Windows Server’ı Azure’da YedeklemeBack up Windows Server to Azure

Windows Server'ınızı bozulmalara, saldırılara ve olağanüstü durumlara karşı korumak için Azure Backup’ı kullanabilirsiniz.You can use Azure Backup to protect your Windows Server from corruptions, attacks, and disasters. Azure Backup, Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri (MARS) aracısı olarak bilinen basit bir araç sağlar.Azure Backup provides a lightweight tool known as the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent. Windows Server Sistem Durumu aracılığıyla sunucu yapılandırmasını, dosyaları ve klasörleri korumak için Windows Server’a MARS aracısı yüklenir.The MARS agent is installed on the Windows Server to protect files and folders, and server configuration info via Windows Server System State. Bu öğretici, Windows Server’ınızı Azure’da yedeklemek için MARS Aracısını nasıl kullanabileceğinizi açıklar.This tutorial explains how you can use MARS Agent to back up your Windows Server to Azure. Bu öğreticide şunların nasıl yapıldığını öğreneceksiniz:In this tutorial you learn how to:

 • MARS Aracısını indirip ayarlamaDownload and set up the MARS Agent
 • Sunucunuzun yedeklemeleri için yedekleme zamanlarını ve bekletme zamanlamasını yapılandırmaConfigure back up times and retention schedule for your server’s backups
 • İsteğe bağlı yedekleme gerçekleştirinPerform an on-demand back up

Azure'da oturum açmaSign in to Azure

https://portal.azure.com. Azure portal oturum açınSign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Kurtarma Hizmetleri kasası oluşturmaCreate a Recovery Services vault

Windows Server’ı yedekleyebilmeniz için önce yedeklemelerin veya geri yükleme noktalarının depolanacağı bir yer oluşturmanız gerekir.Before you can back up Windows Server, you must create a place for the backups, or restore points, to be stored. Kurtarma Hizmetleri kasası, Windows Server’ınızdan yedeklemeleri depolayan Azure’daki bir kapsayıcıdır.A Recovery Services vault is a container in Azure that stores the backups from your Windows Server. Azure portalında Kurtarma Hizmetleri kasası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.Follow the steps below to create a Recovery Services vault in the Azure portal.

 1. Sol taraftaki menüden Tüm hizmetler’i seçin ve hizmet listesinde Kurtarma Hizmetleri yazın.On the left-hand menu, select All services and in the services list, type Recovery Services. Kurtarma Hizmetleri kasaları’na tıklayın.Click Recovery Services vaults.

  Kurtarma Hizmetleri kasasını açma

 2. Kurtarma Hizmetleri kasaları menüsünde Ekle'ye tıklayın.On the Recovery Services vaults menu, click Add.

  kasa için bilgileri sağlama

 3. Kurtarma Hizmetleri kasası menüsünde,In the Recovery Services vault menu,

  • Ad alanına myRecoveryServicesVault yazın.Type myRecoveryServicesVault in Name.
  • Abonelik bölümünde geçerli abonelik kimliği görüntülenir.The current subscription ID appears in Subscription.
  • Kaynak grubu için Var olanı kullan’ı seçin ve sonra myResourceGroup seçeneğini belirleyin.For Resource group, select Use existing and choose myResourceGroup. myResourceGroup yoksa Yeni Oluştur’u seçin ve myResourceGroup yazın.If myResourceGroup doesn't exist, select Create New and type myResourceGroup.
  • Konum açılır menüsünden Batı Avrupa’yı seçin.From the Location drop-down menu, choose West Europe.
  • Kurtarma Hizmetleri kasanızı oluşturmak için Oluştur’a tıklayın.Click Create to create your Recovery Services vault.

Kasanız oluşturulduktan sonra Kurtarma Hizmetleri kasaları listesinde görünür.Once your vault is created, it appears in the list of Recovery Services vaults.

Kurtarma Hizmetleri aracısını indirmeDownload Recovery Services agent

Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri (MARS) aracısı, Windows Server ile Kurtarma Hizmetleri kasanız arasında bir ilişkilendirme oluşturur.The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent creates an association between Windows Server and your Recovery Services vault. Aşağıdaki yordamda, aracının sunucunuza nasıl indirileceği açıklanmaktadır.The following procedure explains how to download the agent to your server.

 1. Kurtarma Hizmetleri kasalarının listesinden myRecoveryServicesVault kasasını seçerek panosunu açın.From the list of Recovery Services vaults, select myRecoveryServicesVault to open its dashboard.

  kasa için bilgileri sağlama

 2. Kasa panosu menüsünde Yedekle’ye tıklayın.On the vault dashboard menu, click Backup.

 3. Yedekleme Hedefi menüsünde:On the Backup Goal menu:

  • iş yükünüz nerede çalışıyor? için Şirket içi ' i seçinfor Where is your workload running?, select On-premises
  • Neleri yedeklemek istiyorsunuz? için Dosyalar ve klasörler'i ve Sistem Durumu’nu seçinfor What do you want to backup?, select Files and folders and System State

  kasa için bilgileri sağlama

 4. Altyapıyı hazırlama menüsünü açmak için Altyapıyı hazırlama’ya tıklayın.Click Prepare Infrastructure to open the Prepare infrastructure menu.

 5. Altyapıyı hazırlama menüsünde Windows Server veya Windows İstemcisi Aracısı'nı indirin’e tıklayarak MARSAgentInstaller.exe dosyasını indirin.On the Prepare infrastructure menu, click Download Agent for Windows Server or Windows Client to download the MARSAgentInstaller.exe.

  altyapıyı hazırlama

  Yükleyici ayrı bir tarayıcı açar ve MARSAgentInstaller.exe dosyasını indirir.The installer opens a separate browser and downloads MARSAgentInstaller.exe.

 6. İndirilen dosyayı çalıştırmadan önce, Altyapıyı hazırlama dikey penceresindeki İndir düğmesine tıklayın ve Kasa Kimlik Bilgileri dosyasını kaydedin.Before you run the downloaded file, on the Prepare infrastructure menu click Download and save the Vault Credentials file. MARS Aracısı ile Kurtarma Hizmetleri kasası arasında bağlantı kurmak için kasa kimlik bilgileri gereklidir.Vault credentials are required to connect the MARS Agent with the Recovery Services vault.

  altyapıyı hazırlama

Aracıyı yükleme ve kaydetmeInstall and register the agent

 1. İndirilen MARSagentinstaller.exe dosyasını bulup üzerine çift tıklayın.Locate and double-click the downloaded MARSagentinstaller.exe.

 2. Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri Aracısı Kurulum Sihirbazı görüntülenir.The Microsoft Azure Recovery Services Agent Setup Wizard appears. Sihirbazda ilerledikçe, istendiğinde aşağıdaki bilgileri sağlayın ve Kaydol’a tıklayın.As you go through the wizard, provide the following information when prompted and click Register.

  • Yükleme ve önbellek klasörü için konum.Location for the installation and cache folder.

  • İnternet'e bağlanmak için bir ara sunucu kullanıyorsanız ara sunucu bilgileri.Proxy server info if you use a proxy server to connect to the internet.

  • Kimliği doğrulanmış bir ara sunucu kullanıyorsanız kullanıcı adı ve parola bilgileriniz.Your user name and password details if you use an authenticated proxy.

   altyapıyı hazırlama

 3. Sihirbazın sonunda, Kayıt İşlemine Geç’e tıklayın ve önceki yordamda indirdiğiniz Kasa Kimlik Bilgileri dosyasını sağlayın.At the end of the wizard, click Proceed to Registration and provide the Vault Credentials file you downloaded in the previous procedure.

 4. İstendiğinde, Windows Server’dan yedeklemeleri şifrelemek için bir şifreleme parolası sağlayın.When prompted, provide an encryption passphrase to encrypt backups from Windows Server. Kaybolması durumunda Microsoft parolayı kurtaramadığından parolayı güvenli bir konuma kaydedin.Save the passphrase in a secure location as Microsoft cannot recover the passphrase if it is lost.

 5. Son'a tıklayın.Click Finish.

Yedekleme ve Bekletmeyi YapılandırmaConfigure Backup and Retention

Windows Server’da, Azure’daki yedeklemelerin ne zaman gerçekleşeceğini zamanlamak için Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri aracısını kullanırsınız.You use the Microsoft Azure Recovery Services agent to schedule when backups to Azure, occur on Windows Server. Aracıyı indirdiğiniz sunucuda aşağıdaki adımları yürütün.Execute the following steps on the server where you downloaded the agent.

 1. Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri aracısını açın.Open the Microsoft Azure Recovery Services agent. Bunu, makinenizde Microsoft Azure Backup aramasını yaparak bulabilirsiniz.You can find it by searching your machine for Microsoft Azure Backup.

 2. Kurtarma Hizmetleri aracısı konsolunda, Eylemler Bölmesi bölümündeki Yedeklemeyi Zamanla’ya tıklayın.In the Recovery Services agent console, click Schedule Backup under the Actions Pane.

  altyapıyı hazırlama

 3. İleri’ye tıklayarak Yedeklenecek Öğeleri Seçin sayfasına gidin.Click Next to navigate to the Select Items to Back up page.

 4. Öğeleri Ekle’ye tıklayın ve açılan iletişim kutusundan Sistem Durumu’nu ve yedeklemek istediğiniz dosyaları veya klasörleri seçin.Click Add Items and from the dialog box that opens, select System State and files or folders that you want to back up. Daha sonra, Tamam'a tıklayın.Then click OK.

 5. İleri’ye tıklayın.Click Next.

 6. Yedekleme Zamanlamasını Belirtin (Sistem Durumu) sayfasında, Sistem Durumu için yedeklemelerin tetiklenmesinin gerektiği günün saatini veya haftayı belirtin ve İleri’ye tıklayın.On the Specify Backup Schedule (System State) page, specify the time of the day, or week when backups need to be triggered for System State and click Next.

 7. Bekletme İlkesi Seçin (Sistem Durumu) sayfasında, Sistem Durumu için yedekleme kopyasına yönelik Bekletme İlkesini seçin ve İleri’ye tıklayın.On the Select Retention Policy (System State) page, select the Retention Policy for the backup copy for System State and click Next.

 8. Benzer şekilde, seçilen dosyalar ve klasörler için yedekleme zamanlamasını ve bekletme ilkesini seçin.Similarly, select the backup schedule and retention policy for selected files and folders.

 9. İlk Yedekleme Türünü Seçin sayfasında Ağ üzerinden otomatik olarak seçeneğini belirleyin ve İleri'ye tıklayın.On the Choose Initial Back up Type page, select Automatically over the network, and click Next.

 10. Onay sayfasında bilgileri gözden geçirin ve Son'a tıklayın.On the Confirmation page, review the information, and click Finish.

 11. Sihirbaz yedekleme zamanlamasını oluşturduktan sonra Kapat'a tıklayın.After the wizard finishes creating the backup schedule, click Close.

İsteğe bağlı yedekleme gerçekleştirmePerform an on-demand backup

Yedekleme işlerinin çalıştırılması için zamanlamayı belirlediniz.You have established the schedule when backup jobs run. Ancak henüz sunucuyu yedeklemediniz.However, you have not backed up the server. Sunucunuz için veri dayanıklılığını sağlamak amacıyla isteğe bağlı yedekleme çalıştırmak ideal bir olağanüstü durum kurtarma uygulamasıdır.It is a disaster recovery best practice to run an on-demand backup to ensure data resiliency for your server.

 1. Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri aracısı konsolunda Şimdi Yedekle’ye tıklayın.In the Microsoft Azure Recovery Services agent console, click Back Up Now.

  altyapıyı hazırlama

 2. Şimdi Yedekle sihirbazında, Dosyalar ve Klasörler veya Sistem Durumu içinden, yedeklemek istediğinizi seçin ve İleri’ye tıklayınOn the Back Up Now wizard, select one from Files and Folders or System State that you want to back up and click Next

 3. Onay sayfasında, Şimdi Yedekle sihirbazının sunucunuzu yedeklemek için kullandığı ayarları gözden geçirin.On the Confirmation page, review the settings that the Back Up Now wizard uses to back up your server. Ardından Yedekle'ye tıklayın.Then click Back Up.

 4. Sihirbazı kapatmak için Kapat'a tıklayın.Click Close to close the wizard. Yedekleme işlemi tamamlanmadan önce sihirbazı kapatırsanız, sihirbaz arka planda çalışmaya devam eder.If you close the wizard before the backup process finishes, the wizard continues to run in the background.

 5. İlk yedekleme tamamlandıktan sonra, MARS aracısı konsolunun İşler bölmesinde İş tamamlandı durumu görüntülenir.After the initial backup is completed, Job completed status appears in Jobs pane of the MARS agent console.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğreticide, Azure portalı kullanarak şu işlemleri gerçekleştirdiniz:In this tutorial, you used the Azure portal to:

 • Kurtarma Hizmetleri kasası oluşturmaCreate a Recovery Services vault
 • Microsoft Azure Kurtarma Hizmetleri aracısını indirmeDownload the Microsoft Azure Recovery Services agent
 • Aracıyı yüklemeInstall the agent
 • Windows Server için yedeklemeyi yapılandırmaConfigure backup for Windows Server
 • İsteğe bağlı yedekleme gerçekleştirmePerform an on-demand backup

Azure’dan Windows Server’a dosyaları kurtarmak için sonraki öğreticiye devam edinContinue to the next tutorial to recover files from Azure to Windows Server