Textfunktionen i PowerAppsText function in PowerApps

Formaterar ett tal eller ett datum/tidsvärde som visas som en textsträng.Formats a number or a date/time value for display as a string of text.

BeskrivningDescription

Textfunktionen formaterar ett tal eller ett datum/tidsvärde utifrån någon av följande argumenttyper:The Text function formats a number or a date/time value based on one of these types of arguments:

 • Ett fördefinierat datum/tidsformat som du anger genom att använda DateTimeFormat-uppräkningen.A predefined date/time format, which you specify by using the DateTimeFormat enumeration. När det gäller datum och tider prioriteras den här metoden eftersom den automatiskt anpassar sig till respektive användares språk och plats.For dates and times, this approach is preferred as it automatically adjusts to each user's language and location.
 • Ett anpassat format, en textsträng som innehåller platshållare som beskriver hur talet eller datum/tidsvärdet ska formateras.A custom format, a string of text that comprises placeholders that describe how to format the number or the date/time value. Platshållare definierar hur många siffror som ska visas, om grupperingsavgränsare ska användas och hur månadsnamn ska visas.Placeholders define how many digits to show, whether grouping separators should be used, and how to display the name of a month. PowerApps stöder samma platshållardelmängd som Microsoft Excel.PowerApps supports a subset of the placeholders that Microsoft Excel does.

Mer information finns i Arbeta med datum och tid.See working with dates and times for more information.

Fördefinierade datum/tidsformatPredefined date/time formats

Fördefinierade formatPredefined Format BeskrivningDescription
DateTimeFormat.LongDateDateTimeFormat.LongDate Helt år, månad, dag i månaden och veckodag.Full year, month, day of the month, and day of the week. Månadsnamn och veckodagar förkortas inte.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTimeDateTimeFormat.LongDateTime Helt år, månad, dag i månaden och veckodag, plus timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Månadsnamn och veckodagar förkortas inte.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTime24DateTimeFormat.LongDateTime24 Helt år, månad, dag i månaden och veckodag, plus timma (24-timmarsformat), minuter och sekunder.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Månadsnamn och veckodagar förkortas inte.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongTimeDateTimeFormat.LongTime Timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Samma som ShortTime.Same as ShortTime.
DateTimeFormat.LongTime24DateTimeFormat.LongTime24 Timma (24-timmarsklocka) minuter, sekunder.Hour (24-hour clock), minutes, seconds. Samma som ShortTime24.Same as ShortTime24.
DateTimeFormat.ShortDateDateTimeFormat.ShortDate Fyrsiffrigt år med tvåsiffrig månadsangivelse och dag i månaden.Four-digit year with two-digit month and day of the month.
DateTimeFormat.ShortDateTimeDateTimeFormat.ShortDateTime Fyrsiffrigt år med tvåsiffrig månadsangivelse och dag i månaden, plus timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation.
DateTimeFormat.ShortDateTime24DateTimeFormat.ShortDateTime24 Fyrsiffrigt år med tvåsiffrig månadsangivelse och dag i månaden, plus timma (24-timmarsformat), minuter och sekunder.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds.
DateTimeFormat.ShortTimeDateTimeFormat.ShortTime Timma (12-timmarsformat), minuter, sekunder och tidsbeteckning.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Samma som LongTime.Same as LongTime.
DateTimeFormat.ShortTime24DateTimeFormat.ShortTime24 Timma (24-timmarsklocka) minuter och sekunder.Hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Samma som LongTime24.Same as LongTime24.
DateTimeFormat.UTCDateTimeFormat.UTC Datum/tidsvärdena konverteras till UTC utifrån den aktuella användarens tidszon och formateras enligt ISO 8601-standarden.The date/time value is converted to UTC based on the current user's time zone and formatted according to the ISO 8601 standard.

Antal platshållareNumber placeholders

PlatshållarePlaceholder BeskrivningDescription
0 (noll)0 (zero) Visar nollor utan betydelse om ett tal har färre siffror än det finns nollor i formatet.Displays insignificant zeros if a number has fewer digits than there are zeros in the format. Använd t.ex. formatet #.00 om du vill visa 8,9 som 8,90.For example, use the format #.00 if you want to display 8.9 as 8.90.
# Följer samma regler som 0 (noll).Follows the same rules as the 0 (zero). Text returnerar dock inte extra nollor när talet har färre siffror på endera sidan av decimaltecknet än vad det finns #-symboler i formatet.However, Text doesn't return extra zeros when the number has fewer digits on either side of the decimal than there are # symbols in the format. 8,9 visas t.ex. om det anpassade formatet är #. ## och det tal som ska formateras är 8,9.For example, 8.9 is displayed if the custom format is #.## and the number to format is 8.9.
.. (punkt)(period) Visar decimaltecknet i ett tal.Displays the decimal point in a number. Beror på det anpassade formatets språk. Mer information finns i Globala appar.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.
, (kommatecken), (comma) Visar grupperingsavgränsaren i ett tal. Används ofta för tusentalsavgränsare.Displays the grouping separator in a number, often used for thousands. Text skiljer grupper åt med kommatecken om formatet innehåller ett kommatecken omgivet av siffror (#) eller nollor.Text separates groups by commas if the format contains a comma that's enclosed by number signs (#) or by zeros. Beror på det anpassade formatets språk. Mer information finns i Globala appar.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.

Om ett tal har fler siffror till höger om decimaltecknet än det finns platshållare i formatet, så avrundas talet till så många decimaler som det finns platshållare för.If a number has more digits to the right of the decimal point than there are placeholders in the format, the number rounds to as many decimal places as there are placeholders. Om det finns fler siffror till vänster om decimaltecknet än det finns platshållare, så visas de extra siffrorna.If there are more digits to the left of the decimal point than there are placeholders, the extra digits are displayed. Om formatet enbart innehåller siffertecken (#) till vänster om decimaltecknet, så börjar tal som är mindre än 1 med ett decimaltecken. Exempel: .47.If the format contains only number signs (#) to the left of the decimal point, numbers less than 1 start with a decimal point (for example, .47).

Platshållare för datum och tidDate and time placeholders

PlatshållarePlaceholder BeskrivningDescription
mm Månaden visas som ett tal utan inledande nolla.Displays the month as a number without a leading zero.
mmmm Månaden visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.Displays the month as a number with a leading zero when appropriate.
mmmmmm Månaden visas som en förkortning (Jan till Dec).Displays the month as an abbreviation (Jan to Dec).
mmmmmmmm Månaden visas som ett fullständigt namn (januari till december).Displays the month as a full name (January to December).
dd Dagen visas som ett tal utan inledande nolla.Displays the day as a number without a leading zero.
dddd Dagen visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.Displays the day as a number with a leading zero when appropriate.
dddddd Visar dagen som en förkortning (Sön till Lör).Displays the day as an abbreviation (Sun to Sat).
dddddddd Visar dagen fullständiga namn (söndag till lördag).Displays the day as a full name (Sunday to Saturday).
yyyy Visar året med två siffror.Displays the year as a two-digit number.
yyyyyyyy Visar året med fyra siffror.Displays the year as a four-digit number.
hh Visar timman som ett tal utan inledande nolla.Displays the hour as a number without a leading zero.
hhhh Timman visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.Displays the hour as a number with a leading zero when appropriate. Om formatet innehåller AM eller PM visas timman utifrån 12-timmarsklockan.If the format contains AM or PM, the hour is shown based on the 12-hour clock. I annat fall visas timman utifrån 24-timmarsformatet.Otherwise, the hour is shown based on the 24-hour clock.
mm Minuten visas som ett tal utan inledande nolla.Displays the minute as a number without a leading zero. OBS! m- eller mm-koden måste visas direkt efter h- eller hh-koden eller omedelbart före ss-koden. I annat fall returnerar Text månaden istället för minuter.Note: The m or the mm code must appear immediately after the h or hh code or immediately before the ss code; otherwise, Text returns the month instead of minutes.
mmmm Minuten visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.Displays the minute as a number with a leading zero when appropriate. OBS! m- eller mm-platshållaren måste visas direkt efter h- eller hh-platshållaren eller omedelbart före ss-platshållaren.Note: The m or the mm placeholder must appear immediately after the h or hh placeholder or immediately before the ss placeholder. I annat fall returnerar Text månaden istället för minuter.Otherwise, Text returns the month instead of minutes.
ss Sekunden visas som ett tal utan inledande nolla.Displays the second as a number without a leading zero.
ssss Sekunden visas som ett tal med en inledande nolla när så är lämpligt.Displays the second as a number with a leading zero when appropriate.
ff Visar fraktioner av sekunder.Displays the fractions of seconds.
AM/PM, am/pm, A/P, a/pAM/PM, am/pm, A/P, a/p Visar timman utifrån en 12-timmarsklocka.Displays the hour based on a 12-hour clock. Text returnerar "AM", "am", "A" eller "a" för tider från midnatt fram till lunchtid, och "PM", "pm", "P" eller "p" för tider från tolv på dagen till midnattText returns "AM", "am", "A", or "a" for times from midnight until noon and "PM", "pm", "P", or "p" for times from noon until midnight

Literal platshållareLiteral placeholders

Du kan inkludera vilket som helst av dessa tecken i din formatsträng.You can include any of these characters in your format string. De visas som de är i resultatet för Text.They will appear in the result of Text as is. Ytterligare tecken är reserverade för framtida platshållare, så du bör inte använda dem.Additional characters are reserved for future placeholders, so you shouldn't use them.

TeckenCharacter BeskrivningDescription
Vilken valutasymbol som helstAny currency symbol Dollartecken, centtecken, eurotecken osv.Dollar sign, cents sign, euro sign, etc.
+ PlusteckenPlus sign
(( VänsterparentesLeft parenthesis
:: KolonColon
^ Cirkumflex linje (hatt)Circumflex accent (caret)
'' ApostrofApostrophe
{{ Vänster klammerLeft curly bracket
< Mindre än-teckenLess-than sign
= Lika med-teckenEqual sign
- MinusteckenMinus sign
/ SnedstreckSlash mark
)) HögerparentesRight parenthesis
& Et-teckenAmpersand
~ TildeTilde
}} Höger klammerRight curly bracket
> Större än-teckenGreater-than sign
  BlankstegSpace character

Globala apparGlobal apps

Textfunktionen är globalt medveten.The Text function is globally aware. Den kan skriva ut datum, tid, valutor och siffror i korrekt format för en mängd olika språk.For a wide array of languages, it knows how to properly write out dates, times, currencies, and numbers. För att klara av detta jobb måste den ha två typer av information:To do its job, it needs two pieces of information:

 • Det anpassade formatets språk: Hur ska ett anpassat format tolkas för författare?The language of the custom format: For authors, how should a custom format be interpreted? Avgränsningstecknen (.The separator characters (. och ,) har olika funktioner på olika språk.and ,) have different meanings in different languages. Detta hanteras med en särskild platshållare som innehåller en språktagg.This is handled with a special placeholder containing a language tag. Ännu enklare är det med de fördefinierade datum/tidsformaten, vilka språkoberoende.Even easier, the predefined date/time formats are language agnostic.
 • Resultatets språk: Vilket språk ska användas för användare i funktionens resultat?The language of the result: For users, what language should be used in the result of the function? Namn på månader och veckodagar måste visas på det språk som appens användare brukar.Names for months and weekdays need to be in the appropriate language for the user of the app. Detta hanteras med en valfritt tredje argumentet för textfunktionen.This is handled with a third optional argument to the Text function.

Språket som tillhandahålls för båda med en språktagg.For both, the language is provided with a language tag. Om du vill se en lista över vilka språk som stöds så skriv Text (1234, "",) i formelfält eller avancerad vy. Bläddra igenom listan över föreslagna platser som föreslås för det tredje argumentet.To see the list of supported languages type Text( 1234, "", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the third argument.

Platshållare för anpassat formatspråkCustom format language placeholder

Om du vill ange språket för det anpassade formatet använder du:To specify the language of the custom format, use:

PlatshållarePlaceholder BeskrivningDescription
[$-LanguageTag][$-LanguageTag] LanguageTag är en språktagg som returneras från funktionen Language.LanguageTag is a language tag as returned from the Language function. Den kan ha formen av enbart själva språket, t.ex. [$-en] för engelska, eller så kan den även inkludera regionen, t.ex. [$-en-GB] som specificerar Storbritannien.It can be in the form of just the language such as [$-en] for English, or it can also include the region such as [$-en-GB] to further specify Great Britain.

Språkplatshållaren kan visas var som helst i det anpassade formatet, men bara en gång.The language placeholder can appear anywhere in the custom format but only once.

När du skriver en formel och inte anger en platshållare för språk och om formatsträngen är tvetydig ur en global synvinkel, så infogar redigeringsverktyget automatiskt en språktagg för ditt akutella språk.While writing a formula, if you do not provide a language placeholder and the format string is ambiguous from a global standpoint, the authoring tool will automatically insert the language tag for your current language.

[$-en-US] väljs automatiskt om platshållare saknas när appen körs.[$-en-US] is assumed if this placeholder is not present when your app is run.

OBS: I kommande versioner kan syntaxen för platshållaren komma att ändras för att undvika förvirring med liknande, men olika, platshållare som stöds av Excel.NOTE: In a future version, the syntax of this placeholder may change to avoid confusion with a similar, but different, placeholder supported by Excel.

ResultatspråktaggResult language tag

I resultatet för Text finns översatta strängar för månad, veckodag och tidsbeteckning, liksom lämplig grupp och decimaltecken.Appearing in the result of Text are translated strings for month, weekday, and AM/PM designations, as well as the appropriate group and decimal separators.

Som standard Text använder som standard samma språk som appens användare.By default, Text uses the language of the user running the app. Funktionen Language returnerar språktaggen för den aktuella användaren.The Language function returns the language tag for the current user. Du kan åsidosätta den här standardinställningen genom att tillhandahålla en språktagg för det valfria tredje argumentet för Text.You can override this default by supplying a language tag for the optional third argument to Text.

SyntaxSyntax

Text (Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag])Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )

 • Number – obligatoriskt.Number - Required. Det tal eller för datum/tidsvärde som ska formateras.The number or the date/time value to format.
 • DateTimeFormat – obligatoriskt.DateTimeFormat - Required. En medlem av DateTimeFormat-uppräkningen.A member of the DateTimeFormat enumeration.
 • ResultLanguageTag – valfritt.ResultLanguageTag - Optional. Den språktagg som ska användas för restultattexten.The language tag to use for the result text. Som standard används den aktuella användarens språk.By default, the language of the current user is used.

Text (Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag])Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )

 • Number – obligatoriskt.Number - Required. Det tal eller för datum/tidsvärde som ska formateras.The number or the date/time value to format.
 • CustomFormat – obligatoriskt.CustomFormat - Required. En eller flera platshållare omgivna av dubbla citattecken.One or more placeholders enclosed in double quotation marks.
 • ResultLanguageTag – valfritt.ResultLanguageTag - Optional. Den språktagg som ska användas för restultattexten.The language tag to use for the result text. Som standard används den aktuella användarens språk.By default, the language of the current user is used.

ExempelExamples

Den användare som kör dessa formler finns i USA och har valt engelska som sitt språk.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funktionen Language returnerar "en-US".The Language function is returning "en-US".

NumberNumber

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Text ( 1234.59, "###. #" )Text( 1234.59, "####.#" ) Formaterar talet med en decimal.Formats the number with one decimal place. "1234.6""1234.6"
Text ( 8,9, "#. 000" )Text( 8.9, "#.000" ) Fyller ut talets decimaldel med efterföljande nollor, om så behövs.Pads the decimal portion of the number with trailing zeros, if needed. "8.900""8.900"
Text ( 0.631, "0. #" )Text( 0.631, "0.#" ) Fyller ut talets heltalsdel med inledande nollor, om så behövs.Pads the whole portion of the number with leading zeros, if needed. "0.6""0.6"
Text ( 12, "#. 0#" )Text( 12, "#.0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )Text( 1234.568, "#.0#" )
Fyller ut talets decimaldel med nollor för en decimal, och inkluderar en andra decimal om sådan anges.Pads the decimal portion of the number with zeros for one decimal place, and includes a second decimal place if supplied. "12.0""12.0"
"1234.57""1234.57"
Text ( 12000, "$ #, ###" )Text( 12000, "$ #,###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )Text( 1200000, "$ #,###" )
Placerar en tusentalsavgränsare efter var tredje siffra, och inkluderar en valutasymbol.Places a thousands separator every three digits, and includes a currency symbol. "$ 12,000""$ 12,000"
"$ 1,200,000""$ 1,200,000"

Date/TimeDate/Time

 • Kl. 2:37:47 PM, måndag 23 november 2015At 2:37:47 PM on Monday, November 23, 2015
 • United States Pacific Time Zone (UTC-8)United States Pacific Time Zone (UTC-8)
FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Text (Now(), DateTimeFormat.LongDate)Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) Formateras som en lång datumsträng på den aktuella användarens språk och nationella inställningar.Formats as a long date string, in the language and locale of the current user. "Måndag, 23 ovember 2015""Monday, November 23, 2015"
Text (Now(), DateTimeFormat.LongDateTime)Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) Formateras som en lång datum- och tidssträng på den aktuella användarens språk och nationella inställningar, och med en 12-timmarsformat.Formats as a long date and time string, in the language and locale of the current user, using a 12-hour clock. "Måndag, 23 november 2015 2:37:47 PM""Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM"
Text (Now(), DateTimeFormat.LongTime24)Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) Formateras som en lång tidssträng i 24-timmarsformat.Formats as a long time string, using a 24-hour clock. "14:37:47""14:37:47"
Text (Now(), DateTimeFormat.ShortDate)Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) Formateras som en kort datumsträng på den aktuella användarens språk och nationella inställningar.Formats as a short date string, in the language and locale of the current user. "11/23/2015""11/23/2015"
Text (Now(), "d-mmm-yy")Text( Now(), "d-mmm-yy" ) Format som använder platshållartecken:Formats using placeholder characters:
 • d för en en- eller tvåsiffrig dag i månadend for a single-digit or double-digit day of the month
 • - som ett enkelt tecken kopierat till resultatet- as a literal character copied to the result
 • mmm för en trebokstavsförkortning av månadenmmm for a three-letter abbreviation of the month
 • - som ett annat enkelt tecken kopierat till resultatet- as another literal character copied to the result
 • yy för en tvåsiffrig förkortning av åretyy for a two-digit abbreviation of the year
"23-Nov-15""23-Nov-15"

Globala apparGlobal apps

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Text (1234567.89, "[$-en-US]$ #,###")Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) Tolkar , som en gruppavgränsare placerad efter vart tredje tecken och med $ som valutasymbol.Interprets , as a grouping separator placed every three characters and $ as the currency symbol. Eftersom inga decimaler ska visas avrundas värdet till närmsta högre heltal.As no decimals are to be displayed, the value is rounded up to the next higher whole number. [$-en-US] är valfritt i det här fallet, eftersom detta är standardinställningen.The [$-en-US] is optional in this case, as this is the default. "$ 1,234,568""$ 1,234,568"
Text (1234567.89, "[$-es-ES]€ #, ###")Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) Tolkar , som ett decimaltecken och som valutasymbol.Interprets , as a decimal separator and as the currency symbol. Eftersom [$-fr-FR] endast avgör hur formatsträngen tolkas, så använder resultatet tecknen från standardspråktaggen "en-US": .Because the [$-fr-FR] only determines how the format string is interpreted, the result will use the characters from the default "en-US" lanugage tag: . (punkt) som decimaltecken och $ som valutasymbol.(period) for decimal separator and $ for currency symbol. "$ 1234567.89""$ 1234567.89"
Text (1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES")Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) Tolkar , som ett decimaltecken.Interprets , as a decimal separator. Den resulterande språktaggen har ställts in på "fr-FR", vilket innebär att , (kommatecken) används som decimaltecken och som valutasymbol.The result language tag has been set to "fr-FR" which will result in , (comma) being used as the decimal separator and as the currency symbol. "€ 1234567,89""€ 1234567,89"
Text (Date(2016,1,31), "dddd mmmm d")Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Returnerar veckodag, månad och dagen i månaden på den aktuella användarens språk.Returns the weekday, month, and day of the month in the language of the current user. Eftersom ingen av platshållarna är språkberoende behövs det inte någon språktagg för formattexten.Because none of the placeholders are language dependent, there is no need for a format text language tag. "Lördag 31 januari""Saturday January 31"
Text (Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES")Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) Returnerar veckodag, månad och dagen i månaden på språket "es-ES".Returns the weekday, month, and day of the month in the "es-ES" language. "domingo enero 31""domingo enero 31"