PhoneFactor Aracısı’nı Azure Multi-Factor Authentication Sunucusu’na yükseltmeUpgrade the PhoneFactor Agent to Azure Multi-Factor Authentication Server

PhoneFactor Aracısı v5.x veya önceki bir sürümünü Azure Multi-Factor Authentication Sunucusuna yükseltmek için ilk olarak PhoneFactor Aracısını ve bağlı bileşenleri kaldırın.To upgrade the PhoneFactor Agent v5.x or older to Azure Multi-Factor Authentication Server, uninstall the PhoneFactor Agent and affiliated components first. Bundan sonra Multi-Factor Authentication Sunucusu ve bağlı bileşenleri yüklenebilir.Then the Multi-Factor Authentication Server and its affiliated components can be installed.

Önemli

1 Temmuz 2019 itibariyle, Microsoft artık Yeni dağıtımlar için MFA sunucusu sağlamamaktadır.As of July 1, 2019, Microsoft no longer offers MFA Server for new deployments. Oturum açma olayları sırasında çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) gerektirmek isteyen yeni müşteriler, bulut tabanlı Azure AD Multi-Factor Authentication kullanmalıdır.New customers that want to require multi-factor authentication (MFA) during sign-in events should use cloud-based Azure AD Multi-Factor Authentication.

Bulut tabanlı MFA 'yı kullanmaya başlamak için bkz. öğretici: Azure AD Multi-Factor Authentication Ile güvenli Kullanıcı oturum açma olayları.To get started with cloud-based MFA, see Tutorial: Secure user sign-in events with Azure AD Multi-Factor Authentication.

MFA sunucusunu 1 Temmuz 2019 tarihinden önce etkinleştiren mevcut müşteriler, en son sürümü, gelecekteki güncelleştirmeleri indirebilir ve her zamanki gibi etkinleştirme kimlik bilgilerini oluşturabilir.Existing customers that activated MFA Server before July 1, 2019 can download the latest version, future updates, and generate activation credentials as usual.

PhoneFactor Aracısını kaldırmaUninstall the PhoneFactor Agent

 1. İlk olarak, PhoneFactor veri dosyasını yedekleyin.First, back up the PhoneFactor data file. Varsayılan yükleme konumu C:\Program Files\PhoneFactor\Data\Phonefactor.pfdata şeklindedir.The default installation location is C:\Program Files\PhoneFactor\Data\Phonefactor.pfdata.

 2. Kullanıcı Portalı yüklü ise:If the User Portal is installed:

  1. Yükleme klasörüne gidin ve web.config dosyasını yedekleyin.Navigate to the install folder and back up the web.config file. Varsayılan yükleme konumu C:\inetpub\wwwroot\PhoneFactor şeklindedir.The default installation location is C:\inetpub\wwwroot\PhoneFactor.

  2. Portala özel temalar eklediyseniz, C:\inetpub\wwwroot\PhoneFactor\App_Themes dizini altındaki özel klasörünüzü yedekleyin.If you have added custom themes to the portal, back up your custom folder below the C:\inetpub\wwwroot\PhoneFactor\App_Themes directory.

  3. Kullanıcı Portalı’nı, PhoneFactor Aracısı aracılığıyla (yalnızca PhoneFactor Aracısı ile aynı sunucuda yüklüyse kutlanılabilir) ya da Windows Programlar ve Özellikler aracılığıyla kaldırın.Uninstall the User Portal either through the PhoneFactor Agent (only available if installed on the same server as the PhoneFactor Agent) or through Windows Programs and Features.

 3. Mobil Uygulama Web Hizmeti yüklü ise:If the Mobile App Web Service is installed:

  1. Yükleme klasörüne gidin ve web.config dosyasını yedekleyin.Go to the install folder and back up the web.config file. Varsayılan yükleme konumu C:\inetpub\wwwroot\PhoneFactorPhoneAppWebService şeklindedir.The default installation location is C:\inetpub\wwwroot\PhoneFactorPhoneAppWebService.

  2. Mobil Uygulama Web Hizmeti’ni Windows Programlar ve Özellikler aracılığıyla kaldırın.Uninstall the Mobile App Web Service through Windows Programs and Features.

 4. Web Hizmeti SDK’sı yüklü ise, PhoneFactor Aracısı aracılığıyla ya da Windows Programlar ve Özellikler aracılığıyla kaldırın.If the Web Service SDK is installed, uninstall it either through the PhoneFactor Agent or through Windows Programs and Features.

 5. PhoneFactor Aracısı’nı Windows Programlar ve Özellikler aracılığıyla kaldırın.Uninstall the PhoneFactor Agent through Windows Programs and Features.

Multi-Factor Authentication Sunucusu’nu yüklemeInstall the Multi-Factor Authentication Server

Yükleme yolu önceki PhoneFactor Aracısı yüklemesinin kayıt defterinden alınır, bu nedenle aynı konuma (örneğin, C:\Program Files\PhoneFactor) yükleme yapılmalıdır.The installation path is picked up from the registry from the previous PhoneFactor Agent installation, so it should install in the same location (for example, C:\Program Files\PhoneFactor). Yeni yüklemeler farklı bir varsayılan yükleme yoluna (örneğin, C:\Program Files\Multi-Factor Authentication Server) sahip olacaktır.New installations have a different default install path (for example, C:\Program Files\Multi-Factor Authentication Server). Önceki PhoneFactor Aracısı’ndan kalan veri dosyası yükleme sırasında yükseltilmelidir, bu nedenle kullanıcılarınız ve ayarlarınız yeni Multi-Factor Authentication Sunucusu yüklemesi sonrasında da burada kalmalıdır.The data file left by the previous PhoneFactor Agent should be upgraded during installation, so your users and settings should still be there after installing the new Multi-Factor Authentication Server.

 1. İstenirse, Multi-Factor Authentication Sunucusu’nu etkinleştirin ve uygun çoğaltma grubuna atandığından emin olun.If prompted, activate the Multi-Factor Authentication Server and ensure it is assigned to the correct replication group.

 2. Web Hizmeti SDK’sı daha önce yüklendiyse, Multi-Factor Authentication Sunucusu Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla yeni Web Hizmeti SDK’sını yükleyin.If the Web Service SDK was previously installed, install the new Web Service SDK through the Multi-Factor Authentication Server User Interface.

  Varsayılan sanal dizin adı artık Phonefactorwebservicesdk yerine MultiFactorAuthWebServiceSdk .The default virtual directory name is now MultiFactorAuthWebServiceSdk instead of PhoneFactorWebServiceSdk. Önceki adı kullanmak istiyorsanız, yükleme sırasında sanal dizin adını değiştirmeniz gerekir.If you want to use the previous name, you must change the name of the virtual directory during installation. Aksi halde, yeni varsayılan adı kullanacak şekilde yüklemeye izin verirseniz doğru konuma yönlendirmek için, Web Hizmeti SDK'sına (Kullanıcı Portalı ve Mobil Uygulama Web Hizmeti gibi) başvuran tüm uygulamalarda URL'yi değiştirmeniz gerekecektir.Otherwise, if you allow the install to use the new default name, you have to change the URL in any applications that reference the Web Service SDK (like the User Portal and Mobile App Web Service) to point at the correct location.

 3. Kullanıcı Portalı önceden PhoneFactor Aracısı Sunucusu’nda yüklüyse, yeni Multi-Factor Authentication Kullanıcı Portalı’nı Multi-Factor Authentication Sunucusu Kullanıcı Arabirimi aracılığıyla yükleyin.If the User Portal was previously installed on the PhoneFactor Agent Server, install the new Multi-Factor Authentication User Portal through the Multi-Factor Authentication Server User Interface.

  Varsayılan sanal dizin adı artık phonefactor yerine MultiFactorAuth .The default virtual directory name is now MultiFactorAuth instead of PhoneFactor. Önceki adı kullanmak istiyorsanız, yükleme sırasında sanal dizin adını değiştirmeniz gerekir.If you want to use the previous name, you must change the name of the virtual directory during installation. Aksi takdirde, yeni varsayılan adı kullanacak şekilde yüklemeye izin verirseniz, Multi-Factor Authentication Sunucusu’nda Kullanıcı Portalı simgesine tıklamanız ve Ayarlar sekmesinde Kullanıcı Portalı URL’sini güncelleştirmeniz gerekir.Otherwise, if you allow the install to use the new default name, you should click the User Portal icon in the Multi-Factor Authentication Server and update the User Portal URL on the Settings tab.

 4. Kullanıcı Portalı ve/veya Mobil Uygulama Web hizmeti daha önce PhoneFactor Aracısı’ndan farklı bir sunucuya yüklendiyse:If the User Portal and/or Mobile App Web Service was previously installed on a different server from the PhoneFactor Agent:

  1. Yükleme konumuna (örneğin, C:\Program Files\PhoneFactor) gidin ve bir veya daha fazla yükleyiciyi diğer sunucuya kopyalayın.Go to the install location (for example, C:\Program Files\PhoneFactor) and copy one or more installers to the other server. Kullanıcı Portalı ve Mobil Uygulama Web Hizmeti için 32-bit ve 64-bit yükleyiciler vardır.There are 32-bit and 64-bit installers for both the User Portal and Mobile App Web Service. Bunlara MultiFactorAuthenticationUserPortalSetupXX.msi ve MultiFactorAuthenticationMobileAppWebServiceSetupXX.msi adı verilir.They are called MultiFactorAuthenticationUserPortalSetupXX.msi and MultiFactorAuthenticationMobileAppWebServiceSetupXX.msi.

  2. Web sunucusunda Kullanıcı Portalı'nı yüklemek için, yönetici olarak bir komut istemi açın ve MultiFactorAuthenticationUserPortalSetupXX.msi komutunu çalıştırın.To install the User Portal on the web server, open a command prompt as an administrator and run MultiFactorAuthenticationUserPortalSetupXX.msi.

   Varsayılan sanal dizin adı artık phonefactor yerine MultiFactorAuth .The default virtual directory name is now MultiFactorAuth instead of PhoneFactor. Önceki adı kullanmak istiyorsanız, yükleme sırasında sanal dizin adını değiştirmeniz gerekir.If you want to use the previous name, you must change the name of the virtual directory during installation. Aksi takdirde, yeni varsayılan adı kullanacak şekilde yüklemeye izin verirseniz, Multi-Factor Authentication Sunucusu Kullanıcı Portalı simgesine tıklamalı ve Ayarlar sekmesinde Kullanıcı Portalı URL 'sini güncelleştirmelisiniz. Mevcut kullanıcıların yeni URL 'YI bilgilendirilmesi gerekir.Otherwise, if you allow the install to use the new default name, you should click the User Portal icon in the Multi-Factor Authentication Server and update the User Portal URL on the Settings tab. Existing users need to be informed of the new URL.

  3. Kullanıcı Portalı yükleme konumuna (örneğin, C:\inetpub\wwwroot\MultiFactorAuth) gidin ve web.config dosyasını düzenleyin.Go to the User Portal install location (for example, C:\inetpub\wwwroot\MultiFactorAuth) and edit the web.config file. Yükseltme öncesi yedeklenen özgün web.config dosyasındaki appSettings ve applicationSettings bölümlerindeki değerleri yeni web.config dosyasına kopyalayın.Copy the values in the appSettings and applicationSettings sections from your original web.config file that was backed up before the upgrade into the new web.config file. Web Hizmeti SDK’sını yüklerken yeni varsayılan sanal dizin adını sakladıysanız, doğru konuma yönlendirmek için applicationSettings bölümünde URL’yi değiştirin.If the new default virtual directory name was kept when installing the Web Service SDK, change the URL in the applicationSettings section to point to the correct location. Önceki web.config dosyasında diğer varsayılan değerler değiştirildiyse, aynı değişiklikleri yeni web.config dosyasına uygulayın.If any other defaults were changed in the previous web.config file, apply those same changes to the new web.config file.

Not

8.0 öncesi Azure MFA Sunucusundan 8.0 üzeri sürüme yükseltirken mobil uygulama web hizmeti yükseltme sonrasında kaldırılabilirWhen upgrading from a version of Azure MFA Server older than 8.0 to 8.0+ that the mobile app web service can be uninstalled after the upgrade

Sonraki adımlarNext steps