แหล่งข้อมูลรายงาน Power BI ใน Power BI Report ServerPower BI report data sources in Power BI Report Server

รายงาน Power BI สามารถเชื่อมต่อกับหลาย ๆ แหล่งข้อมูลได้Power BI reports can connect to a number of data sources. ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ข้อมูล แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันสามารถใช้งานได้Depending on how data is used, different data sources are available. สามารถนำเข้าข้อมูล หรือข้อมูลสามารถถูกคิวรี่ได้โดยตรงโดยใช้ DirectQuery หรือการเชื่อมต่อตรงกับ SQL Server Analysis ServicesData can be imported or data can be queried directly using DirectQuery or a live connection to SQL Server Analysis Services. บางแหล่งข้อมูลสามารถใช้งานได้ใน Power BI Desktop ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI แต่ไม่ได้รับการรองรับเมื่อเผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BISome data sources are available in Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server, but aren't supported when published to Power BI Report Server.

แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้เฉพาะกับรายงาน Power BI ที่ใช้ภายในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BIThese data sources are specific to Power BI reports used within Power BI Report Server. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนรายงานที่มีการแบ่งหน้า (.rdl) ดูที่ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนโดย Reporting ServicesFor information about data sources supported with paginated reports (.rdl), see Data Sources Supported by Reporting Services.

ข้อสำคัญ

แหล่งข้อมูลทั้งหมดในรายงาน Power BI Desktop ต้องสนับสนุนการกำหนดค่าการรีเฟรชตามกำหนดเวลาAll data sources in a Power BI Desktop report must support configuring scheduled refresh.

รายการของแหล่งข้อมูลทีรองรับList of supported data sources

แหล่งข้อมูลData source ข้อมูลที่แคชCached data รีเฟรชตามกำหนดการScheduled refresh Live/DirectQueryLive/DirectQuery
ฐานข้อมูล SQL ServerSQL Server Database ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ฐานข้อมูล Azure SQLAzure SQL Database ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
คลังข้อมูล Azure SQLAzure SQL Data Warehouse ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ExcelExcel ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล AccessAccess Database ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Active DirectoryActive Directory ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Amazon RedshiftAmazon Redshift ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure BlobAzure Blob Storage ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Azure Data Lake StoreAzure Data Lake Store ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure HDInsight (Spark)Azure HDInsight (Spark) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure TableAzure Table Storage ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Dynamics 365 (ออนไลน์)Dynamics 365 (online) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
FacebookFacebook ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
โฟลเดอร์Folder ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Google AnalyticsGoogle Analytics ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ไฟล์ Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล IBM DB2IBM DB2 Database ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
ImpalaImpala ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
JSONJSON ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล MySQLMySQL Database ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
ตัวดึงข้อมูล ODataOData Feed ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
ODBCODBC ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
OLE DBOLE DB ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
Oracle DatabaseOracle Database ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ฐานข้อมูล PostgreSQLPostgreSQL Database ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
บริการ Power BIPower BI service ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
สคริปต์ RR Script ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ออบเจ็กต์ SalesforceSalesforce Objects ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
รายงาน SalesforceSalesforce Reports ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse server ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ฐานข้อมูล SAP HANASAP HANA Database ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
โฟลเดอร์ SharePoint (ภายในองค์กร)SharePoint Folder (on-premises) ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
รายการ SharePoint (ภายในองค์กร)SharePoint List (on-premises) ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
รายการ SharePoint OnlineSharePoint Online List ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SnowflakeSnowflake ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล SybaseSybase Database ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
TeradataTeradata ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
Text/CSVText/CSV ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
เว็บWeb ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
XMLXML ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No
appFigures (เบต้า)appFigures (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล Azure Analysis ServicesAzure Analysis Services database ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes
Azure Cosmos DB (Beta)Azure Cosmos DB (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure HDInsight Spark (Beta)Azure HDInsight Spark (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Common Data Service (Beta)Common Data Service (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
comScore Digital Analytix (Beta)comScore Digital Analytix (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 for Customer InsightsDynamics 365 for Customer Insights (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 สำหรับ Financials (เบต้า)Dynamics 365 for Financials (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
GitHub (เบต้า)GitHub (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Google BigQueryGoogle BigQuery (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล IBM InformixIBM Informix database (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
IBM NetezzaIBM Netezza (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Kusto (เบต้า)Kusto (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
MailChimp (เบต้า)MailChimp (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Microsoft Azure Consumption Insights (เบต้า)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Mixpanel (เบต้า)Mixpanel (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Planview Enterprise (Beta)Planview Enterprise (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Projectplace (Beta)Projectplace (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
QuickBooks Online (เบต้า)QuickBooks Online (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SmartsheetSmartsheet ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Spark (เบต้า)Spark (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SparkPost (เบต้า)SparkPost (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SQL Sentry (Beta)SQL Sentry (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Stripe (เบต้า)Stripe (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SweetIQ (เบต้า)SweetIQ (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Troux (Beta)Troux (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Twilio (เบต้า)Twilio (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
tyGraph (เบต้า)tyGraph (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Vertica (Beta)Vertica (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Visual Studio Team Services (Beta)Visual Studio Team Services (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Webtrends (เบต้า)Webtrends (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Zendesk (เบต้า)Zendesk (Beta) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No

ข้อสำคัญ

รักษาความปลอดภัยระดับแถวที่ถูกตั้งในระดับแหล่งข้อมูลควรทำงานกับ DirectQuery (SQL Server, Azure SQL Database, Oracle and Teradata) และเชื่อมต่อแบบตรงนั้นเข้าใจว่า Kerberos ได้ถูกตั้งค่าค่าอย่างถูกต้องสภาพแวดล้อมของระบบของคุณRow-level security configured at the data source should work for certain DirectQuery (SQL Server, Azure SQL Database, Oracle and Teradata) and live connections assuming Kerberos is configured properly in your environment.

รายการของวิธีการรับรองตัวตนที่รองรับการีเฟรชแบบจำลองList of supported authentication methods for model refresh

เซิร์ฟเวอรรายงาน์ power BI ไม่รองรับการรับรองตัวตน OAuth สำหรับการรีเฟรชแบบจำลองPower BI Report Server does not support OAuth-based authentication for model refresh. แหล่งข้อมูลบางอย่างเช่นฐานข้อมูล Excel หรือ Access ทำให้การใช้ขั้นตอนที่แยกกัน เช่นไฟล์หรือเว็บเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลSome data sources such as Excel or Access databases make use of a separate step like File or Web to connect to data.

แหล่งข้อมูลData source การรับรองตัวตนแบบไม่ระบุชื่อAnonymous Authentication คีย์ตรวจสอบตัวตนKey Authentication ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านUsername and Password รับรองตัวตนของ WindowsWindows Authentication
ฐานข้อมูล SQL ServerSQL Server Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
เว็บWeb ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
ฐานข้อมูล Azure SQLAzure SQL Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
คลังข้อมูล Azure SQLAzure SQL Data Warehouse ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
Active DirectoryActive Directory ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
Amazon RedshiftAmazon Redshift ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure BlobAzure Blob Storage ใช่Yes ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure Data Lake StoreAzure Data Lake Store ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure HDInsight (Spark)Azure HDInsight (Spark) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
พื้นที่เก็บข้อมูล Azure TableAzure Table Storage ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 (ออนไลน์)Dynamics 365 (online) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
FacebookFacebook ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
โฟลเดอร์Folder ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes
Google AnalyticsGoogle Analytics ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ไฟล์ Hadoop (HDFS)Hadoop File (HDFS) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล IBM DB2IBM DB2 Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
ImpalaImpala ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล MySQLMySQL Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
ตัวดึงข้อมูล ODataOData Feed ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ODBCODBC ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
OLE DBOLE DB ใช่Yes ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
Oracle DatabaseOracle Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
ฐานข้อมูล PostgreSQLPostgreSQL Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
บริการ Power BIPower BI service ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
สคริปต์ RR Script ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ออบเจ็กต์ SalesforceSalesforce Objects ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
รายงาน SalesforceSalesforce Reports ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse server ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล SAP HANASAP HANA Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
โฟลเดอร์ SharePoint (ภายในองค์กร)SharePoint Folder (on-premises) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes
รายการ SharePoint (ภายในองค์กร)SharePoint List (on-premises) ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes
รายการ SharePoint OnlineSharePoint Online List ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SnowflakeSnowflake ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล SybaseSybase Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes
TeradataTeradata ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่**Yes**
appFigures (เบต้า)appFigures (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure Analysis Services database (Beta)Azure Analysis Services database (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure Cosmos DB (Beta)Azure Cosmos DB (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Azure HDInsight Spark (Beta)Azure HDInsight Spark (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Common Data Service (Beta)Common Data Service (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
comScore Digital Analytix (Beta)comScore Digital Analytix (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 for Customer InsightsDynamics 365 for Customer Insights (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Dynamics 365 สำหรับ Financials (เบต้า)Dynamics 365 for Financials (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
GitHub (เบต้า)GitHub (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Google BigQueryGoogle BigQuery (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล IBM InformixIBM Informix database (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
IBM NetezzaIBM Netezza (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Kusto (เบต้า)Kusto (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
MailChimp (เบต้า)MailChimp (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Microsoft Azure Consumption Insights (เบต้า)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Mixpanel (เบต้า)Mixpanel (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Planview Enterprise (Beta)Planview Enterprise (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Projectplace (Beta)Projectplace (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
QuickBooks Online (เบต้า)QuickBooks Online (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SmartsheetSmartsheet ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Spark (เบต้า)Spark (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SparkPost (เบต้า)SparkPost (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SQL Sentry (Beta)SQL Sentry (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Stripe (เบต้า)Stripe (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
SweetIQ (เบต้า)SweetIQ (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Troux (Beta)Troux (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Twilio (เบต้า)Twilio (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
tyGraph (เบต้า)tyGraph (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Vertica (Beta)Vertica (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Visual Studio Team Services (Beta)Visual Studio Team Services (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Webtrends (เบต้า)Webtrends (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Zendesk (เบต้า)Zendesk (Beta) ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No ไม่ใช่No

**การรีเฟรชโมเดลไม่รองรับการรับรองความถูกต้องแบบ LDAP กับ Teradata (เปิดใช้งานใน Power BI Desktop ได้โดยใช้คำสั่ง Command Prompt ว่า 'setx PBI_EnableTeradataLdap true')**Using LDAP authentication with Teradata (enabled in Power BI Desktop by using the Command Prompt command 'setx PBI_EnableTeradataLdap true') is not supported for model refresh.

Power BI Report Server มีข้อจำกัดเมื่อใช้ข้อมูลบนเว็บ: รีเฟรชได้เฉพาะไฟล์ข้อมูลจากเว็บเท่านั้นPower BI Report Server has a limitation when using web data: only data files from web can be refreshed. ข้อมูลตามหน้าเพจหรือตามตัวอย่างจะไม่สามารถรีเฟรชได้Data based on Page or By example aren't refreshable. ข้อจำกัดนี้เป็นเพราะนิพจน์ M ที่สร้างขึ้นด้วย Web.BrowserContents และ Web.Page ที่ไม่สามารถรีเฟรชได้This limitation is because the M expressions created with Web.BrowserContents and Web.Page can't be refreshed. Power BI Report Server สามารถรีเฟรชได้เฉพาะแหล่งข้อมูล Web.Contents เท่านั้นPower BI Report Server can only refresh Web.Contents data sources.

รายการของวิธีการรับรองตัวตนได้รับการรองรับสำหรับ DirectQueryList of supported authentication methods for DirectQuery

เซิร์ฟเวอร์รายงาน power BI ไมรองรับการรับรองตัวตน OAuth สำหรับ DirectQueryPower BI Report Server does not support OAuth-based authentication for DirectQuery.

แหล่งข้อมูลData source การรับรองตัวตนแบบไม่ระบุชื่อAnonymous Authentication คีย์ตรวจสอบตัวตนKey Authentication ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านUsername and Password รับรองตัวตนของ WindowsWindows Authentication Integrated Windows AuthenticationIntegrated Windows Authentication
ฐานข้อมูล SQL ServerSQL Server Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
SQL Server Analysis ServicesSQL Server Analysis Services ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
ฐานข้อมูล Azure SQLAzure SQL Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
คลังข้อมูล Azure SQLAzure SQL Data Warehouse ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
Oracle DatabaseOracle Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes
เซิร์ฟเวอร์ SAP Business WarehouseSAP Business Warehouse server ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ไม่ใช่No ไม่ใช่No
ฐานข้อมูล SAP HANASAP HANA Database ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes ใช่**Yes**
TeradataTeradata ไม่ใช่No ไม่ใช่No ใช่Yes ใช่Yes ใช่Yes

** SAP Hana สนับสนุน DirectQuery ด้วยการรับรองความถูกต้องของ Windows แบบรวมเท่านั้นเมื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในไฟล์ Power BI Desktop ที่เผยแพร่ (.pbix)**SAP HANA supports DirectQuery with Integrated Windows Authentication only when using it as a relational database in the published Power BI Desktop file (.pbix).

ขั้นตอนถัดไปNext steps

แหล่งข้อมูลสำหรับรายงาน Power BIในบริการของ Power BIData sources for Power BI reports in the Power BI service

ตอนนี้ คุณได้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของคุณแล้ว สร้างรายงาน Power BI โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้นNow that you've connected to your data source, create a Power BI report using data from that data source.

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองถามชุมชน Power BITry asking the Power BI Community