ค้นหาการวิเคราะห์ข้อมูล

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

คุณต้องการสำรวจการเดินทางของนักวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้วิธีการที่นักวิเคราะห์ข้อมูลบอกเล่าเรื่องราวด้วยข้อมูลหรือไม่ ในหลักสูตรนี้ คุณจะต้องสำรวจบทบาทที่แตกต่างกันในข้อมูล และเรียนรู้งานต่าง ๆ ของนักวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในหลักสูตรการเรียนรู้นี้ คุณจะต้อง:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทต่าง ๆ ในข้อมูล
  • เรียนรู้เกี่ยวกับงานของนักวิเคราะห์ข้อมูล

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี