แสดงข้อมูลพร้อมรายงาน Power BI

นําไปใช้กับ:Applies to. บริการของ Power BI สําหรับผู้ใช้Applies to.ทางธุรกิจ บริการของ Power BI สําหรับนักพัฒนาDoes not apply to.นักออกแบบ&Power BI Desktop Applies to.ต้องมีสิทธิ์การใช้งานProหรือPremium

ระบบจะสร้างการแสดงผลด้วยภาพของ Power BI ขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลเบื้องต้น หากคุณสนใจที่เห็นเบื้องหลัง Power BI ให้คุณสามารถแสดงข้อมูลที่กำลังกำลังมีการใช้เพื่อสร้างภาพดังกล่าวในรายงาน เมื่อคุณเลือกแสดงเป็นตาราง Power BI จะแสดงข้อมูลด้านล่าง (หรือถัดจาก) วิชวล

คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลไปยังExcelสําหรับวิชวลในรายงานรวมถึงการแสดงผลด้วยภาพบนแดชบอร์ดได้

แสดงข้อมูลที่กำลังใช้เพื่อจัดทำส่วนการแสดงผลรายงาน

  1. ในบริการของ Power BI ให้เปิดรายงานแล้วเลือกการแสดงผลด้วยภาพ

  2. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเบื้องหลังวิชวล เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (...) และเลือก แสดงเป็นวิชวล

    select Show as a table from dropdown

  3. ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลจะแสดงที่ด้านล่างภาพ

    visual and data vertical display

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแนวการวาง ให้เลือกเค้าโครงในแนวตั้งlayout iconจากมุมบนขวาของการแสดงภาพ

    visual and data horizontal display

หากต้องการกลับไปที่รายงาน ให้เลือก กลับไปที่รายงาน จากมุมบนซ้าย

Screenshot showing the link for Back to report.

ขั้นตอนถัดไป

การแสดงผลด้วยภาพในรายงาน Power BI
รายงาน Power BI