Azure Data Box nedir?What is Azure Data Box?

Microsoft Azure Data Box bulut çözümü, terabaytlarca veriyi Azure'a hızlı, uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde göndermenizi sağlar.The Microsoft Azure Data Box cloud solution lets you send terabytes of data into Azure in a quick, inexpensive, and reliable way. Site özel bir Data Box depolama cihazı gönderilerek güvenli veri aktarımı hızlandırılır.The secure data transfer is accelerated by shipping you a proprietary Data Box storage device. Her depolama cihazının maksimum kullanılabilir depolama kapasite 80 TB'tır ve bölgesel bir kargo firmasıyla veri merkezinize ulaştırılır.Each storage device has a maximum usable storage capacity of 80 TB and is transported to your datacenter through a regional carrier. Ulaşım sırasında verileri korumalı ve güvenli tutmak için cihaz sağlamlaştırılmıştır.The device has a rugged casing to protect and secure data during the transit.

Data Box cihazını Azure portalı üzerinden sipariş edebilirsiniz.You can order the Data Box device via the Azure portal. Cihaz size ulaştıktan sonra, yerel web kullanıcı arabirimini kullanarak cihazı hızla ayarlayabilirsiniz.Once the device is received, you can quickly set it up using the local web UI. Sunucularınızdaki verileri cihaza kopyalayın ve cihazı Azure'a geri gönderin.Copy the data from your servers to the device and ship the device back to Azure. Azure veri merkezinde, verileriniz cihazdan Azure'a otomatik olarak yüklenir.In the Azure datacenter, your data is automatically uploaded from the device to Azure. Sürecin tamamı Azure portaldaki Data Box hizmeti tarafından uçtan uca izlenir.The entire process is tracked end-to-end by the Data Box service in the Azure portal.

Uygulama alanlarıUse cases

Data Box, ağ bağlantısının hiç olmadığı veya sınırlı olduğu senaryolarda 40 TB'tan büyük boyutlu veri aktarımları için idealdir.Data Box is ideally suited to transfer data sizes larger than 40 TBs in scenarios with no to limited network connectivity. Veri taşıma işlemi tek seferlik, düzenli veya başta toplu veri aktarımı ve ardından düzenli aktarımlardan oluşabilir.The data movement can be one-time, periodic, or an initial bulk data transfer followed by periodic transfers. Burada Data Box'ın veri aktarımı için kullanılabileceği çeşitli senaryoları bulabilirsiniz.Here are the various scenarios where Data Box can be used for data transfer.

 • Tek seferlik geçiş: Büyük miktardaki şirket içi verilerinin Azure'a taşınmasıdır.One time migration - when large amount of on-premises data is moved to Azure.

  • Çevrimiçi bir medya kitaplığı oluşturmak için bir medya kitaplığını çevrimdışı teyplerden Azure'a taşıma.Moving a media library from offline tapes into Azure to create an online media library.
  • VM grubunuzu, SQL sunucunuzu ve uygulamalarınızı Azure'a geçirmeMigrating your VM farm, SQL server, and applications to Azure
  • HDInsight kullanarak derin analiz ve raporlama yapmak için geçmiş verilerini Azure'a taşımaMoving historical data to Azure for in-depth analysis and reporting using HDInsight
 • İlk toplu aktarım: Data Box (seed) ile toplu veri aktarımı yapıldıktan sonra ağ üzerinden artımlı aktarım işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.Initial bulk transfer - when an initial bulk transfer is done using Data Box (seed) followed by incremental transfers over the network.

  • Örneğin, ilk büyük geçmiş yedeklemesini Azure'a taşımak için Commvault ve Data Box gibi yedekleme çözümü iş ortakları kullanılır.For example, backup solutions partners such as Commvault and Data Box are used to move initial large historical backup to Azure. İşlem tamamlandıktan sonra, artımlı veriler ağ üzerinden Azure depolamasına aktarılır.Once complete, the incremental data is transferred via network to Azure storage.
 • Düzenli yüklemeler: Düzenli olarak oluşturulan büyük miktarlardaki verilerin Azure'a taşınması gerektiği durumlardır.Periodic uploads - when large amount of data is generated periodically and needs to be moved to Azure. Enerji keşfinde petrol kuyularında ve rüzgar enerjisini santrallerinde oluşturulan videolar örnek olarak verilebilir.For example in energy exploration, where video content is generated on oil rigs and windmill farms.

AvantajlarBenefits

Data Box, büyük miktarlarda veriyi ağ bağlantısını çok az etkileyerek veya hiç etkilemeden Azure'a taşımak için tasarlanmıştır.Data Box is designed to move large amounts of data to Azure with little to no impact to network. Çözümün şöyle avantajları vardır:The solution has the following benefits:

 • Hız: Data Box, Azure'a 80 TB'a kadar veri taşımak için 1 Gb/sn veya 10 Gb/sn ağ arabirimlerini kullanır.Speed - Data Box uses 1 Gbps or 10 Gbps network interfaces to move up to 80 TB of data into Azure.

 • Güvenli: Data Box cihaz, veriler ve hizmet için yerleşik güvenlik önlemlerine sahiptir.Secure - Data Box has built-in security protections for the device, data, and the service.

  • Cihaz, üzerinde oynanmaya karşı korumalı vidalar ve üzerinde oynandığını belli eden çıkartmalarla korunan, sağlamlaştırılmış bir kasaya sahiptir.The device has a rugged casing secured by tamper-resistant screws and tamper-evident stickers.

  • Cihazdaki veriler her zaman AES 256 bit ile şifrelenir.The data on the device is secured with an AES 256-bit encryption at all times.

  • Cihaz kilidi yalnızca Azure portalından alınan parolayla açılabilir.The device can only be unlocked with a password provided in the Azure portal.

  • Hizmet, Azure güvenlik özelliklerinin koruması altındadır.The service is protected by the Azure security features.

  • Verileriniz Azure'a yüklendikten sonra cihazdaki diskler NIST 800-88r1 standartlarına göre silinir.Once your data is uploaded to Azure, the disks on the device are wiped clean, in accordance with NIST 800-88r1 standards.

   Daha fazla bilgi için bkz. Azure Data Box güvenliği ve veri koruması.For more information, go to Azure Data Box security and data protection.

Özellikler ve belirtimlerFeatures and specifications

Data Box cihazı bu sürümde aşağıdaki özelliklere sahiptir.The Data Box device has the following features in this release.

BelirtimlerSpecifications AçıklamaDescription
AğırlıkWeight < 50 lb< 50 lbs.
BoyutlarDimensions Cihaz genişliği: 309,0 mm Yükseklik: 430,4 mm Derinlik: 502,0 mmDevice - Width: 309.0 mm Height: 430.4 mm Depth: 502.0 mm
Raf alanıRack space Yanlamasına rafa yerleştirildiğinde 7 U (rafa takılamaz)7 U when placed in the rack on its side (cannot be rack-mounted)
Gerekli kablolarCables required 1 X güç kablosu (dahildir)1 X power cable (included)
2 RJ45 kablosu2 RJ45 cables
2 X SFP+ Twinax bakır kablo2 X SFP+ Twinax copper cables
Depolama kapasitesiStorage capacity 100 TB boyutundaki cihaz, RAID 5 korumasından sonra 80 TB kullanılabilir kapasiteye sahip100 TB device has 80 TB usable capacity after RAID 5 protection
Güç derecelendirmesiPower rating Güç kaynağı birimi 700 W için derecelendirilir.The power supply unit is rated for 700 W.
Genellikle, birim 375 W çizer.Typically, the unit draws 375 W.
Ağ arabirimleriNetwork interfaces 2 X 1 GbE arabirimi - MGMT, DATA 3.2 X 1 GbE interface - MGMT, DATA 3.
MGMT - yönetim için, kullanıcı tarafından yapılandırılamaz, ilk kurulumda kullanılırMGMT - for management, not user configurable, used for initial setup
DATA3 - veriler için, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir ve varsayılan olarak dinamiktirDATA3 - for data, user configurable, and is dynamic by default
MGMT ve DATA 3, 10 GbE olarak da çalışabilirMGMT and DATA 3 can also work as 10 GbE
2 X 10 GbE arabirimi - DATA 1, DATA 22 X 10 GbE interface - DATA 1, DATA 2
Her ikisi de veriler içindir, dinamik (varsayılan) veya statik olarak yapılandırılabilirBoth are for data, can be configured as dynamic (default) or static
Veri aktarım medyasıData transfer media RJ45, SFP+ bakır 10 GbE EthernetRJ45, SFP+ copper 10 GbE Ethernet
GüvenlikSecurity Üzerinde oynanmasına karşı dayanıklı özel vidaları olan, sağlamlaştırılmış cihaz kasasıRugged device casing with tamper-proof custom screws
Cihazın altına yapıştırılmış, üzerinde oynandığını belli eden çıkartmalarTamper-evident stickers placed at the bottom of the device
Veri aktarımı hızıData transfer rate 10 GbE ağ arabirimi üzerinde bir günde en çok 80 TBUp to 80 TB in a day over 10 GbE network interface
YönetimManagement Yerel web kullanıcı arabirimi - tek seferlik ilk kurulum ve yapılandırmaLocal web UI - one-time initial setup and configuration
Azure portalı - gündelik cihaz yönetimiAzure portal - day-to-day device management

Data Box bileşenleriData Box components

Data Box aşağıdaki bileşenleri içerir:The Data Box includes the following components:

 • Data Box cihazı: Birincil depolama sağlayan, bulut depolamasıyla iletişimi yöneten ve cihazda depolanan tüm verilerin güvenliğini ve gizliliğini güvence altına almaya yardımcı olan fiziksel bir cihaz.Data Box device - a physical device that provides primary storage, manages communication with cloud storage, and helps to ensure the security and confidentiality of all data that is stored on the device. Data Box cihazının 80 TB kullanılabilir depolama kapasitesi vardır.The Data Box device has a usable storage capacity of 80 TB.

  Data Box'in ön ve arka yüzü

 • Data Box hizmeti: Azure portalının, farklı coğrafi konumlardan erişebildiğiniz bir web arabiriminde Data Box cihazını yönetmenize olanak tanıyan bir uzantısı.Data Box service – an extension of the Azure portal that lets you manage a Data Box device from a web interface that you can access from different geographical locations. Data Box cihazınızın gündelik yönetimini gerçekleştirmek için Data Box hizmetini kullanın.Use the Data Box service to perform daily administration of your Data Box device. Hizmetin görevleri, siparişleri oluşturma ve yönetmeyi, uyarıları görüntülemeyi ve yönetmeyi, paylaşımları yönetmeyi içerir.The service tasks include how to create and manage orders, view and manage alerts, and manage shares.

  Azure portalında Data Box hizmeti

  Daha fazla bilgi için, Data Box cihazınızı yönetmek için Data Box hizmetini kullanma konusuna gidin.For more information, go to Use the Data Box service to administer your Data Box device.

 • Yerel web kullanıcı arabirimi: Yerel ağa bağlanabilmesi için cihazı yapılandırmak ve ardından Data Box hizmetine kaydetmek için kullanılan, web tabanlı kullanıcı arabirimi.Local web user interface – a web-based UI that is used to configure the device so that it can connect to the local network, and then register the device with the Data Box service. Yerel web kullanıcı arabirimini Data Box cihazını kapatmak ve yeniden başlatmak, kopya günlüklerini görüntülemek ve hizmet isteğinde bulunmak üzere Microsoft Desteği'ne başvurmak için de kullanın.Use the local web UI also to shut down and restart the Data Box device, view copy logs, and contact Microsoft Support to file a service request.

  Data Box yerel web kullanıcı arabirimi

  Web tabanlı kullanıcı arabirimini kullanma hakkında bilgi için, Data Box'ınızı yönetmek için web tabanlı kullanıcı arabirimini kullanma konusuna gidin.For information about using the web-based UI, go to Use the web-based UI to administer your Data Box.

İş akışıThe workflow

Tipik iş akışı aşağıdaki adımlardan oluşur:A typical flow includes the following steps:

 1. Sipariş: Azure portaldan bir sipariş oluşturup gönderim bilgilerini ve verileriniz için hedef Azure depolama hesabını belirtin.Order - Create an order in the Azure portal, provide shipping information, and the destination Azure storage account for your data. Cihaz varsa, Azure cihazı hazırlar, gönderir ve bir gönderi takip numarası iletir.If the device is available, Azure prepares and ships the device with a shipment tracking ID.

 2. Alma: Cihaz teslim edildiğinde, belirtilen kabloları kullanarak cihazı ağa ve güç kaynağına kabloyla bağlayın.Receive - Once the device is delivered, cable the device for network and power using the specified cables. Cihazı açın ve bağlayın.Turn on and connect to the device. Cihaz ağını yapılandırın ve verileri kopyalamak istediğiniz konak bilgisayarına paylaşımları takın.Configure the device network and mount shares on the host computer from where you want to copy the data.

 3. Veri kopyalama: Verileri Data Box paylaşımlarına kopyalayın.Copy data - Copy data to Data Box shares.

 4. İade etme: Cihazı hazırlayın, kapatın ve Azure veri merkezine geri gönderin.Return - Prepare, turn off, and ship the device back to the Azure datacenter.

 5. Karşıya yükleme: Veriler otomatik olarak cihazdan Azure'a kopyalanır.Upload - Data is automatically copied from the device to Azure. Cihazın diskleri Ulusal Standart ve Teknoloji Kurumu (NIST) yönergelerine uygun ve güvenli bir şekilde silinir.The device disks are securely erased as per the National Institute of Standards and Technology (NIST) guidelines.

Bu işlem boyunca tüm durum değişiklikleri e-posta ile bildirilir.Throughout this process, you are notified via email on all status changes. Ayrıntılı akış hakkında daha fazla bilgi için, Azure portalında Data Box dağıtımı konusuna gidin.For more information about the detailed flow, go to Deploy Data Box in Azure portal.

Bölge kullanılabilirliğiRegion availability

Data Box, Hizmetin dağıtıldığı bölge, cihazın gönderildiği ülke/bölge ve verileri aktardığınız hedef Azure depolama hesabı temelinde veri aktarabilir.Data Box can transfer data based on the region in which service is deployed, country/region to which the device is shipped, and the target Azure storage account where you transfer the data.

 • Hizmet kullanılabilirliği -bölge kullanılabilirliği hakkında bilgi için bölgeye göre kullanılabilir Azure ürünlerinegidin.Service availability - For information on region availability, go to Azure products available by region. Data Box, Azure Kamu Bulutu 'nda da dağıtılabilir.Data Box can also be deployed in the Azure Government Cloud. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Kamu nedir?.For more information, see What is Azure Government?.

 • Hedef Depolama hesapları: Verilerin depolandığı depolama hesapları, hizmetin kullanılabildiği tüm Azure bölgelerinde sağlanır.Destination Storage accounts - The storage accounts that store the data are available in all Azure regions where the service is available.

Sonraki adımlarNext steps