Funktionen IsMatch i PowerAppsIsMatch function in PowerApps

Testar om en textsträng matchar ett mönster.Tests whether a text string matches a pattern.

BeskrivningDescription

Funktionen IsMatch testar om en textsträng matchar ett mönster som kan innefatta vanliga tecken, fördefinierade mönster eller ett reguljärt uttryck.The IsMatch function tests whether a text string matches a pattern that can comprise ordinary characters, predefined patterns, or a regular expression.

Använd IsMatch för att verifiera vad en användare har skrivit i en textindatakontroll.Use IsMatch to validate what a user has typed in a Text input control. Exempelvis kan du kontrollera om användaren har angett en giltig e-postadress innan resultatet sparas till din datakälla.For example, you can confirm whether the user has entered a valid email address before the result is saved to your data source. Om posten inte matchar dina kriterier kan du lägga till andra kontroller som uppmanar användaren att korrigera posten.If the entry doesn't match your criteria, add other controls that prompt the user to correct the entry.

Som standard utför IsMatch en skiftlägeskänslig matchning på hela textsträngen.By default, IsMatch performs a case-sensitive match for the entire text string. Du kan ändra det här beteendet genom att ange ett eller flera MatchOptions.You can modify this behavior by specifying one or more MatchOptions.

IsMatch returnerar true om textsträngen matchar mönstret eller false om den inte gör det.IsMatch returns true if the text string matches the pattern or false if it doesn't.

MönsterPatterns

IsMatch används genom att man beskriver det mönster som ska matchas.The key to using IsMatch is in describing the pattern to match. Du beskriver mönstret i en textsträng som en kombination av:You describe the pattern in a text string as a combination of:

  • Vanliga tecken, till exempel "abc" eller "123".Ordinary characters, such as "abc" or "123".
  • Fördefinierade mönster, till exempel Letter, MultipleDigits eller Email.Predefined patterns, such as Letter, MultipleDigits, or Email. (Uppräkningen Match definierar dessa mönster.)(The Match enum defines these patterns.)
  • Reguljära uttryckskoder som "\d+\s+\d+" eller "[a-z] +".Regular expressions codes, such as "\d+\s+\d+" or "[a-z]+".

Kombinera de här elementen genom att använda strängsammanfogningens operator &.Combine these elements by using the string concatenation operator &. Till exempel är "abc" & Digit & "\s+" ett giltigt mönster som matchar tecknen "a", "b" och "c", följt av en siffra från 0 till 9, följt av minst ett blanksteg.For example, "abc" & Digit & "\s+" is a valid pattern that matches the characters "a", "b", and "c", followed by a digit from 0 to 9, followed by at least one whitespace character.

Vanliga teckenOrdinary characters

Den enklaste mönstret är en sekvens av vanliga tecken som ska matchas exakt.The simplest pattern is a sequence of ordinary characters to be matched exactly.

Exempelvis matchar strängen "Hello" mönstret "Hello" exakt.For example, the string "Hello" matches the pattern "Hello" exactly. Varken mer eller mindre.No more and no less. Strängen "hello!"The string "hello!" matchar inte mönstret på grund av utropstecknet i slutet och att bokstaven "h" är gemen.doesn't match the pattern because of the exclamation point on the end and the case is wrong for the letter "h". (Se MatchOptions för metoder att ändra det här beteendet.)(See MatchOptions for ways to modify this behavior.)

I mönsterspråket är vissa tecken reserverade för speciella ändamål.In the pattern language, certain characters are reserved for special purposes. Om du vill använda dessa tecken sätter du antingen ett prefix på tecknet med ett \ (omvänt snedstreck) för att visa att tecknet ska tolkas bokstavligen, eller så använder du något av de fördefinierade mönstren.To use these characters, either prefix the character with a \ (backslash) to indicate that the character should be taken literally or use one of the predefined patterns. Följande tabell visar specialtecknen:This table lists the special characters:

SpecialteckenSpecial character BeskrivningDescription
.. punktdot or period
?? frågeteckenquestion mark
** asteriskasterisk
+ plusplus
( )( ) parenteserparenthesis
[ ][ ] hakparentesersquare brackets
{ }{ } klammerparentesercurly braces
^ cirkumflexcaret
$ dollarteckendollar sign
|| lodrätt streckvertical bar or pipe
\ omvänt snedstreckbackslash

Du kan till exempel matcha "Hello?"For example, you can match "Hello?" med hjälp av mönstret "Hello\?"by using the pattern "Hello\?" med ett omvänt snedstreck före frågetecknet.with a backslash before the question mark.

Fördefinierade mönsterPredefined patterns

Fördefinierade mönster är ett enkelt sätt att matcha en uppsättning tecken, eller en sekvens med flera tecken.Predefined patterns provide a simple way to match one of a set of characters, or a sequence of multiple characters. Använd strängsammanfogningens operator & till att kombinera egna textsträngar med medlemmar i uppräkningen Match:Use the string concatenation operator & to combine your own text strings with members of the Match enum:

Uppräkningen MatchMatch Enum BeskrivningDescription Reguljärt uttryckRegular Expression
AnyAny Matchar alla tecken.Matches any character. ..
CommaComma Matchar ett kommatecken.Matches a comma. ,,
DigitDigit Matchar en entalssiffra ("0" till "9").Matches a single digit ("0" through "9"). \d\d
EmailEmail Matchar en e-postadress som innehåller symbolen "at" ("@") och ett domännamn som innehåller en punkt (".")Matches an email address that contains an "at" symbol ("@") and a domain name that contains a dot (".") .+@.+\.[^\.]{2,}.+@.+\.[^\.]{2,}
HyphenHyphen Matchar ett bindestreck.Matches a hyphen. \-
LeftParenLeftParen Matchar en vänsterparentes "(".Matches a left parenthesis "(". \(\(
LetterLetter Matchar en bokstav.Matches a letter. \p{L}\p{L}
MultipleDigitsMultipleDigits Matchar en eller flera siffror.Matches one or more digitis. \d+\d+
MultipleLettersMultipleLetters Matchar en eller flera bokstäver.Matches one or more letters. \p{L}+\p{L}+
MultipleNonSpacesMultipleNonSpaces Matchar ett eller flera tecken som inte lägger till blanksteg (mellanslag, tabb, ny rad).Matches one or more characters that don't add whitespace (space, tab, newline). \S+\S+
MultipleSpacesMultipleSpaces Matchar ett eller flera tecken som lägger till blanksteg (mellanslag, tabb, ny rad).Matches one or more characters that add whitespace (space, tab, newline). \s+\s+
NonSpaceNonSpace Matchar ett enskilt tecken som inte lägger till blanksteg.Matches a single character that doesn't add whitespace. \S\S
OptionalDigitsOptionalDigits Matchar ingen, en eller flera siffror.Matches zero, one, or more digits. \d\d
OptionalLettersOptionalLetters Matchar ingen, en eller flera bokstäver.Matches zero, one, or more letters. \p{L}\p{L}
OptionalNonSpacesOptionalNonSpaces Matchar inget, ett eller flera tecken som inte lägger till blanksteg.Matches zero, one, or more characters that don't add whitespace. \S\S
OptionalSpacesOptionalSpaces Matchar inget, ett eller flera tecken som lägger till blanksteg.Matches zero, one, or more characters that add whitespace. \s\s
PeriodPeriod Matchar en punkt (".").Matches a period or dot ("."). \.\.
RightParenRightParen Matchar en högerparentes ")".Matches a right parenthesis ")". \)\)
SpaceSpace Matchar ett tecken som lägger till blanksteg.Matches a character that adds whitespace. \s\s

Till exempel kommer mönstret "A" & MultipleDigits matcha bokstaven "A" följt av en eller flera siffror.For example, the pattern "A" & MultipleDigits will match the letter "A" followed by one or more digits.

Reguljära uttryckRegular expressions

Mönstret som används av IsMatch är ett reguljärt uttryck.The pattern used by IsMatch is a regular expression. Vanliga tecken och fördefinierade mönster som beskrivs ovan kan utgöra reguljära uttryck.The ordinary characters and predefined patterns that are described above help build regular expressions.

Reguljära uttryck är mycket kraftfulla, finns i många programmeringsspråk och används för en mängd olika syften.Regular expressions are very powerful, available in many programming languages, and used for a wide variety of purposes. Det går inte att i den här artikeln beskriva alla aspekter av reguljära uttryck, men det finns mängder av information och självstudier på nätet om du vill ha mer information.This article can't describe all aspects of regular expressions, but a wealth of information and tutorials are published on the web to aid you.

Reguljära uttryck har olika dialekter och i PowerApps används en variant av JavaScript-dialekten.Regular expressions have different dialects, and PowerApps uses a variant of the JavaScript dialect. Mer information finns i Syntax för reguljära uttryck.For more information, see regular expression syntax.

I uppräkningstabellen Match ovan expanderas varje uppräkning till ett reguljärt uttryck och textsträngen i kolumnen "Regular Expression" definierar det uttrycket.In the Match enum table above, each enum expands into a regular expression, and the text string in the "Regular Expression" column defines that expression.

Alternativ för matchningMatch options

Du kan ändra beteendet för IsMatch genom att ange ett eller flera alternativ, som du kan kombinera genom att använda operatorn för strängsammanfogning (&).You can modify the behavior of IsMatch by specifying one or more options, which you can combine by using the string concatenation operator (&).

Som standard testar IsMatch en fullständig matchning av hela textsträngen.By default, IsMatch tests for a complete match of the entire text string.

MatchOptions EnumMatchOptions Enum BeskrivningDescription Påverkan på reguljära uttryckImpact on regular expression
BeginsWithBeginsWith Mönstret måste matcha från början av texten.The pattern must match from the beginning of the text. Lägger till ^ i början av det reguljära uttrycket.Adds a ^ to the start of the regular expression.
CompleteComplete Standard.Default. Mönstret måste matcha hela texten, från början till slut.The pattern must match the entire text, from beginning to end. Lägger till ^ i början och $ i slutet av det reguljära uttrycket.Adds a ^ to the start and $ to the end of the regular expression.
ContainsContains Mönstret måste finnas någonstans i texten, men behöver inte inleda eller avsluta den.The pattern must appear somewhere in the text but doesn't need to begin or end it. Ändrar inte det reguljära uttrycket.Doesn't modify the regular expression.
EndsWithEndsWith Mönstret måste matcha slutet av texten.The pattern must match the end of the text. Lägger till $ i slutet av det reguljära uttrycket.Adds a $ to the end of the regular expression.
IgnoreCaseIgnoreCase Behandlar matchningen av bokstäver på ett skiftlägesokänsligt sätt.Treats the matching of letters in a case-insensitive manner. Som standard är matchning skiftlägeskänsligt.By default, matching is case sensitive. Ändrar inte det reguljära uttrycket.Doesn't modify the regular expression.
MultilineMultiline Matchar över flera rader.Matches across multiple lines. Ändrar inte det reguljära uttrycket.Doesn't modify the regular expression.

SyntaxSyntax

IsMatch( Text, Pattern [, Options ] )IsMatch( Text, Pattern [, Options ] )

  • Text – Krävs.Text – Required. Textsträngen som ska testas.The text string to test.
  • Pattern – Krävs.Pattern – Required. Mönster som ska testas, som en textsträng.The pattern to test, as a text string. Sammanfoga fördefinierade mönster som uppräkningen Match definierar, eller ange ett reguljärt uttryck.Concatenate predefined patterns that the Match enum defines or provide a regular expression.
  • Options – Valfritt.Options – Optional. En textsträngskombination av uppräkningsvärden i MatchOptions.A text string combination of MatchOptions enum values. Som standard används MatchOptions.Complete.By default, MatchOptions.Complete is used.

ExempelExamples

Vanliga teckenOrdinary characters

Vi antar att din app innehåller en textindatakontroll med namnet TextInput1.Imagine that your app contains a Text input control named TextInput1. Användaren anger värden i den här kontrollen som ska lagras i en databas.The user enters values into this control to be stored in a database.

Användaren skriver Hello world i TextInput1.The user types Hello world into TextInput1.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
IsMatch( TextInput1.Text, "Hello world" )IsMatch( TextInput1.Text, "Hello world" ) Testar om användarens indata matchar exakt med strängen "Hello world"Tests whether the user's input matches, exactly, the string "Hello world" truetrue
IsMatch( TextInput1.Text, "Good bye" )IsMatch( TextInput1.Text, "Good bye" ) Testar om användarens indata matchar exakt med strängen "Good bye"Tests whether the user's input matches, exactly, the string "Good bye" falsefalse
IsMatch( TextInput1.Text, "hello", Contains )IsMatch( TextInput1.Text, "hello", Contains ) Testar om användarens indata innehåller ordet "hello" (skiftlägeskänsligt).Tests whether the user's input contains the word "hello" (case sensitive). falsefalse
IsMatch( TextInput1.Text, "hello", Contains & IgnoreCase )IsMatch( TextInput1.Text, "hello", Contains & IgnoreCase ) Testar om användarens indata innehåller ordet "hello" (skiftlägesokänsligt).Tests whether the user's input contains the word "hello" (case insensitive). truetrue

Fördefinierade mönsterPredefined patterns

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
IsMatch( "123-45-7890", Digit & Digit & Digit & Hyphen & Digit & Digit & Hyphen & Digit & Digit & Digit & Digit & Digit )IsMatch( "123-45-7890", Digit & Digit & Digit & Hyphen & Digit & Digit & Hyphen & Digit & Digit & Digit & Digit & Digit ) Matchar ett socialförsäkringsnummer i USAMatches a United States Social Security Number truetrue
IsMatch( "joan@contoso.com", Email )IsMatch( "joan@contoso.com", Email ) Matchar en e-postadressMatches an email address truetrue
IsMatch( "123.456", MultipleDigits & Period & OptionalDigits )IsMatch( "123.456", MultipleDigits & Period & OptionalDigits ) Matchar en sekvens av siffror, en punkt och sedan noll eller flera siffror.Matches a sequence of digits, a period, and then zero or more digits. truetrue
IsMatch( "123", MultipleDigits & Period & OptionalDigits )IsMatch( "123", MultipleDigits & Period & OptionalDigits ) Matchar en sekvens av siffror, en punkt och sedan noll eller flera siffror.Matches a sequence of digits, a period, and then zero or more digits. Det finns inte någon punkt i texten, så det här mönstret matchade inte.A period doesn't appear in the text, so this pattern isn't matched. falsefalse

Reguljära uttryckRegular expressions

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
IsMatch( "986", "\d+" )IsMatch( "986", "\d+" ) Matchar ett heltal som är större än noll.Matches a an integer greater than zero. truetrue
IsMatch( "1.02", "\d+(.\d\d)?" )IsMatch( "1.02", "\d+(.\d\d)?" ) Matchar ett positivt valutabelopp.Matches a positive currency amount. Om indatan innehåller ett decimaltecken, måste indatan även innehålla 2 numeriska tecken efter decimaltecknet.If the input contains a decimal point, the input must also contain 2 numeric characters after the decimal point. Till exempel är 3.00 giltigt, men inte 3.1.For example, 3.00 is valid, but 3.1 isn't. truetrue
IsMatch( "-4.95", "(-)?\d+(.\d\d)?" )IsMatch( "-4.95", "(-)?\d+(.\d\d)?" ) Matchar ett positivt eller ett negativt valutabelopp.Matches a positive or negative currency amount. Om indatan innehåller ett decimaltecken, måste indatan även innehålla 2 numeriska tecken efter decimaltecknet.If the input contains a decimal point, the input must also contain 2 numeric characters after the decimal point. truetrue
IsMatch( "111-11-1111", "\d{3}-\d{2}-\d{4}" )IsMatch( "111-11-1111", "\d{3}-\d{2}-\d{4}" ) Matchar ett socialförsäkringsnummer i USA.Matches a United States Social Security number. Verifierar format, typ och längd på det angivna indatafältet.Validates the format, type, and length of the supplied input field. Strängen som ska matcha måste bestå av 3 numeriska tecken följt av ett tankstreck, sedan 2 numeriska tecken följt av ett tankstreck och slutligen 4 numeriska tecken.The string to match must consist of 3 numeric characters followed by a dash, then 2 numeric characters followed by a dash, and then 4 numeric characters. truetrue
IsMatch( "111-111-111", "\d{3}-\d{2}-\d{4}" )IsMatch( "111-111-111", "\d{3}-\d{2}-\d{4}" ) Samma som i föregående exempel, men ett av bindestrecken ligger på fel plats i indatan.Same as the previous example, but one of the hyphens is out of place in the input. falsefalse
IsMatch( "weakpassword", "(?!^[0-9]*$)(?!^[a-zA-Z]*$)([a-zA-Z0-9]{8,10})" )IsMatch( "weakpassword", "(?!^[0-9]*$)(?!^[a-zA-Z]*$)([a-zA-Z0-9]{8,10})" ) Verifierar ett starkt lösenord som måste innehålla 8, 9 eller 10 tecken, samt minst en siffra och minst ett alfabetiskt tecken.Validates a strong password, which must contain 8, 9, or 10 characters, in addition to at least one digit and at least one alphabetic character. Strängen får inte innehålla några specialtecken.The string must not contain special characters. falsefalse
IsMatch( "http://microsoft.com", "(ht|f)tp(s?)://[0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*(:(0-9)*)*(/?)([a-zA-Z0-9-.?,'/\+&%$#_]*)?" )IsMatch( "http://microsoft.com", "(ht|f)tp(s?)://[0-9a-zA-Z]([-.\w]*[0-9a-zA-Z])*(:(0-9)*)*(/?)([a-zA-Z0-9-.?,'/\+&%$#_]*)?" ) Verifierar http-, https- eller ftp-webbadresser.Validates an http, https, or ftp URL. truetrue