Importera dataImport data

Oavsett om dina data lagras i ett kalkylblad, på din telefon eller i ett e-postprogram så gör du så här för att importera data till din app.Whether your data is stored in a spreadsheet, on your phone, or in an email program, here’s how to import the data to your app. Exempelvis kanske du vill importera din kundkontaktlista från ett Excel-kalkylblad till appen så att du kan hålla reda på all kundinformation på ett ställe.For example, you might want to import your customer contact list from an Excel spreadsheet into the app so you can keep track of all your customer information in one place.

Steg 1: Förbered din importfilStep 1: Get your import file ready

Först exporterar du dina data till en Excel-fil.First, export your data into an Excel file. Dessa filformat stöds:These file formats are supported:

 • Excel-arbetsbok (.xlsx)Excel workbook (.xlsx)
 • Kommaavgränsade värden (.csv)Comma-separated values (.csv)

Maximal tillåten filstorlek för ZIP-filer är 32 MB.The maximum file size allowed for .zip files is 32 MB. För de andra filformaten är maximal tillåten filstorlek 8 MB.For the other file formats, the maximum file size allowed is 8 MB.

Exportera data från ett e-postprogramExport data from an email program

 1. Exportera dina data till en fil med kommaavgränsade värden (.csv).Export your data into a comma-separated values file (.csv).

  Öppna hjälpen för programmet och sök efter export om du vill hitta särskilda steg för att exportera kontakter från ditt e-postprogram.To find specific steps to export contacts from your email program, open the program’s Help, and search for “export.” Leta efter ämnen som inkluderar ”exportera kontakter” eller ”exportera din adressbok” eller ”exporteringsguiden” i rubriken.Look for topics that include “exporting contacts” or “exporting your address book” or “export wizard” in the title.

 2. Spara filen på en plats där du lätt kan hitta den senare.Save the file in a location where you can easily find it later.

Exportera data från ett kalkylbladExport data from a spreadsheet

 1. Öppna kalkylbladet.Open the spreadsheet.

 2. Ändra vid behov kolumnnamnen i kalkylbladet så att de matchar motsvarande namn som visas här.If necessary, edit any column name in the spreadsheet to exactly match the corresponding name shown here.

  Varning

  Det är ok om kalkylbladet inte innehåller alla angivna kolumnnamn som listas.If the spreadsheet doesn’t include all the column names listed, that’s OK. Men om ett kolumnnamn finns så måste det exakt matcha motsvarande namn i listan för att importen ska fungera.However, if a column name does exist, it must match exactly with the corresponding name in the list or the import won’t work. Blanksteg krävs.Spaces are required. Observera att ordet Email inte innehåller ett bindestreck.Note that the word “Email” doesn’t contain a hyphen.

  Kolumnnamnet i kalkylbladet (stavningen måste matcha exakt)Column Name in Spreadsheet (spelling must match exactly)
  FörnamnFirst Name
  MellannamnMiddle Name
  EfternamnLast Name
  FöretagstelefonBusiness Phone
  MobiltelefonMobile Phone
  BefattningJob Title
  Företagets adressBusiness Street
  Företagets stadBusiness City
  Företagets delstatBusiness State
  Företagets postnummerBusiness Postal Code
  Företagets land/regionBusiness Country/Region
  E-postadressEmail Address
 3. Spara filen.Save the file.

Exportera data från din telefonExport data from your phone

Använd en USB-kabel eller en app om du vill exportera dina data, till exempel kontakter från din telefon till din dator.Use a USB cable or an app to export your data such as contacts from your phone to your computer.

Sök efter ”exportera kontakter från min telefon” i en sökmotor (t.ex. Bing) för att hitta särskilda steg för att exportera kontakterna från ditt telefonmärke.To find specific steps to export contacts for your brand of phone, search for “export contacts from my phone” in your favorite search engine (like Bing).

Sök i din telefons onlinebutik för att hitta en app.To find an app, search your phone’s online store.

Steg 2: Importera filenStep 2: Import the file

 1. I kommandofältet väljer du Importera från Excel eller importera från CSV.On the command bar, select Import from Excel or Import from CSV.

  Huvudmenyn i PowerAppsMain menu in PowerApps

 2. Bläddra till mappen där du sparade den fil som innehåller exporten av dina kontakter.Browse to the folder where you saved the file that contains the export of your contacts. Markera filen välj Öppna och välj sedan Nästa.Select the file, select Open, and then select Next.

  Tips

  Du kan bara importera en fil åt gången.You can import only one file at a time. Om du vill få in flera filer, kör du guiden igen senare.To bring in more files, run the wizard again later.

 3. Granska filnamnet och kontrollera att avgränsare för fält och data stämmer med alternativet Granska mappning.Review the file name and verify that the field and data delimiters are correct using the Review Mapping option. Om allt ser bra ut, väljer du Slutför import.If everything looks good, select Finish Import.

Steg 3: Kontrollera att importen lyckadesStep 3: Check that the import is successful

När guiden har slutförts kontrollerar du dina data (till exempel listan över kontakter) för att se att de har importerats korrekt.After the wizard finishes, check your data (for example, list of contacts) to make sure they imported correctly.

 1. Från huvudmenyn går du till Kontakter.From the main menu, go to Contacts.

 2. Bläddra igenom kontaktlistan.Scroll through the contact list. Kontrollera att varje person finns med och att fältens innehåll är korrekt.Check that each person is listed and verify the contents of the fields for accuracy.

Importera DBCS-teckenImport double-byte characters

Om du importerar data som innehåller DBCS-tecken för östasiatiska språk, kontrollera att filen är kodat som UTF-8 BOM.If you are importing data that includes double-byte characters for east asian languages, make sure the file is encoded as UTF-8 BOM. Oformaterad UTF-8 kanske inte är tillräckligt.Plain UTF-8 may not be enough.

 1. Öppna CSV-filen med Visual Studio Code.Open the CSV file using Visual Studio Code.
 2. I det nedre fältet klickar du på etiketten UTF-8 (ett popup-fönster öppnas).In the bottom bar, click the label UTF-8 (pop-up opens).
 3. Välj Spara med kodning.Select Save with encoding.

Du kan nu välja UTF-8 BOM-kodning för filen.You can now pick UTF-8 BOM encoding for that file.