แหล่งข้อมูล Power BIPower BI data sources

ตารางต่อไปนี้แสดงแหล่งข้อมูลที่ Power BI สนับสนุนสำหรับชุดข้อมูล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ DirectQuery และเกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรThe following table shows the data sources that Power BI supports for datasets, including information about DirectQuery and the on-premises data gateway. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระแสข้อมูล ให้ดูที่ เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลสำหรับ Power BI กระแสข้อมูลFor information about dataflows, see Connect to data sources for Power BI dataflows.

แหล่งข้อมูลData source เชื่อมต่อจากเดสก์ท็อปConnect from Desktop เชื่อมต่อและรีเฟรชจากบริการConnect and refresh from service DirectQuery/Live ConnectionDirectQuery / Live connection เกตเวย์ (ที่รองรับ)Gateway (supported) เกตเวย์ (จำเป็น)Gateway (required)
ฐานข้อมูล AccessAccess database ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่ 1Yes 1 ใช่Yes
ActiveDirectoryActiveDirectory ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
Adobe AnalyticsAdobe Analytics ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Amazon RedshiftAmazon Redshift ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
appFiguresappFigures ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
คิวบ์ AtScaleAtScale cubes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure BlobAzure Blob Storage ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
Azure Cosmos DBAzure Cosmos DB ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure Cost ManagementAzure Cost Management ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (kusto) ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1 ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure Data Lake Storage Gen2Azure Data Lake Storage Gen2 ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
Azure DevOpsAzure DevOps ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure DevOps ServerAzure DevOps Server ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS) ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล Azure SQLAzure SQL Database ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่ 2Yes 2 ไม่ใช่No
คลังข้อมูล Azure SQLAzure SQL Data Warehouse ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่ 2Yes 2 ไม่ใช่No
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure TableAzure Table Storage ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
BI ConnectorBI Connector ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
BI360 - การรายงานการจัดทำงบประมาณและการเงินBI360 - Budgeting & Financial Reporting ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Common Data ServiceCommon Data Service ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Data.World - รับชุดข้อมูลData.World - Get Dataset ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
DenodoDenodo ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
DremioDremio ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
Dynamics 365 (ออนไลน์)Dynamics 365 (online) ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 Business Central (ภายในองค์กร)Dynamics 365 Business Central (on-premises) ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 Customer InsightsDynamics 365 Customer Insights ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics NAVDynamics NAV ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
แหล่งข้อมูล EmigoEmigo Data Source ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Entersoft Business SuiteEntersoft Business Suite ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
EssbaseEssbase ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ExasolExasol ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ExcelExcel ใช่ 3Yes 3 ใช่ 3Yes 3 ไม่ใช่No ใช่ 3Yes 3 ไม่ใช่ 4No 4
FacebookFacebook ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ไฟล์File ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
โฟลเดอร์Folder ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
GitHubGitHub ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Google AnalyticsGoogle Analytics ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Google BigQueryGoogle BigQuery ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ไฟล์ Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
HDInsight Interactive QueryHDInsight Interactive Query ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
IBM DB2IBM DB2 ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล IBM InformixIBM Informix Database ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
IBM NetezzaIBM Netezza ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ImpalaImpala ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
IndeximaIndexima ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
Industrial App StoreIndustrial App Store ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
เส้นตารางข้อมูลInformation Grid ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
InterSystems IRISIntersystems IRIS ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
คลังข้อมูล IntuneIntune Data Warehouse ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Jethro ODBCJethro ODBC ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
JSONJSON ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่**Yes** ไม่ใช่ 4No 4
Kyligence EnterpriseKyligence Enterprise ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
MailChimpMailChimp ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
MarketoMarketo ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
MarkLogic ODBCMarkLogic ODBC ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
Microsoft Azure Consumption InsightsMicrosoft Azure Consumption Insights ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft GraphMicrosoft Graph Security ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
MixpanelMixpanel ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
MySQLMySQL ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
ODataOData ใช่Yes ใช่ 7Yes 7 ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
ODBCODBC ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
OledbOleDb ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
OracleOracle ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
Paxata 8Paxata 8 ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
PDFPDF ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่ 4No 4
Planview Enterprise One - CMTPlanview Enterprise One - CTM ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Planview Enterprise One - PRMPlanview Enterprise One - PRM ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Planview ProjectplacePlanview Projectplace ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
PostgreSQLPostgreSQL ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
กระแสข้อมูล Power BIPower BI dataflows ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ชุดข้อมูล Power BIPower BI datasets ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
กระแสข้อมูล Power PlatformPower platform dataflows ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
สคริปต์ PythonPython script ใช่Yes ใช่ 5Yes 5 ไม่ใช่No ใช่ 5Yes 5 ใช่Yes
QubolePrestoQubolePresto ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
Quick BaseQuick Base ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
QuickBooks OnlineQuickBooks Online ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
สคริปต์ RR script ใช่Yes ใช่ 5Yes 5 ไม่ใช่No ใช่ 5Yes 5 ไม่ใช่No
RoamlerRoamler ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
ออบเจ็กต์ SalesforceSalesforce Objects ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
รายงาน SalesforceSalesforce Reports ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
เซิร์ฟเวอร์ข้อความ SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Message Server ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse Server ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
SAP HANASAP HANA ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
โฟลเดอร์ SharePointSharePoint Folder ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่ 4No 4
รายการ SharePointSharePoint List ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่ 4No 4
รายการ SharePoint OnlineSharePoint Online List ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่ 2Yes 2 ไม่ใช่No
SmartsheetSmartsheet ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SnowflakeSnowflake ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
SparkSpark ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
SparkPostSparkPost ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SQL ServerSQL Server ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
StripeStripe ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SurveyMonkeySurveyMonkey ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
SweetIQSweetIQ ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SybaseSybase ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
TeamDeskTeamDesk ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
TenforceTenforce ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
TeradataTeradata ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
Text/CSVText/CSV ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่ 4No 4
TwilioTwilio ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
tyGraphtyGraph ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
VerticaVertica ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
เว็บWeb ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่ 6Yes 6
WebtrendsWebtrends ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Workforce DimensionsWorkforce Dimensions ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
XMLXML ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่ 4No 4
ZendeskZendesk ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No

1 ได้รับการสนับสนุนกับตัวให้บริการ ACE OLEDBที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องเดียวกันเป็นเกตเวย์1 Supported with the ACE OLEDB provider, installed on the same machine as the gateway.

2 ได้รับการรองรับด้วยฟังก์ชัน M เดียวกับรุ่นในองค์กรที่ทำให้เกิดตัวเลือกการรับรองความถูกต้องแบบจำกัด (เกตเวย์ไม่สนับสนุน OAuth)2 Supported with the same M function as the on-premises version, causing restricted Auth options (gateway doesn't support OAuth).

3 ไฟล์ Excel 1997-2003 (.xls) จำเป็นต้องใช้ตัวให้บริการ ACE OLEDB3 Excel 1997-2003 files (.xls) require the ACE OLEDB provider.

4จำเป็นสำหรับรุ่นภายในองค์กรของเทคโนโลยี4 Required for the on-premises version of the technology.

5 ได้รับการสนับสนุนเฉพาะด้วยเกตเวย์ส่วนบุคคลเท่านั้น5 Supported only with the personal gateway.

6 จำเป็นสำหรับฐานข้อมูล .html .xls และ Access6 Required for .html, .xls, and Access Databases

7 บริการของ Power BI ไม่รองรับฟีด OData ที่จำเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้อง7 Power BI service doesn't support OData feeds that require authentication.

8 Paxata ที่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันของ Power BI Desktop ที่ปรับให้เหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงานของ Power BI8 Paxata is supported in the version of Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server. ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในรายงาน Power BI ที่ได้เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงานของ Power BIIt isn't supported in Power BI reports published to Power BI Report Server. ดู แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI สำหรับรายการของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนSee Power BI report data sources in Power BI Report Server for the list of supported data sources.

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัดConsiderations and limitations

 • มีตัวเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับ Power BI Desktop หลายตัวที่จำเป็นต้องใช้ Internet Explorer 10 (หรือใหม่กว่า) เพื่อการรับรองความถูกต้องMany data connectors for Power BI Desktop require Internet Explorer 10 (or newer) for authentication.
 • บางแหล่งข้อมูลสามารถใช้งานได้ใน Power BI Desktop ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI แต่ไม่ได้รับการรองรับเมื่อเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BISome data sources are available in Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, but aren't supported when published to Power BI Report Server. ดู แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI สำหรับรายการของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนSee Power BI report data sources in Power BI Report Server for the list of supported data sources.

การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO) สำหรับแหล่งข้อมูล DirectQuerySingle sign-on (SSO) for DirectQuery sources

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก SSO และผู้ใช้ของคุณจะเข้าถึงรายงานที่สร้างขึ้นบนยอดของแหล่งข้อมูล Power BI จะส่งข้อมูลประจำตัว Azure AD ที่รับรองความถูกต้องของผู้ใช้ในการคิวรีไปยังแหล่งข้อมูลเบื้องต้นWhen the SSO option is enabled and your users access reports built atop the data source, Power BI sends their authenticated Azure AD credentials in the queries to the underlying data source. ซึ่งจะช่วยให้ Power BI เป็นไปตามการตั้งค่าความปลอดภัยที่มีการกำหนดค่าในระดับแหล่งข้อมูลThis enables Power BI to respect the security settings that are configured at the data source level. ตัวเลือก SSO จะมีผลต่อชุดข้อมูลทั้งหมดที่ใช้แหล่งข้อมูลนี้The SSO option takes effect across all datasets that use this data source. แต่จะไม่มีผลต่อวิธีการรับรองความถูกต้องที่ใช้สำหรับสถานการณ์สมมติการนำเข้าIt does not affect the authentication method used for import scenarios. แหล่งข้อมูลต่อไปนี้สนับสนุน SSO สำหรับการเชื่อมต่อผ่านทาง DirectQuery:The following data sources support SSO for connections through DirectQuery:

 • ฐานข้อมูล Azure SQLAzure SQL Database
 • คลังข้อมูล Azure SQLAzure SQL Data Warehouse
 • ImpalaImpala
 • SAP HANASAP HANA
 • SAP BWSAP BW
 • SAP BW Message ServerSAP BW Message Server
 • SnowflakeSnowflake
 • SparkSpark
 • SQL ServerSQL Server
 • TeradataTeradata

หมายเหตุ

ไม่รองรับ Azure Multi-Factor Authentication (MFA)Azure Multi-Factor Authentication (MFA) is not supported. ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ SSO กับDirectQuery ต้องได้รับการยกเว้นจาก MFAUsers who want to use SSO with DirectQuery must be exempted from MFA.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

เชื่อมต่อกับข้อมูลใน Power BI DesktopConnect to data in Power BI Desktop
การใช้ DirectQuery ใน Power BIUsing DirectQuery in Power BI
ข้อมูลสดของ SQL Server Analysis Services ใน Power BISQL Server Analysis Services live data in Power BI
เกตเวย์ข้อมูลภายในองค์กรคืออะไรWhat is an on-premises data gateway?
แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ใน Power BI Report ServerPower BI report data sources in Power BI Report Server