Funktionerna Now, Today och IsToday i PowerAppsNow, Today, and IsToday functions in PowerApps

Returnerar aktuellt datum och tid och testar om ett datum-/tidsvärde är i dag.Returns the current date and time, and tests whether a date/time value is today.

BeskrivningDescription

Funktionen Now returnerar aktuellt datum och tid som ett datum-/tidsvärde.The Now function returns the current date and time as a date/time value.

Funktionen Today returnerar aktuellt datum som ett datum-/tidsvärde.The Today function returns the current date as a date/time value. Tidsdelen är midnatt.The time portion is midnight. Today har samma värde under hela dagen, från midnatt i dag till midnatt i morgon.Today has the same value throughout a day, from midnight today to midnight tomorrow.

Funktionen IsToday testar om ett datum-/tidsvärde är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon.The IsToday function tests whether a date/time value is between midnight today and midnight tomorrow. Den här funktionen returnerar ett booleskt värde för true eller false.This function returns a Boolean true or false value.

Samtliga funktioner använder den lokala tiden för den aktuella användaren.All these functions work with the local time of the current user.

Mer information finns i Arbeta med datum och tid.See working with dates and times for more information.

SyntaxSyntax

Now()Now()

Today()Today()

IsToday( DateTime )IsToday( DateTime )

  • DateTime – Krävs.DateTime - Required. Datum-/tidsvärdet som ska testas.The date/time value to test.

ExempelExamples

I exemplen i det här avsnittet är aktuell tid 3:59 den 12 februari 2015 och språket är en-us.For the examples in this section, the current time is 3:59 AM on February 12, 2015, and the language is en-us.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Now(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar aktuellt datum och tid och visar det som en sträng.Retrieves the current date and time, and displays it as a string. "02/12/2015 03:59:00""02/12/2015 03:59:00"
Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( Today(), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar endast det aktuella datumet, låter tidsdelen vara midnatt och visar det som en sträng.Retrieves the current date only, leaving the time portion as midnight, and displays it as a string. "02/12/2015 00:00:00""02/12/2015 00:00:00"
IsToday( Now() )IsToday( Now() ) Testar om aktuellt datum och tid är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon.Tests whether the current date and time is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
IsToday( Today() )IsToday( Today() ) Testar om aktuellt datum är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon.Tests whether the current date is between midnight today and midnight tomorrow. truetrue
Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Now(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar aktuellt datum och tid, lägger till 12 dagar i resultatet och visar det som en sträng.Retrieves the current date and time, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 03:59:00""02/24/2015 03:59:00"
Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" )Text( DateAdd( Today(), 12 ), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss" ) Hämtar aktuellt datum, lägger till 12 dagar i resultatet och visar det som en sträng.Retrieves the current date, adds 12 days to the result, and displays it as a string. "02/24/2015 00:00:00""02/24/2015 00:00:00"
IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Now(), 12 ) ) Testar om aktuellt datum och tid, plus 12 dagar, är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon.Tests whether the current date and time, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse
IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) )IsToday( DateAdd( Today(), 12 ) ) Testar om aktuellt datum, plus 12 dagar, är mellan midnatt i dag och midnatt i morgon.Tests whether the current date, plus 12 days, is between midnight today and midnight tomorrow. falsefalse