionen körs när formuläret är i detta läge så skapas en post istället för att ändras.If the SubmitForm function runs when the form is in this mode, a record is created, not changed.

ResetFormResetForm

Funktionen ResetForm återställer innehållet i ett formulär till sina ursprungliga värden, innan användaren gjorde några ändringar.The ResetForm function resets the contents of a form to their initial values, before the user made any changes. Om formuläret är i FormMode.New-läge återställs det till FormMode.Edit-läge.If the form is in FormMode.New mode, the form is reset to FormMode.Edit mode. Formulärkontrollens OnReset-beteende körs också.The OnReset behavior of the form control also runs. Du kan också återställa enskilda kontroller med funktionen Reset, men endast från formuläret.You can also reset individual controls with the Reset function but only from within the form.

ViewFormViewForm

Funktionen ViewForm ändrar formulärkontrollens läge till FormMode.View.The ViewForm function changes the Form control's mode to FormMode.View. I det här läget används innehållet i formulärkontrollens Item-egenskap för att fylla formuläret.In this mode, the contents of the Form control's Item property are used to populate the form. Funktionerna SubmitForm och RestForm har ingen effekt i detta läge.The SubmitForm and RestForm functions have no effect when in this mode.

Egeskapen DisplayModeDisplayMode Poperty

Det aktuella läget kan läsas via egenskapen Mode.The current mode can be read through the Mode property. Läget avgör också värdet för egenskapen DisplayMode, vilken kan användas av datakort och kontroller i formulärkontrollen.The mode also determines the value of the DisplayMode property which can be used by data cards and controls within the form control. Datakortets egenskap DisplayMode anges ofta till Parent.DisplayMode (refererar till formuläret), liksom kontrollens egenskap DisplayMode (refererar till datakortet):Often, the data card's DisplayMode property will be set to Parent.DisplayMode (refernceing the form) as will the control's DisplayMode property (referncing the data card):

LägeMode DisplayModeDisplayMode BeskrivningDescription
FormMode.EditFormMode.Edit DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Datakort och kontroller är redigerbara och kan acceptera ändringar i poster.Data cards and controls are editable, ready to accept changes to a record.
FormMode.NewFormMode.New DisplayMode.EditDisplayMode.Edit Datakort och kontroller är redigerbara och kan acceptera nya poster.Data cards and controls are editable, ready to accept a new record.
FormMode.ViewFormMode.View DisplayMode.ViewDisplayMode.View Datakort och kontroller är inte redigerbara eller optimerade för visning.Data cards and controls are not editable and optimized for viewing.

SyntaxSyntax

SubmitForm( FormName )SubmitForm( FormName )

 • FormName – Krävs.FormName - Required. Formulärkontroll för att skicka till datakällan.Form control to submit to the data source.

EditForm( FormName )EditForm( FormName )

 • FormName – Krävs.FormName - Required. Formulärkontroll för att växla till FormMode.Edit-läge.Form control to switch to FormMode.Edit mode.

NewForm( FormName )NewForm( FormName )

 • FormName – Krävs.FormName - Required. Formulärkontroll för att växla till FormMode.New-läge.Form control to switch to FormMode.New mode.

ResetForm( FormName )ResetForm( FormName )

 • FormName – Krävs.FormName - Required. Formulärkontroll för att återställa till ursprungliga värden.Form control to reset to initial values. Växlar även formuläret från FormMode.New-läge till FormMode.Edit-läge.Also switches the form from FormMode.New mode to FormMode.Edit mode.

NewForm(FormName)ViewForm( FormName )

 • FormName – Krävs.FormName - Required. Formulärkontroll för att växla till läget FormMode.View.Form control to switch to FormMode.View mode.

ExempelExamples

Se Förstå dataformulär för fullständiga exempel.See Understand data forms for complete examples.

 1. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess Text-egenskap för att visa Save samt ange dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:Add a Button control, set its Text property to show Save, and set its OnSelect property to this formula:

  SubmitForm( EditForm )SubmitForm( EditForm )

 2. Ställ in OnFailure-egenskapen för en formulärkontroll till tom och dess OnSuccess-egenskap enligt följande formel:Set the OnFailure property of a Form control to blank and its OnSuccess property to this formula:

  Back()Back()

 3. Namnge en etikettkontroll ErrorText och ställ in dess Text-egenskap enligt följande formel:Name a Label control ErrorText, and set its Text property to this formula:

  EditForm.ErrorEditForm.Error

  När användaren väljer Save-knappen skickas alla ändringar i formulärkontrollen till den underliggande datakällan.When the user selects the Save button, any changes in the Form control are submitted to the underlying data source.

  • Om överföringen lyckas sparas alla ändringar, om formulärkontrollen är i New-läge så skapas en post.If the submission succeeds, any changes are saved or, if the Form control is in New mode, a record is created. ErrorText är tom och föregående skärm visas igen.ErrorText is blank and the previous screen reappears.
  • Om överföringen misslyckas visar ErrorText ett användarvänligt felmeddelande och den nuvarande skärmen fortsätter visas så att användaren kan rätta till problemet och försöka igen.If the submission fails, ErrorText shows a user-friendly error message, and the current screen remains visible so that the user can correct the problem and try again.
 4. Lägg till en knappkontroll, ställ in dess Text-egenskap för att visa Cancelsamt ange dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:Add a Button control, set its Text property to show Cancel, and set its OnSelect property to this formula:

  ResetForm( EditForm ); Back()ResetForm( EditForm ); Back()

  När användaren väljer Cancel-knappen återställs värdena i formulärkontrollen till som de var innan användaren började redigera, den föregående skärmen visas igen och formulärkontrollen returneras till Edit-läge om den var i New-läge.When the user selects the Cancel button, the values in the Form control are reset to what they were before the user started to edit it, the previous screen reappears, and the Form control is returned to Edit mode if it was in New mode.

 5. Lägg till en knappkontroll, ställ in dess Text-egenskap för att visa Newsamt ange dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:Add a Button control, set its Text property to show New, and set its OnSelect property to this formula:

  NewForm( EditForm ); Navigate( EditScreen, None )NewForm( EditForm ); Navigate( EditScreen, None )

  När användaren väljer New-knappen växlar formulärkontrollen till New-läge, standardvärdena för formulärkontrollens datakälla fyller denna kontroll och skärmen som innehåller formulärkontrollen visas.When the user selects the New button, the Form control switches to New mode, the default values for the Form control's data source populate that control, and the screen that contains the Form control appears. När SubmitForm-funktionen körs skapas en post i stället för att uppdateras.When the SubmitForm function runs, a record is created instead of updated.