Azure Backup - Sık sorulan sorularAzure Backup - Frequently asked questions

Bu makale, Azure Backup hizmeti hakkındaki yaygın sorulara yanıtlar sunar.This article answers common questions about the Azure Backup service.

Kurtarma hizmetleri kasasıRecovery services vault

Her bir Azure aboneliği için oluşturulan kasaların sayısına yönelik herhangi bir sınır var mıdır?Is there any limit on the number of vaults that can be created in each Azure subscription?

Evet.Yes. Her abonelikte, Azure Backup hizmetinin desteklenen her bir bölgesi için en fazla 500 Kurtarma Hizmetleri kasası oluşturabilirsiniz.You can create up to 500 Recovery Services vaults, per supported region of Azure Backup, per subscription. Daha fazla kasaya ihtiyacınız varsa başka bir abonelik oluşturun.If you need additional vaults, create an additional subscription.

Her bir kasa için kaydedilebilen sunucu/makine sayısına yönelik sınırlar var mıdır?Are there limits on the number of servers/machines that can be registered against each vault?

Kasa başına en fazla 1000 Azure Sanal makinesi kaydedebilirsiniz.You can register up to 1000 Azure Virtual machines per vault. Microsoft Azure Backup Aracısı kullanıyorsanız, kasa başına en fazla 50 MARS Aracısı kaydedebilirsiniz.If you are using the Microsoft Azure Backup Agent, you can register up to 50 MARS agents per vault. Bir kasaya 50 MABS sunucuları/DPM sunucuları kaydedebilirsiniz.And you can register 50 MABS servers/DPM servers to a vault.

Bir kasada kaç veri kaynağı/öğe korunabilir?How many datasources/items can be protected in a vault?

Bir kasada tüm iş yüklerinde (IaaS VM, SQL, AFS vb.) en fazla 2000 veri kaynağı/öğe koruyabilirsiniz.You can protect up to 2000 datasources/items across all workloads (IaaS VM, SQL, AFS, etc.) in a vault. Örneğin kasada zaten 500 VM ve 400 Azure Dosyalar paylaşımı koruyorsanız, bu kasada yalnızca 1100 SQL veritabanı koruyabilirsiniz.For example, if you have already protected 500 VMs and 400 Azure Files shares in the vault, you can only protect up to 1100 SQL databases in it.

Kasa başına kaç ilke oluşturabilirim?How many policies can I create per vault?

Kasa başına en fazla 200 ilkeniz olabilir.You can only have up to 200 policies per vault.

Kuruluşumun tek bir kasası varsa veri geri yükleme sırasında kasada farklı sunucuların verilerini nasıl yalıtabilirim?If my organization has one vault, how can I isolate data from different servers in the vault when restoring data?

Birlikte kurtarmak istediğiniz sunucu verileri, siz yedeklemeyi ayarladığınızda aynı parolayı kullanmalıdır.Server data that you want to recover together should use the same passphrase when you set up backup. Kurtarmayı belirli bir veya birden çok sunucuyla yalıtmak istiyorsanız, yalnızca bu sunucu veya sunucular için bir parola kullanın.If you want to isolate recovery to a specific server or servers, use a passphrase for that server or servers only. Örneğin, insan kaynakları sunucuları bir şifreleme parolası kullanırken, muhasebe sunucuları ve depolama sunucuları farklı birer şifreleme parolası kullanabilir.For example, human resources servers could use one encryption passphrase, accounting servers another, and storage servers a third.

Kasamı abonelikler arasında taşıyabilir miyim?Can I move my vault between subscriptions?

Evet.Yes. Kurtarma Hizmetleri kasasını taşımak için bu makaleye bakınTo move a Recovery Services vault, refer this article

Yedek verileri başka bir kasaya taşıyabilir miyim?Can I move backup data to another vault?

Hayır.No. Kasada depolanan yedek veriler farklı bir kasaya taşınamaz.Backup data stored in a vault can't be moved to a different vault.

Yedekleme sonrasında GRS'den LRS'ye geçebilir miyim?Can I change from GRS to LRS after a backup?

Hayır.No. Kurtarma Hizmetleri kasası yalnızca herhangi bir yedekleme depolanmadan önce depolama seçeneklerini değiştirebilir.A Recovery Services vault can only change storage options before any backups have been stored.

Kurtarma Hizmetleri kasasına yedeklenen VM'ler için Öğe Düzeyinde Kurtarma (ILR) işlemi yapabilir miyim?Can I do an Item Level Restore (ILR) for VMs backed up to a Recovery Services vault?

 • ILR, Azure VM yedeklemesi tarafından yedeklenen Azure VM'lerinde desteklenir.ILR is supported for Azure VMs backed up by Azure VM backup. Daha fazla bilgi için şu makaleye bakınFor more information, see article
 • Azure yedekleme sunucusu veya System Center DPN tarafından yedeklenen şirket içi VM'lerinin çevrimiçi kurtarma noktalarında desteklenmez.ILR is not supported for online recovery points of on-premises VMs backed up by Azure backup Server or System Center DPM.

Azure Backup aracısıAzure Backup agent

Azure VM yedeklemesi için Azure Backup aracısı hakkındaki yaygın soruları nerede bulabilirim?Where can I find common questions about the Azure Backup agent for Azure VM backup?

 • Azure VM'lerinde çalıştırılan aracı için bu SSS belgesini okuyun.For the agent running on Azure VMs, read this FAQ.
 • Azure dosya klasörlerini yedeklerken kullanılan aracı için bu SSS belgesini okuyun.For the agent used to back up Azure file folders, read this FAQ.

Genel yedeklemeGeneral backup

Yedekleme zamanlamasıyla ilgili sınırlar var mı?Are there limits on backup scheduling?

Evet.Yes.

 • Windows Server veya Windows makinelerini günde en fazla üç kez yedekleyebilirsiniz.You can back up Windows Server or Windows machines up to three times a day. Zamanlama ilkesini günlük veya haftalık zamanlamalara ayarlayabilirsiniz.You can set the scheduling policy to daily or weekly schedules.
 • DPM'yi günde en çok iki kez yedekleyebilirsiniz.You can back up DPM up to twice a day. Zamanlama ilkesini günlük, haftalık, aylık ve yıllık zamanlamalara ayarlayabilirsiniz.You can set the scheduling policy to daily, weekly, monthly, and yearly.
 • Azure VM'lerini günde bir kez yedekleyebilirsiniz.You back up Azure VMs once a day.

Yedekleme için desteklenen işletim sistemleri nelerdir?What operating systems are supported for backup?

Azure Backup, Azure Backup Sunucusu ve DPM kullanılarak korunan dosyaların, klasörlerin ve uygulamaların yedeklenmesi için şu işletim sistemlerini destekler.Azure Backup supports these operating systems for backing up files and folders, and apps protected by Azure Backup Server and DPM.

İşletim SistemiOS SKUSKU AyrıntılarDetails
İş İstasyonuWorkstation
Windows 10 64 bitWindows 10 64 bit Enterprise, Pro, HomeEnterprise, Pro, Home Makinelerin en son hizmet paketlerini ve güncelleştirmeleri çalıştırması gerekir.Machines should be running the latest services packs and updates.
Windows 8.1 64 bitWindows 8.1 64 bit Enterprise, ProEnterprise, Pro Makinelerin en son hizmet paketlerini ve güncelleştirmeleri çalıştırması gerekir.Machines should be running the latest services packs and updates.
Windows 8 64 bitWindows 8 64 bit Enterprise, ProEnterprise, Pro Makinelerin en son hizmet paketlerini ve güncelleştirmeleri çalıştırması gerekir.Machines should be running the latest services packs and updates.
Windows 7 64 bitWindows 7 64 bit Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home Basic, StarterUltimate, Enterprise, Professional, Home Premium, Home Basic, Starter Makinelerin en son hizmet paketlerini ve güncelleştirmeleri çalıştırması gerekir.Machines should be running the latest services packs and updates.
SunucuServer
Windows Server 2019 64 bitWindows Server 2019 64 bit Standard, Datacenter, EssentialsStandard, Datacenter, Essentials En son hizmet paketleri/güncelleştirmeler ile.With the latest service packs/updates.
Windows Server 2016 64 bitWindows Server 2016 64 bit Standard, Datacenter, EssentialsStandard, Datacenter, Essentials En son hizmet paketleri/güncelleştirmeler ile.With the latest service packs/updates.
Windows Server 2012 R2 64 bitWindows Server 2012 R2 64 bit Standard, Datacenter, FoundationStandard, Datacenter, Foundation En son hizmet paketleri/güncelleştirmeler ile.With the latest service packs/updates.
Windows Server 2012 64 bitWindows Server 2012 64 bit Datacenter, Foundation, StandardDatacenter, Foundation, Standard En son hizmet paketleri/güncelleştirmeler ile.With the latest service packs/updates.
Windows Storage Server 2016 64 bitWindows Storage Server 2016 64 bit Standard, WorkgroupStandard, Workgroup En son hizmet paketleri/güncelleştirmeler ile.With the latest service packs/updates.
Windows Storage Server 2012 R2 64 bitWindows Storage Server 2012 R2 64 bit Standard, Workgroup, EssentialStandard, Workgroup, Essential En son hizmet paketleri/güncelleştirmeler ile.With the latest service packs/updates.
Windows Storage Server 2012 64 bitWindows Storage Server 2012 64 bit Standard, WorkgroupStandard, Workgroup En son hizmet paketleri/güncelleştirmeler ile.With the latest service packs/updates.
Windows Server 2008 R2 SP1 64 bitWindows Server 2008 R2 SP1 64 bit Standard, Enterprise, Datacenter, FoundationStandard, Enterprise, Datacenter, Foundation En son güncelleştirmelerle.With the latest updates.
Windows Server 2008 64 bitWindows Server 2008 64 bit Standard, Enterprise, DatacenterStandard, Enterprise, Datacenter En son güncelleştirmelerle.With latest updates.

Azure Backup 32 bit işletim sistemlerini desteklemez.Azure Backup doesn't support 32-bit operating systems.

Azure VM Linux yedeklemeleri için Azure Backup Core OS Linux ve 32 bit işletim sistemi hariç Azure tarafından onaylanan dağıtımların listesini destekler.For Azure VM Linux backups, Azure Backup supports the list of distributions endorsed by Azure, except Core OS Linux and 32-bit operating system. VM'de VM aracısı kullanılabilir olduğu ve Python desteği bulunduğu sürece diğer Kendi Linux’unu getir dağıtımları çalışabilir.Other bring-your-own Linux distributions might work as long as the VM agent is available on the VM, and support for Python exists.

Veri yedeklemesinin boyut sınırları var mı?Are there size limits for data backup?

Boyut sınırları şöyledir:Sizes limits are as follows:

İşletim sistemi/makineOS/machine Veri kaynağının boyut sınırıSize limit of data source
Windows 8 veya üzeriWindows 8 or later 54.400 GB54,400 GB
Windows 7Windows 7 1700 GB1700 GB
Windows Server 2012 veya üzeriWindows Server 2012 or later 54.400 GB54,400 GB
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 1700 GB1700 GB
Azure VMAzure VM Bkz. Azure VM yedeklemesi için destek matrisiSee the support matrix for Azure VM backup

Veri kaynağı boyutu nasıl saptanır?How is the data source size determined?

Aşağıdaki tabloda, her bir veri kaynağı boyutunun nasıl belirlendiği açıklanmaktadır.The following table explains how each data source size is determined.

Veri kaynağıData source AyrıntılarDetails
BirimVolume Yedeklenmekte olan tek bir birim VM'den yedeklenen verilerin miktarı.The amount of data being backed up from single volume VM being backed up.
SQL Server veritabanıSQL Server database Yedeklenmekte olan tek veritabanı boyutunun boyutu.Size of single database size being backed up.
SharePointSharePoint Yedeklenmekte olan bir SharePoint grubu içinde içerik ve yapılandırma veritabanlarının toplamı.Sum of the content and configuration databases within a SharePoint farm being backed up.
ExchangeExchange Yedeklenmekte olan bir Exchange sunucusundaki tüm Exchange veritabanlarının toplamı.Sum of all Exchange databases in an Exchange server being backed up.
BMR/Sistem durumuBMR/System state Yedeklenmekte olan makinenin BMR'sinin veya sistem durumunun her ayrı kopyası.Each individual copy of BMR or system state of the machine being backed up.

Kurtarma Hizmetleri kasası kullanılarak yedeklenen veri miktarının bir sınırı var mı?Is there a limit on the amount of data backed up using a Recovery Services vault?

Bir kurtarma hizmetleri Kasası kullanarak yedekleyebileceğiniz toplam veri miktarı için bir sınır yoktur.There is no limit on the total amount of data you can back up using a Recovery Services vault. Tek tek veri kaynakları (Azure VM 'Leri dışında), en fazla 54.400 GB boyutunda olabilir.The individual data sources (other than Azure VMs), can be a maximum of 54,400 GB in size. Sınırlar hakkında daha fazla bilgi için destek matrisindeki kasa sınırları bölümünebakın.For more information about limits, see the vault limits section in the support matrix.

Kurtarma Hizmetleri kasasına aktarılan verilerin büyüklüğü neden yedekleme için seçilen verilerden daha küçük?Why is the size of the data transferred to the Recovery Services vault smaller than the data selected for backup?

Azure Backup Aracısı, DPM ve Azure Backup Sunucusundan yedeklenen veriler aktarılmadan önce sıkıştırılır ve şifrelenir.Data backed up from Azure Backup Agent, DPM, and Azure Backup Server is compressed and encrypted before being transferred. Sıkıştırma ve şifreleme uygulandığında kasadaki veriler % 30-40 daha küçük hale gelir.With compression and encryption is applied, the data in the vault is 30-40% smaller.

Kasadaki bir kurtarma noktasından tek tek dosyaları silebilir miyim?Can I delete individual files from a recovery point in the vault?

Hayır, Azure Backup depolanan yedeklemelerdeki tek tek öğeleri silmeyi veya temizlemeyi desteklemez.No, Azure Backup doesn't support deleting or purging individual items from stored backups.

Yedekleme işini başlatıldıktan sonra iptal edersem aktarılan yedekleme verileri silinir mi?If I cancel a backup job after it starts, is the transferred backup data deleted?

Hayır.No. Yedekleme işi iptal edilmeden önce kasaya aktarılan tüm veriler kasada kalır.All data that was transferred into the vault before the backup job was canceled remains in the vault.

 • Azure Backup, yedekleme işlemi sırasında yedekleme verilerine zaman zaman denetim noktaları eklemek üzere bir denetim noktası mekanizması kullanır.Azure Backup uses a checkpoint mechanism to occasionally add checkpoints to the backup data during the backup.
 • Yedekleme verilerinde denetim noktaları bulunduğundan, sonraki yedekleme işlemi dosyaların bütünlüğünü doğrulayabilir.Because there are checkpoints in the backup data, the next backup process can validate the integrity of the files.
 • Bir sonraki yedekleme işi, daha önce yedeklenen verilerin üzerine artımlı olarak gerçekleşir.The next backup job will be incremental to the data previously backed up. Artımlı yedekleme işlemlerinin yalnızca yeni veya değiştirilmiş verileri aktarması, bant genişliğinin daha iyi kullanılması anlamına gelir.Incremental backups only transfer new or changed data, which equates to better utilization of bandwidth.

Bir Azure VM’ye yönelik bir yedekleme işini iptal ederseniz aktarılan tüm veriler yoksayılır.If you cancel a backup job for an Azure VM, any transferred data is ignored. Bir sonraki yedekleme işi, son başarılı yedekleme işinden artımlı verileri aktarır.The next backup job transfers incremental data from the last successful backup job.

Saklama ve kurtarmaRetention and recovery

DPM içermeyen Windows makineleri ile DPM için olan saklama ilkeleri aynı mıdır?Are the retention policies for DPM and Windows machines without DPM the same?

Evet, her ikisinin de günlük, haftalık, aylık ve yıllık saklama ilkeleri vardır.Yes, they both have daily, weekly, monthly, and yearly retention policies.

Saklama ilkelerini özelleştirebilir miyim?Can I customize retention policies?

Evet, ilkeleri özelleştirebilirsiniz.Yes, you have customize policies. Örneğin, haftalık ve günlük saklama gereksinimlerini yapılandırıp yıllık ve aylık saklamayı yapılandırmayabilirsiniz.For example, you can configure weekly and daily retention requirements, but not yearly and monthly.

Yedekleme zamanlaması ve saklama ilkeleri için farklı zamanlar kullanabilir miyim?Can I use different times for backup scheduling and retention policies?

Hayır.No. Bekletme ilkeleri, yalnızca yedekleme noktalarında uygulanabilir.Retention policies can only be applied on backup points. Örneğin bu resimde saat 12:00'da ve 18:00'da alınan yedeklemelerin saklama ilkesi gösterilir.For example, this image shows a retention policy for backups taken at 12am and 6pm.

Yedeklemeyi ve Bekletmeyi Zamanlama

Yedekleme uzun süre tutulursa daha eski bir veri noktasının kurtarılması daha uzun mu sürer?If a backup is kept for a long time, does it take more time to recover an older data point?

Hayır.No. En eski veya en yeni noktanın kurtarılması için gereken süre aynıdır.The time to recover the oldest or the newest point is the same. Her kurtarma noktası bir tam nokta gibi davranır.Each recovery point behaves like a full point.

Her kurtarma noktası bir tam nokta gibiyse bu durum toplam faturalanabilir yedekleme alanını etkiler mi?If each recovery point is like a full point, does it impact the total billable backup storage?

Genel uzun vadeli bekletme noktası ürünleri, yedekleme verilerini tam noktalar olarak depolar.Typical long-term retention point products store backup data as full points.

 • Tam noktalar depolama açısından verimsizdir ancak daha kolay ve hızlı şekilde geri yüklenir.The full points are storage inefficient but are easier and faster to restore.
 • Artımlı kopyalar depolama açısından verimlidir ancak kurtarma süresini etkileyecek şekilde bir veri zincirini geri yüklemenizi gerektirirIncremental copies are storage efficient but require you to restore a chain of data, which impacts your recovery time

Azure Backup alanı mimarisi, hızlı geri yükleme özelliğiyle optimum veri depolama olanağı sunarken aynı zamanda düşük depolama maliyetleri oluşturarak iki açıdan da avantaj sağlar.Azure Backup storage architecture gives you the best of both worlds by optimally storing data for fast restores and incurring low storage costs. Bu, giriş ve çıkış bant genişliğinizin verimli şekilde kullanılmasını sağlar.This ensures that your ingress and egress bandwidth is used efficiently. Veri depolama alanı miktarı ve verileri kurtarmak için gereken süre minimum düzeyde tutulur.The amount of data storage, and the time needed to recover the data, is kept to a minimum. Artımlı yedeklemeler hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about incremental backups.

Oluşturulabilecek kurtarma noktalarının sayısına yönelik bir sınır var mıdır?Is there a limit on the number of recovery points that can be created?

Korumalı bir örnek için en çok 9999 kurtarma noktası oluşturabilirsiniz.You can create up to 9999 recovery points per protected instance. Korumalı örnek, Azure’a yedeklenen bir bilgisayar, sunucu (fiziksel veya sanal) veya iş yüküdür.A protected instance is a computer, server (physical or virtual), or workload that backs up to Azure.

Azure'a yedeklenen verileri kaç kez kurtarabilirim?How many times can I recover data that's backed up to Azure?

Azure Backup ile gerçekleştirilen kurtarma işlemlerinin sayısına yönelik bir sınır yoktur.There is no limit on the number of recoveries from Azure Backup.

Verileri geri yüklerken Azure'dan çıkış trafiği için ödeme yapacak mıyım?When restoring data, do I pay for the egress traffic from Azure?

Hayır.No. Kurtarma işlemi ücretsizdir ve çıkış trafiği için sizden ücret tahsil edilmez.Recovery is free and you aren't charged for the egress traffic.

Yedekleme ilkemi değiştirdiğimde ne olur?What happens when I change my backup policy?

Yeni bir ilke uygulandığında yeni ilkenin zamanlama ve saklaması geçerli olur.When a new policy is applied, schedule and retention of the new policy is followed.

 • Bekletme genişletildiğinde, var olan kurtarma noktaları, yeni ilkeye göre tutmak üzere işaretlenir.If retention is extended, existing recovery points are marked to keep them according to new policy.
 • Bekletme süresi kısaltıldıysa, bunlar sonraki temizleme işleminde kesilmek üzere işaretlenir ve sonra silinir.If retention is reduced, they are marked for pruning in the next cleanup job and subsequently deleted.

ŞifrelemeEncryption

Veriler Azure'a şifreli olarak mı gönderilir?Is the data sent to Azure encrypted?

Evet.Yes. Veriler şirket içi makinesinde AES256 kullanılarak şifrelenir.Data is encrypted on the on-premises machine using AES256. Veriler güvenli bir HTTPS bağlantısı üzerinden gönderilir.The data is sent over a secure HTTPS link. Bulutta iletilen veriler depolama ve kurtarma hizmeti arasında yalnızca HTTPS bağlantısıyla korunur.The data transmitted in cloud is protected by HTTPS link only between storage and recovery service. iSCSI protokolü kurtarma hizmetiyle kullanıcı makinesi arasında iletilen verileri güvenlik altına alır.iSCSI protocol secures the data transmitted between recovery service and user machine. iSCSI kanalını korumak için güvenli tünel kullanılır.Secure tunneling is used to protect the iSCSI channel.

Azure üzerindeki yedekleme verileri de şifreli midir?Is the backup data on Azure encrypted as well?

Evet.Yes. Azure'daki veriler beklemedeyken şifrelenir.The data in Azure is encrypted-at-rest.

 • Şirket içi yedekleme için, beklemedeyken şifreleme özelliği Azure'a yedekleme yaparken sağladığınız parola kullanılarak sağlanır.For on-premises backup, encryption-at-rest is provided using the passphrase you provide when backing up to Azure.
 • Azure VM'leri için, veriler Depolama Hizmeti Şifrelemesi (SSE) kullanılarak beklemedeyken şifrelenir.For Azure VMs, data is encrypted-at-rest using Storage Service Encryption (SSE).

Microsoft herhangi bir noktada yedekleme verilerinin şifresini çözmez.Microsoft does not decrypt the backup data at any point.

Yedekleme verilerini şifrelemek için kullanılan şifreleme anahtarının en düşük uzunluğu nedir?What is the minimum length of the encryption key used to encrypt backup data?

Azure Backup aracısını kullanırken şifreleme anahtarı en az 16 karakter olmalıdır.The encryption key should be at least 16 characters when you are using Azure backup agent. Azure VM'lerde, Azure KeyVault tarafından kullanılan anahtarlar için boyut sınırlaması yoktur.For Azure VMs, there is no limit to length of keys used by Azure KeyVault.

Şifreleme anahtarını kaybedersem ne olur?What happens if I misplace the encryption key? Verileri kurtarabilir miyim?Can I recover the data? Microsoft verileri kurtarabilir mi?Can Microsoft recover the data?

Yedekleme verilerini şifrelemek için kullanılan anahtar yalnızca sizin sitenizde bulunur.The key used to encrypt the backup data is present only on your site. Microsoft, Azure üzerinde anahtarın bir kopyasını tutmaz ve anahtara erişim sahibi değildir.Microsoft does not maintain a copy in Azure and does not have any access to the key. Anahtarı kaybetmeniz durumunda Microsoft yedekleme verilerini kurtaramaz.If you misplace the key, Microsoft can't recover the backup data.

Sonraki adımlarNext steps

Diğer SSS belgelerini okuyun:Read the other FAQs: