ดูแดชบอร์ดView a dashboard

นำไปใช้กับ: นำไปใช้กับ บริการ Power BI สำหรับ ผู้ใช้ทางธุรกิจ นำไปใช้ไม่ได้กับ บริการ Power BI สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา นำไปใช้ไม่ได้กับ Power BI Desktop  นำไปใช้กับ ต้องใช้สิทธิการใช้งาน Pro หรือ PremiumAPPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Applies to.Requires Pro or Premium license

หมายเหตุ

Power BI กำลังเปลี่ยนไปใช้รูปลักษณ์ใหม่ และรูปภาพบางรูปในเอกสารอาจไม่ตรงกับที่ภาพคุณเห็นในบริการPower BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ใหม่ และลองใช้งานด้วยตัวคุณเองLearn more about the new look and try it for yourself.

ผู้ใช้ทางธุรกิจของ Power BI ใช้เวลาในการดูแดชบอร์ดมากPower BI business users spend a lot of time viewing dashboards. แดชบอร์ดออกแบบมาเพื่อเน้นข้อมูลเฉพาะจากรายงานและชุดข้อมูลที่จำเป็นDashboards are designed to highlight specific information from the underlying reports and datasets. และผู้ใช้ทางธุรกิจ Power BI พึ่งพาข้อมูลดังกล่าวสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ตอบคำถาม ทดสอบ และอื่นๆ -- เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลAnd Power BI business users rely on that information for tracking, monitoring, answering questions, testing, and more -- in order to make data-driven business decisions.

แดชบอร์ด

คุณจำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Power BI Pro หรือ Premium สำหรับทั้งการแชร์แดชบอร์ด และดูแดชบอร์ดที่แชร์A Power BI Pro or Premium license is required for both sharing a dashboard and viewing a shared dashboard. ฉันมีสิทธิการใช้งานใดอยู่บ้างWhich license do I have?.

เปิดแดชบอร์ดOpen a dashboard

คุณสามารถเปิดแดชบอร์ดได้จากตำแหน่งต่าง ๆ ในบริการของ Power BIDashboards can be opened from many locations in the Power BI service.

ไอคอนแดชบอร์ด

เพียงแค่มองหาไอคอนแดชบอร์ดนี้Just look for this dashboard icon. เมื่อคุณระบุแดชบอร์ดแล้วให้เปิดโดยการเลือกและแดชบอร์ดจะเติมบยพื้นที่ Power BI ของคุณให้Once you've identified a dashboard, open it by selecting it and the dashboard will fill your Power BI canvas.

คุณอาจพบแดชบอร์ดในคอนเทนเนอร์ทั้งหมดในบานหน้าต่างนำทางYou may find dashboards in all of the containers in the nav pane.

วิดีโอที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดที่สามารถพบแดชบอร์ดได้

ขั้นตอนถัดไปNext steps