ฟังก์ชันผู้ช่วยเหลือ

หัวข้อนี้มีฟังก์ชันผู้ช่วยเหลือจํานวนหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในส่วนขยาย M ในท้ายที่สุด ฟังก์ชันเหล่านี้อาจถูกย้ายไปยังไลบรารี M อย่างเป็นทางการ แต่ในตอนนี้สามารถคัดลอกลงในโค้ดไฟล์ส่วนขยายของคุณ คุณไม่ควรเครื่องหมายฟังก์ชันเหล่านี้เป็น ภายใน shared โค้ดส่วนขยายของคุณ

Table.ToNavigationTable

ฟังก์ชันนี้เพิ่มเมตาดาต้าชนิดตารางที่ต้องใช้เพื่อให้ส่วนขยายของคุณส่งกลับค่าตารางที่Power Queryเป็นแผนผังนําทาง โปรดดู ตารางการนํา ทาง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

Table.ToNavigationTable = (
  table as table,
  keyColumns as list,
  nameColumn as text,
  dataColumn as text,
  itemKindColumn as text,
  itemNameColumn as text,
  isLeafColumn as text
) as table =>
  let
    tableType = Value.Type(table),
    newTableType = Type.AddTableKey(tableType, keyColumns, true) meta 
    [
      NavigationTable.NameColumn = nameColumn, 
      NavigationTable.DataColumn = dataColumn,
      NavigationTable.ItemKindColumn = itemKindColumn, 
      Preview.DelayColumn = itemNameColumn, 
      NavigationTable.IsLeafColumn = isLeafColumn
    ],
    navigationTable = Value.ReplaceType(table, newTableType)
  in
    navigationTable;
พารามิเตอร์ รายละเอียด
ตาราง ตารางนําทางของคุณ
keyColumns รายการชื่อคอลัมน์ที่ใช้เป็นคีย์หลักในตารางการนําทางของคุณ
nameColumn ชื่อของคอลัมน์ที่จะใช้เป็นชื่อที่แสดงในบานหน้าต่างนําทาง
dataColumn ชื่อของคอลัมน์ที่มี Table หรือ Function ที่จะแสดง
itemKindColumn ชื่อของคอลัมน์ที่จะใช้เพื่อพิจารณาชนิดของไอคอนที่จะแสดง ค่าที่ถูกต้องของคอลัมน์คือ Table Function และ
itemNameColumn ชื่อของคอลัมน์ที่จะใช้เพื่อกําหนดชนิดของเคล็ดลับเครื่องมือที่จะแสดง ค่าที่ถูกต้องของคอลัมน์คือ Table Function และ
isLeafColumn ชื่อของคอลัมน์ที่ใช้เพื่อพิจารณาว่านี่คือโหนดปลายหรือถ้ามีการขยายโหนดให้ประกอบด้วยตารางนําทางอื่นหรือไม่

การใช้งานตัวอย่าง:

shared MyExtension.Contents = () =>
  let
    objects = #table(
      {"Name",    "Key",    "Data",              "ItemKind", "ItemName", "IsLeaf"},{
      {"Item1",   "item1",   #table({"Column1"}, {{"Item1"}}), "Table",  "Table",  true},
      {"Item2",   "item2",   #table({"Column1"}, {{"Item2"}}), "Table",  "Table",  true},
      {"Item3",   "item3",   FunctionCallThatReturnsATable(), "Table",  "Table",  true},      
      {"MyFunction", "myfunction", AnotherFunction.Contents(),    "Function", "Function", true}
      }),
    NavTable = Table.ToNavigationTable(objects, {"Key"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName", "IsLeaf")
  in
    NavTable;

การจัดการ URI

Uri.FromParts

ฟังก์ชันนี้สร้าง URL แบบเต็มโดยยึดตามแต่ละเขตข้อมูลในเรกคอร์ด จะย้อนกลับของUri.Parts

Uri.FromParts = (parts) =>
  let
    port = if (parts[Scheme] = "https" and parts[Port] = 443) or (parts[Scheme] = "http" and parts[Port] = 80) then "" else ":" & Text.From(parts[Port]),
    div1 = if Record.FieldCount(parts[Query]) > 0 then "?" else "",
    div2 = if Text.Length(parts[Fragment]) > 0 then "#" else "",
    uri = Text.Combine({parts[Scheme], "://", parts[Host], port, parts[Path], div1, Uri.BuildQueryString(parts[Query]), div2, parts[Fragment]})
  in
    uri;

Uri.GetHost

ฟังก์ชันนี้ส่งกลับแบบแผน โฮสต์ และพอร์ตเริ่มต้น (HTTP/HTTPS) เป็น URL ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น https://bing.com/subpath/query?param=1&param2=hello จะกลายเป็น https://bing.com:443

ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้าง ResourcePath

Uri.GetHost = (url) =>
  let
    parts = Uri.Parts(url),
    port = if (parts[Scheme] = "https" and parts[Port] = 443) or (parts[Scheme] = "http" and parts[Port] = 80) then "" else ":" & Text.From(parts[Port])
  in
    parts[Scheme] & "://" & parts[Host] & port;

ValidateUrlScheme

ฟังก์ชันนี้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ใส่ HTTPS URL และทําให้เกิดข้อผิดพลาดหากไม่ได้ใส่ไว้หรือไม่ ซึ่งจะต้องป้อน URL ของผู้ใช้เพื่อตัวเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรอง

ValidateUrlScheme = (url as text) as text => if (Uri.Parts(url)[Scheme] <> "https") then error "Url scheme must be HTTPS" else url;

หากต้องการใช้ เพียงแค่ตัด url พารามิเตอร์ในฟังก์ชันการเข้าถึงข้อมูลของคุณ

DataAccessFunction = (url as text) as table =>
  let
    _url = ValidateUrlScheme(url),
    source = Web.Contents(_url)
  in
    source;

การดึงข้อมูล

Value.WaitFor

ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อสร้างการร้องขอ HTTP แบบอะซิงโครนัสและคุณต้องโพลล์เซิร์ฟเวอร์จนกว่าการร้องขอจะเสร็จสมบูรณ์

Value.WaitFor = (producer as function, interval as function, optional count as number) as any =>
  let
    list = List.Generate(
      () => {0, null},
      (state) => state{0} <> null and (count = null or state{0} < count),
      (state) => if state{1} <> null then {null, state{1}} else {1 + state{0}, Function.InvokeAfter(() => producer(state{0}), interval(state{0}))},
      (state) => state{1})
  in
    List.Last(list);

Table.GenerateByPage

ฟังก์ชันนี้ใช้เมื่อ API ส่งกลับข้อมูลในรูปแบบเพิ่มหน่วย/หน้า ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของ REST API หลายตัว getNextPageอาร์กิวเมนต์ คือฟังก์ชันที่ใช้ในพารามิเตอร์เดียว ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของการเรียกก่อนหน้านี้ไปยัง getNextPage และ ควร nullable table ส่งกลับ

getNextPage = (lastPage) as nullable table => ...`

getNextPage ถูกเรียกซ้ํา ๆ null จนกว่าจะส่งกลับ ฟังก์ชันจะเรียงหน้าทั้งหมดเป็นตารางเดียว เมื่อผลลัพธ์ของการเรียกครั้งแรกเป็น null getNextPage ตารางว่างจะถูกส่งกลับ

// The getNextPage function takes a single argument and is expected to return a nullable table
Table.GenerateByPage = (getNextPage as function) as table =>
  let    
    listOfPages = List.Generate(
      () => getNextPage(null),      // get the first page of data
      (lastPage) => lastPage <> null,   // stop when the function returns null
      (lastPage) => getNextPage(lastPage) // pass the previous page to the next function call
    ),
    // concatenate the pages together
    tableOfPages = Table.FromList(listOfPages, Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
    firstRow = tableOfPages{0}?
  in
    // if we didn't get back any pages of data, return an empty table
    // otherwise set the table type based on the columns of the first page
    if (firstRow = null) then
      Table.FromRows({})
    else    
      Value.ReplaceType(
        Table.ExpandTableColumn(tableOfPages, "Column1", Table.ColumnNames(firstRow[Column1])),
        Value.Type(firstRow[Column1])
      );

บันทึกย่อเพิ่มเติม:

 • ฟังก์ชัน getNextPage จะต้องเรียกใช้ URL หน้าถัดไป (หรือหมายเลขหน้า หรือค่าอื่นที่ใช้เพื่อใช้ตรรกะการแบ่งหน้า) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเสร็จสิ้น meta ได้โดยการเพิ่มค่าลงในหน้าก่อนที่จะส่งกลับ
 • คอลัมน์และชนิดตารางของตารางรวม (นั่นคือ หน้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน) จะได้มาจากหน้าแรกของข้อมูล ฟังก์ชัน getNextPage ควรปรับมาตรฐานข้อมูลแต่ละหน้า
 • การเรียกครั้งแรก getNextPage เพื่อรับพารามิเตอร์ null
 • getNextPage ต้องส่งกลับค่า null เมื่อไม่มีหน้าที่เหลืออยู่

ตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชันนี้สามารถพบได้ในตัวอย่างGithub และตัวอย่างการเพจ TripPin

Github.PagedTable = (url as text) => Table.GenerateByPage((previous) =>
  let
    // If we have a previous page, get its Next link from metadata on the page.
    next = if (previous <> null) then Value.Metadata(previous)[Next] else null,
    // If we have a next link, use it, otherwise use the original URL that was passed in.
    urlToUse = if (next <> null) then next else url,
    // If we have a previous page, but don't have a next link, then we're done paging.
    // Otherwise retrieve the next page.
    current = if (previous <> null and next = null) then null else Github.Contents(urlToUse),
    // If we got data back from the current page, get the link for the next page
    link = if (current <> null) then Value.Metadata(current)[Next] else null
  in
    current meta [Next=link]);

SchemaTransformTable

EnforceSchema.Strict = 1;        // Add any missing columns, remove extra columns, set table type
EnforceSchema.IgnoreExtraColumns = 2;  // Add missing columns, do not remove extra columns
EnforceSchema.IgnoreMissingColumns = 3; // Do not add or remove columns

SchemaTransformTable = (table as table, schema as table, optional enforceSchema as number) as table =>
  let
    // Default to EnforceSchema.Strict
    _enforceSchema = if (enforceSchema <> null) then enforceSchema else EnforceSchema.Strict,

    // Applies type transforms to a given table
    EnforceTypes = (table as table, schema as table) as table =>
      let
        map = (t) => if Type.Is(t, type list) or Type.Is(t, type record) or t = type any then null else t,
        mapped = Table.TransformColumns(schema, {"Type", map}),
        omitted = Table.SelectRows(mapped, each [Type] <> null),
        existingColumns = Table.ColumnNames(table),
        removeMissing = Table.SelectRows(omitted, each List.Contains(existingColumns, [Name])),
        primativeTransforms = Table.ToRows(removeMissing),
        changedPrimatives = Table.TransformColumnTypes(table, primativeTransforms)
      in
        changedPrimatives,

    // Returns the table type for a given schema
    SchemaToTableType = (schema as table) as type =>
      let
        toList = List.Transform(schema[Type], (t) => [Type=t, Optional=false]),
        toRecord = Record.FromList(toList, schema[Name]),
        toType = Type.ForRecord(toRecord, false)
      in
        type table (toType),

    // Determine if we have extra/missing columns.
    // The enforceSchema parameter determines what we do about them.
    schemaNames = schema[Name],
    foundNames = Table.ColumnNames(table),
    addNames = List.RemoveItems(schemaNames, foundNames),
    extraNames = List.RemoveItems(foundNames, schemaNames),
    tmp = Text.NewGuid(),
    added = Table.AddColumn(table, tmp, each []),
    expanded = Table.ExpandRecordColumn(added, tmp, addNames),
    result = if List.IsEmpty(addNames) then table else expanded,
    fullList =
      if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then
        schemaNames
      else if (_enforceSchema = EnforceSchema.IgnoreMissingColumns) then
        foundNames
      else
        schemaNames & extraNames,

    // Select the final list of columns.
    // These will be ordered according to the schema table.
    reordered = Table.SelectColumns(result, fullList, MissingField.Ignore),
    enforcedTypes = EnforceTypes(reordered, schema),
    withType = if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then Value.ReplaceType(enforcedTypes, SchemaToTableType(schema)) else enforcedTypes
  in
    withType;

Table.ChangeType

let
  // table should be an actual Table.Type, or a List.Type of Records
  Table.ChangeType = (table, tableType as type) as nullable table =>
    // we only operate on table types
    if (not Type.Is(tableType, type table)) then error "type argument should be a table type" else
    // if we have a null value, just return it
    if (table = null) then table else
    let
      columnsForType = Type.RecordFields(Type.TableRow(tableType)),
      columnsAsTable = Record.ToTable(columnsForType),
      schema = Table.ExpandRecordColumn(columnsAsTable, "Value", {"Type"}, {"Type"}),
      previousMeta = Value.Metadata(tableType),

      // make sure we have a table
      parameterType = Value.Type(table),
      _table =
        if (Type.Is(parameterType, type table)) then table
        else if (Type.Is(parameterType, type list)) then
          let
            asTable = Table.FromList(table, Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
            firstValueType = Value.Type(Table.FirstValue(asTable, null)),
            result =
              // if the member is a record (as expected), then expand it. 
              if (Type.Is(firstValueType, type record)) then
                Table.ExpandRecordColumn(asTable, "Column1", schema[Name])
              else
                error Error.Record("Error.Parameter", "table argument is a list, but not a list of records", [ ValueType = firstValueType ])
          in
            if (List.IsEmpty(table)) then
              #table({"a"}, {})
            else result
        else
          error Error.Record("Error.Parameter", "table argument should be a table or list of records", [ValueType = parameterType]),

      reordered = Table.SelectColumns(_table, schema[Name], MissingField.UseNull),

      // process primitive values - this will call Table.TransformColumnTypes
      map = (t) => if Type.Is(t, type table) or Type.Is(t, type list) or Type.Is(t, type record) or t = type any then null else t,    
      mapped = Table.TransformColumns(schema, {"Type", map}),
      omitted = Table.SelectRows(mapped, each [Type] <> null),
      existingColumns = Table.ColumnNames(reordered),
      removeMissing = Table.SelectRows(omitted, each List.Contains(existingColumns, [Name])),
      primativeTransforms = Table.ToRows(removeMissing),
      changedPrimatives = Table.TransformColumnTypes(reordered, primativeTransforms),
    
      // Get the list of transforms we'll use for Record types
      recordColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type record)),
      recordTypeTransformations = Table.AddColumn(recordColumns, "RecordTransformations", each (r) => Record.ChangeType(r, [Type]), type function),
      recordChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(recordTypeTransformations, {"Name", "RecordTransformations"})),

      // Get the list of transforms we'll use for List types
      listColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type list)),
      listTransforms = Table.AddColumn(listColumns, "ListTransformations", each (t) => List.ChangeType(t, [Type]), Function.Type),
      listChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(listTransforms, {"Name", "ListTransformations"})),

      // Get the list of transforms we'll use for Table types
      tableColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type table)),
      tableTransforms = Table.AddColumn(tableColumns, "TableTransformations", each (t) => @Table.ChangeType(t, [Type]), Function.Type),
      tableChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(tableTransforms, {"Name", "TableTransformations"})),

      // Perform all of our transformations
      allColumnTransforms = recordChanges & listChanges & tableChanges,
      changedRecordTypes = if (List.IsEmpty(allColumnTransforms)) then changedPrimatives else Table.TransformColumns(changedPrimatives, allColumnTransforms, null, MissingField.Ignore),

      // set final type
      withType = Value.ReplaceType(changedRecordTypes, tableType)
    in
      if (List.IsEmpty(Record.FieldNames(columnsForType))) then table else withType meta previousMeta,

  // If given a generic record type (no predefined fields), the original record is returned
  Record.ChangeType = (record as record, recordType as type) =>
    let
      // record field format is [ fieldName = [ Type = type, Optional = logical], ... ]
      fields = try Type.RecordFields(recordType) otherwise error "Record.ChangeType: failed to get record fields. Is this a record type?",
      fieldNames = Record.FieldNames(fields),
      fieldTable = Record.ToTable(fields),
      optionalFields = Table.SelectRows(fieldTable, each [Value][Optional])[Name],
      requiredFields = List.Difference(fieldNames, optionalFields),
      // make sure all required fields exist
      withRequired = Record.SelectFields(record, requiredFields, MissingField.UseNull),
      // append optional fields
      withOptional = withRequired & Record.SelectFields(record, optionalFields, MissingField.Ignore),
      // set types
      transforms = GetTransformsForType(recordType),
      withTypes = Record.TransformFields(withOptional, transforms, MissingField.Ignore),
      // order the same as the record type
      reorder = Record.ReorderFields(withTypes, fieldNames, MissingField.Ignore)
    in
      if (List.IsEmpty(fieldNames)) then record else reorder,

  List.ChangeType = (list as list, listType as type) =>
    if (not Type.Is(listType, type list)) then error "type argument should be a list type" else
    let
      listItemType = Type.ListItem(listType),
      transform = GetTransformByType(listItemType),
      modifiedValues = List.Transform(list, transform),
      typed = Value.ReplaceType(modifiedValues, listType)
    in
      typed,

  // Returns a table type for the provided schema table
  Schema.ToTableType = (schema as table) as type =>
    let
      toList = List.Transform(schema[Type], (t) => [Type=t, Optional=false]),
      toRecord = Record.FromList(toList, schema[Name]),
      toType = Type.ForRecord(toRecord, false),
      previousMeta = Value.Metadata(schema)
    in
      type table (toType) meta previousMeta,

  // Returns a list of transformations that can be passed to Table.TransformColumns, or Record.TransformFields
  // Format: {"Column", (f) => ...) .... ex: {"A", Number.From}
  GetTransformsForType = (_type as type) as list =>
    let
      fieldsOrColumns = if (Type.Is(_type, type record)) then Type.RecordFields(_type)
              else if (Type.Is(_type, type table)) then Type.RecordFields(Type.TableRow(_type))
              else error "GetTransformsForType: record or table type expected",
      toTable = Record.ToTable(fieldsOrColumns),
      transformColumn = Table.AddColumn(toTable, "Transform", each GetTransformByType([Value][Type]), Function.Type),
      transformMap = Table.ToRows(Table.SelectColumns(transformColumn, {"Name", "Transform"}))
    in
      transformMap,

  GetTransformByType = (_type as type) as function =>
        if (Type.Is(_type, type number)) then Number.From
    else if (Type.Is(_type, type text)) then Text.From
    else if (Type.Is(_type, type date)) then Date.From
    else if (Type.Is(_type, type datetime)) then DateTime.From
    else if (Type.Is(_type, type duration)) then Duration.From
    else if (Type.Is(_type, type datetimezone)) then DateTimeZone.From
    else if (Type.Is(_type, type logical)) then Logical.From
    else if (Type.Is(_type, type time)) then Time.From
    else if (Type.Is(_type, type record)) then (t) => if (t <> null) then @Record.ChangeType(t, _type) else t
    else if (Type.Is(_type, type table)) then (t) => if (t <> null) then @Table.ChangeType(t, _type) else t
    else if (Type.Is(_type, type list)) then (t) => if (t <> null) then @List.ChangeType(t, _type) else t
    else (t) => t
in
  Table.ChangeType