Länka SharePoint-listor med uppslagsfältHow to link SharePoint lists using lookup fields

Den här självstudien visar hur du kan ansluta två SharePoint-listor med uppslagsfält.This tutorial shows how you can connect two SharePoint lists with lookup fields.

ÖversiktOverview

SharePoint erbjuder två typer av uppslagsfält:SharePoint provides two types of lookup fields:

 • Lookup: länkar till en annan lista: en Orders-lista kan till exempel ha ett uppslagsfält som länkar till kunder i en Customer-lista.Lookup: links to another list: for example an Orders list may have a lookup field that links to customers in a Customer list;
 • Choice: när du klickar eller knackar på fältet så visas en liten meny med objekt som du kan välja mellan.Choice: clicking or tapping the field displays a small menu of items that you choose from.

I den här självstudien skapar du en app som använder den här typen av uppslagsfält.In this tutorial, you build an app that uses these kinds of lookup fields.

Vad använder man uppslagsfält till?What do you use lookup fields for?

Data i ett företag är stor och komplex.Data in an enterprise is large and complex. Data i en SharePoint-lista relaterar ofta till data i en annan lista.Data in one SharePoint list often relates to data in another list. Uppslagsfält är det huvudsakliga sättet som sådan verksamhetsdata kommer samman.Lookup fields are the primary way such business data comes together.

Du kan till exempel ha en order-lista som har ett uppslagsfält som länkar till en kund-lista, för att visa vilken kund som lade ordern.For example, you might have an Orders list which has a lookup field that links to a Customers list, to show which customer placed the order. Uppslagsfältet i listan Orders låter dig även hämta annan data från listan Customers.The lookup field in the Orders list lets you get other data from the Customers list as well. Du kan också använda ett uppslagsfält för att ansluta listan Orders till en Product-lista och hämta den information du behöver om den beställda produkten som produktbilder, specifikationer, tillverkare, information och så vidare.You might also use a lookup field to connect the Orders list to a Product list, and bring in information you need about the product ordered, such as product pictures, specifications, manufacturer details, etc.

Vad används alternativfält för?What are Choice fields used for?

Choice-fält används för mycket korta listor, men istället för att skapa en separat lista, inkluderar du listvärdena i en liten meny som visas när du klickar eller knackar på fältet Choice och väljer något av värdena.Choice fields are used for very short lists, but instead of actually creating a separate list, you include the list values in a small menu, which appears when you click or tap on the Choice field, and you select one of the values.

Exempel är data som statuskod för kunden, produktens tillgänglighet, tillståndskoder, det vill säga i princip vilken fast, relativt kort lista som helst.Examples include data like Customer Status Code, Product Availability, State Codes; basically any fixed list that is relatively short. Dessa data skulle kunna implementeras som separata listor och så skulle du använda ett Lookup-fält för att länka till dem, men det är vanligtvis enklare och snabbare att implementera dem som Choice-fält.This data could in fact be implemented as separate lists, and then you would use a Lookup field to link to them, but it is usually easier and quicker to implement them as Choice fields.

Skapa listorna i SharePointCreate the lists in SharePoint

I den här självstudien, får du länka ihop två anpassade SharePoint-listor, Assets och RepairShop.In this tutorial, you link two SharePoint custom lists together, Assets and RepairShop. Listan Assets används för att spåra maskinvaruutrustning i ett team.The Assets list is used to track hardware equipment in a team. Eftersom maskinvara går sönder titt som tätt, använder vi RepairShop-listan för att hålla koll på vilka lokala verkstäder som kan reparera den.Since hardware gets broken from time to time, we use the RepairShop list to track the local shops which can fix it.

Uppslagsfälten som används i det här exempletThe lookup fields used in this example

RepairShop-listan använder fältet ContactEmail för att identifiera verkstaden.The RepairShop list uses the ContactEmail field to identify the shop. Den här listan definieras först så att varje rad i listan Assets har något att peka mot.This list is defined first so that each row in the Assets list has something to point to.

Listan Assets har två uppslagsfält:The Assets list has two lookup fields:

 • Ett som heter RepairShop, och är av typen Lookup, använder sig av e-postadresser för att peka mot poster i listan RepairShop.one called RepairShop, of type Lookup, which uses email addresses to point to entries in the RepairShop list;
 • Ett som heter AssetType, och är av typen Choice, visar en lista över de olika typerna av maskinvara som tillgången kan vara.one called AssetType, of type Choice, which lists the kinds of hardware that this asset might be.

Du skulle med största sannolikhet definiera fler fält, beroende på vilken information du behöver spåra.You most likely would define additional fields, depending on the information you need to track.

Definiera RepairShop-listan och lägg till dataDefine the RepairShop list and add data

Gör det här först. När du sedan lägger till data till listan Assets så kommer det då att finnas poster i RepairShop för dig att välja från uppslagsfältet Assets.RepairShop.You do this first, so that when you add data to the Assets list, RepairShop entries are available for you to choose from the Assets.RepairShop lookup field.

 1. På SharePoint-webbplats, skapar du en ny RepairShop-lista.On your SharePoint site, create a new RepairShop list.

 2. Lägg till ett ContactEmail-fält av typen Single line of text.Add a ContactEmail field of type Single line of text.

 3. Lägg till alla fält som du behöver.Add any other fields you need.
 4. Klicka eller knacka på +nytt om du vill ange exempeldata i listan, minst 3 rader med olika värden för ContactEmail.Click or tap + New to enter sample data into the list, at least 3 rows with different ContactEmail values. När en tillgång behöver repareras väljer du någon av dessa.When an asset needs to be repaired, you choose one of these.

Definiera tillgångslistanDefine the Assets list

 1. På din SharePoint-webbplats, skapar du en ny Assets-lista.On your SharePoint site, create a new Assets list.
 2. Klicka eller tryck på plustecknet och välj Mer.Click or tap the plus sign and choose More.

 3. Lägg till ett AssetType-fält av typen Choice, och i textrutan Skriv in varje alternativ på en egen rad fyller du i de värden som du vill ska visas på alternativmenyn.Add an AssetType field of type Choice, and in the Type each choice on a separate line text box, fill in the values you want to appear in the choice menu. Sedan klickar eller trycker du på OK.Then click or tap OK.
 4. Börja lägga till ett till fält, precis som i steg 2: klicka eller tryck på plustecknet och välj Mer.Start to add another field, just like in step 2: click or tap the plus sign and choose More.
 5. Lägg till ett RepairShop-fält av typen Lookup, välj RepairShop från textrutan Hämta information från och välj ContactEmail i textrutan I den här kolumnen.Add a RepairShop field of type Lookup, choose RepairShop from the Get information from text box, and choose ContactEmail from the In this column text box. Sedan klickar eller trycker du på OK.Then click or tap OK.
 6. Lägg till ytterligare fält som du vill ha.Add any additional fields you want.

Skapa en app från listan AssetsCreate an app from the Assets list

Du använder den här appen för att lägga till data till listan Assets.You use this app to add data to the Assets list.

 1. Starta PowerApps Studio.Open PowerApps Studio. Om PowerApps är nytt för dig, kan du registrera dig kostnadsfritt med e-postadressen från din organisation och följa instruktionerna för att ladda ner PowerApps Studio från Windows Store.If you are new to PowerApps, sign up for free using your organizational email address and follow the instructions to download PowerApps Studio from the Windows store.
 2. Klicka eller tryck på NyArkiv-menyn (utmed vänsterkanten) och klicka eller tryck sedan på SharePoint.In the File menu (along the left edge), click or tap New, and then click or tap SharePoint.

 1. Välj din SharePoint-webbplats från listan Senaste webbplatser, eller skriv in din webbplats-URL direkt i textrutan.Choose your SharePoint site from the Recent sites list or enter your site's url directly into the text box. Klicka eller tryck på Kör.Click or tap GO.

 1. Välj huvudlistan från din SharePoint-webbplats, i det här exemplet Assets.Choose the main list from your SharePoint site, in this example, Assets. Klicka eller knacka på knappen Anslut i det nedre högra hörnet.Click or tap the Connect button in the lower-right corner.

Lägg till data i Tillgångar-listanAdd data to the Assets list

Du kan nu köra appen och se hur informationsskärmen ser ut för uppslagsfält.Now you can run the app and see how the view details screen looks for the lookup fields.

 1. Tryck på F5 eller välj förhandsgranskning ( ).Press F5 or select Preview ( ).
 2. Klicka eller knacka på +-symbolen i det övre högra hörnet för att lägga till en post.Click or tap the + symbol in the upper right corner to add an entry.
 3. Ange en rubrik för den här tillgången.Enter a Title for this asset.
 4. Klicka eller tryck på listrutepilen AssetType.Click or tap the AssetType dropdown arrow. Värdena som visas är de som du angav när du skapade det här fältet.The values displayed are those you entered when you created this field. Välj en av posterna.Choose one of the entries.

 5. Klicka eller tryck på listrutepilen RepairShop.Click or tap the RepairShop dropdown arrow. Välj en av posterna.Choose one of the entries.

 6. I det övre högra hörnet, klickar eller knackar du på kryssmarkeringen för att spara den nya posten.In the upper-right corner, click or tap the check mark to save the new entry.
 7. (valfritt) Upprepa proceduren för att lägga till så många objekt i listan som du vill.(optional) Repeat this procedure to add as many items to the list as you want.
 8. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.Press Esc to return to the default workspace.

För ytterligare informationFor more information