Funktionen Split i PowerAppsSplit function in PowerApps

Delar upp en textsträng till en tabell med delsträngar.Splits a text string into a table of substrings.

BeskrivningDescription

Funktionen Split delar upp en textsträng till en tabell med delsträngar.The Split function breaks a text string into a table of substrings. Använd Split till att dela upp kommateckenavgränsade listor, datumangivelser som använder snedstreck mellan datumets delar och annan information där väldefinierade avgränsare används.Use Split to break up comma delimited lists, dates that use a slash between date parts, and in other situations where a well defined delimiter is used.

En avgränsarsträng används för att dela upp textsträngen.A separator string is used to break the text string apart. Avgränsaren kan vara inget, ett eller flera tecken som matchas som helhet i textsträngen.The separator can be zero, one, or more characters that are matched as a whole in the text string. En tom sträng, eller en sträng utan längd, resulterar i att samtliga tecken delas upp individuellt.Using a zero length or blank string results in each character being broken out individually. Det matchade avgränsningstecknen returneras inte i resultatet.The matched separator characters are not returned in the result. Om ingen avgränsningsmatchning hittas returneras hela textsträngen som ett enskilt resultat.If no separator match is found then the entire text string is returned as a single result.

Återkombinera strängen (utan avgränsningstecken) genom att använda funktionen Concat.Use the Concat function to recombine the string (without the separators).

SyntaxSyntax

Split(text, avgränsningstecken)Split( Text, Separator )

  • Text – obligatoriskt.Text - Required. Text som ska delas upp.Text to split.
  • Avgränsningstecken – obligatoriskt.Separator - Required. Avgränsningstecken som ska användas i uppdelningen av strängen.Separator to use in splitting the string. Kan vara inget, ett eller flera tecken.Can be zero, one, or more characters.

ExempelExamples

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Split(”äpplen, apelsiner, bananer” ”,”,)Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) Delar upp de olika frukterna utifrån kommateckenavgränsaren.Splits the different fruits apart, based on the comma separator. Uppdelningen utförs enbart utifrån kommatecknet och inte blanksteget efter det, vilket resulterar i ett utrymme framför ” apelsiner” och ” bananer”.The split is performed based on only the comma and not the space after it, resulting in a space at the front of " Oranges" and " Bananas".
TrimEnds(Split(”äpplen, apelsiner, bananer” ”,”,))TrimEnds( Split( "Apples, Oranges, Bananas", "," ) ) Detta liknar det föregående exemplet, men i det här fallet tas blanksteget bort av funktionen TrimEnds, som bearbetar den enkolumnstabell som skapas av Split.Same as the previous example, but in this case the space is removed by the TrimEnds function, operating on the single column table that is produced by Split. Vi skulle också kunna ha använt avgränsaren ”, ” som innehåller blanksteget efter kommatecknet, men som skulle inte har fungerat korrekt om det inte fanns något blanksteg eller om det fanns två blanksteg.We could have also used the separator ", " which includes the space after the comma, but that would not have worked properly if there is no space or there are two spaces.
Split( "08/28/17", "/" )Split( "08/28/17", "/" ) Delar upp datumet genom att använda snedstreck som avgränsare.Splits the date apart, using a forward slash as the separator.
Split( "Hello, World", "," )Split( "Hello, World", "," ) Skiljer orden från varandra genom att använda kommatecken som avgränsare.Splits the words apart, using a comma as the separator. Det andra resultatet inleds med ett blanksteg eftersom detta var det tecken som följde omedelbart efter kommatecknet.The second result starts with a space since this was the character immediately following the comma.
Split( "Hello, World", "o" )Split( "Hello, World", "o" ) Delar upp strängen genom att använda det enskilda tecknet ”o” som avgränsare.Splits the string apart, using the character "o" as the separator.
Split( "Hello, World", "l" )Split( "Hello, World", "l" ) Delar upp strängen genom att använda det enskilda tecknet ”l” som avgränsare.Splits the string apart, using the single character "l" as the separator. Eftersom det inte fanns några tecken mellan de två l:en i Hello returneras ett tomt värde.Since there were no characters between the two l's in Hello, a blank value was returned.
Split( "Hello, World", "ll" )Split( "Hello, World", "ll" ) Delar upp strängen genom att använda det dubbla tecknet ”ll” som avgränsare.Splits the string apart, using the double character "ll" as the separator.
Split( "Hello, World", "%" )Split( "Hello, World", "%" ) Delar upp strängen genom att använda procenttecknet som avgränsare.Splits the string apart, using the percent sign as the separator. Eftersom den här avgränsaren inte visas i strängen returneras hela strängen som ett resultat.Since this separator does not appear in the string, the entire string is returned as one result.
Split( "Hello, World", "" )Split( "Hello, World", "" ) Delar upp strängen från varandra genom att använda en tom sträng som avgränsare (inga tecken).Splits the string apart, using an empty string as the separator (zero characters). Detta innebär att strängen delas upp mellan varje tecken.This will break the string on each character.