Azure API Management geliştirici portalındaki sayfaların içeriğini ve düzenini değiştirmeModify the content and layout of pages on the developer portal in Azure API Management

Azure API Management'ta geliştirici portalını özelleştirmek için kullanılabilecek üç temel yöntem vardır:There are three fundamental ways to customize the developer portal in Azure API Management:

ErişilebilirlikAvailability

Önemli

Bu özellik, API Management Premium, Standart, temel ve Geliştirici katmanlarında kullanılabilir.This feature is available in the Premium, Standard, Basic and Developer tiers of API Management.

Geliştirici portalı sayfalarının yapısı Structure of developer portal pages

Geliştirici portalı bir içerik yönetimi sistemini temel alır.The developer portal is based on a content management system. Her sayfanın düzeni, pencere öğesi olarak bilinen küçük sayfa öğelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulur:The layout of every page is built based on set of small page elements known as widgets:

Geliştirici portalı sayfa yapısı

Tüm pencere öğeleri düzenlenebilir.All widgets are editable.

  • Her bir sayfaya özgü temel içerik, "İçerik" pencere öğesinde yer alır.The core contents specific to each individual page reside in the "Contents" widget. Bir sayfayı düzenlemek, bu pencere öğesinin içeriğini düzenleme anlamına gelir.Editing a page means editing the contents of this widget.
  • Sayfa düzeniyle ilgili tüm öğeler diğer pencere öğelerinin içindedir.All page layout elements are contained with the remaining widgets. Bu widget’lara yapılan değişiklikler tüm sayfalara uygulanır.Changes made to these widgets are applied to all pages. Bunlara "düzen widget’ları" denir.They are referred to as "layout widgets."

Sayfaların her gün düzenlenmesi durumunda genelde yalnızca İçerik widget’ı değiştirilerek sayfalarda farklı içeriklerin yer alması sağlanır.In day-to-day page editing one would often modify just the Content widget, which will have different content for each individual page.

Bir düzen pencere öğesinin içeriğini değiştirme Modifying the contents of a layout widget

Geliştirici portalı Azure Portal üzerinden erişilebilir.The Developer portal is accessible from the Azure Portal.

  1. API Management örneğinizin araç çubuğundan Geliştirici Portalı’na tıklayın.Click Developer Portal from the toolbar of your API Management instance.

  2. Widget’ların içeriklerini düzenlemek için, sol taraftaki Geliştirici portalı menüsündeki iki boya fırçasından oluşan simgeyi tıklayın.To edit the contents of widgets, click the icon comprised of two paint brushes from the Developer portal menu on the left.

  3. Üst bilginin içeriklerini değiştirmek için listede sol tarafta bulunan Üst bilgi bölümüne kaydırın.To modify the contents of the header, scroll to the Header section in the list on the left.

    Widget’lar alanların içinden düzenlenebilir.The widgets are editable from within the fields.

  4. Değişikliklerinizi yayımlamaya hazır olduğunuzda sayfanın altında bulunan Yayımla’ya tıklayın.Once you are ready to publish your changes, click Publish at the bottom of the page.

Şimdi geliştirici portalındaki her sayfada yeni üst bilgiyi görüyor olmalısınız.Now you should be able to see the new header on every page within the developer portal.

Sonraki adımlar Next steps